Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.187

| Akt obowiązujący
Wersja od: 31 stycznia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 28 stycznia 2019 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1313, 1592 i 1669) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 3,65.
§  2.  Przepisy rozporządzenia mają zastosowanie do uposażeń funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej od dnia 1 stycznia 2019 r.
§  3.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 814).
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.