[Wzór blankietu wizowego; wzory formularzy] - § 3. - Wizy dla cudzoziemców. - Dz.U.2021.988 - OpenLEX

§ 3. - [Wzór blankietu wizowego; wzory formularzy] - Wizy dla cudzoziemców.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.988

Akt utracił moc
Wersja od: 31 maja 2021 r.
§  3.  [Wzór blankietu wizowego; wzory formularzy]
1. 
Wzór blankietu wizowego jest określony w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2. 
Wzór formularza wniosku o wydanie wizy krajowej jest określony w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
3. 
Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję o odmowie wydania wizy krajowej, jest określony w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
4. 
Wzór formularza, na którym wydaje się decyzję, o której mowa w art. 76 ust. 4 ustawy, jest określony w załączniku nr 4 do rozporządzenia.