Wprowadzenie programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.109.751

Akt utracił moc
Wersja od: 28 czerwca 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 22 czerwca 2006 r.
w sprawie wprowadzenia programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego

Na podstawie art. 57 ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z 2005 r. Nr 23, poz. 188 i Nr 33, poz. 289 oraz z 2006 r. Nr 17, poz. 127) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego, stanowiący załącznik do rozporządzenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 

PROGRAM ZWALCZANIA CHOROBY AUJESZKYEGO U ŚWIŃ NA OBSZARZE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

I. Opis sytuacji epizootycznej w zakresie choroby Aujeszkyego u świń

Choroba Aujeszkyego (chA) jest wywoływana przez herpeswirus świń typ I (Herpesvirus suis), należący do rodziny Herpesviridae. Wirus choroby Aujeszkyego jest silnie zakaźny i wykazuje powinowactwo do ośrodkowego układu nerwowego i innych układów m.in. oddechowego. Na zakażenie wirusem wrażliwe są niemal wszystkie gatunki ssaków, z wyjątkiem człowieka i małp bezogonowych. Choroba atakuje głównie świnie, które stanowią rezerwuar wirusa oraz są źródłem naturalnych zakażeń dla wielu gatunków zwierząt, takich jak: bydło, owce, kozy, psy, koty, także zwierząt dzikich, u których choroba przebiega z objawami nerwowymi i kończy się nagłą śmiercią.

Wirus rozprzestrzenia się przez kontakt bezpośredni między zwierzętami, przez ślinę i wydzielinę z nosa, a także za pośrednictwem wody, środków żywienia zwierząt, odzieży, środków transportu oraz sprzętów wykorzystywanych w gospodarstwie.

Choroba może mieć postać ostrą lub bezobjawową, w zależności od zjadliwości szczepu wirusa i wieku świń. U dorosłych zwierząt ma zwykle przebieg poronny lub bezobjawowy. U prosiąt ssących i odsadzonych charakteryzuje się występowaniem objawów nerwowych. U warchlaków i tuczników występują zaburzenia w funkcjonowaniu układu oddechowego. U loszek i macior stada podstawowego występują zaburzenia w rozrodzie - poronienia i rodzenie martwych prosiąt.

Cechą wirusa, która w znacznym stopniu utrudnia likwidację choroby, jest jego zdolność do wywoływania zakażeń latentnych (utajonych). Siewstwo wirusa u świń zakażonych może utrzymywać się około 2-3 tygodni. Po okresie latencji reaktywacja wirusa (wirusowego DNA) może powodować jego wydalanie z organizmu i rozprzestrzenianie się w stadzie. W związku z powyższym świnie zakażone wirusem choroby Aujeszkyego mogą stanowić źródło zakażenia do końca życia.

Pierwszy przypadek choroby Aujeszkyego w Polsce stwierdzono w roku 1958 u zwierząt futerkowych. Rok później po raz pierwszy zarejestrowano tę chorobę u świń.

Badania zmierzające do wykrycia w Polsce seroreagentów dla wirusa choroby Aujeszkyego są prowadzone w ograniczonym zakresie od 1990 r. przez Zakład Chorób Świń Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, zwany dalej "PIW-PIB w Puławach".

W Polsce choroba Aujeszkyego nigdy nie była objęta obowiązkowym, kompleksowym systemem monitorowania, stąd dostępne wyniki pochodzą jedynie z badań wykonywanych na zlecenia właścicieli stad świń.

Rozprzestrzenianie się choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach:

1) 1990-1998 - przedstawia załącznik nr 1 do Programu;

2) 1999-2004 - przedstawia załącznik nr 2 do Programu.

Wyniki badań przeprowadzonych w latach 1990-2004 wskazują, że seroreagenci dla wirusa choroby Aujeszkyego występują na całym terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Obecność tych seroreagentów wskazuje pośrednio na występowanie wirusa choroby Aujeszkyego.

Z uwagi na to, że badania zostały przeprowadzone w sposób wyrywkowy i ograniczony co do liczby próbek i gospodarstw, nie oddają one rzeczywistego obrazu występowania choroby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, tak więc szczegółowa sytuacja epizootyczna w kraju odnośnie choroby Aujeszkyego pozostaje nierozpoznana.

Podobna sytuacja dotyczy badań próbek pobranych od dzików i przebadanych w PIW-PIB w Puławach w latach 1997-2000. Na podstawie przebadanych 8.099 próbek stwierdzono średni odsetek seroreagentów na poziomie 14,52 %. Wyniki badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkyego w populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedstawia załącznik nr 3 do Programu.

Próbki badań pochodzące od dzików były pobierane w sposób bardziej losowy niż w przypadku świń, co pozwala przypuszczać, że rozprzestrzenienie się wirusa może być bardziej intensywne niż wskazują na to wyniki badań próbek pobranych od świń. Próbki krwi pobrane od dzików do badań w kierunku choroby Aujeszkyego pochodziły z obszaru całego kraju i pobierane były w ramach badań monitoringowych w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików.

Przedstawiając sytuację epizootyczną w zakresie choroby Aujeszkyego u świń w województwie lubuskim w latach 1999-2004, należy zaznaczyć, że wyniki serologicznie dodatnie stwierdzano w latach 2000, 2001, 2002 i 2004. W roku 1999 spośród zbadanych przez PIW-PIB w Puławach i w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu 342 próbek surowic nie stwierdzono dodatnich wyników w kierunku choroby Aujeszkyego u świń (nie stwierdzono przeciwciał dla wirusa choroby Aujeszkyego). W 2000 r. zbadano 131 próbek, z czego w 4 wyniki badań były dodatnie. W roku 2001 wśród zbadanych 227 surowic stwierdzono w 7 próbkach dodatnie wyniki. W 2002 r. analizie poddano 175 próbek, z czego 2 zawierały przeciwciała dla wirusa choroby Aujeszkyego u świń. W roku 2003 zbadano tylko 24 próbki, nie stwierdzając wyników dodatnich. W 2004 r., badając 364 próbki, w 2 próbkach stwierdzono przeciwciała dla wirusa choroby Aujeszkyego u świń. Wyniki badań próbek pobranych od świń z obszaru województwa lubuskiego sugerują niezbyt wysoki stopień zakażenia wirusem choroby Aujeszkyego u świń, który jest zbliżony do średniej krajowej.

Analizując wyniki badań serologicznych przeprowadzonych w Zakładzie Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu i PIW-PIB w Puławach w zakresie występowania zakażeń wirusem choroby Aujeszkyego u świń na obszarze województwa lubuskiego (byłe województwa gorzowskie i zielonogórskie) w latach 1998-2004, należy stwierdzić, co następuje:

1) w 1998 r. badania przeprowadzono w 7 gospodarstwach (stadach), wśród których w 14,29 % stwierdzono wyniki dodatnie;

2) w 1999 r. poddano badaniom 12 stad świń, w których nie stwierdzono zakażeń wirusem choroby Aujeszkyego;

3) w 2000 r. przebadano 10 stad świń - zakażenia stwierdzono w 2 stadach, co stanowi 20,00 %;

4) w 2001 r. zbadano 15 stad świń - zakażenia stwierdzono w 1 stadzie, co stanowi 6,67 %;

5) w 2002 r. przebadano próbki krwi świń z 9 stad świń - stwierdzono 1 stado zakażone, co stanowi 11,11 %;

6) w 2003 r. przebadano 12 stad świń - nie stwierdzono zakażeń wirusem choroby Aujeszkyego;

7) w I półroczu 2004 r. przebadano 34 stada świń - stwierdzono zakażenie 1 stada świń, co stanowi 2,94 %.

Liczbę badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkiego u świń wykonanych przez PIW-PIB w Puławach i Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu w latach 1998-2004 przedstawia załącznik nr 4 do Programu, natomiast zestawienie wyników badań serologicznych krwi świń w kierunku choroby Aujeszkyego w latach 1998-2004 przedstawia załącznik nr 5 do Programu. Należy podkreślić, że wyniki nie odzwierciedlają w pełni sytuacji epizootycznej w zakresie choroby Aujeszkyego u świń.

W związku z tym, w pierwszym etapie Programu zakłada się przeprowadzenie badań serologicznych próbek pobranych ze wszystkich stad świń w celu dokładnego rozpoznania sytuacji epizootycznej odnośnie występowania choroby Aujeszkyego u świń w powiatach województwa lubuskiego oraz próbek pobranych od dzików do badań kontrolnych w kierunku klasycznego pomoru świń.

II. Czas trwania programu i określenie celu, jaki ma zostać osiągnięty do dnia jego zakończenia

Okres realizacji Programu - 2006 r. W pierwszym etapie realizacji Programu zostanie przeprowadzone próbobranie we wszystkich stadach świń na obszarze województwa lubuskiego. W wyniku przeprowadzonego badania zostanie określona liczba stad świń zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego. Przeprowadzone zostaną także badania próbek krwi pozyskanej od dzików do badań kontrolnych w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików. Będzie to pierwsze próbobranie, które pozwoli na ocenę stopnia zapowietrzenia poszczególnych powiatów województwa lubuskiego, a co za tym idzie na określenie liczby stad świń, w których będą prowadzone szczepienia świń przeciwko chorobie Aujeszkyego.

W drugim etapie realizacji Programu zostanie przeprowadzone drugie próbobranie w stadach uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń oraz zostaną rozpoczęte szczepienia w stadach świń zakażonych wirusem choroby Aujeszkyego i w stadach świń w obszarze zapowietrzonym.

III. Określenie obszaru, na którym będzie obowiązywał program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń

Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń będzie obowiązywał na obszarze województwa lubuskiego. Programem tym zostaną objęte następujące powiaty tego województwa:

1) gorzowski wielkopolski;

2) krośnieński;

3) międzyrzecki;

4) nowosolski;

5) słubicki;

6) strzelecko-drezdencki;

7) sulęciński;

8) świebodziński;

9) zielonogórski;

10) żagański;

11) żarski;

12) wschowski.

IV. Określenie statusu epizootycznego gospodarstw oraz obszarów objętych programem zwalczania choroby Aujeszkyego, a także celów, które mają zostać osiągnięte z uwagi na każdy status, warunki obowiązujące w odniesieniu do przemieszczania zwierząt pomiędzy gospodarstwami oraz obszarami o różnym statusie epizootycznym, a także określenie skutków utraty statusu epizootycznego

Status epizootyczny stad świń zostanie określony na podstawie wyników badań pierwszego próbobrania.

Celem wykonania pierwszego próbobrania jest określenie stopnia zapowietrzenia powiatów województwa lubuskiego wirusem choroby Aujeszkyego u świń oraz określenie liczby stad zakażonych i stad potencjalnie wolnych od tego wirusa.

Liczbę stad świń w województwie lubuskim, z podziałem na grupy pod względem liczby utrzymywanych w nich zwierząt, przedstawia załącznik nr 6 do Programu.

Badaniom serologicznym w trakcie pierwszego próbobrania będą podlegać wszystkie stada świń w województwie lubuskim, przy czym za świnie uznaje się zwierzęta z rodziny Suidae, z wyjątkiem dzików, które nie są utrzymywane w gospodarstwie.

Celem pierwszego próbobrania jest wykrycie seroreagentów z 95 % prawdopodobieństwem, przyjmując, że odsetek świń zakażonych wynosi co najmniej 20 % populacji osobników w stadzie.

Wyliczenie przewidywanej liczby próbek krwi do pobrania w pierwszym próbobraniu ze wszystkich stad świń w województwie lubuskim przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 1

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w województwie lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.3381,010*23.380
26-1009831,21214.155
101-5002381,5134.641
501-1.000172,513553
pow. 1.000225,0131.430
RAZEM:3.59844.159

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Status epizootyczny nadaje się poszczególnym stadom świń w gospodarstwie, w zależności od wyników badań próbek pobranych z danego stada w pierwszym próbobraniu.

