Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.218.2215

| Akt utracił moc
Wersja od: 11 grudnia 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 17 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców

Na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2004 r. Nr 11, poz. 94, Nr 96, poz. 959 i Nr 173, poz. 1808) zarządza się, co następuje:
§  1. Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo jego zastępcy, zwane dalej "postępowaniem kwalifikacyjnym", obejmuje:
1) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym;
2) powołanie komisji kwalifikacyjnej;
3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
§  2. Kandydatem na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", albo jego zastępcy może być osoba, która:
1) ukończyła studia wyższe na kierunku rolnictwo, ogrodnictwo lub kierunku pokrewnym;
2) posiada aktualną wiedzę z zakresu ochrony roślin lub nasiennictwa;
3) korzysta z pełni praw publicznych i nie była karana za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe;
4) posiada stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku.
§  3.
1. Ogłoszenia o postępowaniu kwalifikacyjnym dokonuje Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem".
2. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem";
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
3) 1  w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
4) na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa.
3. Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać w szczególności określenie:
1) terminu i miejsca przyjmowania ofert;
2) wykazu dokumentów, które dołącza się do oferty, obejmującego:
a) kopię obydwu stron dowodu osobistego w formie spersonalizowanej karty identyfikacyjnej albo kopię pierwszych trzech stron dowodu osobistego wydanego przed dniem 1 stycznia 2001 r.,
b) życiorys i list motywacyjny,
c) odpis dyplomu ukończenia szkoły wyższej i inne dokumenty potwierdzające posiadane kwalifikacje,
d) 2  dokumenty potwierdzające co najmniej 2-letni staż pracy,
e) oświadczenie kandydata o:
korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie oraz za przewinienia zawodowe,
braku przeciwwskazań do powołania na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy określonych w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. Nr 106, poz. 679, z późn. zm.2)),
wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym.
4. Główny Inspektor gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydata.
5. W przypadku złożenia oferty drogą pocztową za datę jej złożenia uważa się datę stempla pocztowego placówki pocztowej.
6. Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydaci nie są dopuszczeni do postępowania kwalifikacyjnego.
7. Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów, kandydat zostaje wezwany do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów w tym terminie, ofertę odrzuca się.
§  4.
1. Komisję kwalifikacyjną, zwaną dalej "komisją", powołuje Główny Inspektor.
2. W skład komisji wchodzą:
1) przewodniczący komisji - dyrektor generalny w Głównym Inspektoracie, oraz
2) członkowie komisji:
a) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego albo osoba przez niego upoważniona,
b) osoba upoważniona przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi,
c) osoba upoważniona przez Głównego Inspektora,
d) osoba upoważniona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
3. Osoby wchodzące w skład komisji powinny posiadać imienne upoważnienie wydane przez organy, które reprezentują.
4. W skład komisji nie może być powołana osoba, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie z osobą, która zgłosiła swoją kandydaturę na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy albo pozostaje z nią w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
§  5. Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach obejmujących:
1) etap pierwszy - ustalenie spełnienia przez kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy wymagań określonych w § 2;
2) etap drugi - rozmowę kwalifikacyjną, podczas której jest dokonywana ocena posiadanej wiedzy z zakresu zadań Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa oraz zdolności organizatorskich i predyspozycji kierowniczych kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy; przed rozmową kwalifikacyjną może być przeprowadzony sprawdzian wiedzy z zakresu ochrony roślin i nasiennictwa w formie testu wyboru.
§  6.
1. Komisja rozpoczyna pracę nie później niż 14. dnia od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2. Prace komisji mogą być prowadzone pod warunkiem, że w posiedzeniu bierze udział jej przewodniczący oraz co najmniej 3 członków.
3. Posiedzenie komisji w pełnym składzie jest wymagane:
1) w celu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej;
2) przy przeprowadzaniu głosowania w celu wyłonienia kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy.
§  7.
1. Posiedzenia komisji mogą się odbywać przy udziale osoby niebędącej jej członkiem, upoważnionej na piśmie przez przewodniczącego komisji do wykonywania określonych czynności techniczno-usługowych.
2. Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może być obecna w czasie głosowania.
3. Osoby biorące udział w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego nie mogą przystąpić do tego postępowania.
§  8.
1. Komisja obraduje na posiedzeniach, w czasie których:
1) ustala spełnienie przez kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy wymagań określonych w § 2;
