Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.1776

| Akt utracił moc
Wersja od: 10 grudnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 8 grudnia 2014 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 115 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2014 r. poz. 873) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość, sposób i terminy uiszczania przez krajowe instytucje płatnicze opłat za:
a) wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą",
b) dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem lub zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy;
2) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
3) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 2.
§  2. 
1.  Wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 1250 euro, ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia.
2.  Zmiana zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro, ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zmiany zezwolenia.
3.  Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, krajowa instytucja płatnicza uiszcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji udzielającej zezwolenia lub decyzji o jego zmianie.
§  3. 
1.  Dokonanie wpisu do rejestru, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem lub zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro, ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru.
2.  Opłatę, o której mowa w ust. 1, krajowa instytucja płatnicza uiszcza w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o dokonaniu wpisu do rejestru.
§  4.  Opłaty, o których mowa w § 2 i 3, wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "KNF", z podaniem tytułu wpłaty.
§  5. 
1.  Wysokość wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy oblicza się według wzoru:

gdzie:

KWNIP - oznacza kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danej krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy,

MKNIP - oznacza maksymalną kwotę, jaka może być należna od danej krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy, obliczoną w sposób określony w ust. 2,

KNIPP - oznacza wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym,

OIPP - oznacza sumę opłat, o których mowa w § 2 i 3, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym,

MKNIPP - oznacza maksymalną kwotę należną od wszystkich krajowych instytucji płatniczych za dany rok kalendarzowy

- przy czym, jeżeli kwota KWNIP jest wyższa niż kwota MKNIP, wysokość wpłaty wnoszonej przez daną krajową instytucję płatniczą na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy jest równa kwocie MKNIP.