W zależności od wyników badań pierwszego próbobrania stadu świń nadaje się następujący status:

1) stado potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego - w przypadku gdy wszystkie wyniki badań są ujemne;

2) stado zakażone wirusem choroby Aujeszkyego (Z) - w przypadku gdy uzyskano przynajmniej jeden dodatni wynik badania.

Stadu znajdującemu się w odległości do 1,5 km od stada zakażonego wirusem choroby Aujeszkyego u świń nie nadaje się statusu stada świń potencjalnie wolnego od wirusa choroby Aujeszkyego. Stado takie otrzymuje status stada w obszarze zapowietrzonym. Dalszy sposób postępowania w stosunku do takiego stada jest określony w części V Programu.

W przypadku uzyskania wyników wątpliwych należy ponownie pobrać próbki krwi po upływie co najmniej 30 dni od pierwszego pobrania, ustalając próg próbobrania na poziomie 5 % zakażenia.

Na podstawie wyników badań uzyskanych w pierwszym próbobraniu, w stadach świń uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego przeprowadza się drugie próbobranie do badań weryfikujących w okresie od 2 do 6 miesięcy po zakończeniu pierwszego próbobrania.

Celem badań próbek krwi w drugim próbobraniu jest wykrycie (z 95 % prawdopodobieństwem) seroreagentów w stadach uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń przy założeniu, że odsetek zwierząt zakażonych w obiekcie wynosi 5 %.

Zestawienie przewidywanej liczby próbek krwi do pobrania w drugim próbobraniu ze stad uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń przedstawia tabela nr 2.

Tabela nr 2

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w województwie lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.3381,025* 57.875
26-1009831,240* 46.704
101-5002381,551 17.978
501-1.000172,557 2.423
pow. 1.000225,058 6.380
RAZEM:3.598131.360

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

W wyliczeniach do zestawienia przewidywanej liczby próbek krwi przyjęto, że stopień zakażenia stad w powiatach województwa lubuskiego będzie bardzo niski. W związku z tym założono, że drugie próbobranie będzie dotyczyć ok. 99 % obiektów.

W zależności od wyników badań przeprowadzonych w wyniku drugiego próbobrania, stado uzyskuje status:

1) stada seronegatywnego (S) - w przypadku powtórnego uzyskania ujemnych wyników badań serologicznych wszystkich pobranych próbek krwi od świń w tym stadzie;

2) stada zakażonego wirusem choroby Aujeszkyego u świń (Z) - w przypadku uzyskania przynajmniej jednego wyniku dodatniego.

Do stada zakażonego stosuje się postępowanie określone w części V Programu. W przypadku uzyskania wyników wątpliwych należy ponownie pobrać próbki od świń w stadzie po upływie co najmniej 30 dni od drugiego próbobrania, ustalając próg próbobrania na poziomie 5 % zakażenia.

Do stada, które uzyskało status stada seronegatywnego (S), dopuszcza się przemieszczanie świń wyłącznie pochodzących ze stad o statusie epizootycznym równorzędnym lub wyższym (urzędowo wolnym od wirusa choroby Aujeszkyego u świń) albo spełniających warunki określone w art. 3 i 4 decyzji Komisji 2001/618/WE z dnia 23 maja 2001 r. w sprawie dodatkowych gwarancji w handlu wewnątrzwspólnotowym świniami w odniesieniu do choroby Aujeszkyego, kryteriów przekazywania informacji o tej chorobie i uchylającej decyzje 93/24/EWG i 93/244/EWG (Dz. Urz. WE L 215 z 9.08.2001, str. 41, z późn. zm.), zwanej dalej "decyzją Komisji 2001/618/WE".

Świnie wprowadzane do stad znajdujących się na terenie powiatów województwa lubuskiego powinny być zaopatrzone w świadectwo zdrowia, zgodne ze wzorem określonym w rozporządzeniu Komisji (WE) 599/2004 z dnia 30 marca 2004 r. dotyczącym przyjęcia zharmonizowanego wzoru świadectwa i sprawozdania z kontroli związanych z wewnątrzwspólnotowym handlem zwierzętami i produktami pochodzenia zwierzęcego oraz zawierać informacje, o których mowa w art. 7 decyzji Komisji 2001/618/WE.

Opłatę za wystawienie świadectwa zdrowia pobiera się zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 28 kwietnia 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności wykonywane przez Inspekcję Weterynaryjną, miejsc pobierania opłat oraz zakresu i sposobu przekazywanych informacji Komisji Europejskiej (Dz. U. Nr 100, poz. 1019, z późn. zm.).

Do czasu uznania wszystkich stad za urzędowo wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń, powiatowi nadaje się status powiatu prowadzącego Program zwalczania choroby Aujeszkyego u świń.

W niniejszym Programie nie określono skutków utraty statusu epizootycznego, ponieważ w przypadku wystąpienia choroby Aujeszkyego u świń w stadzie o statusie potencjalnie wolnym od tej choroby lub w stadzie o statusie seronegatywnym, stado takie uznaje się za zakażone. Postępowanie w stadzie zakażonym zostało określone w części V Programu.

Zasady przemieszczania świń z państw członkowskich Unii Europejskiej do powiatów objętych niniejszym Programem określa decyzja Komisji 2001/618/WE.

Na obszarach, które uzyskały status prowadzących Program, mogą być wprowadzane wyłącznie świnie spełniające wymagania określone w art. 3 i 4 decyzji Komisji 2001/618/WE.

Na tereny powiatów województwa lubuskiego, które uzyskały status prowadzących Program, nie mogą być wprowadzane świnie pochodzące z innych powiatów, w których nie wprowadzono Programu, z wyjątkiem transportu świń, kierowanych bezpośrednio do uboju w rzeźni wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii właściwego dla miejsca położenia rzeźni, odbywającego się pod jego nadzorem. Powiatowy lekarz weterynarii właściwy ze względu na siedzibę stada, z którego wyprowadzane będą świnie, informuje powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce położenia rzeźni o planowanym przemieszczeniu świń do wyznaczonej rzeźni. Transport świń do rzeźni jest dokonywany oczyszczonymi i odkażonymi środkami transportu. Środki transportu powinny być oczyszczone i odkażone bezpośrednio przed i po transporcie. Powiatowy lekarz weterynarii, nadzorujący wyznaczoną rzeźnię, powiadamia powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na siedzibę stada, z którego zostały wyprowadzone świnie, o nadejściu transportu świń do rzeźni.

Przesyłka świń przemieszczana do uboju w rzeźni musi być zaopatrzona w świadectwo zdrowia zawierające informacje o spełnieniu wymagań określonych w decyzji Komisji 2001/618/WE. Świadectwo zdrowia powinno być wystawione przez urzędowego lekarza weterynarii.

Dopuszcza się przewóz świń po drogach publicznych lub prywatnych, z wyłączeniem dróg w gospodarstwie, w powiatach województwa lubuskiego, które uzyskały status prowadzących Program, pochodzących z innych województw, w których nie prowadzi się Programu.

Nadanie stadu statusu:

1) "stado potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń",

2) "stado w obszarze zapowietrzonym",

3) "stado zakażone",

4) "stado seronegatywne"

- następuje w drodze decyzji administracyjnej powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na siedzibę stada.

Laboratorium właściwym do wykonywania badań w kierunku choroby Aujeszkyego u świń w ramach niniejszego Programu jest Zakład Higieny Weterynaryjnej w Gorzowie Wielkopolskim. Laboratorium jest obowiązane prowadzić okresowe testy porównawcze w porozumieniu z PIW-PIB w Puławach.

Próbki krwi od dzików odstrzelonych na terenie powiatów województwa lubuskiego, pobrane w ramach badań kontrolnych w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików, będą również podlegać badaniu w kierunku wykrycia seroreagentów choroby Aujeszkyego u świń.

Informacje niezbędne do monitorowania realizacji Programu powiatowi lekarze weterynarii (powiatowi koordynatorzy) przekazują Lubuskiemu Wojewódzkiemu Lekarzowi Weterynarii (wojewódzkiemu koordynatorowi). Lubuski Wojewódzki Lekarz Weterynarii przekazuje uzyskane od powiatowych lekarzy weterynarii informacje Głównemu Lekarzowi Weterynarii (krajowemu koordynatorowi) w zestawieniu zbiorczym. Szczegółowy zakres, sposób i terminy przekazywania informacji zostaną określone w Instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii, wydanej na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. Nr 33, poz. 287, z późn. zm.).

V. Opis działań, które będą stosowane w przypadku wystąpienia podejrzenia lub stwierdzenia choroby Aujeszkyego u świń

W dniu rozpoczęcia realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego, z uwagi na nierozpoznaną sytuację epizootyczną, wszystkie stada świń uznaje się za podejrzane o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego.

W stadach świń uznanych za podejrzane o zakażenie wirusem choroby Aujeszkyego pobiera się próbki krwi zgodnie z zasadami określonymi w części IV Programu dla pierwszego próbobrania. Na podstawie wyników badań pierwszego próbobrania określa się status epizootyczny stad świń.

W przypadku uzyskania przynajmniej jednego dodatniego wyniku badania w stadzie świń, powiatowy lekarz weterynarii nadaje mu status stada zakażonego wirusem choroby Aujeszkyego (Z) oraz stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. Nr 69, poz. 625, z późn. zm.):

1) wyznacza stado jako ognisko choroby;

2) zakazuje wydawania świadectw zdrowia dla świń, z wyjątkiem transportów kierowanych bezpośrednio do uboju w rzeźni wyznaczonej przez powiatowego lekarza weterynarii;

3) nakazuje oczyszczenie i odkażenie miejsc, przedmiotów oraz środków transportu, z którymi miały kontakt zakażone świnie, zgodnie z warunkami i sposobem przeprowadzania czyszczenia i odkażania określonymi w załączniku nr 7 do Programu;

4) zakazuje używania knurów do krycia naturalnego;

5) nakazuje niezwłoczne przeprowadzenie szczepień świń w stadzie;

6) nakazuje indywidualne i trwałe oznakowanie wszystkich świń stada podstawowego - w przypadku stad zarodowych.

Oznakowanie, o którym mowa w pkt 6, powinno być na bieżąco aktualizowane.

Nakazy i zakazy, o których mowa w pkt 2 i 4-6, stosuje się do stad, którym nadano status stad w obszarze zapowietrzonym.

Szczepienia w stadzie świń przeprowadza się w następujący sposób:

1) w przypadku wystąpienia choroby Aujeszkyego w postaci klinicznej, szczepieniu poddaje się wszystkie świnie stada podstawowego oraz prosięta od 2 dnia życia, a następnie szczepienie powtarza się po 4 tygodniach;

2) stado podstawowe powinno zostać zaszczepione dwukrotnie, z zachowaniem odstępu 4-tygodniowego;

3) kolejne szczepienia stada podstawowego należy powtarzać co 4 miesiące;

4) szczepieniu podlegają wszystkie zwierzęta stada podstawowego, niezależnie od ich stanu fizjologicznego;

5) wszystkie zwierzęta stada podstawowego powinny zostać zaszczepione w jednym czasie;

6) prosięta od matek szczepionych należy szczepić dwukrotnie - pierwsze szczepienie przeprowadza się między 10. i 12. tygodniem życia, drugie szczepienie przeprowadza się między 14. i 16. tygodniem życia;

7) prosięta od matek nieszczepionych poddaje się szczepieniu w 6. i 10. tygodniu życia;

8) wszystkie świnie wprowadzane do tuczarni należy zaszczepić do 3. dnia od wprowadzenia zwierząt do stada, a następnie powtórzyć szczepienie po 4 tygodniach;

9) tucznikom powyżej 6. miesiąca życia, znajdującym się w stadzie, należy podać trzecią dawkę szczepionki;

10) loszkom własnego chowu, wykorzystywanym do odnawiania stada podstawowego, należy podać trzecią dawkę szczepionki w 6. miesiącu życia;

11) zwierzęta wprowadzane z zewnątrz (loszki, knurki), przeznaczone do odnawiania stada podstawowego, przed wprowadzeniem do stada powinny być zaszczepione dwukrotnie, z zachowaniem odstępu 4-tygodniowego (drugie szczepienie powinno być przeprowadzone na 1 tydzień przed wprowadzeniem zwierzęcia do stada);

12) do szczepienia świń mogą być stosowane wyłącznie szczepionki delecyjne, gE ujemne, zawierające wirus pozbawiony glikoproteiny gE.

