Rozdział 3 - Kombinacje obciążeń budowli morskich - Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać morskie budowle hydrotechniczne i ich usytuowanie.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.101.645

Akt obowiązujący
Wersja od: 6 sierpnia 1998 r.

Rozdział  3

Kombinacje obciążeń budowli morskich

§  124.
1.
Kombinacje obciążeń budowli morskich ustala się zgodnie z Polską Normą w zależności od rozpatrywanego stanu granicznego nośności albo użytkowania, z uwzględnieniem wariantów jednoczesnego działania różnych obciążeń w poszczególnych stadiach realizacji oraz użytkowania tej budowli.
2.
Kombinacje obciążeń budowli morskich, o których mowa w ust. 1, ustala się tak, aby dawały najbardziej niekorzystny efekt w rozpatrywanym stanie granicznym.
§  125.
1.
Kombinacje obciążeń budowli morskich w stanach granicznych nośności rozpatruje się w podziale na kombinację:
1)
podstawową, składającą się z obciążeń stałych i zmiennych,
2)
obciążeń długotrwałych, w konstrukcjach z materiałów podatnych na wpływy reologiczne,
3)
wyjątkową, składającą się z obciążeń stałych, zmiennych i jednego obciążenia wyjątkowego; w przypadkach uzasadnionych może wystąpić więcej niż jedno obciążenie wyjątkowe.
2.
Kombinację obliczeniowych obciążeń długotrwałych, podstawową wymienioną w ust. 1 pkt 1, stosuje się w obliczeniach wszystkich budowli morskich oraz ich elementów konstrukcyjnych.
3.
Kombinację obliczeniowych obciążeń długotrwałych wymienioną w ust. 1 pkt 2 stosuje się przy obliczaniu nośności konstrukcji żelbetowych, dla elementów ściskanych mimośrodowo oraz z betonu sprężonego.
4.
Kombinację wyjątkową, wymienioną w ust. 1 pkt 3, stosuje się w przypadkach, gdy ze względu na przeznaczenie, użytkowanie lub usytuowanie budowli morskiej mogą wystąpić obciążenia wyjątkowe.
5.
W uzasadnionych przypadkach, dla okresu montażu budowli morskich, można zmniejszyć wartość obciążeń zmiennych o 20% w stosunku do wartości przyjętych dla okresu użytkowania tych budowli.
§  126.
1.
Kombinacja podstawowa obciążeń obliczeniowych wymieniona w § 125 ust. 1 pkt 1 stanowi sumę:

m n

ΣγfiGki + γnΣYoiγfiQki

1 1

gdzie:

γfi - współczynnik obciążenia (częściowy współczynnik bezpieczeństwa),

γn - współczynnik konsekwencji zniszczenia, przyjmowany na podstawie Polskiej Normy oraz § 49, 50, 245 ust. 3 i § 253 pkt 4,

Gki - wartość charakterystyczna obciążenia stałego,

Qki - wartość charakterystyczna obciążenia zmiennego,

Yoi - współczynnik jednoczesności obciążeń zmiennych, określany zgodnie z ust. 3 i 4.

2.
Obciążenia zmienne w kombinacji obciążeń obliczeniowych szereguje się według ich znaczenia i mnoży przez współczynnik jednoczesności obciążenia Yoi, przynależny do kolejnego miejsca i uszeregowania znaczenia obciążenia.
3.
Ustala się, że wszystkie obciążenia zmienne w całości i w części długotrwałe, wprowadzane są do kombinacji obciążeń, w przypadku ich występowania, ze współczynnikiem jednoczesności, Yoi = 1,0.
4.
Wartość współczynnika jednoczesności obciążeń zmiennych w całości krótkotrwałych Yoi przyjmuje się według uszeregowania ich znaczenia podanego w tab. 7:

Tablica 7

Znaczenie obciążenia zmiennego w całości krótkotrwałegoKolejność uszeregowania obciążenia (i)Yoi
123
Podstawowe11,0
Drugie20,9
Trzecie30,8
Wszystkie pozostałe40,7
5.
Ze względu na to, że współczynnik jednoczesności obciążeń zmiennych Yoi uwzględnia wpływ prawdopodobieństwa jednoczesnego wystąpienia kilku różnych obciążeń zmiennych w całości krótkotrwałych, obciążenia zmienne budowli morskich szereguje się według ich znaczenia.
6.
Uszeregowanie, o którym mowa w ust. 4, realizuje się tylko na podstawie wyników obliczeń statycznych, w zależności od wartości naprężeń, jakie dane obciążenie wywołuje w elementach konstrukcji, co wymaga dokładnego i jednoznacznego określenia wartości tych obciążeń.
7.
Gdy nie jest możliwe dokładne określenie obciążeń, o których mowa w ust. 5 i 6, przy wzięciu pod uwagę konsekwencji zniszczenia rozpatrywanych budowli morskich, przyjmuje się współczynnik Yo = 1,0, niezależnie od znaczenia analizowanego obciążenia zmiennego w całości krótkotrwałego.
§  127.
1.
W przypadkach gdy obciążenia zmienne w całości krótkotrwałe są dokładnie i jednoznacznie określone, zezwala się na ich uwzględnienie w następujących przykładowych kombinacjach:

