Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.1683 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 4 września 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1
z dnia 17 listopada 1998 r.
w sprawie wewnętrznych służb ochrony

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. poz. 1432 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Rozporządzenie określa dla wewnętrznych służb ochrony:
1) szczegółowe zasady i tryb tworzenia;
2) strukturę organizacyjną i zakres działania;
3) sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej;
4) uzbrojenie i wyposażenie;
5) umundurowanie i oznaki służbowe;
6) sposób tworzenia nazw.
2.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o jednostce bez bliższego określenia, rozumie się przez to jednostkę organizacyjną, w której działa wewnętrzna służba ochrony.
§  2. 
1.  Wewnętrzne służby ochrony dla zapewnienia obowiązkowej ochrony obszarów, obiektów i urządzeń, o których mowa w art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, zwanej dalej "ustawą", tworzy się po umieszczeniu tych obszarów, obiektów i urządzeń w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5 ustawy, oraz po uzgodnieniu z właściwym terytorialnie komendantem wojewódzkim Policji planu ochrony.
2.  Kierownik jednostki, który bezpośrednio zarządza obszarami, obiektami i urządzeniami podlegającymi obowiązkowej ochronie, powołuje wewnętrzną służbę ochrony w terminie 3 miesięcy od dnia uzgodnienia planu ochrony.
§  3. 
1.  Wewnętrzne służby ochrony w jednostkach, o których mowa w art. 10 ust. 1 ustawy, tworzy się po uzyskaniu zezwolenia wydanego przez właściwego terytorialnie komendanta wojewódzkiego Policji.
2.  Kierownik jednostki, uprawniony do złożenia wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony, powołuje wewnętrzną służbę ochrony.
§  4. 
1.  Powołanie wewnętrznych służb ochrony, o których mowa w § 2 ust. 1 i § 3 ust. 1, potwierdza protokół sporządzony przez komisję. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji. Wzór protokołu powołania wewnętrznej służby ochrony stanowi załącznik nr 1 do rozporządzenia.
2.  Komisję, o której mowa w ust. 1, powołuje właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji.
3.  W skład komisji, o której mowa w ust. 1, wchodzą:
1) przedstawiciel komendanta wojewódzkiego Policji jako przewodniczący komisji;
2) dwie osoby wyznaczone przez kierownika jednostki jako członkowie komisji.
4.  Komisja sprawdza spełnienie warunków, o których mowa w art. 7 ust. 2 pkt 4-6 ustawy, określonych w planie ochrony lub we wniosku o zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony.
§  5.  Do zakresu działania wewnętrznej służby ochrony należy:
1) zapewnienie bezpieczeństwa osób znajdujących się w granicach chronionych obszarów i obiektów jednostki;
2) ochrona obiektów, pomieszczeń i urządzeń jednostki przed dostępem do nich osób nieuprawnionych;
3) ochrona mienia jednostki przed kradzieżą, zniszczeniem lub uszkodzeniem;
4) konwojowanie mienia jednostki;
5) zapobieganie zakłóceniom porządku na terenie jednostki oraz powiadamianie kierownika jednostki o zdarzeniach powodujących naruszenie porządku;
6) ujawnianie faktów dewastacji mienia jednostki;
7) niezwłoczne powiadamianie organów ścigania o czynach przestępnych zaistniałych na terenie jednostki i zabezpieczanie miejsca ich popełnienia do czasu przybycia organów ścigania.
§  6. 
1.  Strukturę organizacyjną wewnętrznej służby ochrony, w zależności od rodzaju i wielkości jednostki, mogą tworzyć:
1) oddziały;
2) pododdziały;
3) samodzielne posterunki.
2.  W zależności od składu struktury organizacyjnej w wewnętrznej służbie ochrony można tworzyć następujące stanowiska służbowe:
1) szef ochrony;
2) zastępca szefa ochrony;
3) dowódca zmiany;
4) starszy wartownik-konwojent;
5) wartownik-konwojent;
6) młodszy wartownik-konwojent.
§  7. 
1.  Do zakresu działania szefa ochrony należy:
1) opracowywanie planu ochrony i innej dokumentacji ochronnej;
2) organizowanie ochrony jednostki;
3) planowanie zadań dla podległych pracowników wewnętrznej służby ochrony;
4) kierowanie oddziałem;
5) sprawowanie nadzoru i kontroli nad wykonywaniem zadań ochrony;
6) prowadzenie instruktaży i zajęć szkoleniowych z pracownikami wewnętrznej służby ochrony oraz dokumentowanie tych czynności;
7) podejmowanie działań zmierzających do stałego doskonalenia form i metod ochrony jednostki;
