Dział 5 - FALOCHRONY - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

DZIAŁ  V

FALOCHRONY

Klasyfikacja falochronów

§  132.
W zależności od rodzaju osłanianego obiektu wyróżnia się falochrony:
1)
portowe:
a)
zewnętrzne - oddzielające akwen portowy od morza,
b)
wewnętrzne - zwane ostrogami portowymi, dzielące chroniony akwen,
2)
kierujące, chroniące ujście rzek przed falą i zapiaszczeniem,
3)
blokujące, zatrzymujące ruch rumowiska w pewnej odległości przed portem,
4)
brzegowe i progi podwodne, stanowiące osłonę brzegu, określone w dziale VI.
§  133.
Ze względu na rodzaj konstrukcji wyróżnia się falochrony:
1)
stałe, zwarte albo ażurowe, posadowione na dnie w gruncie nośnym zalegającym poniżej dna,
2)
pływające, przeholowywane na dowolne miejsce i tam zakotwiczone,
3)
pneumatyczne i hydrauliczne, w postaci strumienia powietrza lub wody wypuszczanej pod ciśnieniem z rury położonej na dnie morza.
§  134.
Falochrony stałe ażurowe powodują częściowe rozproszenie energii nabiegającej fali.
§  135.
1.
Falochrony stałe zwarte obejmują:
1)
falochrony o ścianach stromych, masywne i sprężyste,
2)
falochrony o ścianach pochyłych, narzutowe i nasypowe,
3)
falochrony mieszane,
4)
falochrony podwójne,
5)
falochrony półażurowe.
2.
Falochrony masywne o ścianach stromych stanowią sztywne masywy murowane, betonowe lub żelbetowe, stawiane na podsypce lub bezpośrednio na dnie morza, noszące nazwę falochronów stawianych, albo zapuszczane w grunt nośny poniżej dna, noszące nazwę falochronów zapuszczanych.
3.
Falochrony sprężyste o ścianach stromych budowane są z materiałów sprężystych, głównie z drewna lub stali. Do tego typu falochronów zalicza się:
a)
falochrony kaszycowe,
b)
falochrony palisadowe.
4.
Falochrony narzutowe wykonane są z kamienia albo prefabrykowanych bloków betonowych.
5.
Falochrony nasypowe wykonywane są z piasku, żwiru albo drobnego kamienia.
6.
Falochrony mieszane składają się z części dolnej, stanowiącej podwodny falochron narzutowy, oraz z części górnej, stanowiącej dowolną konstrukcję masywną o ścianach stromych. Wykonywane są także od strony chronionego akwenu jako stawiane, a od strony morza - jako narzutowe.
7.
Falochrony podwójne składają się z falochronu zewnętrznego, o ścianach stromych lub pochyłych, z falochronu wewnętrznego oraz z rozdzielającego je kanału rozproszenia energii falowania. Falochron wewnętrzny może być wykorzystywany jako nabrzeże, a kanał rozproszenia energii falowania jako kanał nawigacyjny lub do celów rekreacyjno-sportowych.
8.
Falochrony półażurowe obejmują żelbetowe skrzynie, podzielone na podłużne komory. Ściany komór odmorskich są od strony morza ażurowe, co pozwala na przenikanie wody do wnętrz skrzyń i rozpraszanie energii uderzającej fali. Stateczność falochronu zapewniają komory balastowe wypełnione piaskiem.
9.
Falochrony ażurowe stanowią wielopiętrowe pomosty na filarach lub palach.

