[Powstanie prawa do uposażenia; przeciętne uposażenie funkcjonariuszy] - Art. 85. - Państwowa Straż Pożarna. - Dz.U.2022.1969 t.j. - OpenLEX

Art. 85. - [Powstanie prawa do uposażenia; przeciętne uposażenie funkcjonariuszy] - Państwowa Straż Pożarna.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2022.1969 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 20 września 2022 r.
Art.  85.  [Powstanie prawa do uposażenia; przeciętne uposażenie funkcjonariuszy]
1. 
Prawo do uposażenia powstaje z dniem mianowania strażaka na pierwsze stanowisko służbowe.
2. 
Z tytułu służby strażak otrzymuje uposażenie i inne świadczenia pieniężne określone w ustawie.
3. 
Przeciętne uposażenie funkcjonariuszy stanowi wielokrotność kwoty bazowej, której wysokość ustaloną według odrębnych zasad określa ustawa budżetowa.
3a. 
Przez przeciętne uposażenie, o którym mowa w ust. 3, należy rozumieć uposażenie wraz z 1/12 równowartości nagrody rocznej.
4. 
Wielokrotność kwoty bazowej, o której mowa w ust. 3, określa Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.