Posiadacz stada świń, w którym prowadzone są szczepienia, zwraca się z pisemnym wnioskiem do powiatowego lekarza weterynarii o pobranie prób do badań w kierunku choroby Aujeszkyego u świń. Wniosek może zostać złożony, jeżeli w stadzie nie pozostanie żadna świnia ze stada podstawowego, w chwili gdy stado to zostało wyznaczone jako ognisko choroby lub uznane za stado w obszarze zapowietrzonym.

Po otrzymaniu wniosku powiatowy lekarz weterynarii pobiera próby do badań w kierunku choroby Aujeszkyego u świń.

Założeniem próbobrania jest wykrycie z 95 % prawdopodobieństwem seroreagentów, przyjmując, że stopień zakażenia stada wynosi 5 %. Próbobranie przeprowadza się zgodnie z procedurą określoną w części IV Programu, dotyczącą drugiego próbobrania, z zastrzeżeniem, że:

1) świnie, od których pobrano próbki do badań w kierunku choroby Aujeszkyego, muszą być indywidualnie i trwale oznakowane;

2) będzie istniała możliwość identyfikacji próbki w odniesieniu do indywidualnego zwierzęcia.

W przypadku uzyskania dodatniego wyniku badania lub wyniku wątpliwego, powiatowy lekarz weterynarii, stosownie do art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, nakazuje niezwłoczny ubój świń, u których uzyskano wynik dodatni lub wątpliwy. W takim przypadku posiadacz stada świń może złożyć kolejny wniosek o przeprowadzenie przez powiatowego lekarza weterynarii próbobrania w kierunku choroby Aujeszkyego u świń nie wcześniej niż w terminie 6 miesięcy od dnia, w którym dokonano uboju świń.

VI. Analiza szacunkowych kosztów oraz przewidywanych korzyści wynikających z wprowadzenia programu

Poniżej przedstawiono szacunkowe koszty Programu w trakcie jego realizacji, przy założeniu wariantów procentowego zakażenia stad na obszarze województwa lubuskiego. W wyniku przeprowadzenia pierwszego próbobrania, którym objęte zostaną wszystkie stada w powiatach województwa lubuskiego, zakłada się, że zakażenie stad może wahać się od 1 % do 25 %.

Poniższe szacunkowe wyliczenia opracowano przy założeniu 1 %, 5 %, 10 %, 15 %, 20 % i 25 % zakażeń stad w powiatach województwa lubuskiego.

W trakcie realizacji Programu zostaną podjęte następujące działania:

1) pierwsze próbobranie - pobieranie próbek do badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkyego u świń, obejmujące wszystkie stada w powiatach województwa lubuskiego, przy założeniu wykrycia seroreagentów z 95 % prawdopodobieństwem, przyjmując, że odsetek świń zakażonych wynosi co najmniej 20 % populacji osobników w stadzie;

2) drugie próbobranie - w stadach uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego u świń na podstawie ujemnych wyników pierwszego próbobrania, przy założeniu wykrycia seroreagentów z 95 % prawdopodobieństwem, przyjmując, że odsetek świń zakażonych wynosi co najmniej 5 % populacji osobników w stadzie; drugie próbobranie powinno być rozpoczęte w okresie od 2 do 6 miesięcy po zakończeniu pierwszego próbobrania; w zależności od założonego odsetka stad potencjalnie wolnych od wirusa choroby Aujeszkyego u świń określonych na podstawie pierwszego próbobrania (99 %, 95 %, 90 %, 85 %, 80 % i 75 %) wyliczono poniżej liczbę próbek do pobrania w drugim próbobraniu;

3) szczepienia zwierząt w stadach uznanych za zakażone wirusem choroby Aujeszkyego u świń i w stadach w obszarze zapowietrzonym, określonych na podstawie wyników pierwszego próbobrania; w trakcie realizacji Programu przewiduje się dwukrotne zaszczepienie tuczników oraz trzykrotne zaszczepienie świń zarodowych;

4) badanie próbek krwi w kierunku wykrycia seroreagentów choroby Aujeszkyego, pozyskanych od dzików odstrzelonych na terenie powiatów województwa lubuskiego, u których na podstawie wcześniejszych badań nie stwierdzono seroreagentów choroby Aujeszkyego; badania te będą prowadzone z wykorzystaniem próbek krwi dostarczonych do badań kontrolnych w kierunku klasycznego pomoru świń u dzików.

1. Szacunkowe wyliczenie kosztów, przy założeniu, że odsetek zakażonych stad, wyliczony na podstawie wyników pierwszego próbobrania, wynosi 1 %

Badaniom serologicznym w trakcie pierwszego próbobrania podlegają wszystkie stada świń w województwie lubuskim.

Zestawienie liczby próbek do pobrania w pierwszym próbobraniu ze wszystkich stad świń w województwie lubuskim.

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w woj. lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.338110*23.380
26-1009831,21214.155
101-5002381,5134.641
501-1.000172,513553
powyżej 1.000225131.430
RAZEM:3.59844.159

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Przy założeniu, że odsetek stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wynosi 1 %, liczba próbek przeznaczonych do pobrania w drugim próbobraniu będzie wynosić:

Liczba świń w stadzieLiczba stad uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (99 % wszystkich stad na obszarze województwa lubuskiego)Hipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.315125*57.875
26-1009731,240*46.704
101-5002351,55117.978
501-1.000172,5572.423
powyżej 1.000225586.380
RAZEM:3.562131.360

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Kalkulacyjne wyliczenie kosztów poniesionych w trakcie realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

1) koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii 1 próbki krwi od świni (wraz z dojazdem, dowozem próbki do laboratorium, prowadzeniem dokumentacji) - 4,00 zł;

2) koszt badania 1 próbki w laboratorium (wykonanie badania wraz z prowadzeniem dokumentacji) - 4,80 zł;

3) koszt zakupu 1 zestawu do pobierania krwi wraz z jego utylizacją - 0,55 zł;

4) koszty odszkodowania poniesione w związku z padnięciem świń podczas pobierania krwi - szacowana liczba zwierząt, której będą dotyczyć padnięcia - 0,01 % zwierząt badanych; przyjmując średnią masę ciała świni - ok. 50 kg oraz cenę za 1 kg żywca wieprzowego - 4 zł odszkodowanie za świnię padłą w wyniku zabiegów weterynaryjnych (pobranie krwi do badań) wyniesie 200,00 zł; do określenia wysokości odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) koszt zatrudnienia lekarza weterynarii - koordynatora krajowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

6) koszt zatrudnienia dodatkowego personelu pomocniczego (laboranci) w laboratorium biorącym udział w Programie - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - ok. 2.520 zł na 1 etat na rok;

7) koszty zatrudnienia lekarzy weterynarii - koordynatora wojewódzkiego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze oraz zapewnienie po 1/2 etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii województwa lubuskiego - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

8) koszt zakupu 1 dawki szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego - ok. 1 zł;

9) koszt podania szczepionki przez urzędowego lekarza weterynarii - 1,21 zł za 1 dawkę;

10) koszty wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego (unieruchamianie świń do zabiegu pobrania próbek krwi do badań) - 0,40 zł od 1 próbki krwi pobieranej od 1 świni;

11) koszty przeprowadzenia czyszczenia i odkażania siedzib stad (obiektów), przy założeniu, że konieczne będzie dokonanie czyszczenia i odkażenia 1 % stad (obiektów) uznanych za zakażone po drugim próbobraniu - w wyliczeniach przyjęto, że średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie do 100 świń wyniesie 60 zł, a średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie powyżej 100 świń - 300 zł;

12) koszty przeszkolenia ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego (jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne) w zakresie epidemiologii choroby Aujeszkyego, założeń Programu oraz ćwiczeń praktycznych - ok. 9.600 zł; przy obliczaniu kosztów przyjęto, że szkolenie będzie odbywać się w wymiarze 10-godzinnym, w grupach 10-osobowych (8 tur szkoleniowych), przy koszcie 1 godziny szkolenia 120 zł.

Całkowity koszt pierwszego próbobrania szacuje się na 827.311 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność przeprowadzenia szkolenia dla ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego - 9.600 zł;

2) konieczność dodatkowego zatrudnienia 2 osób w laboratorium - łączne koszty zatrudnienia wyniosą 60.480 zł na rok;

3) konieczność zatrudnienia koordynatora wojewódzkiego i koordynatorów powiatowych - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 288.000 zł na rok;

4) konieczność zatrudnienia koordynatora krajowego - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 36.000 zł na rok;

5) konieczność wypłacenia wynagrodzeń dla personelu pomocniczego - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 17.664 zł;

6) konieczność przebadania 44.159 próbek krwi (w tym zakup zestawów do pobierania krwi od świń oraz ich utylizacja, koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii próbki krwi od świni, koszt badania próbek w laboratorium) - 412.887 zł;

7) konieczność przebadania ok. 350 próbek krwi pobranej od dzików (w tym koszt badania próbek) - 1.680 zł;

8) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych (pierwsze pobieranie krwi od świń) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 1. 000 zł.

Przy założeniu, że liczba stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wyniesie 1 %, całkowity koszt drugiego próbobrania w stadach uznanych w wyniku pierwszego próbobrania za stada potencjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń (99 % stad) szacuje się na 1.286.440 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego w związku z koniecznością pobrania 131.360 próbek - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 52.544 zł;

2) konieczność przebadania 130.360 próbek (w tym koszt zakupu zestawów do pobierania krwi od świń wraz z ich utylizacją, koszt pobrania próbek krwi przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, koszt przebadania próbek w laboratorium) - całkowity koszt szacuje się na 1.228.216 zł;

3) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzenia zabiegów weterynaryjnych (pobieranie krwi do badań) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 2.800 zł;

4) konieczność przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 1 % stad (obiektów) uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania - przy założeniu, że koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada o obsadzie do 100 świń wynosi 60 zł, a o obsadzie powyżej 100 świń - średnio 300 zł - całkowity koszt przeprowadzenia czyszczenia i odkażania wyniesie 2.880 zł.

Całkowity koszt przeprowadzenia szczepień w trakcie realizacji Programu szacuje się na 11.558 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących szczepienia - całkowity koszt wynagrodzenia za szczepienie świń w kierunku choroby Aujeszkyego wyniesie 6.328 zł;

2) konieczność zakupu ok. 4.300 dawek szczepionki przeznaczonej do dwukrotnego zaszczepienia tuczników - całkowity koszt wyniesie 4.300 zł;

3) konieczność zakupu ok. 930 dawek szczepionki przeznaczonej do trzykrotnego zaszczepienia świń zarodowych - całkowity koszt wyniesie 930 zł.

Na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zweryfikowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, liczba świń utrzymywanych na obszarze województwa lubuskiego wynosi 245.460 szt., w tym ok. 29.950 szt. macior i ok. 730 szt. knurów. Pozostała ilość świń w liczbie 214.780 sztuk to różne grupy wiekowe począwszy od prosiąt do tuczników włącznie. Szacując, że obowiązkowi szczepienia podlegać będzie 1 % populacji świń w powiatach województwa lubuskiego, konieczny będzie zakup do jednorazowego zaszczepienia ok. 310 dawek szczepionki dla macior i knurów hodowlanych i zarodowych oraz ok. 2.150 dawek szczepionki dla tuczników.

Całkowity koszt wprowadzenia Programu, obejmujący łącznie wymienione powyżej koszty pierwszego i drugiego próbobrania oraz koszty szczepień, szacuje się na ok. 2.125.308 zł.

