Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.1583

| Akt obowiązujący
Wersja od: 17 sierpnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 10 sierpnia 2018 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego

Na podstawie art. 115 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2003, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) wysokość, sposób i terminy uiszczania przez krajowe instytucje płatnicze opłat za:
a) wydanie oraz zmianę zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, zwanej dalej "ustawą",
b) dokonanie wpisu do rejestru, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem lub zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy;
2) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi, zwanych dalej "kosztami nadzoru".
§  2. 
1.  Wydanie zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 1250 euro, ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wydania zezwolenia.
2.  Zmiana zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro, ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu zmiany zezwolenia.
3.  Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, krajowa instytucja płatnicza uiszcza w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji udzielającej zezwolenia albo decyzji o jego zmianie.
§  3. 
1.  Dokonanie wpisu do rejestru, z wyłączeniem wpisu związanego z wydaniem albo zmianą zezwolenia, o którym mowa w art. 60 ust. 1 ustawy, podlega opłacie w wysokości równowartości w walucie polskiej kwoty 400 euro, ustalonej z zastosowaniem kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu dokonania wpisu do rejestru.
2.  Opłatę, o której mowa w ust. 1, krajowa instytucja płatnicza uiszcza w terminie 14 dni od dnia zawiadomienia o dokonaniu wpisu do rejestru.
§  4.  Opłaty, o których mowa w § 2 i § 3, wnosi się na rachunek bankowy urzędu obsługującego Komisję Nadzoru Finansowego, zwaną dalej "KNF", z podaniem tytułu wpłaty.
§  5. 
1.  Wysokość należnej od krajowej instytucji płatniczej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy oblicza się według wzoru:

gdzie:

KWNIP - oznacza kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od danej krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy,

FWIP - oznacza ustaloną przez krajową instytucję płatniczą kwotę, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczoną na ostatni dzień roku, za który jest należna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru,

KNIPP - oznacza wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym,

OIPP - oznacza sumę opłat, o których mowa w § 2 i § 3, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym,

FWIPP - oznacza sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczonych na ostatni dzień roku, za który jest należna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru, ustaloną dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych.

2.  Sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczonych na ostatni dzień roku, za który jest należna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru, dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych ustala się na podstawie danych z dodatkowych rocznych sprawozdań finansowych i statystycznych krajowych instytucji płatniczych; w przypadku korekty danych uwzględnia się wyłącznie korekty przekazane do KNF nie później niż do dnia 31 lipca następnego roku kalendarzowego.
3.  W przypadku krajowej instytucji płatniczej, której rok obrotowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się kwotę, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, aktualną na ostatni dzień roku kalendarzowego, za który należna jest wpłata, obliczoną na ostatni dzień roku obrotowego zakończonego w tym roku kalendarzowym, za który należna jest wpłata. Kwotę tę odpowiednio uwzględnia się przy ustalaniu sumy kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, obliczonych na ostatni dzień roku, za który jest należna wpłata na pokrycie kosztów nadzoru, dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych.
4.  W przypadku gdy wysokość należnej od krajowej instytucji płatniczej wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, obliczonej zgodnie z ust. 1, przekracza 1% ustalonej przez krajową instytucję płatniczą kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, wysokość wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy wynosi 1% kwoty, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustalonej przez krajową instytucję płatniczą.
§  6.  Do dnia 20 sierpnia następnego roku kalendarzowego Przewodniczący KNF ustala i podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym KNF:
1) wysokość kosztów nadzoru w danym roku kalendarzowym;
2) sumę opłat, o których mowa w § 2 i § 3, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym;
3) sumę kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustaloną dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych.
§  7. 
1.  W terminie 30 dni od dnia ogłoszenia komunikatu, o którym mowa w § 6, krajowa instytucja płatnicza dokonuje wpłaty należności na pokrycie kosztów nadzoru na rachunek bankowy urzędu obsługującego KNF, z podaniem tytułu wpłaty.
2.  W terminie 5 dni od dnia dokonania wpłaty, o której mowa w ust. 1, krajowa instytucja płatnicza składa KNF deklarację, w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od tej krajowej instytucji płatniczej za dany rok kalendarzowy.
3.  Wzór deklaracji, o której mowa w ust. 2, określa załącznik do rozporządzenia.
§  8.  Do rozliczenia kosztów nadzoru za 2017 r. stosuje się przepisy dotychczasowe.
§  9.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 1

ZAŁĄCZNIK

DEKLARACJA WPŁATY NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU NALEŻNEJ OD KRAJOWEJ INSTYTUCJI PŁATNICZEJ

za .............. rok

Nazwa i adres instytucji płatniczej:

.............................................................................

.............................................................................

NIP: ....................................................................

Numer wpisu do rejestru dostawców i wydawców pieniądza elektronicznego: ....................

Data rozpoczęcia działalności: ....................................

Poz.WyszczególnienieKwota w złotych
1.Kwota, o której mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustalona przez daną krajową instytucję płatniczą na podstawie zbadanego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego (FWIP)
2.Suma kwot, o których mowa w art. 76 ust. 4 pkt 2 ustawy, ustalona dla wszystkich krajowych instytucji płatniczych (FWIPP)*
3.Suma opłat, o których mowa w § 2 i § 3 rozporządzenia, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze w danym roku kalendarzowym (OIPP)*
4.Wysokość kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi w danym roku kalendarzowym (KNIPP)*
5.Kwota wpłaty od krajowej instytucji płatniczej na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy

* Dane ogłaszane w formie komunikatu Przewodniczącego Komisji Nadzoru Finansowego.

.....................................................................

Data realizacji przelewu kwoty z poz. 5

Sporządził: Zatwierdził:

............................................... ..............................................

(imię i nazwisko oraz numer telefonu (imię i nazwisko oraz numer telefonu...

osoby sporządzającej informację) osoby zatwierdzającej informację)

.................................... ..................................

(podpis)1) (podpis)2)

1) W przypadku składania informacji w postaci elektronicznej wskazuje się imię i nazwisko osoby sporządzającej; podpis tej osoby nie jest wymagany.

2) W przypadku składania informacji w postaci elektronicznej wskazuje się imię i nazwisko osoby zatwierdzającej, a dokument zostaje podpisany przez tę osobę podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi oraz opłat za niektóre czynności Komisji Nadzoru Finansowego (Dz. U. poz. 1776), które utraciło moc z dniem 1 stycznia 2018 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 30 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o usługach płatniczych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1997).