Rozdział 2 - Urządzenia cumownicze - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  2

Urządzenia cumownicze

§  205.
1.
Urządzenia cumownicze usytuowane na koronie budowli morskich nie mogą zakłócać swobodnego poruszania się dźwignic, a odległość w świetle pomiędzy skrajnią dźwignic a urządzeniami cumowniczymi nie może być mniejsza od 0,25 m.
2.
Urządzenia cumownicze, zapewniające pracę cum tylko w pewnym sektorze ze względu na nośność fundamentów i wytrzymałość zakotwienia, zaopatruje się w trwałe i widoczne oznakowanie kierunków, w których dopuszcza się zakładanie cum.
§  206.
1.
Odległości pomiędzy pachołami albo innymi rodzajami urządzeń cumowniczych pierwszej linii cumowniczej nie mogą być większe niż:
1)
10 m - dla jachtów, motorówek, kutrów rybackich i innych małych jednostek pływających,
2)
12 m - dla holowników portowych i statków morskich o wyporności do 4.000 ton,
3)
20 m - dla statków morskich o wyporności do 16.000 ton,
4)
25 m - dla statków morskich o wyporności powyżej 16.000 ton.
2.
Pachoły cumownicze umieszcza się w środku odcinka dylatacyjnego.
3.
Odległość odwodnej krawędzi pachoła cumowniczego pierwszej linii od krawędzi odwodnej budowli nie może być mniejsza niż 0,20 m. Dla nabrzeży do obsługi barek odległość ta nie może być mniejsza niż 0,50 m.
4.
Nośność pachoła cumowniczego (Q) pierwszej linii nie może być mniejsza niż:
1)
100 kN - dla statków o wyporności do 2.000 ton,
2)
300 kN - dla statków o wyporności do 10.000 ton,
3)
600 kN - dla statków o wyporności do 20.000 ton,
4)
800 kN - dla statków o wyporności do 50.000 ton,
5)
1.000 kN - dla statków o wyporności do 100.000 ton,
6)
1.500 kN - dla statków o wyporności do 200.000 ton,
7)
2.000 kN - dla statków o wyporności do 300.000 ton,
8)
2.500 kN - dla statków o wyporności powyżej 300.000 ton.
5.
Siły, o których mowa w ust. 4, zwiększa się o 25%, w przypadku gdy stanowisko postojowe statków usytuowane jest na akwenie o silnym prądzie wody.
6.
Siły określone w ust. 4 zwiększa się dwukrotnie, w przypadku gdy pachoły cumownicze usytuowane są w narożniku budowli morskiej.
7.
Pachoły cumownicze oraz ich zakotwienia powinny być zdolne do przeniesienia sił w całym poziomym sektorze cumowania, a w płaszczyźnie pionowej od -10° do +45°, mierząc od poziomu korony budowli morskiej.
8.
Zakotwienie pachoła cumowniczego projektuje się tak, aby w przypadku przeciążenia następowało zerwanie trzonu albo głowicy pachoła, bez uszkodzenia budowli i podstawy tego pachoła.
§  207.
1.
Odległości pomiędzy urządzeniami cumowniczymi drugiej linii cumowniczej nie mogą być większe niż:
1)
75 m - dla statków morskich o wyporności do 16.000 ton,
2)
100 m - dla statków morskich o wyporności powyżej 16.000 ton.
2.
Odległość urządzeń cumowniczych drugiej linii cumowniczej od linii cumowniczej nie powinna być mniejsza niż 20 m.
3.
Urządzenia cumownicze drugiej linii cumowniczej posadawia się na samodzielnych fundamentach.
4.
Nośność pachoła (Q) drugiej linii cumowniczej dla dużych statków nie może być mniejsza niż:
1)
2.500 kN - dla statków o wyporności do 100.000 ton,
2)
3.000 kN - dla statków o wyporności do 200.000 ton,
3)
4.000 kN - dla statków o wyporności do 300.000 ton,
4)
5.000 kN - dla statków o wyporności powyżej 300.000 ton.
5.
Konieczność instalowania urządzeń cumowniczych drugiej linii cumowniczej wynika z analizy oddziaływania wiatru na jednostki pływające cumujące przy rozpatrywanej budowli, przeprowadzonej w obliczeniach statycznych projektu budowlanego.
6.
Urządzenie cumownicze drugiej linii cumowniczej sytuuje się tak, aby liny cumownicze nie kolidowały z drogami pożarowymi oraz przebiegały w pewnym oddaleniu od obrysu dźwignic lub innych szynowych urządzeń technicznych, w miejscu ich postoju w okresie sztormu.
§  208.
1.
Haki i pachoły szybko zwalniające spełniają wymagania zawarte w § 206 i 207.
2.
Zapewnia się minimalną wolną przestrzeń 1,5 m wokół roboczej strony haków szybko zwalniających, kabestanów i wciągarek oraz wolną przestrzeń roboczą 1,0 m wokół pachołów i prowadnic lin. Wymaganie dotyczy również samodzielnych urządzeń cumowniczych.
3.
Nie stosuje się haków i pachołów szybko zwalniających w rejonach przeładunku materiałów mogących zaklinować mechanizmy tych urządzeń.
4.
Haki i pachoły szybko zwalniające stosuje się tam, gdzie mogą wystąpić trudności ze zdejmowaniem cumy, wynikające z trudnego dostępu do urządzenia lub ciężaru cum.
5.
Haki i pachoły szybko zwalniające stosuje się przede wszystkim na stanowiskach przeładunku ładunków niebezpiecznych, a w szczególności paliw płynnych, gazów płynnych i chemikaliów.
§  209.
1.
Kabestany stosuje się tam, gdzie obkładanie cumy może być utrudnione przez jej ciężar lub ograniczony obszar dla jej obsługi.
2.
Zapewnia się dostęp do urządzeń sterujących kabestanem, a zwłaszcza do wyłącznika głównego.
3.
Nośność kabestanu zapewnia przyciągnięcie najcięższej cumy jednostki pływającej docelowo przewidywanej do obsługi przy rozpatrywanej budowli morskiej.
§  210.
Zabrania się instalowania pierścieni cumowniczych na nabrzeżach.
§  211.
Dla stanowisk przeładunkowych ładunków niebezpiecznych, wyposażonych w samodzielne urządzenia cumownicze, na których zainstalowano wciągarki, systemy sygnalizacyjno-ostrzegawcze albo zdalnie sterowane elektryczne urządzenia zwalniające haki cumownicze, instalacje elektryczne stosuje się tylko w wykonaniu przeciwwybuchowym.
§  212.
Na samodzielnych dalbach cumowniczych oraz cumowniczo-odbojowych stosowanych w rejonach przeładunku ładunków niebezpiecznych instaluje się urządzenia cumownicze w postaci haków szybko zwalniających. Konstrukcję haków szybko zwalniających oddziela się od podłoża podkładką izolującą, zabezpieczającą przed iskrzeniem. Urządzenia te wyposaża się w system zabezpieczający przed zwolnieniem cum przez osoby niepowołane.
§  213.
Urządzenia cumownicze zainstalowane na dalbach i wysepkach cumowniczych oraz cumowniczo-odbojowych powinny być oświetlone według odrębnych przepisów i Polskich Norm.