[Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony] - Art. 10. - Ochrona osób i mienia. - Dz.U.2021.1995 t.j. - OpenLEX

Art. 10. - [Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony] - Ochrona osób i mienia.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1995 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 4 listopada 2021 r.
Art.  10.  [Zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony]
1. 
Właściwy terytorialnie komendant wojewódzki Policji może, w drodze decyzji administracyjnej, wydać zezwolenie na utworzenie wewnętrznej służby ochrony w jednostce, w skład której nie wchodzą obszary, obiekty i urządzenia umieszczone w ewidencji, o której mowa w art. 5 ust. 5, na wniosek kierowników tych jednostek, uzasadniony ważnym interesem gospodarczym lub publicznym.
2. 
Wniosek powinien zawierać informacje, o których mowa w art. 7 ust. 2.
3. 
Przepisu ust. 1 nie stosuje się do wewnętrznych służb ochrony, działających na terenach jednostek organizacyjnych podległych, podporządkowanych lub nadzorowanych przez Ministra Obrony Narodowej.