Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.1.79

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Art.  1.

Rada Ministrów, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych, może wprowadzić na czas nie dłuższy niż trzy miesiące stan wyjątkowy w każdej miejscowości, w której ze względu na bezpieczeństwo publiczne zastosowanie tego środka okaże się nieodzownem.

Art.  2.

Z chwilą ogłoszenia stanu wyjątkowego przysługuje Ministrowi Spraw Wewnętrznych lub wyznaczonemu przez niego nadzwyczajnemu komisarzowi prawo:

a) wydawania nadzwyczajnych rozporządzeń obowiązujących w przedmiocie utrzymania bezpieczeństwa publicznego;
b) wymierzania za przekroczenie tych rozporządzeń kary do wysokości trzech miesięcy więzienia lub do trzech tysięcy marek grzywny, z zamianą grzywny na areszt do trzech miesięcy w razie niewypłacalności;
c) zakazywania wieców, zebrań i zgromadzeń publicznych oraz pochodów publicznych, a w razie sprzeciwienia się zakazowi rozpraszania ich siłą zbrojną;
d) zarządzania rewizji gdzie ku temu zajdzie potrzeba oraz internowania czasowego osób, których działalność zagraża bezpieczeństwu i spokojowi publicznemu;
e) 1 na czas trwania stanu wyjątkowego zarządzenia, konfiskaty wszelkich wydawnictw i zawieszania czasopism, zagrażających bezpieczeństwu i spokojowi publicznemu oraz zamykania drukarni, służących do rozpowszechniania wspomnianych druków.
Art.  3.

Przepis ustępu c) art. 2-go nie stosuje się do zgromadzeń przedwyborczych publicznych, odbywających się dla przygotowania wyborów do Sejmu i ciał samorządnych.

Art.  4.

Zarządzenia, wydane na mocy art. 2-go, mogą być uchylone przez Radę Ministrów na skutek skargi strony interesowanej, przyczem wniesienie skargi nie wstrzymuje wykonania zaskarżonych zarządzeń.

Art.  5. 2

Wraz z ogłoszeniem danej miejscowości w stanie wyjątkowym tworzy się zarówno dla ludności cywilnej jak i dla wojskowych wojenny sąd doraźny, którego organizacja, tryb postępowania i wymiar kar przewidziane są osobnemi przepisami.

Art.  6. 3

Do właściwości sądów doraźnych są odniesione przestępstwa, wymienione w art. 99, 108 cz. 2 p. 2 i cz. 3, 119 (gdy chodzi o zbrodnie, przewidziane w artykułach 108 cz. 2 p. 2 i cz. 3), 279 cz. 1 ust. 2 i 3, gdy chodzi o bandy w celu kradzieży i rozbojów, 453-456, 467 cz. 2, 471 cz. 1 ust. 3, 562-564, 582 cz. 1 ust. 3, 584 cz. 1 ust. 2. 589, 590 cz. 2 ust. 4 Kodeksu Karnego z 1903 r., obowiązującego w b. Królestwie Kongresowem, jak również przestępstwa, wymienione w art. 57 - 62, 99 cz. 1, 100, 111 (gdy chodzi o czynne targnięcie się na wartę) i 132 Niemieckiego Karnego Kodeksu Wojskowego z 1872 r., w Wojsku Polskiem obowiązującego, popełnione przez osoby wojskowe lub cywilne, i nadto w art. 73, 97, 106-110, 128, 129, 134, 135 tegoż Kodeksu, popełnione przez osoby wojskowe.

Art.  7. 4

(uchylony).

Art.  8.

W wypadkach, gdy wprowadzenie stanu wyjątkowego w całej rozciągłości nie jest konieczne, mogą być wprowadzone doraźne sądy wojskowe z wymienionym powyżej zakresem działalności, bez ogłoszenia stanu wyjątkowego ze wszystkiemi jego skutkami prawnemi.

Art.  8a. 5

Gdy sprawa karna po umorzeniu postępowania doraźnego przechodzi na drogę postępowania karnego zwykłego, kary wymierzane być mają wedle przepisów Kodeksu Karnego z 1903 r., lecz z obostrzeniem następującem: zamiast kary grzywny lub aresztu - wymierzana będzie kara więzienia; zamiast wiezienia-domu poprawy; zamiast domu poprawy lub twierdzy-ciężkiego więzienia; zamiast ciężkiego więzienia terminowego-takiegoż więzienia bezterminowego i zamiast ciężkiego więzienia bezterminowego-kara śmierci przez rozstrzelanie.

Art.  9.

Stan wyjątkowy i sądy doraźne znoszą się na mocy uchwały Rady Ministrów.

Art.  10. 6

Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i rozciąga się na terytorjum b. Królestwa Kongresowego.

Dan w Warszawie, dnia 2 stycznia 1919 r.

1 Art. 2 lit. e) zmieniona przez art. 1 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.14.159) zmieniającego nin. dekret z dniem 8 lutego 1919 r.
2 Art. 5 zmieniony przez art. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.14.159) zmieniającego nin. dekret z dniem 8 lutego 1919 r.
3 Art. 6 zmieniony przez art. 2 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.14.159) zmieniającego nin. dekret z dniem 8 lutego 1919 r.
4 Art. 7 uchylony przez art. 3 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.14.159) zmieniającego nin. dekret z dniem 8 lutego 1919 r.
5 Art. 8a dodany przez art. 4 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.14.159) zmieniającego nin. dekret z dniem 8 lutego 1919 r.
6 Art. 10 zmieniony przez art. 5 dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw P. Pol.19.14.159) zmieniającego nin. dekret z dniem 8 lutego 1919 r.