Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1876

| Akt oczekujący
Wersja od: 3 października 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
PREZESA RADY MINISTRÓW
z dnia 23 września 2019 r.
w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku

Na podstawie art. 117c ust. 3 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (Dz. U. z 2019 r. poz. 659, 730 i 1495) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) terminy uiszczania, wysokość i sposób obliczania wpłat wnoszonych przez dostawców świadczących wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, zwanych dalej "dostawcami", na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami, zwanych dalej "kosztami nadzoru";
2) sposób i terminy rozliczenia należności z tytułu wpłat, o których mowa w pkt 1.
§  2. 
1.  Wysokość należnej wpłaty od dostawcy na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy, zwanej dalej "należną wpłatą", oblicza się według wzoru:

gdzie:

Kdn - oznacza należną wpłatę,

Udn-1 - oznacza liczbę użytkowników, dla których dostawca świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku w poprzednim roku kalendarzowym; do wskazania liczby użytkowników należy przyjąć dane przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117b ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych,

S - oznacza stawkę obowiązującą w danym roku kalendarzowym, obliczaną zgodnie z ust. 2 i 5.

2.  Stawkę (S) oblicza się według wzoru:

gdzie:

K - oznacza koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, obliczane zgodnie z ust. 3,

Un-1 - oznacza łączną liczbę użytkowników, dla których wszyscy dostawcy świadczyli usługę dostępu do informacji o rachunku w ostatnim dniu poprzedniego roku kalendarzowego.

3.  Koszty nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym (K) oblicza się według wzoru:

gdzie:

PKn - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 298, 326, 730, 875 i 1571), ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na dany rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

PKn-1 - oznacza planowane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru,

WKn-1 oznacza wykonane koszty nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujęte w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na poprzedni rok kalendarzowy, w części przypadającej na koszty nadzoru.

4.  Do ustalenia stawki przyjmuje się dane za poprzedni rok kalendarzowy przekazane Komisji Nadzoru Finansowego na podstawie art. 117b ust. 9 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych, które Komisja Nadzoru Finansowego posiada w dniu 31 marca danego roku kalendarzowego.
5.  Jeżeli wysokość stawki obliczona zgodnie z ust. 2 przekracza 15%, do obliczenia należnej wpłaty przyjmuje się stawkę w wysokości 15%.
§  3.  Do dnia 30 kwietnia każdego roku kalendarzowego Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego podaje do publicznej wiadomości, w drodze komunikatu ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym Komisji Nadzoru Finansowego:
1) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
2) wysokość kosztów nadzoru do pokrycia w danym roku kalendarzowym, ze wskazaniem wartości poszczególnych zmiennych, o których mowa w § 2 ust. 3.
§  4. 
1.  Należną wpłatę dostawca uiszcza w terminie do dnia 31 maja danego roku kalendarzowego na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
2.  W terminie nie dłuższym niż 10 dni od dnia upływu terminu uiszczenia należnej wpłaty dostawca składa Urzędowi Komisji Nadzoru Finansowego deklarację o wysokości należnej wpłaty zawierającą:
1) nazwę i numer identyfikacji podatkowej (NIP) dostawcy;
2) liczbę użytkowników, dla których dostawca świadczył usługę dostępu do informacji o rachunku w poprzednim roku kalendarzowym;
3) wysokość stawki obowiązującej w danym roku kalendarzowym;
4) wysokość należnej wpłaty;
5) kwotę wpłaty dokonanej na rachunek bankowy Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego;
6) datę wpłaty, o której mowa w pkt 5.
3.  Deklaracja, o której mowa w ust. 2, jest składana w postaci dokumentu elektronicznego przez system teleinformatyczny udostępniony nieodpłatnie za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego.
4.  Deklarację, o której mowa w ust. 2, sporządza się na formularzu, którego wzór określa załącznik do rozporządzenia.
§  5.  Dostawca rozpoczynający działalność pierwszą należną wpłatę uiszcza za rok kalendarzowy następujący po roku, w którym rozpoczął działalność.
§  6.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR

DEKLARACJA O WYSOKOŚCI NALEŻNEJ WPŁATY OD DOSTAWCÓW ŚWIADCZĄCYCH WYŁĄCZNIE USŁUGĘ DOSTĘPU DO INFORMACJI O RACHUNKU NA POKRYCIE KOSZTÓW NADZORU ZA ROK ...

grafika