2. Szacunkowe wyliczenie kosztów, przy założeniu, że odsetek zakażonych stad, wyliczony na podstawie wyników pierwszego próbobrania, wynosi 5 %

Badaniom serologicznym w trakcie pierwszego próbobrania podlegają wszystkie stada świń w województwie lubuskim.

Celem pierwszego próbobrania jest wykrycie seroreagentów z 95 % prawdopodobieństwem, przyjmując, że odsetek świń zakażonych wynosi co najmniej 20 % populacji osobników w stadzie.

Zestawienie liczby próbek do pobrania w pierwszym próbobraniu ze wszystkich stad świń w województwie lubuskim:

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w woj. lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.338110*23.380
26-1009831,21214.155
101-5002381,5134.641
501-1.000172,513553
powyżej 1.000225131.430
RAZEM:3.59844.159

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Przy założeniu, że odsetek stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wynosi 5 %, liczba próbek przeznaczonych do pobrania w drugim próbobraniu będzie wynosić:

Liczba świń w stadzieLiczba stad uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (95 % wszystkich stad na obszarze województwa lubuskiego)Hipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.221125*55.525
26-1009331,240*44.784
101-5002261,55117.289
501-1.000162,5572.280
powyżej 1.000205585.800
RAZEM:3.416125.678

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Kalkulacyjne wyliczenie kosztów poniesionych w trakcie realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

1) koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii 1 próbki krwi od świni (wraz z dojazdem, dowozem próbki do laboratorium, prowadzeniem dokumentacji) - 4,00 zł;

2) koszt badania 1 próbki w laboratorium (wykonanie badania wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji) - 4,80 zł;

3) koszt zakupu 1 zestawu do pobierania krwi wraz z jego utylizacją - 0,55 zł;

4) koszty odszkodowania poniesione w związku z padnięciem świń podczas pobierania krwi - szacowana liczba zwierząt, której będą dotyczyć padnięcia - 0,01 % zwierząt badanych; przyjmując średnią masę ciała świni - ok. 50 kg oraz cenę za 1 kg żywca wieprzowego - 4 zł odszkodowanie za świnię padłą w wyniku zabiegów weterynaryjnych (pobranie krwi do badań) wyniesie 200,00 zł; do określenia wysokości odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) koszt zatrudnienia lekarza weterynarii - koordynatora krajowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

6) koszt zatrudnienia dodatkowego personelu pomocniczego (laboranci) w laboratorium biorącym udział w Programie - ok. 2.520 zł na 1 etat na rok, w tym: 1.800 zł wynagrodzenie i 40 % wydatków pochodnych i rzeczowych;

7) koszty zatrudnienia lekarzy weterynarii - koordynatora wojewódzkiego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze oraz zapewnienie po 1/2 etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii województwa lubuskiego - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

8) koszt zakupu 1 dawki szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego - ok. 1 zł;

9) koszt podania szczepionki przez urzędowego lekarza weterynarii - 1,21 zł za 1 dawkę;

10) koszty wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego (unieruchamianie świń do zabiegu pobrania próbek krwi do badań) - 0,40 zł od 1 próbki krwi pobieranej od 1 świni;

11) koszty przeprowadzenia czyszczenia i odkażania siedzib stad (obiektów), przy założeniu, że konieczne będzie dokonanie czyszczenia i odkażenia 1 % stad (obiektów) uznanych za zakażone po drugim próbobraniu - w wyliczeniach przyjęto, że średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie do 100 świń wyniesie 60 zł, a średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie powyżej 100 świń - 300 zł;

12) koszty przeszkolenia ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego (jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne) w zakresie epidemiologii choroby Aujeszkyego, założeń Programu oraz ćwiczeń praktycznych - ok. 9.600 zł; przy obliczaniu kosztów przyjęto, że szkolenie będzie się odbywać w wymiarze 10-godzinnym, w grupach 10-osobowych (8 tur szkoleniowych), przy koszcie jednej godziny szkolenia 120 zł.

Całkowity koszt pierwszego próbobrania szacuje się na 737.311 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność przeprowadzenia szkolenia dla ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego - 9.600 zł;

2) konieczność dodatkowego zatrudnienia 2 osób w laboratorium - łączne koszty zatrudnienia wyniosą 60.480 zł na rok;

3) konieczność zatrudnienia wojewódzkiego koordynatora i powiatowych koordynatorów - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 288.000 zł na rok;

4) konieczność zatrudnienia koordynatora krajowego - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 36.000 zł na rok;

5) konieczność wypłacenia wynagrodzeń dla personelu pomocniczego - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie - 17.664 zł;

6) konieczność przebadania 44.159 próbek krwi (w tym zakup zestawów do pobierania krwi od świń oraz ich utylizacja, koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii próbki krwi od świni, koszt badania próbek w laboratorium) - 412.887 zł;

7) konieczność przebadania ok. 350 próbek krwi pobranej od dzików (w tym koszt badania próbek) - 1.680 zł;

8) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych (pierwsze pobieranie krwi od świń) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 1.000 zł.

Przy założeniu, że liczba stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wyniesie 5 %, całkowity koszt drugiego próbobrania w stadach uznanych w wyniku pierwszego próbobrania za stada potencjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń (95 % stad) szacuje się na 1.242.480 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego w związku z koniecznością pobrania 125.678 próbek - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 50.271 zł;

2) konieczność przebadania 125.678 próbek (w tym koszt zakupu zestawów do pobierania krwi od świń wraz z ich utylizacją, koszt pobrania próbek krwi przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, koszt przebadania próbek w laboratorium) - całkowity koszt szacuje się na 1.175.089 zł;

3) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzenia zabiegów weterynaryjnych (pobieranie krwi do badań) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 2.600 zł;

4) konieczność przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 5 % stad (obiektów) uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania przy założeniu, że średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada o obsadzie do 100 świń wynosi 60 zł, a o obsadzie powyżej 100 świń - 300 zł - całkowity koszt przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 5 % siedzib stad wyniesie 14.520 zł.

Całkowity koszt przeprowadzenia szczepień w trakcie realizacji Programu szacuje się na 57.643 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wynagrodzenia urzędowych lekarzy weterynarii wykonujących szczepienia - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 31.560 zł;

2) konieczność zakupu ok. 21.478 dawek szczepionki przeznaczonej do dwukrotnego zaszczepienia tuczników - całkowity koszt wyniesie 21.478 zł;

3) konieczność zakupu ok. 4.605 dawek szczepionki przeznaczonej do trzykrotnego zaszczepienia świń zarodowych - całkowity koszt wyniesie 4.605 zł.

Na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, a następnie zweryfikowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, liczba świń utrzymywanych w województwie lubuskim wynosi 245.460 szt., w tym ok. 29.950 szt. macior i ok. 730 szt. knurów. Pozostała ilość świń w liczbie 214.780 sztuk to różne grupy wiekowe począwszy od prosiąt do tuczników włącznie. Szacując, że obowiązkowi szczepienia podlegać będzie 5 % populacji świń w powiatach województwa lubuskiego, konieczny będzie zakup do jednorazowego zaszczepienia ok. 1.534 dawek szczepionki dla macior i knurów hodowlanych i zarodowych oraz ok. 10.739 dawek szczepionki dla tuczników.

Całkowity koszt wprowadzenia Programu, obejmujący łącznie wymienione powyżej koszty pierwszego i drugiego próbobrania oraz koszty szczepień, szacuje się na ok. 2.037.434 zł.

3. Szacunkowe wyliczenie kosztów, przy założeniu, że odsetek zakażonych stad, wyliczony na podstawie wyników pierwszego próbobrania, wynosi 10 %

Badaniom serologicznym w trakcie pierwszego próbobrania podlegają wszystkie stada świń w województwie lubuskim.

Zestawienie liczby próbek do pobrania w pierwszym próbobraniu ze wszystkich stad świń w województwie lubuskim:

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w woj. lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.338110*23.380
26-1009831,21214.155
101-5002381,5134.641
501-1.000172,513553
powyżej 1.000225131.430
RAZEM:3.59844.159

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Przy założeniu, że odsetek stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wynosi 10 %, liczba próbek przeznaczonych do pobrania w drugim próbobraniu będzie wynosić:

Liczba świń w stadzieLiczba stad uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (90 % wszystkich stad na obszarze województwa lubuskiego)Hipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek z obiektuOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.104125*52.600
26-1008851,240*42.480
101-5002141,55116.371
501-1.000152,5572.137
powyżej 1.000225585.800
RAZEM:3.240119.389

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Kalkulacyjne wyliczenie kosztów poniesionych w trakcie realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

1) koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii 1 próbki krwi od świni (wraz z dojazdem, dowozem próbki do laboratorium, prowadzeniem dokumentacji) - 4,00 zł;

2) koszt badania 1 próbki w laboratorium (wykonanie badania wraz z prowadzeniem dokumentacji) - 4,80 zł;

3) koszt zakupu 1 zestawu do pobierania krwi wraz z jego utylizacją - 0,55 zł;

4) koszty odszkodowania poniesione w związku z padnięciem świń podczas pobierania krwi - szacowana liczba zwierząt, której będą dotyczyć padnięcia - 0,01 % zwierząt badanych; przyjmując średnią masę ciała świni - ok. 50 kg oraz cenę za 1 kg żywca wieprzowego - 4 zł odszkodowanie za świnię padłą w wyniku zabiegów weterynaryjnych (pobranie krwi do badań) wyniesie 200,00 zł; do określenia wysokości odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) koszt zatrudnienia lekarza weterynarii - krajowego koordynatora w Głównym Inspektoracie Weterynarii - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

6) koszt zatrudnienia na okres 1 roku dodatkowego personelu pomocniczego (laboranci) w laboratorium biorącym udział w Programie - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - ok. 2.520 zł na 1 etat;

7) koszty zatrudnienia lekarzy weterynarii - wojewódzkiego koordynatora w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze oraz zapewnienie po 1/2 etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii województwa lubuskiego - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

8) koszt zakupu 1 dawki szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego - ok. 1 zł;

9) koszt podania szczepionki przez urzędowego lekarza weterynarii - 1,21 zł za 1 dawkę;

10) koszty wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego (unieruchamianie świń do zabiegu pobrania próbek krwi do badań) - 0,40 zł przy pobieraniu próbki krwi od 1 świni;

11) koszty przeprowadzenia czyszczenia i odkażania siedzib stad (obiektów), przy założeniu, że w trakcie realizacji Programu konieczne będzie dokonanie czyszczenia i odkażania 1 % stad (obiektów) uznanych za zakażone po drugim próbobraniu - średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie do 100 świń wyniesie 60 zł, a średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie powyżej 100 świń - 300 zł;

12) koszty przeszkolenia ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego (jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne) w zakresie epidemiologii choroby Aujeszkyego, założeń Programu oraz ćwiczeń praktycznych - ok. 9.600 zł; przy obliczaniu kosztów przyjęto, że szkolenie będzie odbywać się w wymiarze 10-godzinnym, w grupach 10-osobowych (8 tur szkoleniowych), przy koszcie 1 godziny szkolenia 120 zł.

Całkowity koszt pierwszego próbobrania szacuje się na 737.311 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność przeprowadzenia szkolenia dla ok. 80 lekarzy weterynarii i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego - 9.600 zł;

2) konieczność dodatkowego zatrudnienia 2 osób w laboratorium - łączne koszty zatrudnienia wyniosą 60.480 zł na rok;

3) konieczność zatrudnienia koordynatora wojewódzkiego i koordynatorów powiatowych - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 234.000 zł na rok;

4) konieczność zatrudnienia koordynatora krajowego - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 36.000 zł na rok;

5) konieczność wypłacenia wynagrodzeń dla personelu pomocniczego - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 17.664 zł;

6) konieczność przebadania 44.159 próbek krwi (w tym zakup zestawów do pobierania krwi od świń oraz ich utylizacja, koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii próbki krwi od świni, koszt badania próbek w laboratorium) - 421.887 zł;

7) konieczność przebadania ok. 350 próbek krwi pobranej od dzików (w tym koszt badania próbek) - 1.680 zł;

8) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych (pierwsze pobieranie krwi od świń) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 1.000 zł.