8) dokonywanie okresowych pisemnych analiz i ocen stanu bezpieczeństwa jednostki;
9) informowanie kierownika jednostki o stanie zagrożenia i ochrony jednostki;
10) sprawowanie nadzoru nad przechowywaniem broni palnej i amunicji oraz przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, a także ich ewidencjonowaniem;
11) udział w naborze pracowników wewnętrznej służby ochrony.
2.  Do zakresu działania zastępcy szefa ochrony należy:
1) wykonywanie obowiązków szefa ochrony podczas jego nieobecności;
2) wykonywanie zadań zgodnie z podziałem pracy ustalonym przez szefa ochrony;
3) kierowanie pododdziałem;
4) wykonywanie poleceń szefa ochrony.
3.  Do zakresu działania dowódcy zmiany należy:
1) organizowanie wykonywania zadań przez pracowników podległej zmiany zgodnie z dokumentacją ochronną;
2) dokonywanie obchodów jednostki oraz instruowanie i kontrolowanie wykonywania zadań przez pracowników wewnętrznej służby ochrony;
3) przeprowadzanie interwencji w związku z zaistniałymi zagrożeniami bezpieczeństwa jednostki;
4) wydawanie z magazynu broni palnej, amunicji i środków przymusu bezpośredniego;
5) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.
4.  W przypadku bezzmianowej organizacji ochrony jednostki, czynności należące do zakresu działania dowódcy zmiany wykonuje szef ochrony lub zastępca szefa ochrony.
5.  Do zakresu działania wartowników-konwojentów, o których mowa w § 6 ust. 2 pkt 4-6, należy:
1) utrzymywanie w gotowości do natychmiastowego użycia lub wykorzystania przydzielonej broni palnej, środków przymusu bezpośredniego oraz innego wyposażenia;
2) wykonywanie zadań wynikających z tabeli służby i innej dokumentacji ochronnej;
3) wykonywanie poleceń przełożonych służbowych.
§  8. 
1.  W wewnętrznych służbach ochrony prowadzi się następujące rodzaje dokumentacji ochronnej:
1) tabelę służby zawierającą dane o:
a) rodzaju służby,
b) rozmieszczeniu pracowników wewnętrznej służby ochrony na służbie i zadaniach dla nich,
c) obsadzie służby i czasie jej pełnienia;
2) dziennik zmiany zawierający dane o:
a) czasie rozpoczęcia i zakończenia zmiany,
b) obsadzie personalnej zmiany,
c) rozmieszczeniu poszczególnych pracowników wewnętrznej służby ochrony i czasie wykonywania przez nich zadań;
3) dziennik wydarzeń zawierający:
a) wpis daty i godziny zaistniałego wydarzenia,
b) opis wydarzenia,
c) dane personalne osób uczestniczących w wydarzeniu,
d) dane personalne pracowników wewnętrznej służby ochrony, którzy podejmowali interwencje;
4) instrukcję współpracy z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi);
5) instrukcję postępowania pracowników wewnętrznej służby ochrony w przypadku napadu, włamania, pożaru, powodzi i awarii;
6) dziennik szkolenia pracowników wewnętrznej służby ochrony.
2.  Niezależnie od dokumentacji, o której mowa w ust. 1, jeżeli wymagają tego względy ochrony, można prowadzić dokumentację pomocniczą, dotyczącą:
1) instrukcji kontroli ruchu osobowego i materiałowego;
2) instrukcji konwojowania;
3) instrukcji obsługi systemów i urządzeń sygnalizacji alarmowej.
3.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, prowadzi dowódca zmiany, z zastrzeżeniem § 7 ust. 4.
4.  Dokumentację, o której mowa w ust. 1 pkt 1 i 4-6 oraz w ust. 2, sporządza lub prowadzi szef ochrony.
5.  Dokumentacja ochronna prowadzona jest w formie pisemnej.
6.  Karty dokumentacji, o której mowa w ust. 1 pkt 1-3 i 6, są kolejno numerowane i sznurowane, a całość lakowana lub pieczętowana.
§  9.  Pracownicy wewnętrznej służby ochrony mogą być wyposażeni i uzbrojeni w środki przymusu bezpośredniego i broń palną w ilości umożliwiającej im wykonywanie zadań.
§  10.  Normatyw amunicji dla jednostki broni palnej, przysługującej pracownikom wewnętrznej służby ochrony, określają przepisy dotyczące zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych.
§  11.  Pracowników wewnętrznej służby ochrony, w zależności od potrzeb, wyposaża się w:
1) łączność bezprzewodową;
2) kamizelki i hełmy kuloodporne;
3) maski przeciwgazowe;
4) latarki elektryczne;
5) środki opatrunkowe;
6) środki transportu.
§  12. 
1.  Kierownik jednostki, w której działa wewnętrzna służba ochrony, zapewnia dla jej pracowników pomieszczenia, w tym wartownie i pokoje socjalne, umożliwiające im prawidłowe wykonywanie zadań.
2.  Pomieszczenia wartowni powinny być:
1) wydzielone w sposób uniemożliwiający dostęp osobom postronnym;
2) usytuowane przy głównych wejściach i wjazdach na teren jednostki;
3) wyposażone w:
a) oświetlenie sztuczne i awaryjne,
b) ogrzewanie,
c) instalację łączności,
d) instalację sygnalizacyjno-alarmową,
e) instalację przeciwpożarową.
§  13. 
1.  Ustala się, z zastrzeżeniem § 14-17, jednolite umundurowanie dla pracowników wewnętrznych służb ochrony.
2.  Umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony składa się z:
1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka mundurowa krótka - w kolorze ciemnogranatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
c) spodnie o kroju prostym lub spódnica o kroju prostym - w kolorze ciemnogranatowym,
d) koszula z długimi rękawami i koszula z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni,
e) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze czarnym z otokiem koloru ciemnogranatowego,
f) czapka zimowa - w kolorze czarnym,
g) furażerka - w kolorze ciemnogranatowym,
h) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,
i) krawat - w kolorze czarnym,
j) szalik - w kolorze ciemnogranatowym,
k) obuwie - w kolorze czarnym,
2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka specjalna - w kolorze ciemnogranatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z podpinką - w kolorze ciemnogranatowym lub czarnym,
c) spodnie specjalne - w kolorze ciemnogranatowym,
d) koszula typu safari z długimi lub z krótkimi rękawami - w kolorze ciemnogranatowym,
e) sweter typu golf lub półgolf - w kolorze czarnym lub granatowym,
f) podkoszulek z krótkimi rękawami - w kolorze czarnym,
g) beret - w kolorze czarnym,
h) czapka letnia typu sportowego i czapka zimowa - w kolorze czarnym,
i) pas główny skórzany, pasek skórzany do spodni oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,
j) obuwie - w kolorze czarnym.
3.  Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznych służb ochrony tworzącym grupy konwojowe oraz pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki.
4.  Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznych służb ochrony niż wymienieni w ust. 3.
5.  Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
6.  Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
7.  Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
§  14.  Do umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w bankach stosuje się przepisy § 13 ust. 2-7, z tym że dla:
1) kurtki mundurowej krótkiej, kurtki zimowej 3/4 z podpinką, kurtki specjalnej, spodni o kroju prostym lub spódnicy o kroju prostym, spodni specjalnych, czapek - ustala się kolor oliwkowozielony;
2) koszuli z długimi rękawami i koszuli z krótkimi rękawami - ustala się kolor jasnobeżowy z czarnymi naramiennikami i patkami kieszeni;
3) koszuli typu safari z długimi rękawami - ustala się kolor jasnobeżowy;
4) szalika - ustala się kolor czarny.
§  15. 
1.  Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych składa się:
1) kurtka ocieplana z kapturem - w kolorze oliwkowozielonym;
2) mundur polowy oraz mundur wyjściowy - w kolorze oliwkowozielonym;
3) koszula z krótkimi rękawami z gabardyny - w kolorze oliwkowozielonym;
4) koszula z krótkimi rękawami z popeliny - w kolorze białym;
5) koszula z długimi rękawami - w kolorze białym;
6) ocieplacz zimowy - w kolorze zielonym;
7) czapka letnia, czapka zimowa oraz szalik zimowy - w kolorze oliwkowozielonym;
8) krawat - w kolorze bordowym;
9) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym;
10) obuwie - w kolorze czarnym.
2.  Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 5 do rozporządzenia.
3.  Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 6 do rozporządzenia.
4.  Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w portach lotniczych określa załącznik nr 7 do rozporządzenia.
§  16. 
1.  Na umundurowanie pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" składa się:
1) kurtka zimowa 3/4 z podpinką, kurtka letnia krótka specjalna oraz kurtka zimowa specjalna - w kolorze granatowym;
2) spodnie specjalne, spodnie letnie i zimowe o kroju prostym oraz spódnica - w kolorze granatowym;
3) koszula z długimi rękawami oraz koszula z krótkimi rękawami - w kolorze kremowym;
4) koszula typu safari z długimi rękawami - w kolorze granatowym;
5) sweter typu golf lub "w serek" - w kolorze granatowym;
6) podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami - w kolorze granatowym;
