Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.191.1177

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2008 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 października 2008 r.
w sprawie wprowadzenia czasowego zakazu noszenia broni

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji (Dz. U. z 2004 r. Nr 52, poz. 525, z późn. zm. 2 ) zarządza się, co następuje:
Wprowadza się zakaz noszenia wszelkiego rodzaju broni na obszarze miasta Poznania w okresie od dnia 27 listopada 2008 r. do dnia 15 grudnia 2008 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz. U. Nr 216, poz. 1604).
2 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i 711 oraz z 2007 r. Nr 176, poz. 1238.