Rozdział 1 - Klasyfikacja falochronów - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  1

Klasyfikacja falochronów

§  132.
W zależności od rodzaju osłanianego obiektu wyróżnia się falochrony:
1)
portowe:
a)
zewnętrzne - oddzielające akwen portowy od morza,
b)
wewnętrzne - zwane ostrogami portowymi, dzielące chroniony akwen,
2)
kierujące, chroniące ujście rzek przed falą i zapiaszczeniem,
3)
blokujące, zatrzymujące ruch rumowiska w pewnej odległości przed portem,
4)
brzegowe i progi podwodne, stanowiące osłonę brzegu, określone w dziale VI.
§  133.
Ze względu na rodzaj konstrukcji wyróżnia się falochrony:
1)
stałe, zwarte albo ażurowe, posadowione na dnie w gruncie nośnym zalegającym poniżej dna,
2)
pływające, przeholowywane na dowolne miejsce i tam zakotwiczone,
3)
pneumatyczne i hydrauliczne, w postaci strumienia powietrza lub wody wypuszczanej pod ciśnieniem z rury położonej na dnie morza.
§  134.
Falochrony stałe ażurowe powodują częściowe rozproszenie energii nabiegającej fali.
§  135.
1.
Falochrony stałe zwarte obejmują:
1)
falochrony o ścianach stromych, masywne i sprężyste,
2)
falochrony o ścianach pochyłych, narzutowe i nasypowe,
3)
falochrony mieszane,
4)
falochrony podwójne,
5)
falochrony półażurowe.
2.
Falochrony masywne o ścianach stromych stanowią sztywne masywy murowane, betonowe lub żelbetowe, stawiane na podsypce lub bezpośrednio na dnie morza, noszące nazwę falochronów stawianych, albo zapuszczane w grunt nośny poniżej dna, noszące nazwę falochronów zapuszczanych.
3.
Falochrony sprężyste o ścianach stromych budowane są z materiałów sprężystych, głównie z drewna lub stali. Do tego typu falochronów zalicza się:
a)
falochrony kaszycowe,
b)
falochrony palisadowe.
4.
Falochrony narzutowe wykonane są z kamienia albo prefabrykowanych bloków betonowych.
5.
Falochrony nasypowe wykonywane są z piasku, żwiru albo drobnego kamienia.
6.
Falochrony mieszane składają się z części dolnej, stanowiącej podwodny falochron narzutowy, oraz z części górnej, stanowiącej dowolną konstrukcję masywną o ścianach stromych. Wykonywane są także od strony chronionego akwenu jako stawiane, a od strony morza - jako narzutowe.
7.
Falochrony podwójne składają się z falochronu zewnętrznego, o ścianach stromych lub pochyłych, z falochronu wewnętrznego oraz z rozdzielającego je kanału rozproszenia energii falowania. Falochron wewnętrzny może być wykorzystywany jako nabrzeże, a kanał rozproszenia energii falowania jako kanał nawigacyjny lub do celów rekreacyjno-sportowych.
8.
Falochrony półażurowe obejmują żelbetowe skrzynie, podzielone na podłużne komory. Ściany komór odmorskich są od strony morza ażurowe, co pozwala na przenikanie wody do wnętrz skrzyń i rozpraszanie energii uderzającej fali. Stateczność falochronu zapewniają komory balastowe wypełnione piaskiem.
9.
Falochrony ażurowe stanowią wielopiętrowe pomosty na filarach lub palach.