§ 4. - Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2073

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2019 r.
§  4. 
1. 
Należną wpłatę mała instytucja płatnicza uiszcza w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2. 
W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty mała instytucja płatnicza przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:
1)
nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) małej instytucji płatniczej;
2)
wysokość należnej wpłaty wraz ze wskazaniem całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, w poprzednim roku kalendarzowym;
3)
wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
4)
kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
5)
datę wpłaty, o której mowa w pkt 4.
3. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 2, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
4. 
Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.