2.  Maksymalna kwota, jaka może być należna od danej krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy, stanowi iloczyn całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w danym roku kalendarzowym przez krajową instytucję płatniczą, w tym także przez jej agentów, i stawki 0,075%, z tym że:
1) do transakcji płatniczych krajowych instytucji płatniczych świadczących wyłącznie:
a) usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, stosuje się stawkę 0,025%,
b) usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy, stosuje się stawkę 0,05%;
2) do działalności polegającej na świadczeniu usług płatniczych, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 i 5 ustawy, oraz do transakcji płatniczych wykonanych w ramach tych usług płatniczych stosuje się stawkę 0,0025% w odniesieniu do danej usługi.
§  6. 
1.  Krajowa instytucja płatnicza ustala za każde półrocze danego roku kalendarzowego zaliczkę na poczet pokrycia kosztów nadzoru w wysokości 0,075% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.
2.  W przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.
3.  W przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.
4.  W przypadku transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych w ramach usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub do transakcji płatniczych wykonanych w ramach usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,0025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.
5.  Zaliczkę, o której mowa w ust. 1-4, krajowa instytucja płatnicza wpłaca za każde półrocze najpóźniej do końca czwartego miesiąca tego półrocza.
§  7. 
1.  Krajowa instytucja płatnicza podejmująca działalność pierwszą zaliczkę wpłaca za to półrocze, w którego pierwszym dniu prowadzi działalność. W przypadku gdy pierwszym półroczem, za które należna jest zaliczka, jest II półrocze danego roku kalendarzowego, ustalając wysokość tej zaliczki, uwzględnia się także okres prowadzenia działalności w półroczu poprzednim. Wpłaty zaliczki krajowa instytucja płatnicza dokonuje w czwartym miesiącu tego półrocza.
2.  Wysokość pierwszej zaliczki krajowa instytucja płatnicza ustala w wysokości 0,15% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka. W przypadku gdy pierwszym półroczem, za które należna jest zaliczka, jest II półrocze danego roku kalendarzowego, kwotę zaliczki powiększa się o 0,075% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim.
3.  W przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka. W przypadku gdy pierwszym półroczem, za które należna jest zaliczka, jest II półrocze danego roku kalendarzowego, kwotę zaliczki powiększa się o 0,025% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim.
4.  W przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy, zaliczka jest ustalana w wysokości 0,1% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka. W przypadku gdy pierwszym półroczem, za które należna jest zaliczka, jest II półrocze danego roku kalendarzowego, kwotę zaliczki powiększa się o 0,05% całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim.
5.  W przypadku krajowych instytucji płatniczych świadczących usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, w odniesieniu do tej usługi zaliczka jest ustalana w wysokości 0,005% wartości obrotów związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, wykonanych w okresie trzech pierwszych miesięcy kalendarzowych półrocza, za które jest uiszczana zaliczka. W przypadku gdy pierwszym półroczem, za które należna jest zaliczka, jest II półrocze danego roku kalendarzowego, kwotę zaliczki powiększa się o 0,0025% wartości obrotów związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, wykonanych w okresie prowadzenia działalności w półroczu poprzednim.
6.  W przypadku transakcji płatniczych wykonanych przy użyciu instrumentów płatniczych wydanych w ramach usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy, lub do transakcji płatniczych wykonanych w ramach usługi płatniczej, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 5 ustawy, w odniesieniu do tej usługi zaliczka jest ustalana w wysokości 0,005% wartości całkowitej kwoty transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą w okresie 6 miesięcy poprzedzających półrocze, za które jest uiszczana zaliczka.
§  8. 
1.  Krajowa instytucja płatnicza, wpłacając zaliczkę, o której mowa w § 6 albo w § 7, informuje KNF o podstawie jej naliczenia, okresie, jakiego dotyczy, oraz jej wysokości, a w przypadku wpłaty zaliczki należnej za drugie półrocze, jeżeli nie jest to zaliczka, o której mowa w § 7, także o wysokości zaliczki wpłaconej za pierwsze półrocze.
2.  Informacje, o których mowa w ust. 1, krajowa instytucja płatnicza przekazuje na formularzach. Wzór formularza dotyczącego:
1) informacji o zaliczce wpłaconej za I półrocze danego roku kalendarzowego - określa załącznik nr 1 do rozporządzenia;
2) informacji o zaliczce wpłaconej za II półrocze danego roku kalendarzowego - określa załącznik nr 2 do rozporządzenia;
3) informacji o pierwszej zaliczce wpłaconej za I półrocze danego roku kalendarzowego - określa załącznik nr 3 do rozporządzenia;
4) informacji o pierwszej zaliczce wpłaconej za II półrocze danego roku kalendarzowego - określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
3.  Wpłata zaliczki następuje na rachunek bankowy urzędu obsługującego KNF, z podaniem tytułu wpłaty.
§  9. 
1.  Wpłata zaliczek za drugie półrocze danego roku kalendarzowego ulega wstrzymaniu, w przypadku gdy kwota uiszczonych zaliczek po dokonaniu przez krajowe instytucje płatnicze wpłat za pierwsze półrocze danego roku kalendarzowego, z uwzględnieniem opłat, o których mowa w § 2 i 3, uiszczonych przez krajowe instytucje płatnicze, będzie wyższa niż prognoza dochodów na pokrycie zaplanowanych wydatków z tytułu kosztów nadzoru.
2.  W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Przewodniczący KNF, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF, informuje o wstrzymaniu wpłat zaliczek; komunikat ogłasza się nie później niż na 14 dni przed terminem wpłaty zaliczki za drugie półrocze danego roku kalendarzowego.
§  10.  Do dnia 20 sierpnia następnego roku kalendarzowego Przewodniczący KNF ustala i podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF:
1) wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym;
2) sumę opłat, o których mowa w § 2 i 3, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym;
3) maksymalną kwotę należną od wszystkich krajowych instytucji płatniczych za dany rok kalendarzowy.
§  11. 
1.  W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w § 10, krajowa instytucja płatnicza składa KNF deklarację, w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tej krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty.
2.  Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 1, określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
§  12. 
1.  Nadpłata, o której mowa w § 11 ust. 1, powstaje w przypadku, gdy kwota wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danej krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy jest niższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez daną krajową instytucję płatniczą.
2.  Kwota nadpłaty jest zwracana na rachunek bankowy wskazany przez krajową instytucję płatniczą w terminie 30 dni od dnia złożenia deklaracji.
§  13. 
1.  Niedopłata, o której mowa w § 11 ust. 1, powstaje w przypadku, gdy kwota wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danej krajowej instytucji płatniczej za rok kalendarzowy jest wyższa niż kwota zaliczek wpłaconych przez daną krajową instytucję płatniczą.
2.  W przypadku powstania niedopłaty krajowa instytucja płatnicza w terminie, o którym mowa w § 11 ust. 1, dokonuje wpłaty należności na rachunek bankowy urzędu obsługującego KNF, z podaniem tytułu wpłaty.
§  14.  Wpłat zaliczek należnych za II półrocze 2014 r. krajowe instytucje płatnicze dokonują do dnia 15 grudnia 2014 r.
§  15.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za I półrocze ............. roku