Przy założeniu, że liczba stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wyniesie 10 %, całkowity koszt drugiego próbobrania w stadach uznanych w wyniku pierwszego próbobrania za stada potencjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń (95 % stad) szacuje się na 1.194.512 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego w związku z koniecznością pobrania 119.389 próbek - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 47.755 zł;

2) konieczność przebadania 119.389 próbek (w tym koszt zakupu zestawów do pobierania krwi od świń wraz z ich utylizacją, koszt pobrania próbek krwi przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, koszt przebadania próbek w laboratorium) - całkowity koszt szacuje się na 1.116.287 zł;

3) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzenia zabiegów weterynaryjnych (pobieranie krwi do badań) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 2.400 zł;

4) konieczność przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 10 % stad (obiektów) uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania - przy założeniu, że koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada o obsadzie do 100 świń wynosi 60 zł, a o obsadzie powyżej 100 świń - średnio 300 zł - całkowity koszt przeprowadzenia czyszczenia i odkażania wyniesie 27.720 zł.

Całkowity koszt przeprowadzenia szczepień w trakcie realizacji Programu szacuje się na 115.274 zł, biorąc pod uwagę:

1) całkowity koszt wynagrodzenia lekarzy weterynarii za szczepienie świń w kierunku choroby Aujeszkyego - 63.114 zł;

2) konieczność zakupu ok. 42.956 dawek szczepionki przeznaczonej do dwukrotnego zaszczepienia tuczników - całkowity koszt wyniesie 42.956 zł;

3) konieczność zakupu ok. 9.204 dawek szczepionki przeznaczonej do trzykrotnego zaszczepienia świń zarodowych - całkowity koszt wyniesie 9.204 zł.

Na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zweryfikowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, liczba świń utrzymywanych na obszarze województwa lubuskiego wynosi 245.460 szt., w tym ok. 29.950 szt. macior i ok. 730 szt. knurów. Szacując, że obowiązkowi szczepienia podlegać będzie 10 % populacji świń z powiatów województwa lubuskiego, konieczny będzie zakup do jednorazowego zaszczepienia ok. 3.068 dawek szczepionki dla macior i knurów hodowlanych i zarodowych oraz ok. 21.478 dawek szczepionki dla tuczników.

Całkowity koszt wprowadzenia Programu, obejmujący łącznie wymienione powyżej koszty pierwszego i drugiego próbobrania oraz koszty szczepień, szacuje się na ok. 2.047.097 zł.

4. Szacunkowe wyliczenie kosztów, przy założeniu, że odsetek zakażonych stad, wyliczony na podstawie wyników pierwszego próbobrania, wynosi 15 %

Badaniom serologicznym w trakcie pierwszego próbobrania podlegają wszystkie stada świń w województwie lubuskim.

Celem pierwszego próbobrania jest wykrycie seroreagentów z 95 % prawdopodobieństwem, przyjmując, że odsetek świń zakażonych wynosi co najmniej 20 % populacji osobników w stadzie.

Zestawienie liczby próbek do pobrania w pierwszym próbobraniu ze wszystkich stad świń w województwie lubuskim:

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w woj. lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.338110*23.380
26-1009831,21214.155
101-5002381,5134.641
501-1.000172,513553
powyżej 1.000225131.430
RAZEM:3.59844.159

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Przy założeniu, że odsetek stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wynosi 15 %, liczba próbek przeznaczonych do pobrania w drugim próbobraniu będzie wynosić:

Liczba świń w stadzieLiczba stad uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (85 % wszystkich stad na obszarze województwa lubuskiego)Hipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-251.988125*49.700
26-1008361,240*40.128
101-5002031,55115.530
501-1.000152,5572.138
powyżej 1.000195585.510
RAZEM:3.061113.006

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Kalkulacyjne wyliczenie kosztów poniesionych w trakcie realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

1) koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii 1 próbki krwi od świni (wraz z dojazdem, dowozem próbki do laboratorium, prowadzeniem dokumentacji) - 4,00 zł;

2) koszt badania 1 próbki w laboratorium (wykonanie badania wraz z prowadzeniem dokumentacji) - 4,80 zł;

3) koszt zakupu 1 zestawu do pobierania krwi wraz z jego utylizacją - 0,55 zł;

4) koszty odszkodowania poniesione w związku z padnięciem świń podczas pobierania krwi - szacowana liczba zwierząt, której będą dotyczyć padnięcia - 0,01 % zwierząt badanych; przyjmując średnią masę ciała świni - ok. 50 kg oraz cenę za 1 kg żywca wieprzowego - 4 zł odszkodowanie za świnię padłą w wyniku zabiegów weterynaryjnych (pobranie krwi do badań) wyniesie 200,00 zł; do określenia wysokości odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) koszt zatrudnienia lekarza weterynarii - koordynatora krajowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

6) koszt zatrudnienia dodatkowego personelu pomocniczego (laboranci) w laboratorium biorącym udział w Programie - ok. 2.520 zł na 1 etat na rok, w tym: 1.800 zł wynagrodzenie i 40 % wydatków pochodnych i rzeczowych;

7) koszty zatrudnienia lekarzy weterynarii - koordynatora wojewódzkiego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze oraz zapewnienie po 1/2 etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii województwa lubuskiego - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.000 zł na 1 etat;

8) koszt zakupu 1 dawki szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego - ok. 1 zł;

9) koszt podania szczepionki przez urzędowego lekarza weterynarii - 1,21 zł za 1 dawkę;

10) koszty wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego (unieruchamianie świń do zabiegu pobrania próbek krwi do badań) - 0,40 zł od 1 próbki krwi pobieranej od 1 świni;

11) koszty przeprowadzenia czyszczenia i odkażania siedzib stad (obiektów), przy założeniu, że konieczne będzie dokonanie czyszczenia i odkażania 1 % stad (obiektów) uznanych za zakażone po drugim próbobraniu - w wyliczeniach przyjęto, że średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie do 100 świń wyniesie 60 zł, a średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie powyżej 100 świń - 300 zł;

12) koszty przeszkolenia ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego (jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne) w zakresie epidemiologii choroby Aujeszkyego, założeń Programu oraz ćwiczeń praktycznych - ok. 9.600 zł; przy obliczaniu kosztów przyjęto, że szkolenie będzie odbywać się w wymiarze 10-godzinnym, w grupach 10-osobowych (8 tur szkoleniowych), przy koszcie 1 godziny szkolenia 120,00 zł.

Całkowity koszt pierwszego próbobrania szacuje się na 737.311 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność przeprowadzenia szkolenia dla ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego - 9.600 zł;

2) konieczność dodatkowego zatrudnienia 2 osób w laboratorium - łączne koszty zatrudnienia wyniosą 60.480 zł na rok;

3) konieczność zatrudnienia koordynatora wojewódzkiego i koordynatorów powiatowych - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 234.000 zł na rok;

4) konieczność zatrudnienia koordynatora krajowego - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 36.000 zł na rok;

5) konieczność wypłacenia wynagrodzeń dla personelu pomocniczego - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 17.664 zł;

6) konieczność przebadania 44.159 próbek krwi (w tym zakup zestawów do pobierania krwi od świń oraz ich utylizacja, koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii próbki krwi od świni, koszt badania próbek w laboratorium) - 421.887 zł;

7) konieczność przebadania ok. 350 próbek krwi pobranej od dzików (w tym koszt badania próbek) - 1.680 zł;

8) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych (pierwsze pobieranie krwi od świń) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 1.000 zł.

Przy założeniu, że liczba stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wyniesie 15 %, całkowite koszty drugiego próbobrania w stadach uznanych w wyniku pierwszego próbobrania za stada potencjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń (85 % stad) szacuje się na 1.146.028 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego w związku z koniecznością pobrania 113.006 próbek - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 45.202 zł;

2) konieczność przebadania 113.006 próbek (w tym koszt zakupu zestawów do pobierania krwi od świń wraz z ich utylizacją, koszt pobrania próbek krwi przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, koszt przebadania próbek w laboratorium) - całkowity koszt szacuje się na 1.056.606 zł;

3) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzenia zabiegów weterynaryjnych (pobieranie krwi do badań) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 2.400 zł;

4) konieczność przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 15 % stad (obiektów) uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania - przy założeniu, że koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada o obsadzie do 100 świń wynosi 60 zł, a o obsadzie powyżej 100 świń - średnio 300 zł - całkowity koszt przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 15 % siedzib stad wyniesie 41.820 zł.

Całkowity koszt przeprowadzenia szczepień w trakcie realizacji Programu szacuje się na 172.910 zł, biorąc pod uwagę:

1) całkowity koszt wynagrodzenia lekarzy weterynarii za szczepienie świń w kierunku choroby Aujeszkyego - 94.670 zł;

2) konieczność zakupu ok. 64.434 dawek szczepionki przeznaczonej do dwukrotnego zaszczepienia tuczników - całkowity koszt wyniesie 64.434 zł;

3) konieczność zakupu ok. 13.806 dawek szczepionki przeznaczonej do trzykrotnego zaszczepienia świń zarodowych - całkowity koszt wyniesie 13.806 zł.

Na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zweryfikowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, liczba świń utrzymywanych na obszarze województwa lubuskiego wynosi 245.460 szt., w tym ok. 29.950 szt. macior i ok. 730 szt. knurów. Szacując, że obowiązkowi szczepienia podlegać będzie 15 % populacji świń z powiatów województwa lubuskiego, konieczny będzie zakup do jednorazowego zaszczepienia ok. 4.602 dawek szczepionki dla macior i knurów hodowlanych i zarodowych oraz ok. 32.217 dawek szczepionki dla tuczników.

Całkowity koszt wprowadzenia Programu, obejmujący łącznie wymienione powyżej koszty pierwszego i drugiego próbobrania oraz koszty szczepień, szacuje się na ok. 2.056.249 zł.

5. Szacunkowe wyliczenie kosztów, przy założeniu, że odsetek zakażonych stad, wyliczony na podstawie wyników pierwszego próbobrania, wynosi 20 %

Badaniom serologicznym w trakcie pierwszego próbobrania podlegają wszystkie stada świń w województwie lubuskim.

Celem pierwszego próbobrania jest wykrycie seroreagentów z 95 % prawdopodobieństwem, przyjmując, że odsetek świń zakażonych wynosi co najmniej 20 % populacji osobników w stadzie.