2) dopuszcza kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy, spełniających wymagania określone w § 2, do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego;
3) wyłania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy.
2. W sprawach, o których mowa w ust. 1, komisja podejmuje decyzje większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji.
3. Komisja podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z zastrzeżeniem § 11.
4. Każdej osobie wchodzącej w skład komisji przysługuje jeden głos. Członek komisji nie może wstrzymać się od głosowania.
§  9.
1. Na podstawie dokumentów oraz oświadczeń złożonych przez kandydatów komisja rozstrzyga o ich dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
2. Przewodniczący komisji, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji, zawiadamia na piśmie kandydatów o:
1) dopuszczeniu do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego;
2) niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, podając przyczynę odrzucenia oferty.
3. Komisja ogłasza listę kandydatów dopuszczonych do drugiego etapu.
§  10.
1. Głosowanie na kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy jest dokonywane na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Głównego Inspektora, zawierających listę nazwisk i imion kandydatów w kolejności alfabetycznej.
2. Głosowanie jest dokonywane poprzez pozostawienie nazwiska i imienia wybranego kandydata oraz skreślenie nazwisk i imion pozostałych kandydatów.
3. Głos jest nieważny w przypadku:
1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska i imienia więcej niż jednego kandydata;
2) braku skreśleń.
4. Komisja nie bierze pod uwagę głosów nieważnych.
5. Karta, na której wszystkie nazwiska i imiona zostały skreślone, jest ważna i traktowana jako odrzucenie kandydatur wszystkich kandydatów przystępujących do postępowania kwalifikacyjnego.
§  11.
1. Komisja w drodze tajnego głosowania, zwykłą większością głosów, wyłania kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy.
2. Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wybrany, przewodniczący komisji zarządza drugie głosowanie.
3. Jeżeli również w drugim głosowaniu kandydat nie został wybrany, przewodniczący komisji zarządza trzecie głosowanie.
4. Drugie i trzecie głosowanie odbywa się w sposób, o którym mowa w ust. 1. Przed głosowaniami może być przeprowadzona ponowna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
5. Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska w głosowaniu jednakową liczbę głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji.
§  12.
1. Z posiedzeń komisji sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji.
2. Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom biorącym udział w postępowaniu kwalifikacyjnym, na ich żądanie.
§  13.
1. Przewodniczący komisji przedstawia Głównemu Inspektorowi, w terminie nie dłuższym niż 3 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji, wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
2. Główny Inspektor powiadamia pisemnie osoby, których oferty były rozpatrywane, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego w terminie nie dłuższym niż 7 dni od dnia otrzymania od przewodniczącego komisji wyników tego postępowania.
§  14.
1. Postępowanie kwalifikacyjne jest nieważne w przypadku:
1) naruszenia tajności głosowania;
2) ujawnienia po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, że:
a) w składzie komisji znalazły się osoby, o których mowa w § 4 ust. 4 i § 7 ust. 3, lub w czasie głosowania była obecna osoba, o której mowa w § 7 ust. 1,
b) kandydat wyłoniony przez komisję nie spełnia wymagań określonych w § 2;
3) niepowiadomienia kandydata lub członków komisji o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.
2. Stwierdzenia nieważności postępowania kwalifikacyjnego dokonuje Główny Inspektor.
3. Stwierdzenie nieważności postępowania kwalifikacyjnego ogłasza się nie później niż przed upływem 14 dni od dnia wyłonienia przez komisję kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy.
4. Ogłoszenie o stwierdzeniu nieważności postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu;
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
§  15.
1. W przypadku:
1) odrzucenia przez komisję wszystkich ofert zgłoszonych do postępowania kwalifikacyjnego lub
2) niewyłonienia kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy, lub
3) unieważnienia postępowania

- przeprowadza się ponowne postępowanie kwalifikacyjne.

2. Główny Inspektor ogłasza ponowne postępowanie kwalifikacyjne przed upływem 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego.
§  16. Główny Inspektor zawiadamia odpowiednio wojewodę lub wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na miejsce prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy o wynikach postępowania.
§  17. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 134, poz. 1433).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 113, poz. 715 i Nr 162, poz. 1126, z 1999 r. Nr 49, poz. 483, z 2000 r. Nr 26, poz. 306, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302.

1 § 3 ust. 2 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2009 r. (Dz.U.09.199.1534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2009 r.
2 § 3 ust. 3 pkt 2 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 3 listopada 2009 r. (Dz.U.09.199.1534) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 11 grudnia 2009 r.