Stawka obowiązująca w roku 2022 oraz wysokość kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku do pokrycia w roku 2022.

Dzienniki resortowe

Dz.Urz.KNF.2022.7

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 kwietnia 2022 r.

KOMUNIKAT
PRZEWODNICZĄCEGO KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO
z dnia 29 kwietnia 2022 r.
w sprawie stawki obowiązującej w roku 2022 oraz wysokości kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku do pokrycia w roku 2022

Na podstawie § 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 września 2019 r. w sprawie wpłat na pokrycie kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku (Dz. U. poz. 1876) ogłasza się, że:
1) wysokość stawki obowiązującej w roku 2022 wynosi 0,757097%;

2) wysokość kosztów nadzoru nad dostawcami świadczącymi wyłącznie usługę dostępu do informacji o rachunku, zwanych dalej "kosztami nadzoru nad dostawcami", do pokrycia w roku 2022 wynosi 228 zł, przy uwzględnieniu, że:

a) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 660 i 872), ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru nad dostawcami, w roku 2022 wynosi 130 zł,

b) wysokość planowanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru nad dostawcami, w roku 2021 wynosiła 0 zł,

c) wysokość wykonanych kosztów nadzoru, o których mowa w art. 19a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, ujętych w planie finansowym Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego, w części przypadającej na koszty nadzoru nad dostawcami, w roku 2021 wyniosła 98 zł.