7) czapka okrągła typu garnizonowego, czapka letnia, kapelusik i czapka zimowa - w kolorze granatowym;
8) krawat - w pasy w kolorze granatowo-kremowym;
9) szalik - w kolorze granatowym;
10) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany i rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym;
11) obuwie - w kolorze czarnym.
2.  Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" określa załącznik nr 8 do rozporządzenia.
3.  Wzory umundurowania pracowników wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" określa załącznik nr 9 do rozporządzenia.
4.  Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznych służb ochrony działających w państwowym przedsiębiorstwie użyteczności publicznej "Poczta Polska" określa załącznik nr 10 do rozporządzenia.
§  17. 
1.  Umundurowanie pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie składa się z:
1) ubioru służbowego, w którego skład wchodzą:
a) mundur zimowy, mundur letni oraz garsonka - w kolorze granatowym,
b) kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką - w kolorze czarnym,
c) koszula z długimi rękawami - w kolorze niebieskim,
d) koszula typu safari z krótkimi rękawami - w kolorze niebieskim z granatowymi pagonami,
e) bluzka koszulowa z długimi rękawami i bluzka koszulowa z krótkimi rękawami - w kolorze białym,
f) czapka okrągła typu garnizonowego - w kolorze granatowym z otokiem koloru złotego,
g) czapka zimowa polowa - w kolorze czarnym,
h) furażerka - w kolorze granatowym,
i) krawat - w kolorze granatowym,
j) szalik zimowy - w kolorze granatowym,
k) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,
l) rękawiczki bawełniane - w kolorze białym,
m) obuwie - w kolorze czarnym;
2) ubioru specjalnego, w którego skład wchodzą:
a) kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz kurtka specjalna - w kolorze zielonym,
b) kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa - w kolorze czarnym,
c) spodnie specjalne - w kolorze zielonym,
d) dres - w kolorze zielonym,
e) sweter typu półgolf - w kolorze zielonym,
f) koszula typu safari z krótkimi rękawami - w kolorze oliwkowozielonym,
g) podkoszulek z krótkimi rękawami - w kolorze czarnym,
h) czapka zimowa oraz beret - w kolorze czarnym,
i) pas główny skórzany, pasek do spodni skórzany oraz rękawiczki skórzane - w kolorze czarnym,
j) szalik zimowy - w kolorze zielonym,
k) buty sportowe - różnokolorowe,
l) obuwie - w kolorze czarnym;
3) ubioru galowego, w którego skład wchodzą:
a) bluza mundurowa - w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,
b) spodnie o kroju prostym - w kolorze granatowym z lampasami koloru złotego,
c) koszula ze stójką z długimi rękawami - w kolorze białym,
d) sznur galowy - w kolorze złotym,
e) czapka typu rogatywka - w kolorze granatowym ze złotym galonowaniem,
f) rękawiczki bawełniane - w kolorze białym,
g) pantofle - w kolorze czarnym.
2.  Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru specjalnego przysługują pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie, wykonującym służbę patrolową, konwojową i interwencyjną.
3.  Przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego przysługują innym pracownikom wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie niż wymienieni w ust. 2.
4.  Ubiór galowy stanowi własność Zamku Królewskiego w Warszawie i jest wypożyczany pracownikom wewnętrznej służby ochrony na szczególne okazje.
5.  Zestaw przedmiotów umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 11 do rozporządzenia.
6.  Wzory umundurowania pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 12 do rozporządzenia.
7.  Wzory oznak stanowisk służbowych oraz emblematów wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie określa załącznik nr 13 do rozporządzenia.
§  18. 
1.  Nazwę wewnętrznej służby ochrony tworzy kierownik jednostki, w której ta służba działa, uwzględniając rodzaj działalności lub charakter produkcji jednostki, albo nazwę chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia.
2.  Nazwa wewnętrznej służby ochrony rozpoczyna się od wyrazu "Straż" lub "Służba".
§  19.  Wewnętrzne służby ochrony, o których mowa w art. 55 ustawy, dostosują w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia umundurowanie swoich pracowników do wymagań, o których mowa w § 13-17.
§  20.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