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za I półrocze ............... roku

Nazwa instytucji płatniczej:

.........................................................................................

NIP: ................................................................................

Numer wpisu do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego: .............................................

Zaznaczyć właściwe pole w stosownym przypadku:

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,025%, w przypadku gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą,

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy)

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,05%, w przypadku gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą,

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy)

Instytucja świadcząca usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,075%, w przypadku gdy instytucja świadczy również inne usługi płatnicze,

niewykonane w ramach tych usług płatniczych)

Poz.WyszczególnienieKwota w złotych*
1.Kwota transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą,

w tym także przez jej agentów, w II półroczu roku poprzedniego

(bez uwzględnienia wartości z poz. 3)

2.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za I półrocze danego roku kalendarzowego

(0,075%, 0,05% albo 0,025% kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

3.Wartość obrotów związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3

ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, oraz wartość transakcji płatniczych wykonanych

w ramach tych usług, wykonanych w II półroczu roku poprzedniego

4.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za I półrocze danego roku kalendarzowego

w związku ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub

5 ustawy, lub transakcji płatniczych wykonanych w ramach tych usług

(0,0025% kwoty z poz. 3 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

5.Całkowita kwota zaliczki wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za

I półrocze danego roku kalendarzowego

(kwota z poz. 2 albo poz. 4, albo suma kwot z poz. 2 i 4 – odpowiednio do zakresu świadczonych usług

płatniczych)

* W przypadku gdy dana pozycja nie ma zastosowania, należy wstawić znak "-".

....................................................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 5

Sporządził: 1) Zatwierdził: 2)

................................................... ......................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu (imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby sporządzającej informację) osoby zatwierdzającej informację)

................................................... ......................................

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

1) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

sporządzającej; podpis tej osoby nie jest wymagany.

2) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

zatwierdzającej, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

WZÓR

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za II półrocze ............. roku

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

O ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za II półrocze ......... roku

Nazwa instytucji płatniczej:

.........................................................................................

NIP: ................................................................................

Numer wpisu do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego: .............................................

Zaznaczyć właściwe pole w stosownym przypadku:

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,025%, w przypadku gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą,

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy)

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,05%, w przypadku gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą,

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy)

Instytucja świadcząca usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,075%, w przypadku gdy instytucja świadczy również inne usługi płatnicze,

niewykonane w ramach tych usług płatniczych)

Poz.WyszczególnienieKwota w złotych*
1.Kwota transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą,

w tym także przez jej agentów, w I półroczu danego roku kalendarzowego

(bez uwzględnienia wartości z poz. 3)

2.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za II półrocze danego roku kalendarzowego

(0,075%, 0,05 albo 0,025% kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

3.Wartość obrotów związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3

ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, oraz wartość transakcji płatniczych wykonanych

w ramach tych usług, wykonanych w I półroczu danego roku kalendarzowego

4.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za I półrocze danego roku kalendarzowego

w związku ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub

5 ustawy, lub transakcji płatniczych wykonanych w ramach tych usług

(0,0025% kwoty z poz. 3 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

5.Całkowita kwota zaliczki wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za II półro-

cze danego roku kalendarzowego

(kwota z poz. 2 albo poz. 4 albo suma kwot z poz. 2 i 4 – odpowiednio do zakresu świadczonych usług

płatniczych)

* W przypadku gdy dana pozycja nie ma zastosowania, należy wstawić znak "-".

....................................................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 5

Sporządził:1) Zatwierdził:2)

................................................... ......................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu (imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby sporządzającej informację) osoby zatwierdzającej informację)

................................................... ......................................

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

1) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

sporządzającej; podpis tej osoby nie jest wymagany.

2) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

zatwierdzającej, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZÓR

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ O PIERWSZEJ ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za I półrocze ............. roku

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

O PIERWSZEJ ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za I półrocze ................... roku

Nazwa instytucji płatniczej:

................................................................................................

NIP: .......................................................................................

Numer wpisu do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego: .............................................

Data rozpoczęcia działalności: ..................................

Zaznaczyć właściwe pole w stosownym przypadku:

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,05%, w przypadku gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą,

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy)

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,1%, w przypadku gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą,

o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy)

Instytucja świadcząca usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,15%, w przypadku gdy instytucja świadczy również inne usługi płatnicze,

niewykonane w ramach tych usług płatniczych)

Poz.WyszczególnienieKwota w złotych*
1.Kwota transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą,

w tym także przez jej agentów, w pierwszych trzech miesiącach półrocza, za które

jest wpłacana zaliczka **

(bez uwzględnienia wartości z poz. 3)

2.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za dane półrocze

(0,15% albo 0,1%) kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

3.Wartość obrotów związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3

ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, oraz wartość transakcji płatniczych wykonanych

w ramach tych usług, wykonanych w pierwszych trzech miesiącach półrocza, za

które jest wpłacana zaliczka

4.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za dane półrocze w związku ze świadcze-

niem usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, lub transakcji płatni-

czych wykonanych w ramach tych usług

(0,005% kwoty z poz. 3 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

5.Całkowita kwota zaliczki wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za dane

półrocze

(suma kwot z poz. 2 i 4)

* W przypadku gdy dana pozycja nie ma zastosowania, należy wstawić znak "-".

** Zaliczka jest wpłacana za to półrocze, w którego pierwszym dniu, odpowiednio 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, krajo-

wa instytucja płatnicza prowadziła działalność.

.............................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 5

Sporządził:1) Zatwierdził:2)

................................................... ......................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu (imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby sporządzającej informację) osoby zatwierdzającej informację)

................................................... ......................................

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

1) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

sporządzającej; podpis tej osoby nie jest wymagany.

2) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

zatwierdzającej, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZÓR

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ O PIERWSZEJ ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za II półrocze ............. roku

INFORMACJA KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

O PIERWSZEJ ZALICZCE WPŁACONEJ NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

za II półrocze ................... roku

Nazwa instytucji płatniczej:

................................................................................................

NIP: .......................................................................................

Numer wpisu do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego: .............................................

Data rozpoczęcia działalności: ..................................

Zaznaczyć właściwe pole w stosownym przypadku:

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,05% oraz poz. 4 z zastosowaniem stawki 0,025%, w przypadku

gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy)

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,1% oraz poz. 4 z zastosowaniem stawki 0,05%, w przypadku

gdy instytucja świadczy wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy)

Instytucja świadcząca usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy

(należy wypełnić poz. 2 z zastosowaniem stawki 0,15% oraz poz. 4 z zastosowaniem stawki 0,075%, w przypadku

gdy instytucja świadczy również inne usługi płatnicze, niewykonane w ramach tych usług płatniczych)

Poz.WyszczególnienieKwota w złotych*
1.Kwota transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą,

w tym także przez jej agentów, w pierwszych trzech miesiącach półrocza, za które

jest wpłacana zaliczka**

(bez uwzględnienia wartości z poz. 5)

2.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za dane półrocze

(0,15%, 0,1% albo 0,05% kwoty z poz. 1 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

3.Kwota transakcji płatniczych wykonanych przez daną krajową instytucję płatniczą

w okresie poprzedzającym półrocze, za które jest wpłacana zaliczka

(bez uwzględnienia wartości z poz. 7)

4.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za okres prowadzenia działalności poprze-

dzający półrocze, za które jest wpłacana zaliczka

(0,075%, 0,05% albo 0,025 kwoty z poz. 3 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

