Wejście w życie przepisów art. 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie obowiązku podatników odrębnego ujawniania w księgach: zakupu, produkcji oraz sprzedaży niektórych towarów i wyrobów.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1948.62.488

| Akt utracił moc
Wersja od: 1 stycznia 1950 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 27 grudnia 1948 r.
w sprawie wejścia w życie przepisów art. 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym oraz w sprawie obowiązku podatników odrębnego ujawniania w księgach: zakupu, produkcji oraz sprzedaży niektórych towarów i wyrobów.

Na podstawie art. 35 ust. 1 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 413) oraz art. 29 i 74 ust. 4 dekretu z dnia 16 maja 1946 r. o postępowaniu podatkowym (Dz. U. R. P. z 1946 r. Nr 27, poz. 174 oraz z 1948 r. Nr 12, poz. 94 i Nr 52, poz. 413) zarządzam, co następuje:
(uchylony).
Jako dzień wejścia w życie przepisów art. 9 dekretu z dnia 25 października 1948 r. o podatku obrotowym (Dz. U. R. P. Nr 52, poz. 413) oznacza się dzień 1 stycznia 1949 r.
(uchylone).
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1949 r.
1 § 1 uchylony przez § 42 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych (Dz.U.49.63.502) z dniem 1 stycznia 1950 r.
2 § 3-8 uchylone przez § 42 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1949 r. o księgach handlowych i podatkowych (Dz.U.49.63.502) z dniem 1 stycznia 1950 r.