Kolejność uszeregowania obciążenia

1) rodzaj obciążenia: (i)

a)
oddziaływanie falowania morskiego 1
b)
obciążenie wiatrem 2
c)
oddziaływanie prądów morskich 3
d)
obciążenia pozostałe 4
2) rodzaj obciążenia: i
a)
oddziaływanie lodu 1
b)
oddziaływanie prądów morskich 2
c)
obciążenie śniegiem 3
d)
obciążenia pozostałe 4

3) rodzaj obciążenia: i

a)
oddziaływanie jednostek pływających dobijających

oraz przycumowanych do konstrukcji 1

b)
obciążenie wiatrem 2
c)
oddziaływanie prądów morskich 3
d)
obciążenia pozostałe 4

4) rodzaj obciążenia: i

a)
oddziaływanie jednostek pływających podczas ich budowy, wodowania i prób 1
b)
obciążenie wiatrem 2
c)
obciążenie śniegiem 3
d)
obciążenia pozostałe 4
2.
Ostateczną, wybraną kombinację obciążeń obliczeniowych, jak i uszeregowanie tych obciążeń dla danej budowli morskiej, ustala się w obliczeniach statycznych projektu budowlanego.
§  128.
1.
W kombinacji wyjątkowej wszystkie wartości obciążeń zmiennych mnoży się przez współczynnik jednoczesności obciążeń zmiennych Yo = 0,8.
2.
Kombinacja wyjątkowa, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:

m n

ΣγfiGki + 0,8ΣγfiQki+ Fa

1 1

gdzie:

Fa - obciążenie wyjątkowe.

§  129.
1.
Kombinacje obciążeń w stanach granicznych użytkowania rozpatruje się w podziale na:
1)
podstawową,
2)
obciążeń długotrwałych.
2.
Kombinację podstawową, wymienioną w ust. 1 pkt 1, stosuje się w obliczeniach wszystkich budowli morskich oraz ich elementów konstrukcyjnych.
3.
Kombinację obciążeń długotrwałych, wymienioną w ust. 1 pkt 2, w której występują wszystkie obciążenia stałe oraz zmienne w całości i w części długotrwałe, stosuje się do tych budowli i konstrukcji, dla których ma znaczenie czas występowania obciążeń.
4.
W stanach granicznych użytkowania stosuje się wartość współczynnika obciążenia γf = 1,0, z wyjątkiem torów poddźwignicowych i ich fundamentów, dla których przyjmuje się γf = 1,2.
§  130.
1.
Kombinacja podstawowa obciążeń budowli morskich w stanach granicznych użytkowania składa się ze wszystkich obciążeń stałych i zmiennych tej budowli równocześnie występujących.
2.
Kombinacja podstawowa, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:

m n

ΣGki + ΣQki

1 1

§  131.
1.
Kombinacja długotrwałych obciążeń budowli morskich w stanach granicznych użytkowania składa się ze wszystkich równocześnie występujących obciążeń stałych oraz obciążeń zmiennych w całości długotrwałych.
2.
Kombinacja obciążeń długotrwałych, o której mowa w ust. 1, stanowi sumę:

m n j

ΣGki + ΣYdiki + ΣYdiQ˘˘ki

1 1 1

gdzie:

Gki - wartość charakterystyczna obciążenia stałego,

ki - wartość charakterystyczna obciążenia zmiennego w całości długotrwałego,

Q˘˘ki - wartość charakterystyczna obciążenia zmiennego w części długotrwałego,

Ydi - współczynnik kombinacji obciążeń długotrwałych, określony zgodnie z ust. 3.

3.
Współczynnik kombinacji obciążeń długotrwałych Ydi wynosi:
a)
Ydi = 1,0 - dla obciążeń zmiennych w całości długotrwałych,
b)
Ydi = 0,5 - dla obciążeń zmiennych w części długotrwałych,

jeżeli obowiązujące normy obciążeń konstrukcji budowlanych lub specjalnych nie stanowią inaczej.