[Delegacja ustawowa - tryb tworzenia, struktura organizacyjna, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie wewnętrznych służb... - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 13. - [Delegacja ustawowa - tryb tworzenia, struktura organizacyjna, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie wewnętrznych służb ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  13.  [Delegacja ustawowa - tryb tworzenia, struktura organizacyjna, uzbrojenie, wyposażenie, umundurowanie wewnętrznych służb ochrony]

Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, dla wewnętrznych służb ochrony:

1)
szczegółowe zasady oraz tryb ich tworzenia;
2)
strukturę organizacyjną, zakres działania i sposób prowadzenia dokumentacji ochronnej;
3)
uzbrojenie i wyposażenie;
4)
umundurowanie i odznaki służbowe oraz sposób tworzenia dla nich nazw.