Wprowadzenie czasu ochronnego na dziki, żbiki, kuny leśne (tumaki) i norki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1932.111.926

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 grudnia 1932 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I REFORM ROLNYCH
z dnia 9 listopada 1932 r.
o wprowadzeniu czasu ochronnego na dziki, żbiki, kuny leśne (tumaki) i norki.

Na podstawie art. 51 ust. 1 punkt c) rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 3 grudnia 1927 r. o prawie łowieckiem (Dz. U. R. P. Nr. 110 poz. 934) w brzmieniu ustalonem rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 11 lipca 1932 r. (Dz. U. R. P. Nr. 67, poz. 622) zarządzani co następuje:
Wprowadza się czas ochronny dla niże oznaczonych zwierząt:

dzików od 1 marca do 30 kwietnia

żbików od 16 lutego do 30 listopada

kun leśnych (tumaków) i norek od 1 marca do 30 listopada.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie na obszarze całego Państwa, z wyjątkiem województwa śląskiego, z dniem ogłoszenia i obowiązuje do dnia 1 lipca 1934 r.