Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.14.159

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 lutego 1919 r.

DEKRET
o częściowej zmianie dekretu z dn. 2 stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego.

Na wniosek Rady Ministrów stanowię co następuje:
Art.  1.

Ustęp e art. 2 dekretu z dn. 2-go stycznia 1919 r. o wprowadzeniu stanu wyjątkowego otrzymuje brzmienie następujące:

"Na czas trwania stanu wyjątkowego zarządzenia, konfiskaty wszelkich wydawnictw i zawieszania czasopism, zagrażających bezpieczeństwu i spokojowi publicznemu oraz zamykania drukarni, służących do rozpowszechniania wspomnianych druków".

Art.  2.

Artykuły 5 i 6 dekretu rzeczonego ustala się w nowem brzmieniu następującem:

"Art. 5. Wraz z ogłoszeniem danej miejscowości w stanie wyjątkowym tworzy się zarówno dla ludności cywilnej jak i dla wojskowych wojenny sąd doraźny, którego organizacja, tryb postępowania i wymiar kar przewidziane są osobnemi przepisami.

Art. 6. Do właściwości sądów doraźnych są odniesione przestępstwa, wymienione w art. 99, 108 cz. 2 p. 2 i cz. 3, 119 (gdy chodzi o zbrodnie, przewidziane w artykułach 108 cz. 2 p. 2 i cz. 3), 279 cz. 1 ust. 2 i 3, gdy chodzi o bandy w celu kradzieży i rozbojów, 453-456, 467 cz. 2, 471 cz. 1 ust. 3, 562-564, 582 cz. 1 ust. 3, 584 cz. 1 ust. 2. 589, 590 cz. 2 ust. 4 Kodeksu Karnego z 1903 r., obowiązującego w b. Królestwie Kongresowem, jak również przestępstwa, wymienione w art. 57 - 62, 99 cz. 1, 100, 111 (gdy chodzi o czynne targnięcie się na wartę) i 132 Niemieckiego Karnego Kodeksu Wojskowego z 1872 r., w Wojsku Polskiem obowiązującego, popełnione przez osoby wojskowe lub cywilne, i nadto w art. 73, 97, 106-110, 128, 129, 134, 135 tegoż Kodeksu, popełnione przez osoby wojskowe".

Art.  3.

Art. 7 tegoż dekretu uchyla się.

Art.  4.

Ustanawia się dodatkowy nowy artykuł tegoż dekretu w brzmieniu następującem:

"Art. 8a. Gdy sprawa karna po umorzeniu postępowania doraźnego przechodzi na drogę postępowania karnego zwykłego, kary wymierzane być mają wedle przepisów Kodeksu Karnego z 1903 r., lecz z obostrzeniem następującem: zamiast kary grzywny lub aresztu - wymierzana będzie kara więzienia; zamiast wiezienia-domu poprawy; zamiast domu poprawy lub twierdzy-ciężkiego więzienia; zamiast ciężkiego więzienia terminowego-takiegoż więzienia bezterminowego i zamiast ciężkiego więzienia bezterminowego-kara śmierci przez rozstrzelanie".

Art.  5.

Brzmienie art. 10 tegoż dekretu ustala się w sposób następujący:

"Art. 10. Dekret niniejszy wchodzi w życie z dniem dzisiejszym i rozciąga się na terytorjum b. Królestwa Kongresowego".

Dan w Warszawie, dnia 7 lutego 1919 r.