§ 2. - Wprowadzenie czasowego zakazu noszenia broni.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2008.191.1177

Akt utracił moc
Wersja od: 27 października 2008 r.
§  2.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.