Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.18.100

| Akt jednorazowy
Wersja od: 24 lutego 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 14 lutego 1921 r.
w przedmiocie wydzielenia powiatu Jaworowskiego z okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Przemyślu i przyłączenia go do okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu we Lwowie.

Na mocy art. 13 ustawy z dnia 6 lipca 1920 r. o organizacji Urzędów Ziemskich (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 70 poz. 461) zarządza się co następuje:
§  1. Zmieniając art. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 26 października 1920 r. w przedmiocie utworzenia Okręgowych Urzędów Ziemskich na ziemiach b. Królestwa Kongresowego i b. zaboru austrjackiego (Dz. Ust. R. P. z 1920 r. № 103 poz. 685) wydziela się powiat Jaworowski z okręgu, podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu w Przemyślu, i przyłącza się go do okręgu podległego Okręgowemu Urzędowi Ziemskiemu we Lwowie.
§  2. Wykonanie niniejszego rozporządzenia powierza się Prezesowi Głównego Urzędu Ziemskiego.
§  3. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.