Szczególne wymagania w zakresie falochronów portowych

§  136.
1.
Usytuowanie i układ falochronów dla zapewnienia koniecznego stopnia osłonięcia portu przed falowaniem określa się zgodnie z § 62-65, z uwzględnieniem bezpieczeństwa ruchu statków w rejonie wejść i wewnątrz portu.
2.
Unika się układów falochronów powodujących konieczność zmiany kursu jednostek wchodzących do portu w rejonie główek falochronu.
3.
Układ falochronów rozpatruje się łącznie z przyjętym rozwiązaniem konstrukcyjnym poszczególnych falochronów.
4.
Ustalając szerokość i położenie wejścia do portu, zakłada się możliwość zawinięcia statku do portu w niekorzystnych warunkach oddziaływania wiatru, falowania i lodu.
5.
Ustalając w projekcie budowlanym układ i rodzaj falochronu, dąży się do wyboru rozwiązań optymalnych, biorąc pod uwagę wymagania funkcjonalne i bezpieczeństwa, oddziaływanie na środowisko oraz względy ekonomiczne. Ocena rozwiązań zawiera analizy strat i prawdopodobieństwo ich wystąpienia, w założonym okresie użytkowania falochronu.
§  137.
1.
Przy rozpatrywaniu efektu osłonięcia portu przed falowaniem bierze się pod uwagę warunki falowe występujące z dużą częstotliwością, które określają okres użytkowania portu, oraz warunki zachodzące sporadycznie, które decydują o bezpieczeństwie postoju statków w porcie. Doboru okresu powtarzalności sztormów oraz wyznaczenia parametrów fal projektowych dokonuje się odpowiednio do przyjętego wskaźnika stopnia ryzyka.
2.
Oddziaływanie falowania rozpatruje się dla różnych kierunków podchodzenia falowania oraz różnych poziomów morza spowodowanych pływami lub wezbraniami sztormowymi, z uwzględnieniem zmian profilu dna w wyniku robót czerpalnych oraz efektów wzmacniania i wygaszania falowania wewnątrz portu.
3.
Na etapie projektowania rozpatruje się skutki i zakres przelewania się fal ponad koroną falochronu. Dla ludzi i sprzętu znajdującego się na falochronie skutki przelewającej się wody ocenia się na podstawie granicznych wartości wydatku wody w odległości 3 m od wewnętrznego lica ściany konstrukcji nadwodnej, które określają:
1)
niedogodność dla ludzi, przy wydatku ponad 4 x 10-6 m3/m x s,
2)
niedogodność dla sprzętu, przy wydatku ponad 1 x 10-6 m3/m x s,
3)
niebezpieczeństwo dla ludzi, przy wydatku ponad 3 x 10-5 m3/m x s,
4)
niemożliwe przejście pojazdów, przy wydatku ponad 2 x 10-5 m3/m x s.

Dopuszcza się wartości szczytowe przy przelewie grzbietu fali, które mogą być do 100 razy większe od wymienionych w pkt 1-4.

