Ustalanie przez Radę Ministrów wytycznych do określania cen i stawek taryfowych niektórych artykułów i usług. - Dz.U.1957.49.235 - OpenLEX

Ustalanie przez Radę Ministrów wytycznych do określania cen i stawek taryfowych niektórych artykułów i usług.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1957.49.235

Akt utracił moc
Wersja od: 19 września 1957 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 2 sierpnia 1957 r.
w sprawie ustalania przez Radę Ministrów wytycznych do określania cen i stawek taryfowych niektórych artykułów i usług.

Na podstawie art. 1 ust. 1 i 2 i art. 2 dekretu z dnia 3 czerwca 1953 r. o ustalaniu cen, opłat, stawek taryfowych (Dz. U. Nr 31, poz. 122) zarządza się, co następuje:
1.
Rada Ministrów ustala wytyczne dla kształtowania:
1)
cen podstawowych artykułów wymienionych w wykazie nr 1 stanowiącym załącznik do rozporządzenia;
2)
podstawowych stawek taryfowych za przewozy kolejowe i samochodowe, za przewozy innymi środkami w transporcie komunalnym oraz za usługi pocztowe i telekomunikacyjne;
3)
cen artykułów rolnych i produktów hodowlanych wymienionych w wykazie nr 2, stanowiącym załącznik do rozporządzenia, a nabywanych przez jednostki gospodarki uspołecznionej od rolników, rolniczych spółdzielni produkcyjnych i państwowych gospodarstw rolnych.
2.
W ramach wytycznych ustalonych przez Radę Ministrów stosownie do ust. 1 właściwi ministrowie, a w odniesieniu do stawek taryfowych za przewozy w transporcie komunalnym - prezydia wojewódzkich rad narodowych (rad narodowych miast wyłączonych z województw), w uzgodnieniu z Państwową Komisją Cen, ustalają ceny i stawki taryfowe artykułów i produktów wymienionych w wykazach oraz usług określonych w ust. 1 pkt 2.
Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 czerwca 1953 r. w sprawie artykułów i usług, których ceny, opłaty lub stawki taryfowe albo wytyczne dla ich ustalania określa Rada Ministrów (Dz. U. Nr 31, poz. 125).
Wykonanie rozporządzenia porucza się Prezesowi Rady Ministrów i wszystkim ministrom.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WYKAZ Nr 1

1. paliwa stałe i płynne,

2. energia elektryczna, gaz,

3. surówka żelaza i wyroby walcowane,

4. metale nieżelazne,

5. cegła, cement, wapno,

6. drewno okrągłe i materiały tarte,

7. surowce włókiennicze i skórzane,

8. nawozy sztuczne,

9. mąka i chleb,

10. mięso, podstawowe przetwory mięsne, mleko, tłuszcze konsumpcyjne,

11. cukier, sól,

12. mydło,

13. tytoń, papierosy, zapałki,

14. tkaniny, obuwie,

15. spirytus konsumpcyjny,

16. pasze treściwe.

WYKAZ Nr 2

1. zboża,

2. bydło rogate i trzoda chlewna oraz cielęta i owce,

3. mleko,

4. ziemniaki,

5. buraki cukrowe.