WZÓR PROTOKOŁU POWOŁANIA WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY

..............................

(miejscowość data)

PROTOKÓŁ

powołania wewnętrznej służby ochrony

......................................................................................................................................................

(nazwa wewnętrznej służby ochrony)

w ..................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki)

Komisja w składzie:

- przewodniczący

......................................................................................................................................................

- członkowie 1).............................................................................................................................

2)..............................................................................................................................

stwierdza, że w dniu ....................................................................................................................

powołana została wewnętrzna służba ochrony ............................................................................

............................................................

(nazwa wewnętrznej służby ochrony)

w ..................................................................................................................................................

(nazwa i adres jednostki)

(podpisy osób wchodzących w skład komisji)

Rozdzielnik:

1. jednostka

2. KWP w .......

ZAŁĄCZNIK Nr  2

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

Lp.Przedmiot umundurowaniaJednostka

miary

IlośćOkres

używalności

w latach

Uwagi
123456
I. Ubiór służbowy
1Czapka okrągła typu garnizonowegoszt.13dla kobiet furażerka
2Czapka zimowa polowaszt.13
3Kurtka mundurowa krótka z podpinkąszt.13
4Kurtka zimowa 3/4 z podpinkąszt.13
5Szalik zimowyszt.13
6Rękawiczki zimowe skórzanepara13
7Koszula z długimi rękawamiszt.31
8Koszula z krótkimi rękawamiszt.21
9Krawatszt.11
10Spinka do krawataszt.11
11Spodnie letnie z elanobawełnyszt.23dla kobiet zamiennie spódnica
12Spodnie zimowe z gabardynyszt.23dla kobiet zamiennie spódnica
13Pas główny skórzanyszt.15
14Pasek do spodni skórzanyszt.15
15Bielizna osobista letniakpl.21
16Bielizna osobista zimowakpl.21
17Półbuty skórzane na gumowej

podeszwie

para22
18Buty skórzane ocieplanepara12dla kobiet kozaczki
19Skarpety letniepara31
20Skarpety zimowepara21
21Oznaki stanowisk służbowych i emblematykpl.13dla każdego umundurowania
II. Ubiór specjalny
1Czapka letnia typu sportowegoszt.13
2Czapka zimowa polowaszt.13
3Beret czarnyszt.13
4Kurtka specjalnaszt.13
5Kurtka zimowa 3/4 z podpinkąszt.13
6Rękawiczki zimowe skórzanepara13
7Sweter typu golfszt.12dla pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki - sweter typu półgolf
8Koszula typu safari z długimi rękawamiszt.21dla pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki - koszula typu safari z krótkimi rękawami
9Podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawamiszt.41
10Spodnie specjalneszt.23
11Pas główny skórzanyszt.15
12Pasek do spodni skórzanyszt.15
13Bielizna osobista letniakpl.21
14Bielizna osobista zimowakpl.21
15Buty skórzane wysokie, sznurowane, na gumowej podeszwiepara22
16Skarpety letniepara41
17Skarpety zimowepara21
18Oznaki stanowisk służbowych i emblematykpl.13dla każdego umundurowania

