Wykaz artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen. - Dz.U.1974.46.273 - OpenLEX

Wykaz artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1974.46.273

Akt utracił moc
Wersja od: 15 września 1981 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 listopada 1974 r.
w sprawie wykazu artykułów i usług, których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.

W celu dalszego doskonalenia systemu ustalania cen, opłat i stawek taryfowych oraz ochrony interesów nabywców, mając na uwadze konieczność dalszego wzmocnienia dyscypliny kształtowania cen, na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 oraz art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat i stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) zarządza się, co następuje:
1.
Ustala się wykaz artykułów i usług, obejmujący:
1)
artykuły powszechnego użytku i podstawowe usługi świadczone ludności,
2)
podstawowe produkty rolne,
3)
podstawowe artykuły dla produkcji rolnej,
4)
artykuły i usługi o podstawowym znaczeniu dla kształtowania kosztów produkcji w gospodarce narodowej,

których ceny ustala Rada Ministrów lub dla których Rada Ministrów określa wytyczne do ustalania cen.

2.
Wykaz artykułów i usług, o których mowa w ust. 1, zawiera załącznik do rozporządzenia.
Ustalanie cen artykułów i usług nie objętych § 1 następuje na podstawie wytycznych Rady Ministrów.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 1957 r. w sprawie ustalania przez Radę Ministrów wytycznych do określania cen i stawek taryfowych niektórych artykułów i usług (Dz. U. Nr 49, poz. 235).
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1975 r.

ZAŁĄCZNIK  1

WYKAZ ARTYKUŁÓW I USŁUG

I. Artykuły powszechnego użytku i podstawowe usługi świadczone ludności

1. Chleb, mąka pszenna oraz kasze i makarony powszechnie produkowane

2. Mięso wieprzowe, wołowe i cielęce, przetwory mięsne powszechnie produkowane oraz drób bity

3. Mleko spożywcze, sery powszechnie produkowane, masło, margaryna, smalec i słonina

4. Cukier

5. (skreślona)

6. (skreślona)

7. (skreślona)

8. Mydło do prania i proszki do prania

9. Etylina

10. Cement, cegła i wapno

11. Węgiel, koks opałowy, energia cieplna do ogrzewania mieszkań i ciepła woda

12. Gaz i energia elektryczna do użytku domowego

13. Przewozy osób środkami komunikacji miejskiej

14. Przewozy krajowe osób koleją i transportem samochodowym

15. Przesyłanie listów, kart pocztowych, paczek, przekazów pieniężnych i telegramów w obrocie krajowym, przyłączanie do sieci aparatów telefonicznych oraz rozmowy telefoniczne miejscowe i międzymiastowe krajowe

II. Podstawowe produkty rolne

1. Żyto, pszenica, jęczmień i owies

2. Bydło rzeźne i trzoda chlewna

3. Mleko

4. Ziemniaki jadalne późne i ziemniaki przemysłowe

5. Buraki cukrowe

III. Podstawowe artykuły dla produkcji rolnej

1. Nawozy sztuczne

2. Ciągniki rolnicze

3. Pasze przemysłowe

IV. Artykuły i usługi o podstawowym znaczeniu dla kształtowania kosztów produkcji w gospodarce narodowej

1. Węgiel kamienny i koks

2. Ropa naftowa, etylina oraz olej napędowy i opałowy

3. Gaz ziemny i gaz koksowniczy

4. Energia elektryczna

5. Drewno, tarcica oraz celuloza papiernicza i wiskozowa

6. Skóry surowe i półgarbowane

7. Wełna, bawełna i włókna chemiczne

8. Kauczuk naturalny i syntetyczny

9. Polietylen, polichlorek winylu, polistyren i polipropylen

10. Rudy, złom stalowy i żeliwny oraz wyroby hutnictwa żelaza i stali

11. Miedź, aluminium i cynk

12. Siarka i kwas siarkowy

13. Cement, cegła i wapno

14. Przewozy krajowe towarów koleją i transportem samochodowym

1 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 7 września 1981 r. (Dz.U.81.22.114) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 września 1981 r.