5.Wartość obrotów związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3

ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, oraz wartość transakcji płatniczych wykonanych

w ramach tych usług, wykonanych w pierwszych trzech miesiącach półrocza, za

które jest wpłacana zaliczka

6.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za II półrocze danego roku kalendarzowego

w związku ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub

5 ustawy, lub transakcji płatniczych wykonanych w ramach tych usług

(0,005% kwoty z poz. 5 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

7.Wartość obrotów związanych ze świadczeniem usługi, o której mowa w art. 3

ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy, oraz wartość transakcji płatniczych wykonanych

w ramach tych usług, wykonanych w okresie poprzedzającym półrocze, za które

jest wpłacana zaliczka

8.Zaliczka na pokrycie kosztów nadzoru za okres prowadzenia działalności

w zakresie świadczenia usługi, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy,

lub transakcji płatniczych wykonanych w ramach tych usług, poprzedzający półro-

cze, za które jest wpłacana zaliczka

(0,0025% kwoty z poz. 7 w zaokrągleniu do pełnych złotych)

9.Całkowita kwota zaliczki wpłaconej na pokrycie kosztów nadzoru za dane

półrocze

(suma kwot z poz. 2, 4, 6 i 8)

* W przypadku gdy dana pozycja nie ma zastosowania, należy wstawić znak "-".

** Zaliczka jest wpłacana za to półrocze, w którego pierwszym dniu, odpowiednio 1 stycznia albo 1 lipca danego roku, kra-

jowa instytucja płatnicza prowadziła działalność.

.............................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 9

Sporządził:1) Zatwierdził:2)

................................................... ......................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu (imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby sporządzającej informację) osoby zatwierdzającej informację)

................................................... ......................................

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

1) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

sporządzającej; podpis tej osoby nie jest wymagany.

2) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

zatwierdzającej, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

ZAŁĄCZNIK Nr  5

WZÓR

DEKLARACJA WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU NALEŻNEJ OD KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

za ............. rok

DEKLARACJA WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU

NALEŻNEJ OD KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

za .............. rok

Nazwa i adres instytucji płatniczej:

........................................................................................

........................................................................................

NIP: ...............................................................................

Numer wpisu do rejestru krajowych instytucji płatniczych i innych dostawców: ........................................................

Data rozpoczęcia działalności: ..................................

Zaznaczyć właściwe pole w stosownym przypadku:

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 6 ustawy

Instytucja świadcząca wyłącznie usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy

Instytucja świadcząca usługę płatniczą, o której mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lub 5 ustawy

Poz.WyszczególnienieKwota w złotych
1.MKNIPP – maksymalna kwota należna od wszystkich krajowych instytucji płatni-

czych za dany rok kalendarzowy*

2.MKNIP – maksymalna kwota, jaka może być należna od danej krajowej instytucji

płatniczej za dany rok kalendarzowy, obliczona w sposób określony w § 5 ust. 2

3.OIPP – suma opłat, o których mowa w § 2 i 3, uiszczonych przez wszystkie krajowe

instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym*

4.KNIPP – wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym*
5.KWNIP – kwota wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danej krajowej

instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy

KWNIP – kwota wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danej krajowej

instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy

(kwota obliczona zgodnie z wzorem: ; jeżeli kwota KWNIP

jest wyższa niż kwota MKNIP, należy wpisać kwotę MKNIP)

6.Suma zaliczek wpłaconych przez daną krajową instytucję płatniczą za dany rok

kalendarzowy

7.Niedopłata

(kwota z poz. 5 pomniejszona o kwotę z poz. 6; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać "0")

8.Nadpłata

(kwota z poz. 6 pomniejszona o kwotę z poz. 5; jeżeli różnica jest liczbą ujemną, należy wpisać "0")

Zwrot na podany poniżej rachunek bankowy krajowej instytucji płatniczej:

............................................................................................................................................

* Dane ogłaszane w formie komunikatu Przewodniczącego KNF w Dzienniku Urzędowym KNF.

.............................................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 7

Sporządził: 1) Zatwierdził: 2)

............................................ .................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu (imię i nazwisko oraz numer telefonu

osoby sporządzającej deklarację) osoby zatwierdzającej deklarację)

........................................... ...................................

(pieczątka i podpis) (pieczątka i podpis)

1) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

sporządzającej; podpis tej osoby nie jest wymagany.

2) W przypadku składania informacji w postaci dokumentu elektronicznego wskazuje się imię i nazwisko osoby

zatwierdzającej, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub

bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2012 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 843), które utraciło moc z dniem 8 października 2014 r., zgodnie z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 12 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1036).