Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.814

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 kwietnia 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 25 kwietnia 2018 r.
w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej

Na podstawie art. 85 ust. 4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wielokrotność kwoty bazowej, stanowiącą przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, ustala się na 3,22.
§  2.  Traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 stycznia 2017 r. w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. poz. 152).
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 maja 2018 r.