Zestawienie liczby próbek do pobrania w pierwszym próbobraniu ze wszystkich stad świń w województwie lubuskim:

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w woj. lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.338110*23.380
26-1009831,21214.155
101-5002381,5134.641
501-1.000172,513553
powyżej 1.000225131.430
RAZEM:3.59844.159

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Przy założeniu, że odsetek stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wynosi 20 %, liczba próbek przeznaczonych do pobrania w drugim próbobraniu będzie wynosić:

Liczba świń w stadzieLiczba stad uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (80 % wszystkich stad na obszarze województwa lubuskiego)Hipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-251.870125*46.750
26-1007841,240*37.632
101-5001901,55114.535
501-1.000142,5571.995
powyżej 1.000185585.220
RAZEM:2.876106.132

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Kalkulacyjne wyliczenie kosztów poniesionych w trakcie realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

1) koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii 1 próbki krwi od świni (wraz z dojazdem, dowozem próbki do laboratorium, prowadzeniem dokumentacji) - 4,00 zł;

2) koszt badania 1 próbki w laboratorium (wykonanie badania wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji) - 4,80 zł;

3) koszt zakupu 1 zestawu do pobierania krwi wraz z jego utylizacją - 0,55 zł;

4) koszty odszkodowania poniesione w związku z padnięciem świń podczas pobierania krwi - szacowana liczba zwierząt, której będą dotyczyć padnięcia - 0,01 % zwierząt badanych; przyjmując średnią masę ciała świni - ok. 50 kg oraz cenę za 1 kg żywca wieprzowego - 4 zł odszkodowanie za świnię padłą w wyniku zabiegów weterynaryjnych (pobranie krwi do badań) wyniesie 200,00 zł; do określenia wysokości odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) koszt zatrudnienia lekarza weterynarii - koordynatora krajowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na etat;

6) koszt zatrudnienia dodatkowego personelu pomocniczego (laboranci) w laboratorium biorącym udział w Programie - ok. 2.520 zł na 1 etat na rok, w tym: 1.800 zł wynagrodzenie i 40 % wydatków pochodnych i rzeczowych;

7) koszty zatrudnienia lekarzy weterynarii - koordynatora wojewódzkiego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze oraz zapewnienie po 1/2 etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii województwa lubuskiego - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

8) koszt zakupu 1 dawki szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego - ok. 1 zł;

9) koszt podania szczepionki przez urzędowego lekarza weterynarii - 1,21 zł za 1 dawkę;

10) koszty wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego (unieruchamianie świń do zabiegu pobrania próbek krwi do badań) - 0,40 zł od 1 próbki krwi pobranej od 1 świni;

11) koszty przeprowadzenia czyszczenia i odkażania siedzib stad (obiektów), przy założeniu, że konieczne będzie czyszczenie i odkażanie 1 % stad (obiektów) uznanych za zakażone po drugim próbobraniu - w wyliczeniach przyjęto, że średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie do 100 świń wyniesie 60 zł, a średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie powyżej 100 świń - 300 zł;

12) koszty przeszkolenia ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego (jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne) w zakresie epidemiologii choroby Aujeszkyego, założeń Programu oraz ćwiczeń praktycznych - ok. 9.600 zł; przy obliczaniu kosztów przyjęto, że szkolenie będzie odbywać się w wymiarze 10-godzinnym, w grupach 10-osobowych (8 tur szkoleniowych), przy koszcie 1 godziny szkolenia 120,00 zł.

Całkowity koszt pierwszego próbobrania szacuje się na 737.311 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność przeprowadzenia szkolenia dla ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego - 9.600 zł;

2) konieczność dodatkowego zatrudnienia 2 osób w laboratoriach - łączne koszty zatrudnienia wyniosą 60.480 zł na rok;

3) konieczność zatrudnienia koordynatora wojewódzkiego i koordynatorów powiatowych - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 234.000 zł na rok;

4) konieczność zatrudnienia koordynatora krajowego - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 36.000 zł na rok;

5) konieczność wypłacenia wynagrodzeń dla personelu pomocniczego - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 17.664 zł;

6) konieczność przebadania 44.159 próbek krwi (w tym zakup zestawów do pobierania krwi od świń oraz ich utylizacja, koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii próbki krwi od świni, koszt badania próbek w laboratorium) - 421.887 zł;

7) konieczność przebadania ok. 350 próbek krwi pobranej od dzików (w tym koszt badania próbek) - 1.680 zł;

8) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych (pierwsze pobieranie krwi od świń) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 1.000 zł.

Przy założeniu, że liczba stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wyniesie 20 %, całkowity koszt drugiego próbobrania w stadach uznanych w wyniku pierwszego próbobrania za stada potencjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń (80 % stad) szacuje się na 1.093.506 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego w związku z koniecznością pobrania 106.132 próbek - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 42.452 zł;

2) konieczność przebadania 106.132 próbek (w tym koszt zakupu zestawów do pobierania krwi od świń wraz z ich utylizacją, koszt pobrania próbek krwi przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, koszt przebadania próbek w laboratorium) - całkowity koszt szacuje się na 992.334 zł;

3) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzenia zabiegów weterynaryjnych (pobieranie krwi do badań) - całkowity koszt odszkodowania szacuje się na ok. 2.200 zł;

4) konieczność przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 20 % stad (obiektów) uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania przy założeniu, że koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada o obsadzie do 100 świń wynosi 60 zł, a o obsadzie powyżej 100 świń - średnio 300 zł - całkowity koszt przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 20 % siedzib stad wyniesie 56.520 zł.

Całkowity koszt przeprowadzania szczepień w trakcie realizacji Programu szacuje się na 230.547 zł, biorąc pod uwagę:

1) całkowity koszt wynagrodzenia lekarzy weterynarii za szczepienie świń w kierunku choroby Aujeszkyego - 126.227 zł;

2) konieczność zakupu ok. 85.912 dawek szczepionki przeznaczonej do dwukrotnego zaszczepienia tuczników - całkowity koszt wyniesie 85.912 zł;

3) konieczność zakupu ok. 18.408 dawek szczepionki przeznaczonej do trzykrotnego zaszczepienia świń zarodowych - całkowity koszt wyniesie 18.408 zł.

Na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zweryfikowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, liczba świń utrzymywanych na obszarze województwa lubuskiego wynosi 245.460 szt., w tym ok. 29.950 szt. macior i ok. 730 szt. knurów. Szacując, że obowiązkowi szczepienia podlegać będzie 20 % populacji świń w powiatach województwa lubuskiego, konieczny będzie zakup do jednorazowego zaszczepienia ok. 6.136 dawek szczepionki dla macior i knurów hodowlanych i zarodowych oraz ok. 42.956 dawek szczepionki dla tuczników.

Całkowity koszt wprowadzenia Programu, obejmujący łącznie wymienione powyżej koszty pierwszego i drugiego próbobrania oraz koszty szczepień, szacuje się na ok. 2.061.364 zł.

6. Szacunkowe wyliczenie kosztów, przy założeniu, że odsetek zakażonych stad, wyliczony na podstawie wyników pierwszego próbobrania, wynosi 25 %

Badaniom serologicznym w trakcie pierwszego próbobrania podlegają wszystkie stada świń w województwie lubuskim.

Celem pierwszego próbobrania jest wykrycie seroreagentów z 95 % prawdopodobieństwem, przyjmując, że odsetek świń zakażonych wynosi co najmniej 25 % populacji osobników w stadzie.

Zestawienie liczby próbek do pobrania w pierwszym próbobraniu ze wszystkich stad świń w województwie lubuskim przedstawia się następująco:

Liczba świń w stadzieLiczba stad danej wielkości w woj. lubuskimHipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-252.338110*23.380
26-1009831,21214.155
101-5002381,5134.641
501-1.000172,513553
powyżej 1.000225131.430
RAZEM:3.59844.159

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Przy założeniu, że odsetek stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wynosi 25 %, liczba próbek przeznaczonych do pobrania w drugim próbobraniu będzie wynosić:

Liczba świń w stadzieLiczba stad uznanych za potencjalnie wolne od wirusa choroby Aujeszkyego (75 % wszystkich stad na obszarze województwa lubuskiego)Hipotetyczna średnia liczba obiektów w stadzieLiczba pobieranych próbek w jednym obiekcieOgólna liczba pobieranych próbek
1-251.753125*43.825
26-1007371,240*35.376
101-5001781,55113.617
501-1.000132,5571.853
powyżej 1.000165584.640
RAZEM:2.69799.311

* W przypadku mniejszej liczby świń należy pobrać próbki od wszystkich zwierząt.

Kalkulacyjne wyliczenie kosztów poniesionych w trakcie realizacji Programu w powiatach województwa lubuskiego przedstawia się następująco:

1) koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii 1 próbki krwi od świni (wraz z dojazdem, dowozem próbki do laboratorium, prowadzeniem dokumentacji) - 4,00 zł;

2) koszt badania 1 próbki w laboratorium (wykonanie badania wraz z prowadzeniem odpowiedniej dokumentacji) - 4,80 zł;

3) koszt zakupu 1 zestawu do pobierania krwi wraz z jego utylizacją - 0,55 zł;

4) koszty odszkodowania poniesione w związku z padnięciem świń podczas pobierania krwi - szacowana liczba zwierząt, której będą dotyczyć padnięcia - 0,01 % zwierząt badanych; przyjmując średnią masę ciała świni - ok. 50 kg oraz cenę za 1 kg żywca wieprzowego - 4 zł odszkodowanie za świnię padłą w wyniku zabiegów weterynaryjnych (pobranie krwi do badań) wyniesie 200,00 zł; do określenia wysokości odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów nakazanych przez organy Inspekcji Weterynaryjnej stosuje się odpowiednio przepisy rozdziału 8 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt;

5) koszt zatrudnienia lekarza weterynarii - koordynatora krajowego w Głównym Inspektoracie Weterynarii - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

6) koszt zatrudnienia dodatkowego personelu pomocniczego (laboranci) w laboratorium biorącym udział w Programie - 2.520 zł na 1 etat, w tym: 1.800 zł wynagrodzenie i 40 % wydatków pochodnych i rzeczowych;

7) koszty zatrudnienia lekarzy weterynarii - koordynatora wojewódzkiego w Wojewódzkim Inspektoracie Weterynarii w Zielonej Górze oraz zapewnienie po 1/2 etatu w każdym powiatowym inspektoracie weterynarii - wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 3.000 zł na 1 etat;

8) koszt zakupu 1 dawki szczepionki przeciwko chorobie Aujeszkyego - ok. 1 zł;

9) koszt podania szczepionki przez urzędowego lekarza weterynarii - 1,21 zł za 1 dawkę;

10) koszty wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego (unieruchamianie świń do zabiegu pobrania próbek krwi do badań) - 0,40 zł od 1 próbki krwi pobranej od 1 świni;

11) koszty przeprowadzenia czyszczenia i odkażania siedzib stad (obiektów), przy założeniu, że konieczne będzie dokonanie czyszczenia i odkażania 25 % stad (obiektów) uznanych za zakażone po drugim próbobraniu; w wyliczeniach przyjęto, że średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie do 100 świń wyniesie 60 zł, a średni koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada (obiektu) o obsadzie powyżej 100 świń - 300 zł;

12) koszty przeszkolenia ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego (jednodniowe szkolenie teoretyczne i praktyczne) w zakresie epidemiologii choroby Aujeszkyego, założeń Programu oraz ćwiczeń praktycznych - ok. 9.600 zł; przy obliczaniu kosztów przyjęto, że szkolenie będzie odbywać się w wymiarze 10-godzinnym, w grupach 10-osobowych (8 tur szkoleniowych), przy koszcie jednej godziny szkolenia - 120 zł.

Całkowity koszt pierwszego próbobrania szacuje się na 737.311 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność przeprowadzenia szkolenia dla ok. 80 lekarzy weterynarii wolnej praktyki i lekarzy z Inspekcji Weterynaryjnej województwa lubuskiego - 9.600 zł;

2) konieczność dodatkowego zatrudnienia 2 osób w laboratorium - łączne koszty zatrudnienia wyniosą 60.480 zł na 1 rok;

3) konieczność zatrudnienia koordynatora wojewódzkiego i koordynatorów powiatowych - całkowite koszty zatrudnienia wyniosą 234.000 zł na 1 rok;

4) konieczność zatrudnienia koordynatora krajowego - całkowity koszt zatrudnienia wyniesie 36.000 zł na 1 rok;

5) konieczność wypłacenia wynagrodzeń dla personelu pomocniczego - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 17.664 zł;

6) konieczność przebadania 44.159 próbek krwi (w tym zakup zestawów do pobierania krwi od świń oraz ich utylizacja, koszt pobrania przez wyznaczonego lekarza weterynarii próbki krwi od świni, koszt badania próbek w laboratorium) - 421.887 zł;

7) konieczność przebadania ok. 350 próbek krwi pobranej od dzików (w tym koszt badania próbek) - 1.680 zł;

8) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzania zabiegów weterynaryjnych (pierwsze pobieranie krwi od świń) - całkowite koszty odszkodowania szacuje się na ok. 1.000 zł.

