Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.880

| Akt jednorazowy
Wersja od: 18 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 8 maja 2020 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r. o kontroli niektórych inwestycji (Dz. U. z 2020 r. poz. 117 i 284) zarządza się, co następuje:
§  1.  W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu podmiotów podlegających ochronie oraz właściwych dla nich organów kontroli (Dz. U. poz. 2501) w załączniku:
1) użyte w lp. 1-3 w kolumnie trzeciej, w lp. 5 w kolumnie trzeciej i w lp. 9 w kolumnie trzeciej wyrazy "minister właściwy do spraw gospodarki" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych";
2) użyte w lp. 4 w kolumnie trzeciej i w lp. 6-8 w kolumnie trzeciej wyrazy "minister właściwy do spraw energii" zastępuje się wyrazami "minister właściwy do spraw aktywów państwowych".
§  2.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.