Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2073

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 28 października 2019 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi

Na podstawie art. 117u ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez małe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2)
sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.
1. 
Wysokość należnej wpłaty od małej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

gdzie:

Kmn - oznacza należną wpłatę,

Tmn-1 - oznacza całkowitą kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, w poprzednim roku kalendarzowym; do wskazania całkowitej kwoty transakcji płatniczych przyjmuje się dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117r ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

S - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 5.

2. 
Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

Tn-l - oznacza kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie małe instytucje płatnicze, które prowadziły działalność w ostatnim dniu roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, w tym przez ich agentów.

3. 
Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571), ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4. 
Do ustalenia stawki przyjmuje się dane za poprzedni rok kalendarzowy przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117r ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 31 marca danego roku kalendarzowego.
5. 
Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 0,025%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,025%.
Do dnia 31 maja każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1)
wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
2)
wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.
1. 
Należną wpłatę mała instytucja płatnicza uiszcza w terminie do dnia 30 czerwca danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2. 
W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty mała instytucja płatnicza przekazuje Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:
1)
nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) małej instytucji płatniczej;
2)
wysokość należnej wpłaty wraz ze wskazaniem całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, w poprzednim roku kalendarzowym;
3)
wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
4)
kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
5)
datę wpłaty, o której mowa w pkt 4.
3. 
Deklaracja, o której mowa w ust. 2, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
4. 
Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
Mała instytucja płatnicza rozpoczynająca działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczęła działalność.
1. 
Koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019 przyjmuje się w wysokości planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na rok 2019, w części przypadającej na koszty nadzoru.
2. 
Do dnia 31 października 2019 r. Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1)
wysokość stawki obowiązującej w roku 2019;
2)
koszty nadzoru do pokrycia w roku 2019.
3. 
Mała instytucja płatnicza uiszcza należną wpłatę za rok 2019 do dnia 30 listopada 2019 r.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD MAŁEJ INSTYTUCJI

PŁATNICZEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

ZA ROK ...

Nazwa małej instytucji płatniczej:

.......................................................

.......................................................

NIP małej instytucji płatniczej:

.......................................................

Poz.WyszczególnienieDane, w tym kwoty zaokrąglone do

pełnych złotych

1Wysokość całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez małą

instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, w poprzednim roku

kalendarzowym

2Wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym
3Wysokość należnej wpłaty
4Kwota wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru

Finansowego

5Data wpłaty, o której mowa w poz. 4

Osoba upoważniona do złożenia deklaracji:

.............................................................

.............................................................

(imię i nazwisko oraz stanowisko osoby upoważnionej do złożenia deklaracji)