ZAŁĄCZNIK Nr  3

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

I. Ubiór służbowy

kurtka mundurowa krótka oraz spodnie o kroju prostym

wzór

koszula z krótkimi rękawami oraz spódnica o kroju prostym

wzór

koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym (wersja kolorystyczna bankowa)

wzór

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym

wzór

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym (wersja kolorystyczna bankowa)

wzór

II. Ubiór specjalny

kurtka specjalna oraz spodnie specjalne (wersja kolorystyczna bankowa)

wzór

koszula typu safari z długimi rękawami oraz spodnie specjalne

wzór

koszula typu safari z krótkimi rękawami oraz spodnie specjalne

wzór

sweter typu golf oraz spodnie specjalne (wersja kolorystyczna bankowa)

wzór

sweter typu półgolf oraz spodnie specjalne

wzór

Wzory nakryć głowy

czapka okrągła typu garnizonowego

wzór

czapka letnia typu sportowego

wzór

furażerka

wzór

beret

wzór

czapka zimowa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  4

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY

Oznaki stanowisk służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

wzór

wartownika-konwojenta

wzór

starszego wartownika-konwojenta

wzór

dowódcy zmiany

wzór

zastępcy szefa ochrony

wzór

szefa ochrony

wzór

(oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatowe lub - w wersji bankowej - oliwkowozielone)

Emblematy

emblematy na czapkę

wzór

wzór

(litery oraz kontury czarne, pozostałe elementy srebrzystoszare; wewnątrz gwiazdy logo jednostki ochranianej lub znak ogólny wewnętrznej służby ochrony)

emblematy na rękawy

wzór

wzór

(tło ciemnoniebieskie, gwiazda srebrzystoszara, litery żółte; w wersji bankowej litery i gwiazda żółte na ciemnozielonym tle)

emblemat na rękawy

wzór

(dla wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki)

emblemat na czapkę

wzór

(dla wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim na Wawelu - Państwowych Zbiorach Sztuki)

ZAŁĄCZNIK Nr  5

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

Lp.Przedmiot umundurowaniaJednostka

miary

IlośćOkres

używalności

w latach

Uwagi
123456
1Czapka letniaszt.12
2Czapka zimowaszt.13
3Kurtka ocieplana z kapturemszt.13
4Mundur polowy (bluza + spodnie)kpl.23
5Koszula z krótkimi rękawami z gabardynyszt.21
6Koszula z krótkimi rękawami z popelinyszt.21przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony
7Koszula z długimi rękawamiszt.21przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony
8Ocieplacz zimowy (bluza + spodnie)kpl.23
9Mundur wyjściowy (marynarka + spodnie)kpl.11przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony
10Pantoflepara11przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony
11Buty letniepara11
12Buty zimowe (ocieplane)para13
13Rękawiczki skórzanepara13
14Pasek do spodni skórzanyszt.15
15Pas główny skórzanyszt.15
16Skarpety letniepara41
17Skarpety zimowepara21
18Szalik zimowyszt.13
19Bielizna letnia (podkoszulek + kalesony)kpl.21
20Bielizna zimowa (podkoszulek

+ kalesony)

kpl.21
21Krawatszt.11przysługuje tylko szefowi ochrony i zastępcy szefa ochrony
22Oznaki stanowisk służbowych

i emblematy

kpl.13dla każdego umundurowania

ZAŁĄCZNIK Nr  6

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

mundur wyjściowy

wzór

mundur polowy

wzór

koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie od munduru polowego

wzór

kurtka ocieplana z kapturem oraz spodnie od munduru polowego

wzór

Wzory nakryć głowy

czapka letnia

wzór

czapka zimowa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  7

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PORTACH LOTNICZYCH

Oznaki stanowisk służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

wzór

wartownika-konwojenta

wzór

starszego wartownika-konwojenta

wzór

dowódcy zmiany

wzór

zastępcy szefa ochrony

wzór

szefa ochrony

wzór

(oznaki w kolorze złotym, tło oliwkowozielone)

