Art. 117r. - [Obowiązki informacyjne małej instytucji płatniczej wobec KNF] - Usługi płatnicze.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2024.30 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 stycznia 2024 r. do: 31 maja 2024 r.
Art.  117r.  [Obowiązki informacyjne małej instytucji płatniczej wobec KNF]
1. 
Mała instytucja płatnicza przekazuje KNF:
1)
informacje o łącznej wartości i liczbie transakcji płatniczych wykonanych w zakresie poszczególnych rodzajów usług płatniczych, w tym przez jej agentów, w danym:
a)
kwartale - w terminie do ostatniego dnia miesiąca następującego po miesiącu kończącym dany kwartał,
b)
roku - w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po danym roku,
c)
miesiącu w okresie, o którym mowa w art. 117q ust. 1 pkt 1 oraz ust. 2 zdanie drugie - w terminie do piętnastego dnia miesiąca następującego po danym miesiącu;
2)
roczne sprawozdanie finansowe wraz z odpisem uchwały albo postanowienia organu zatwierdzającego o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego - w terminie 15 dni od dnia zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający, jeżeli takie sprawozdanie sporządza.
2. 
Przepisy ust. 1 pkt 1 lit. a i b oraz pkt 2 stosuje się także w przypadku, gdy mała instytucja płatnicza, w tym także przez swoich agentów, w danym okresie nie wykonała żadnej transakcji płatniczej, z wyjątkiem przypadku, gdy osoba prowadząca działalność gospodarczą w charakterze małej instytucji płatniczej w danym okresie miała zawieszoną działalność gospodarczą.
3. 
KNF informuje Komisję Europejską o liczbie małych instytucji płatniczych oraz całkowitej kwocie transakcji płatniczych wykonanych w danym roku przez małe instytucje płatnicze, w tym przez ich agentów.