Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.117 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 29 lutego 2020 r. do: 23 lipca 2020 r.
Art.  4.  [Podmioty podlegające ochronie]
1.  Podmiot prowadzący działalność gospodarczą, której przedmiotem jest:
1) wytwarzanie energii elektrycznej lub
2) produkcja benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
3) transport rurociągowy ropy naftowej, benzyn silnikowych lub oleju napędowego, lub
4) magazynowanie i przechowywanie benzyn silnikowych, oleju napędowego, gazu ziemnego, lub
5) podziemne magazynowanie ropy naftowej lub gazu ziemnego, lub
6) produkcja chemikaliów, nawozów oraz wyrobów chemicznych, lub
7) wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, lub
8) regazyfikacja lub skraplanie gazu ziemnego, lub
9) przeładunek ropy naftowej i jej produktów w portach morskich, lub
10) dystrybucja gazu ziemnego lub energii elektrycznej, lub
10a) przeładunek w portach o podstawowym znaczeniu dla gospodarki narodowej w rozumieniu art. 2 pkt 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o portach i przystaniach morskich (Dz. U. z 2017 r. poz. 1933 oraz z 2019 r. poz. 1716), lub
11) działalność telekomunikacyjna, lub
12) przesyłanie paliw gazowych, lub
13) produkcja renu, lub
14) wydobywanie i przerób rud metali wykorzystywanych do wytwarzania materiałów wybuchowych, broni i amunicji oraz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym

- może być uznany za podmiot objęty ochroną.

2.  Rada Ministrów może określić, w drodze rozporządzenia, wykaz podmiotów podlegających ochronie, a także organ kontroli właściwy dla każdego z ujętych w wykazie podmiotów, uwzględniając istotny udział danego podmiotu w rynku, skalę prowadzonej działalności, rzeczywiste i wystarczająco poważne zagrożenia dla fundamentalnych interesów społeczeństwa związane z prowadzeniem działalności przez podmiot, który ma zostać objęty ochroną, jak również brak możliwości wprowadzenia środka mniej restrykcyjnego i niezbędność, w odniesieniu do podmiotu działającego w danym sektorze, zastosowania kontroli inwestycji na zasadach określonych w ustawie dla zapewnienia ochrony porządku publicznego lub bezpieczeństwa publicznego, o którym mowa w art. 52 ust. 1 i art. 65 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także czas uzasadniający zastosowanie tych środków.