WZÓR EMBLEMATU NA CZAPKĘ DLA SŁUŻB OCHRONY LOTNISKA

wzór

Kolor czcionki - dowolny dostosowany do logo: kryterium - czytelność

WZÓR EMBLEMATU NA RĘKAWY DLA SŁUŻB OCHRONY LOTNISKA

wzór

Kolor czcionki - dowolny dostosowany do logo;

kryterium - czytelność

ZAŁĄCZNIK Nr  8

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"

Lp.Przedmiot umundurowaniaJednostka

miary

IlośćOkres

używalności w latach

Uwagi
123456
1Czapka okrągła typu garnizonowegoszt.13dla kobiet kapelusik
2Czapka zimowaszt.13
3Czapka letniaszt.13
4Kurtka letnia krótka specjalnaszt.13
5Kurtka zimowa 3/4 z podpinkąszt.13
6Kurtka zimowa specjalnaszt.13
7Sweter typu golf lub "w serek"szt.13
8Koszula z długimi rękawamiszt.31
9Koszula z krótkimi rękawamiszt.21
10Koszula typu safari z długimi rękawamiszt.21
11Podkoszulek bawełniany

z krótkimi rękawami

szt.43
12Spodnie letnie z elanobawełnyszt.23dla kobiet spódnica
13Spodnie zimowe z gabardynyszt.23dla kobiet spódnica
14Spodnie specjalneszt.23
15Szalik zimowyszt.13
16Rękawiczki zimowe skórzanepara13
17Krawatszt.11
18Spinka do krawataszt.11
19Pas główny skórzanyszt.15
20Pasek do spodni skórzanyszt.15
21Bielizna osobista letniakpl.21
22Bielizna osobista zimowakpl.21
23Półbuty skórzane na gumowej podeszwiepara11
24Buty skórzane ocieplanepara12dla kobiet kozaczki
25Skarpety letniepara31
26Skarpety zimowepara21
27Oznaki stanowisk służbowych

i emblematy

kpl.13dla każdego umundurowania

ZAŁĄCZNIK Nr  9

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"

kurtka letnia krótka specjalna oraz spodnie specjalne

wzór

koszula z długimi rękawami oraz spódnica

wzór

koszula z krótkimi rękawami oraz spodnie o kroju prostym

wzór

koszula typu safari z długimi rękawami oraz spodnie specjalne

wzór

sweter typu golf oraz spodnie specjalne

wzór

sweter typu "w serek" oraz spodnie specjalne

wzór

podkoszulek bawełniany z krótkimi rękawami oraz spodnie specjalne

wzór

kurtka zimowa specjalna oraz spodnie specjalne

wzór

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie o kroju prostym

wzór

Wzory nakryć głowy

czapka okrągła typu garnizonowego

wzór

czapka letnia

wzór

kapelusik

wzór

czapka zimowa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  10

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNYCH SŁUŻB OCHRONY DZIAŁAJĄCYCH W PAŃSTWOWYM PRZEDSIĘBIORSTWIE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ "POCZTA POLSKA"

Oznaki stopni służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

wzór

wartownika-konwojenta

wzór

starszego wartownika-konwojenta

wzór

dowódcy zmiany

wzór

zastępcy szefa ochrony

wzór

szefa ochrony

wzór

(oznaki w kolorze złotym, tło granatowe)

Emblematy

emblemat umieszczany na czapkach

wzór

emblemat umieszczany na rękawach

wzór

wszywka znakująca wszystkie składniki umundurowania

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  11

ZESTAW PRZEDMIOTÓW UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Lp.Przedmiot umundurowaniaJednostka

miary

IlośćOkres

używalności

w latach

Uwagi
123456
I. Ubiór służbowy
1Czapka okrągła typu garnizonowegoszt.13
2Czapka zimowa polowaszt.13
3Mundur gabardynowy zimowyszt.12
4Mundur tropikowy letniszt.12
5Kurtka zimowa 3/4 z kapturem

i podpinką

szt.13
6Szalik zimowyszt.13
7Rękawiczki skórzane zimowepara13
8Koszula z długimi rękawamiszt.31
9Koszula typu safari z krótkimi rękawamiszt.21
10Krawatszt.11
11Pas główny skórzanyszt.15
12Pasek do spodni skórzanyszt.15
13Bielizna osobista letniakpl.21
14Bielizna osobista zimowakpl.21
15Półbuty skórzane na gumowej

