§ 2. - Wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru nad małymi instytucjami płatniczymi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.2073

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 października 2019 r.
§  2. 
1. 
Wysokość należnej wpłaty od małej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

gdzie:

Kmn - oznacza należną wpłatę,

Tmn-1 - oznacza całkowitą kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez małą instytucję płatniczą, w tym przez jej agentów, w poprzednim roku kalendarzowym; do wskazania całkowitej kwoty transakcji płatniczych przyjmuje się dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117r ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

S - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 5.

2. 
Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

Tn-l - oznacza kwotę transakcji płatniczych wykonanych przez wszystkie małe instytucje płatnicze, które prowadziły działalność w ostatnim dniu roku poprzedzającego dany rok kalendarzowy, w tym przez ich agentów.

3. 
Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571), ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 - oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4. 
Do ustalenia stawki przyjmuje się dane za poprzedni rok kalendarzowy przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117r ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 31 marca danego roku kalendarzowego.
5. 
Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 0,025%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 0,025%.