Art. 19. - [Wprowadzenie okresowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych] - Wychowanie w trzeźwości i przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1119 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 23 czerwca 2021 r.
Art.  19.  [Wprowadzenie okresowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych]
1. 
Rada Ministrów, ze względu na bezpieczeństwo i porządek publiczny, w drodze rozporządzenia, może wprowadzać na czas określony na obszarze całego kraju albo jego części całkowity lub częściowy zakaz sprzedaży i podawania napojów alkoholowych.
2. 
W sytuacjach wymagających niezwłocznego działania Rada Ministrów może wprowadzić zakaz, o którym mowa w ust. 1, w innym trybie.