podeszwie

para22
16Buty skórzane ocieplanepara12
17Skarpety letniepara31
18Skarpety zimowepara21
19Garsonka (żakiet + spódnica)szt.22przysługuje wyłącznie

kobietom

20Bluzka koszulowa z krótkimi rękawamiszt.31przysługuje wyłącznie

kobietom

21Bluzka koszulowa z długimi rękawamiszt.31przysługuje wyłącznie

kobietom

22Furażerkaszt.12przysługuje wyłącznie

kobietom

23Rajstopyszt.22przysługują wyłącznie

kobietom

24Rękawiczki bawełnianepara12przysługują wyłącznie

kobietom

25Półbutypara22przysługują wyłącznie

kobietom

26Oznaki stanowisk służbowych

i emblematy

kpl.13dla każdego umundurowania
II. Ubiór specjalny
1Beretszt.13
2Czapka zimowa polowaszt.13
3Kurtka specjalnaszt.13
4Kurtka zimowa 3/4 z podpinkąszt.13
5Kurtka ortalionowa przeciwdeszczowaszt.13
6Rękawiczki zimowe skórzanepara13
7Sweter typu półgolfszt.12
8Koszula typu safari z krótkimi rękawamiszt.21
9Podkoszulek bawełniany

z krótkimi rękawami

szt.41
10Dresszt.13
11Spodnie specjalneszt.23
12Pas główny skórzanyszt.15
13Pasek do spodni skórzanyszt.15
14Bielizna osobista letniakpl.21
15Bielizna osobista zimowakpl.21
16Buty skórzane wysokie, sznurowane, na gumowej podeszwiepara22
17Buty sportowepara12
18Skarpety letniepara31
19Skarpety zimowepara21
20Szalik zimowyszt.13
21Oznaki stanowisk służbowych i emblematykpl.13dla każdego umundurowania
Uwaga: Kobietom przysługują wyłącznie przedmioty umundurowania wchodzące w skład ubioru służbowego, wymienione w tabeli pod lp. 13 i 14 oraz 19-25.

ZAŁĄCZNIK Nr  12

WZORY UMUNDUROWANIA PRACOWNIKÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

I. Ubiór służbowy

mundur służbowy

wzór

garsonka

wzór

koszula typu safari z krótkimi rękawami oraz spodnie od munduru służbowego

wzór

kurtka zimowa 3/4 z kapturem i podpinką oraz spodnie od munduru służbowego

wzór

II. Ubiór specjalny

kurtka specjalna oraz spodnie specjalne

wzór

koszula typu safari z krótkimi rękawami i spodnie specjalne

wzór

sweter typu półgolf i spodnie specjalne

wzór

kurtka ortalionowa przeciwdeszczowa oraz spodnie specjalne

wzór

kurtka zimowa 3/4 z podpinką oraz spodnie specjalne

wzór

Ubiór galowy

wzór

Wzory nakryć głowy

czapka okrągła typu garnizonowego

wzór

furażerka

wzór

beret

wzór

czapka zimowa

wzór

ZAŁĄCZNIK Nr  13

WZORY OZNAK STANOWISK SŁUŻBOWYCH ORAZ EMBLEMATÓW WEWNĘTRZNEJ SŁUŻBY OCHRONY DZIAŁAJĄCEJ W ZAMKU KRÓLEWSKIM W WARSZAWIE

Oznaki stopni służbowych

młodszego wartownika-konwojenta

wzór

wartownika-konwojenta

wzór

starszego wartownika-konwojenta

wzór

dowódcy zmiany

wzór

zastępcy szefa ochrony

wzór

szefa ochrony

wzór

oznaki w kolorze srebrzystoszarym, tło granatowe (dla ubiorów służbowych) lub oliwkowozielone (dla ubiorów specjalnych)

Emblematy

emblemat na rękawy

wzór

oznaka identyfikacyjna pracowników wewnętrznej służby ochrony działającej w Zamku Królewskim w Warszawie

wzór

wzór orła na czapkę okrągłą typu garnizonowego

wzór

wzór orła na czapkę galową

wzór

1 Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U.2015.1897).