[Podmioty podlegające ochronie] - Art. 4. - Kontrola niektórych inwestycji. - Dz.U.2020.2145 t.j. - OpenLEX

Art. 4. - [Podmioty podlegające ochronie] - Kontrola niektórych inwestycji.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.2145 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 lipca 2022 r. do: 24 lipca 2025 r.
Art.  4.  [Podmioty podlegające ochronie]
1. 
Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1)
wytwarzanie energii elektrycznej lub
2)
produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
3)
transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
4)
magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub
5)
podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub
6)
produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub
7)
wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
8)
regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub
9)
przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub
10)
dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub
10a)
przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 998, 1086 i 1747), lub
11)
działalność telekomunikacyjna, lub
12)
przesyłanie paliw gazowych, lub
13)
produkcja renu, lub
14)
wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

- może być uznany za podmiot objęty ochroną.

2. 
Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie, a także organ kontroli właściwy dla każdego z ujętych w wykazie podmiotów, uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas uzasadniający zastosowanie tych środków.