4.
Wartość przyjmowanego wskaźnika stopnia ryzyka, wymienionego w ust. 1, przyjmuje się w zależności od:
1)
funkcji i znaczenia falochronu,
2)
rodzaju konstrukcji falochronu,
3)
wiarygodności danych wyjściowych do projektowania,
4)
nadzoru jakościowego i tolerancji wykonawstwa,
5)
istnienia wyników badań modelowych wystarczających do określenia warunków zniszczenia proponowanego rozwiązania konstrukcyjnego.
§  138.
1.
W pracach projektowych dotyczących ustalenia usytuowania, układu oraz konstrukcji i sposobu wykonawstwa falochronu wykorzystuje się:
1)
dane meteorologiczne i klimatyczne, w szczególności dotyczące kierunków i prędkości wiatru, temperatury i ciśnienia atmosferycznego,
2)
dane na temat zarejestrowanego falowania, kierunki, intensywność i okresy trwania rozwiniętego falowania, a w przypadku gdy występuje ciągłe falowanie martwe, dane w zakresie fal długookresowych,
3)
dane o ekstremalnych poziomach morza i rzek wpadających do morza lub portu,
4)
dane o kierunkach i prędkościach prądów morskich,
5)
dane dotyczące batymetrii i topografii brzegu,
6)
dane geotechniczne o podłożu gruntowym,
7)
dane na temat transportu rumowiska wzdłuż brzegu,
8)
dane o okresach zalodzenia i grubościach powłoki lodowej,
9)
dane dotyczące przepływu, transportu rumowiska i kry lodowej przez rzeki wpadające do rozpatrywanego akwenu,
10)
dane o materiałach konstrukcyjnych przewidzianych do wykorzystania przy budowie falochronów,
11)
dane dotyczące obciążeń, wynikające z założonych dodatkowych funkcji falochronu.
2.
Wyboru właściwej konstrukcji falochronu dokonuje się biorąc pod uwagę:
1)
funkcję falochronu związaną z wymaganym stopniem osłonięcia określonego akwenu przed falowaniem,
2)
dodatkowe funkcje, jakie falochron ma spełniać,
3)
wymagania w zakresie stateczności falochronu,
4)
wymagania w zakresie wpływu falochronu na stan falowania w rejonie wejścia do portu,
5)
intensywność dopuszczalnego przelewania się fali przez koronę falochronu,
6)
dopuszczalny stopień przenikania falowania przez korpus falochronu,
7)
dopuszczalny wpływ falochronu na zmianę warunków falowania w rejonie budowy falochronu,
8)
dostępność materiałów do budowy falochronów,
9)
stopień dopuszczalnego zniszczenia lub przemieszczenia konstrukcji oraz możliwość przeprowadzania bieżącej kontroli stanu falochronu i napraw zniszczeń,
10)
sposób zapobieżenia tworzenia się wód stojących w porcie lub przystani morskiej.
§  139.
1.
Falochrony projektuje się dla stanów granicznych nośności i użytkowania.
2.
Stan graniczny nośności ma miejsce, gdy nastąpiła całkowita utrata przez falochron zdolności do pełnienia jego podstawowej funkcji, łącznie z poważnym ograniczeniem pełnienia przez port zakładanych funkcji.
3.
Stan graniczny użytkowania ma miejsce, gdy nastąpiła częściowa utrata przez falochron zdolności do pełnienia jego podstawowej funkcji, jednak bez istotnego ograniczenia pełnienia przez port zakładanych funkcji.
§  140.
Dąży się do projektowania falochronów przy uwzględnieniu kryteriów optymalizacyjnych. W tym ujęciu przeprowadza się porównanie kosztów uniknięcia lub zredukowania ryzyka zniszczenia, z kosztami napraw wszystkich statystycznie spodziewanych zniszczeń, w czasie wystąpienia falowania przekraczającego miarodajne falowanie projektowe.
§  141.
1.
Przy projektowaniu falochronów stawianych sprawdza się możliwości zniszczenia lub uszkodzenia falochronu na skutek:
1)
wywrócenia falochronu, przy uwzględnieniu obrotu wokół krawędzi podstawy i w gruncie dna oraz przy założeniu najbardziej niekorzystnego rozkładu i wartości obciążeń hydrodynamicznych pod podstawą,
2)
poziomego przesunięcia falochronu, przy wystąpieniu poślizgu pod podstawą i w gruncie dna,
3)
przekroczenia nośności podłoża,
4)
utraty równowagi falochronu przy wystąpieniu przegłębień dna wywołanych erozją, przy uwzględnieniu redukcji nośności podłoża i utraty stateczności wzdłuż najniekorzystniejszej linii poślizgu,
5)
wystąpienia nadmiernych i nierównomiernych osiadań,
6)
przelewania się fali ponad koroną falochronu, przy uwzględnieniu obciążeń poziomych oraz obciążeń masą przelewającej się wody,
