Dziennik Ustaw

Dz.U.1922.28.230

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 maja 1922 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU W POROZUMIENIU Z MINISTREM PRZEMYSŁU I HANDLU
z dnia 28 marca 1922 r.
o wprowadzeniu opłat wywozowych od wywozu jaj. *

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 15 lipca 1920 r. o obrocie towarowym (Dz. U. R. P. № 79, poz. 527) i po zaciągnięciu zdania Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu zarządza się co następuje:
§  1. Ustanawia się opłatę wywozową od jaj. Wskutek tego w § 1 rozporządzenia Ministra Przemysłu i Handlu, Ministra Skarbu oraz Ministra b. Dzielnicy Pruskiej z dnia 23 czerwca 1921 r. w przedmiocie opłat wywozowych (Dz. U. R. P. № 57, poz. 365) po wyrazach "opłat od wywozu" dodaje się wyraz "jaj".
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie X dniem ogłoszenia.
* Z dniem 30 maja 1922 r. opłata wywozowa od wywozu jaj, wprowadzona nin. rozporządzeniem będzie pobierana w wysokości 60% zysku wywozowego. Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 17 maja 1922 r. o ustaleniu wysokości opłat wywozowych od wywozu jaj. (Dz.U.22.39.331).