Art. 76. - [Środki odwoławcze w przypadku odmowy wydania wizy] - Cudzoziemcy.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.519 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 24 września 2023 r.
Art.  76.  [Środki odwoławcze w przypadku odmowy wydania wizy]
1. 
Od decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej wydanej przez:
1)
konsula - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
1a)
ministra właściwego do spraw zagranicznych - przysługuje wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy przez ten organ;
2)
komendanta placówki Straży Granicznej - przysługuje odwołanie do Komendanta Głównego Straży Granicznej.
1a. 
W przypadku, o którym mowa w ust. 1 pkt 1a, wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się za pośrednictwem konsula, o którym mowa w art. 66 ust. 1b, jeżeli decyzja ministra właściwego do spraw zagranicznych została wydana w warunkach, o których mowa w art. 66 ust. 1a.
2. 
Wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy składa się w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 2, rozpatruje się w terminie 14 dni.
4. 
Decyzję o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen lub wizy krajowej po rozpatrzeniu wniosku, o którym mowa w ust. 2, wydaje się na formularzu. Decyzja wydana na formularzu zawiera:
1)
oznaczenie organu;
2)
oznaczenie strony;
3)
rozstrzygnięcie;
4)
datę decyzji, która jest utrzymywana w mocy;
5)
podstawę prawną ponownej odmowy;
5a)
określenie powodów ponownej odmowy;
6)
miejsce i datę wydania decyzji;
7)
podpis pracownika działającego w imieniu ministra właściwego do spraw zagranicznych albo urzędnika konsularnego, z podaniem imienia i nazwiska oraz zajmowanego stanowiska;
8)
okrągłą pieczęć urzędową.
5. 
Decyzja o utrzymaniu w mocy decyzji o odmowie wydania wizy Schengen zawiera dodatkowo:
1)
uzasadnienie obejmujące wskazanie istotnych faktów odnoszących się do powodów odmowy;
2)
pouczenie o dopuszczalności i trybie wniesienia skargi do sądu administracyjnego, wysokości wpisu od skargi, a także możliwości ubiegania się przez stronę o zwolnienie od kosztów albo przyznanie prawa pomocy.
6. 
Konsul, za pośrednictwem którego złożono wniosek, o którym mowa w ust. 1a, przekazuje do ministra właściwego do spraw zagranicznych odwzorowanie cyfrowe wniosku oraz przedłożonego dokumentu podróży i złożonych dokumentów.