7)
oddziaływania na elementy falochronu obciążeń falowych o charakterze uderzeń hydrodynamicznych, trwających krócej niż 0,2 s,
8)
zmęczenia materiału lub utraty właściwości materiału, w związku z długotrwałym oddziaływaniem środowiska morskiego.
2.
Połączenia sekcji falochronu powinny być wymiarowane na ścinanie przy założeniu, że co najmniej 25% obliczeniowego obciążenia poziomego, działającego na daną sekcję, może się przenieść na sekcję sąsiednią.
3.
Dopuszczalne wartości osiadania falochronów określane są przez użytkownika i projektanta. Wynikają one z oceny wrażliwości konstrukcji falochronu na osiadania oraz z ograniczeń stanu użytkowania.
§  142.
Przy projektowaniu falochronów zapuszczanych w dno stosuje się wymagania określone w § 141 oraz sprawdza możliwość zniszczenia lub uszkodzenia falochronu na skutek utraty stateczności albo wystąpienia nadmiernych przemieszczeń fundamentu głębokiego.
§  143.
1.
Przy projektowaniu falochronów narzutowych sprawdza się możliwości zniszczenia lub uszkodzenia falochronu na skutek:
1)
wybicia lub uszkodzenia elementów zastosowanych w warstwie ochronnej,
2)
przesunięcia się elementów zastosowanych w warstwie ochronnej,
3)
ruchu nadbudowy,
4)
przelewania się fali nad koroną, przy uwzględnieniu obciążeń poziomych oraz obciążeń masą przelewającej się wody i możliwości uszkodzenia skarpy od strony wewnętrznej falochronu,
5)
utraty stateczności skarpy falochronu przy wystąpieniu przegłębień dna wywołanych erozją, przy uwzględnieniu redukcji nośności podłoża i utraty stateczności wzdłuż najniekorzystniejszej linii poślizgu,
6)
ucieczki materiału z rdzenia falochronu,
7)
wystąpienia nadmiernych i nierównomiernych osiadań,
8)
oddziaływania na elementy falochronu obciążeń falowych o charakterze uderzeń hydrodynamicznych, trwających krócej niż 0,2 s,
9)
zmęczenia materiału lub utraty właściwości materiału w związku z długotrwałym oddziaływaniem środowiska morskiego, w tym możliwości obniżenia efektu zazębiania się kamieni lub bloków, na skutek obtoczenia.
2.
Zewnętrzna warstwa ochronna falochronu narzutowego powinna sięgać do głębokości równej od 1,5 do 2 wysokości fali projektowej. W projekcie budowlanym określa się minimalną liczbę elementów umocnienia, na jednostkę powierzchni skarpy.
3.
Przy projektowaniu falochronów narzutowych dopuszcza się stosowanie metod empirycznych i współczynników bezpieczeństwa potwierdzonych wynikami badań modelowych.
§  144.
1.
Przy projektowaniu falochronów mieszanych uwzględnia się wymagania określone w § 141 i 143, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Projekt budowlany powinien eliminować możliwość oddziaływania fal załamanych na część falochronu o ścianie stromej, przy przyjęciu najbardziej niekorzystnego poziomu wody.
§  145.
W projekcie budowlanym falochronów stawianych, narzutowych i nasypowych określa się sposób przygotowania dna w miejscu budowy falochronu, przy uwzględnieniu:
1)
potrzeby wyrównania dna,
2)
uzyskania odpowiedniego rozkładu nacisków na podłoże,
3)
zapewnienia warunków do szybkiej dysypacji ciśnień porowych mobilizowanych pod podstawą.
§  146.
W projekcie budowlanym falochronów stawianych i zapuszczanych przewiduje się odpowiednią strefę ochrony dna przed erozją oraz określa się rodzaj i zasięg tej ochrony.
§  147.
1.
W nadbudowie falochronów palisadowych w postaci pełnej płyty projektuje się otwory do uzupełniania narzutu kamiennego wewnątrz tej palisady, z przykrywą ażurową wykonaną ze stali odpornej na korozję, tak aby woda mogła wytryskiwać spod nadbudowy na jej wierzch.
2.
Rozstaw otworów, o których mowa w ust. 1, nie może być mniejszy niż 4,0 m i nie większy niż 6,0 m.
§  148.
1.
Falochrony wyposaża się stosownie do funkcji podstawowej i dodatkowej budowli, po spełnieniu odpowiednich dla tych funkcji wymagań, określonych w dziale IX.
2.
Falochrony dodatkowo wyposaża się w:
1)
drabinki wyjściowe od strony zewnętrznej i wewnętrznej falochronów,
2)
urządzenia cumownicze i odbojowe od strony wewnętrznej, jeśli przewiduje się możliwość dobijania jednostek pływających.