Przy założeniu, że liczba stad uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania wyniesie 25 %, całkowite koszty drugiego próbobrania w stadach uznanych w wyniku pierwszego próbobrania za stada potencjalnie wolne od choroby Aujeszkyego u świń (75 % stad) szacuje się na 1.041.142 zł, biorąc pod uwagę:

1) konieczność wypłacenia wynagrodzenia dla personelu technicznego w związku z koniecznością pobrania 99.311 próbek - całkowity koszt wynagrodzenia wyniesie 39.724 zł;

2) konieczność przebadania 99.311 próbek (w tym koszt zakupu zestawów do pobierania krwi od świń wraz z ich utylizacją, koszt pobrania próbek krwi przez wyznaczonych lekarzy weterynarii, koszt przebadania próbek w laboratorium) - całkowity koszt szacuje się na 928.558 zł;

3) konieczność wypłacenia odszkodowania za świnie padłe w wyniku przeprowadzenia zabiegów weterynaryjnych (pobieranie krwi do badań) - całkowite koszty odszkodowania szacuje się na ok. 2.000 zł;

4) konieczność przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 25 % stad (obiektów) uznanych za zakażone w wyniku pierwszego próbobrania, przy założeniu, że koszt czyszczenia i odkażania siedziby stada o obsadzie do 100 świń wynosi 60 zł, a o obsadzie powyżej 100 świń - średnio 300 zł; całkowity koszt przeprowadzenia czyszczenia i odkażania 25 % siedzib stad wyniesie 70.860 zł.

Całkowity koszt przeprowadzania szczepień w trakcie realizacji Programu szacuje się na 288.184 zł, biorąc pod uwagę:

1) całkowity koszt wynagrodzenia lekarzy weterynarii za szczepienie świń w kierunku choroby Aujeszkyego - 157.784 zł;

2) konieczność zakupu ok. 107.390 dawek szczepionki przeznaczonej do dwukrotnego zaszczepienia tuczników - całkowity koszt wyniesie 107.390 zł;

3) konieczność zakupu ok. 23.010 dawek szczepionki przeznaczonej do trzykrotnego zaszczepienia świń zarodowych - całkowity koszt wyniesie 23.010 zł.

Na podstawie danych uzyskanych z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zweryfikowanych przez powiatowych lekarzy weterynarii, liczba świń utrzymywanych na obszarze województwa lubuskiego wynosi 245.460 szt., w tym ok. 29.950 szt. macior i ok. 730 szt. knurów. Szacując, że obowiązkowi szczepienia podlegać będzie 25 % populacji świń z powiatów województwa lubuskiego, konieczny będzie zakup do jednorazowego zaszczepienia ok. 7.670 dawek szczepionki dla macior i knurów hodowlanych i zarodowych oraz ok. 53.695 dawek szczepionki dla tuczników.

Całkowity koszt wprowadzenia niniejszego Programu, obejmujący łącznie wymienione powyżej koszty pierwszego i drugiego próbobrania oraz koszty szczepień, szacuje się na ok. 2.066.637 zł.

Załącznik Nr  1

 Rozprzestrzenianie się choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1990-1998

Lp.WojewództwoLataZapowietrzenie ogółem
199019911992199319941995199619971998
1Biała Podlaska-n. b.*n. b.-------
2Białystok-+-n. b.--n. b.--+
3Bielsko-Białan. b.n. b.n. b.n. b.-n. b.n. b.-n. b.-
4Bydgoszcz++--+n. b.++-+
5Chełmn. b.n. b.n. b.n. b.------
6Ciechanówn. b.+++++++++
7Częstochowan. b.+n. b.n. b.n. b.++--+
8Elblągn. b.++-+n. b.-+n. b.+
9Gdańskn. b.+-+-n. b.+-n. b.+
10Gorzów Wlkp.n. b.++-n. b.+++-+
11Jelenia Góran. b.+-n. b.+n. b.n. b.n. b.n. b.+
12Kalisz+-n. b.-n. b.+-+n. b.+
13Katowicen. b.-n. b.n. b.-----
14Kielcen. b.+-n. b.-n. b.---+
15Konin+---n. b.---++
16Koszalinn. b.-++++++-+
17Krakówn. b.n. b.n. b.n. b.n. b.-n. b.---
18Krosno-n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.-
19Legnican. b.--+n. b.++--+
20Lesznon. b.n. b.n. b.+++++++
21Lublinn. b.n. b.--n. b.n. b.----
22Łomża--n. b.-------
23Łódźn. b.+n. b.+n. b.---n. b.+
24Nowy Sączn. b.+n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.n. b.+
25Olsztyn-+++++++++
26Opole-++n. b.+++--+
27Ostrołęka---n. b.----n. b.-
28Piłan. b.+n. b.+++++++
29Piotrków Tryb.n. b.+n. b.n. b.--n. b.-n. b.+
30Płock-----++--+
31Poznań-+n. b.n. b.n. b.+++++
32Przemyśln. b.---------
33Radomn. b.-n. b.n. b.------
34Rzeszówn. b.-n. b.-----n. b.-
35Siedlce------n. b.---
36Sieradz-+-------+
37Skierniewice----------
38Słupskn. b.++++++--+
39Suwałki+-n. b.n. b.--n. b.--+
40Szczecinn. b.+++++++-+
41Tarnobrzegn. b.n. b.n. b.n. b.-n. b.----
42Tarnówn. b.n. b.n. b.--n. b.n. b.---
43Toruń+--n. b.n. b.+++-+
44Warszawan. b.-n. b.n. b.---n. b.n. b.-
45Wałbrzychn. b.-n. b.n. b.-n. b.n. b.---
46Włocławek----------
47Wrocław++++++++++
48Zamość-n. b.--------
49Zielona Góra+++++++--+
Razem7/21**

(33,30 %)

21/39

(53,85 %)

10/27

(37,00 %)

12/29

(41,38 %)

13/36

(36,10 %)

17/37

(45,95 %)

18/38

(47,37 %)

13/45

(38,90 %)

7/37

(18/92 %)

29/49

(59,18 %)

* n. b. - nie badano; (-) lub (+) - wynik badania.

** Liczba dodatnich wyników/liczba badanych województw.

Załącznik Nr  2

 Rozprzestrzenianie się choroby Aujeszkyego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1999-2004

Lp.WojewództwoLataZapowietrzenie ogółem
199920002001200220032004
1Dolnośląskie++++-++
2Kujawsko-pomorskie+++++++
3Lubelskie-++--++
4Lubuskie-+++-++
5Łódzkie++-+-++
6Małopolskie+-+-+++
7Mazowieckie+++-+++
8Opolskie+--+--+
9Podkarpackie-++---+
10Podlaskie-+----+
11Pomorskie++-+--+
12Śląskie-------
13Świętokrzyskie---++-+
14Warmińsko-mazurskie+++---+
15Wielkopolskie+++++++
16Zachodniopomorskie+++-+++
Razem %10/16*

(62,50 %)

12/16

(75,00 %)

10/16

(62,50 %)

8/16

(50,00 %)

6/16

(37,50 %)

9/16

(56,25 %)

15/16

(93,75 %)

* Liczba dodatnich wyników/liczba badanych województw.

Załącznik Nr  3

 Wyniki badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkyego u populacji dzików na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Sezon łowieckiLiczba pobranych i zbadanych próbekLiczba próbek (+)/%Odsetek województw, w których stwierdzono wynik dodatni badania
1997/19981.816235/12,94 %72,92 %
1998/19991.492278/18,63 %75,00 %
1999/20004.791663/13,83 %93,75 %
Razem8.0991.176/14,52 %80,50 %

Załącznik Nr  4

 Liczba badań serologicznych w kierunku choroby Aujeszkyego wykonanych przez Zakład Higieny Weterynaryjnej w Poznaniu i Państwowy Instytut Weterynaryjny - Państwowy Instytut Badawczy w Puławach w latach 1998-2004*

RokLiczba badańLiczba wyników dodatnichLiczba badanych gospodarstwLiczba gospodarstw, w których stwierdzono wyniki dodatnie
199821110,47 %7114,29 %
199934200,00 %120 0,00 %
200013143,05 %10220,00 %
200122773,08 %151 6,67 %
200217521,14 %91 11,11 %
20032400,00 %120 0,00 %
200436420,55 %341 2,94 %
* Dane za I półrocze.

Załącznik Nr  5

 Zestawienie wyników badań serologicznych krwi świń w kierunku choroby Aujeszkyego w województwie lubuskim w latach 1998-2004

1998 r.
Powiat

nr

Liczba pobranych próbekLiczba wyników

(+)

Liczba zbadanych gospodarstwLiczba gospodarstw z wynikiem

(+)

Laboratorium wykonujące badanieZlecający

badanie

Dokumentację badań posiada
01 i 610000
020000
0343010ZHW

Poznań

właściciel19-PIW

Międzyrzecz

24-ZHW Poznań

041010Poznańwłaścicielwłaściciel
46010Puławywłaścicielwłaściciel
1219111Puławywłaścicielwłaściciel
0512010Poznańwłaścicielwłaściciel
87010Puławywłaścicielwłaściciel
060000
070000
083010Puławywłaścicielwłaściciel
09 i 620000
100000
110000
Razem56030Poznań
Razem155141Puławy
Łącznie211171

1999 r.

Powiat

nr

Liczba pobranych próbekLiczba wyników

(+)

Liczba zbadanych gospodarstwLiczba gospodarstw z wynikami

(+)

Laboratorium wykonujące badanieZlecający

badanie

Dokumentację badań posiada
01 i 6140

(wg ZHW Poznań)

020ZHW

Poznań

spoza PIW

Gorzów W.

ZHW

Poznań

0299

(wg ZHW Poznań)

030ZHW

Poznań

spoza PIW

Krosno Od.

ZHW Poznań
0340000ZHW

Poznań

właścicielwłaściciel i PIW Międzyrzecz
047010Puławywłaścicielwłaściciel
1216010Puławywłaścicielwłaściciel
0522010Poznańwłaścicielwłaściciel
92010Puławywłaścicielwłaściciel
060000
070000
0821

(wg ZHW Poznań)

020PoznańwłaścicielZHW Poznań
5010Puławywłaścicielwłaściciel
09 i 620000
100000
110000
Razem

Razem

222

120

0

0

8

4

0

0

Poznań

Puławy

Łącznie3420120

2000 r.

Powiat

nr

Liczba pobranych próbekLiczba wyników

(+)

Liczba zbadanych gospodarstwLiczba gospodarstw z wynikami

(+)

Laboratorium wykonujące badanieZlecający

badanie

Dokumentację badań posiada
01 i 611

(wg ZHW Poznań)

010ZHW

Poznań

spoza PIW

Gorzów Wlkp.

ZHW

Poznań

024

(wg ZHW Poznań)

010ZHW

Poznań

spoza PIW

Krosno Odrzańskie

ZHW

Poznań

0323010Poznańwłaścicielwłaściciel i PIW Międzyrzecz
1010Puławywłaściciel
041

26

0

0

1

1

0

0

Poznań

Puławy

właściciel

właściciel

właściciel

właściciel

1261421Puławywłaścicielwłaściciel
054010Poznańwłaścicielwłaściciel
10011Puławywłaścicielwłaściciel
060000
070000
080000
09 i 620000
100000
110000
Razem33050Poznań
Razem98452Puławy
Łącznie1314102

2001 r.

Powiat

nr

Liczba pobranych próbekIlość wyników

(+)

Liczba zbadanych gospodarstwIlość gospodarstw z wynikami

(+)

Laboratorium wykonujące badanieZlecający

badanie

Dokumentację badań posiada
01 i 6113

(wg ZHW Poznań)

020ZHW

Poznań

spoza PIW

Gorzów Wlkp.

ZHW

Poznań

023

(wg ZHW Poznań)

010ZHW

Poznań

spoza PIW

Krosno Odrzańskie

ZHW

Poznań

0313

26

0

0

1

1

0

0

Poznań

Puławy

właściciel

właściciel

właściciel i PIW Międzyrzecz
0412

26

0

0

1

1

0

0

Poznań

Puławy

właściciel

właściciel

właściciel

właściciel

1226040Puławywłaścicielwłaściciel
053

100

0

7

1

2

0

1

Poznań

Puławy

właściciel

właściciel

właściciel

właściciel

060000
070000
080000
09 i 620000
105

(wg ZHW Poznań)

010ZHW

Poznań

spoza PIW Żagań, właścicielZHW Poznań

właściciel

110000
Razem

Razem

49

178

0

7

7

8

0

1

Poznań

Puławy

Łącznie2277151

2002 r.

Powiat

nr

Liczba pobranych próbekLiczba wyników

(+)

Liczba zbadanych gospodarstwLiczba gospodarstw z wynikami

(+)

Laboratorium wykonujące badanieZlecający

badanie

Dokumentację badań posiada
01 i 618

(wg ZHW Poznań)

010ZHW

Poznań

spoza PIW

Gorzów Wlkp.

ZHW Poznań
020000
0311

31

0

0

1

1

0

0

Poznań

Puławy

właściciel

właściciel

właściciel i PIW Międzyrzecz
0421

32

0

0

1

1

0

0

Poznań

Puławy

właściciel

właściciel

właściciel

właściciel

1222010Puławywłaścicielwłaściciel
0542211Puławywłaścicielwłaściciel
060000
070000
085010Puławywłaścicielwłaściciel
09 i 620000
1011010Poznańwłaścicielwłaściciel
110000
Razem

Razem

43

132

0

2

4

5

0

1

Poznań

Puławy

Łącznie175291

2003 r.

Powiat

nr

Liczba pobranych próbekLiczba wyników

(+)

Liczba zbadanych gospodarstwLiczba gospodarstw z wynikami

(+)

Laboratorium wykonujące badanieZlecający

badanie

Dokumentację badań posiada
01 i 617

(wg ZHW Poznań)

020ZHW

Poznań

spoza PIW

Gorzów Wlkp.

ZHW Poznań
020000
0336

33

0

0

2

1

0

0

Poznań

Puławy

PLW

Międzyrzecz

właściciel i PIW Międzyrzecz
048

94

0

0

1

1

0

0

Poznań

Puławy

właściciel

właściciel

właściciel

właściciel

1210010Puławywłaścicielwłaściciel
05404010Puławywłaścicielwłaściciel
0615010Puławywłaścicielwłaściciel
09 i 620000
1012010Poznańwłaścicielwłaściciel
110000
Razem

Razem

63

561

0

0

6

6

0

0

Poznań

Puławy

Łącznie240120

2004 r.

(od 1 stycznia do dnia 30 czerwca)

Powiat

nr

Liczba pobranych próbekLiczba wyników

(+)

Liczba zbadanych gospodarstwLiczba gospodarstw z wynikami

(+)

Laboratorium wykonujące badanieZlecający

badanie

Dokumentację badań posiada
01 i 610000
020000
0330

32

0

0

1

2

0

0

Poznań

Puławy

PLW

Międzyrzecz

właściciel i PIW Międzyrzecz
0439010Puławywłaścicielwłaściciel
120000
0529

17

2

0

1

1

1

0

Poznań

Puławy

ZHW Poznań

właściciel

PIW Słubice

właściciel

0615010Puławywłaścicielwłaściciel
07150150PoznańZHW PoznańPIW Sulęcin
085010Poznańwłaścicielwłaściciel
09 i 62290100PoznańZHW PoznańPIW Zielona Góra
100000
11153010Puławywłaścicielwłaściciel
Razem

Razem

108

256

2

0

28

6

1

0

Poznań

Puławy

Łącznie3642341

Załącznik Nr  6

 Liczba stad świń w województwie lubuskim z podziałem na grupy pod względem liczby utrzymywanych w nich zwierząt

Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

012201 - 25 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

6118
3Krosno Odrzańskie02220Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz03180Międzyrzecz
5Nowa Sól04326Nowa Sól
6Wschowa12139
7Słubice05102Słubice z siedzibą w Ośnie Lubuskim
8Strzelce Kraj.-Drezdenko06281Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin07181Sulęcin
10Świebodzin08115Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

09190Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

622
13Żagań10317Żagań
14Żary1147Żary z siedzibą w Lubsku
Razem2.338
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

011626 - 30 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

614
3Krosno Odrzańskie026Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz0318Międzyrzecz
5Nowa Sól0421Nowa Sól
6Wschowa1228
7Słubice056Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko0614Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin0720Sulęcin
10Świebodzin0816Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

0927Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań1025Żagań
14Żary113Żary z siedzibą w Lubsku
Razem204
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

012631 - 40 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

611
3Krosno Odrzańskie027Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz0334Międzyrzecz
5Nowa Sól0422Nowa Sól
6Wschowa1221
7Słubice0510Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko0626Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin0712Sulęcin
10Świebodzin0824Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

0932Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań1026Żagań
14Żary116Żary z siedzibą w Lubsku
Razem247
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

011141 - 50 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

611
3Krosno Odrzańskie027Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz0325Międzyrzecz
5Nowa Sól0415Nowa Sól
6Wschowa1213
7Słubice052Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko0612Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin079Sulęcin
10Świebodzin0814Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

0942Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań1020Żagań
14Żary112Żary z siedzibą w Lubsku
Razem173
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

012551 - 75 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

611
3Krosno Odrzańskie029Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz0328Międzyrzecz
5Nowa Sól0423Nowa Sól
6Wschowa1221
7Słubice057Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko0614Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin0713Sulęcin
10Świebodzin0834Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

0938Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań1015Żagań
14Żary115Żary z siedzibą w Lubsku
Razem233
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

01976 - 100 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

610
3Krosno Odrzańskie021Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz0320Międzyrzecz
5Nowa Sól049Nowa Sól
6Wschowa1214
7Słubice054Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko066Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin0710Sulęcin
10Świebodzin0819Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

0925Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań105Żagań
14Żary114Żary z siedzibą w Lubsku
Razem126
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

0111101 - 200 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

610
3Krosno Odrzańskie026Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz0322Międzyrzecz
5Nowa Sól045Nowa Sól
6Wschowa1232
7Słubice053Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko066Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin078Sulęcin
10Świebodzin0825Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

0927Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań1012Żagań
14Żary114Żary z siedzibą w Lubsku
Razem161
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

010201 - 500 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

610
3Krosno Odrzańskie023Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz0312Międzyrzecz
5Nowa Sól043Nowa Sól
6Wschowa1219
7Słubice050Słubice z s. w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko060Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin077Sulęcin
10Świebodzin0821Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

099Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań103Żagań
14Żary110Żary z s. w Lubsku
Razem77
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

010501 - 1.000 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

610
3Krosno Odrzańskie021Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz032Międzyrzecz
5Nowa Sól040Nowa Sól
6Wschowa128
7Słubice051Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko060Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin071Sulęcin
10Świebodzin080Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

094Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań100Żagań
14Żary110Żary z siedzibą w Lubsku
Razem17
Lp.Nazwa powiatuNrLiczba siedzib stad świńLiczba zwierząt utrzymywanych w stadziePowiatowy Inspektorat Weterynarii
1Gorzów Wlkp.

(ziemski)

011pow. 1.000 świńGorzów Wielkopolski
2Gorzów Wlkp.

(grodzki)

610
3Krosno Odrzańskie020Krosno Odrzańskie
4Międzyrzecz035Międzyrzecz
5Nowa Sól041Nowa Sól
6Wschowa125
7Słubice052Słubice z siedzibą w Ośnie Lubus.
8Strzelce Kraj.-Drezdenko061Strzelce Krajeńskie
9Sulęcin071Sulęcin
10Świebodzin081Świebodzin
11Zielona Góra

(ziemski)

093Zielona Góra
12Zielona Góra

(grodzki)

620
13Żagań101Żagań
14Żary111Żary z siedzibą w Lubsku
Razem22

Załącznik Nr  7

 Warunki i sposoby przeprowadzania czyszczenia i odkażania

1. Powiatowy lekarz weterynarii:

1) określa środki dezynfekujące, jakie mają zostać użyte w celu zniszczenia wirusa choroby, oraz ich stężenia, uwzględniając:

a) skuteczność działania środków dezynfekujących,

b) charakterystykę budynków, pojazdów lub przedmiotów, które mają być poddane odkażaniu;

2) określa parametry techniczne dla stosowania środków czyszczących i dezynfekujących, w szczególności ciśnienie, minimalną temperaturę i czas oddziaływania, mając na względzie zalecenia producenta;

3) określa sposób usunięcia wody używanej do czyszczenia, mając na względzie uniemożliwienie rozprzestrzenienia się wirusa choroby;

4) prowadzi dokumentację dotyczącą przeprowadzonych czynności związanych z czyszczeniem i odkażaniem.

2. Czyszczenie i odkażanie obejmuje w szczególności:

1) spryskanie środkami dezynfekującymi wszystkich miejsc, w których były utrzymywane świnie, oraz nasączenie tymi środkami legowisk i ściółki;

2) usunięcie nawozu naturalnego i ściółki oraz poddanie ich obróbce w celu zniszczenia wirusa choroby;

3) demontaż lub usunięcie sprzętu i wyposażenia z pomieszczeń, w których były utrzymywane świnie;

4) usunięcie tłuszczu i brudu ze wszystkich odkażanych powierzchni przy użyciu środków odtłuszczających oraz zmycie ich wodą;

5) szorowanie oraz zmywanie odkażanych powierzchni przy użyciu środków dezynfekujących pod ciśnieniem; środki te pozostawia się na odkażanych powierzchniach przez okres zalecany przez producenta, przy czym nie krócej niż przez 24 godziny; zmywanie przeprowadza się w sposób uniemożliwiający skażenie wcześniej zmytych powierzchni;

6) zmywanie odkażanych powierzchni przy użyciu wody pod ciśnieniem, po upływie okresu, o którym mowa w pkt 5;

7) zniszczenie sprzętu, o którym mowa w pkt 3, oraz innego sprzętu, który mógł zostać skażony - jeżeli jego oczyszczenie lub odkażenie nie jest możliwe.

3. Obróbka, o której mowa w ust. 2 pkt 2, polega na:

1) kopcowaniu przez co najmniej 42 dni w celu biotermicznego odkażenia, po uprzednim spryskaniu środkami dezynfekującymi, albo na niszczeniu poprzez spalenie lub zakopanie - w przypadku obornika i ściółki;

2) przechowywaniu, co najmniej przez 42 dni od dnia ostatniego dodania zakażonego materiału - w przypadku gnojowicy; powiatowy lekarz weterynarii może zezwolić na skrócenie okresu przechowywania gnojowicy, jeżeli została poddana innej obróbce zapewniającej zniszczenie wirusa.

4. Czyszczenie i odkażanie przeprowadza się w następujący sposób:

1) usuwa się nawóz naturalny i ściółkę oraz poddaje się je obróbce w celu zniszczenia wirusa choroby, w sposób określony w ust. 3;

2) usuwa się tłuszcz i brud ze wszystkich odkażanych powierzchni przy użyciu środków odtłuszczających, a następnie zmywa się te środki przy użyciu wody;

3) zmywa się odkażane powierzchnie przy użyciu środków dezynfekujących pod ciśnieniem; środki te pozostawia się na tych powierzchniach przez okres zalecany przez producenta, przy czym nie krócej niż przez 24 godziny; zmywanie przeprowadza się w sposób uniemożliwiający skażenie wcześniej zmytych powierzchni;

4) po upływie siedmiu dni od dnia ukończenia czynności, o których mowa w pkt 3, czynności, o których mowa w pkt 2 i 3, wykonuje się ponownie, a następnie zmywa się odkażane powierzchnie przy użyciu wody.

5. Powiatowy lekarz weterynarii może ustalić szczególne sposoby czyszczenia i odkażania w przypadku gospodarstw, w których świnie są utrzymywane na otwartym terenie.

6. Ust. 5 nie stosuje się do obróbki, o której mowa w ust. 2 pkt 2.