Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.844

| Akt obowiązujący
Wersja od: 12 maja 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 8 maja 2020 r.
w sprawie sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępcy

Na podstawie art. 11 ust. 6 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425 i 695) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa i jego zastępcy, zwanego dalej "postępowaniem kwalifikacyjnym", w tym:
1) sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego;
2) skład komisji kwalifikacyjnej;
3) sposób działania komisji kwalifikacyjnej.
§  2.  Postępowanie kwalifikacyjne obejmuje:
1) ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym;
2) powołanie komisji kwalifikacyjnej;
3) przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego.
§  3. 
1.  Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem", zamieszcza ogłoszenie o postępowaniu kwalifikacyjnym.
2.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem";
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.
3.  Ogłoszenie, o którym mowa w ust. 1, określa:
1) termin i miejsce składania ofert na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa albo jego zastępcy;
2) wykaz dokumentów, które kandydat dołącza do oferty, obejmujący:
a) życiorys i list motywacyjny,
b) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego lub tytułu uzyskanego za granicą uznanego zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym,
c) kopie dokumentów potwierdzających co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym,
d) oświadczenie, że:
posiada obywatelstwo polskie,
korzysta z pełni praw publicznych,
nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
nie występują przeciwwskazania do powołania go na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy określone w art. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 2399),
wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym,
e) zaświadczenie, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej "ustawą", jeżeli kandydat takie zaświadczenie posiada.
4.  Główny Inspektor gromadzi i przetwarza dane osobowe kandydata w związku z prowadzonym postępowaniem kwalifikacyjnym.
5.  W przypadku złożenia oferty przez nadanie przesyłką w placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 2188, z 2019 r. poz. 1051, 1495 i 2005 oraz z 2020 r. poz. 695), za dzień złożenia oferty uznaje się dzień, w którym ta przesyłka została nadana.
6.  Oferty złożone po terminie podlegają odrzuceniu, a kandydatów, których oferty zostały odrzucone, nie dopuszcza się do postępowania kwalifikacyjnego.
7.  Jeżeli oferta nie zawiera wszystkich wskazanych w ogłoszeniu dokumentów lub oświadczeń, kandydata wzywa się do ich uzupełnienia w terminie 7 dni. W przypadku nieuzupełnienia dokumentów lub oświadczeń w tym terminie, ofertę odrzuca się, a tego kandydata nie dopuszcza się do postępowania kwalifikacyjnego.
§  4. 
1.  Komisję kwalifikacyjną powołuje Główny Inspektor.
2.  W skład komisji kwalifikacyjnej wchodzą:
1) przewodniczący komisji kwalifikacyjnej - dyrektor generalny w Głównym Inspektoracie albo osoba przez niego upoważniona oraz
2) członkowie komisji kwalifikacyjnej:
a) dyrektor generalny urzędu wojewódzkiego właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne, albo osoba przez niego upoważniona,
b) osoba upoważniona przez ministra właściwego do spraw rolnictwa,
c) osoba upoważniona przez Głównego Inspektora,
d) osoba upoważniona przez wojewodę właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.
3.  Osoby wchodzące w skład komisji kwalifikacyjnej powinny posiadać imienne upoważnienie wydane przez organy, które reprezentują.
4.  W skład komisji kwalifikacyjnej nie powołuje się osoby, która jest małżonkiem lub krewnym albo powinowatym do drugiego stopnia włącznie z kandydatem, który złożył ofertę na stanowisko wojewódzkiego inspektora lub jego zastępcy, albo pozostaje z tym kandydatem w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który może budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tej osoby.
§  5.  Postępowanie kwalifikacyjne przeprowadza się w dwóch etapach obejmujących:
1) etap pierwszy - ustalenie spełnienia przez kandydatów wymagań określonych w art. 11 ust. 3 pkt 1-4 i 6 ustawy;
2) etap drugi - rozmowę kwalifikacyjną, podczas której jest dokonywana ocena wykształcenia i wiedzy z zakresu spraw należących do właściwości wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz kompetencji kierowniczych posiadanych przez kandydata; przed rozmową kwalifikacyjną może zostać przeprowadzony sprawdzian wiedzy z zakresu ochrony roślin przed agrofagami, środków ochrony roślin i nasiennictwa w formie testu wyboru.
§  6. 
1.  Komisja kwalifikacyjna rozpoczyna pracę nie później niż 14. dnia od dnia, w którym upłynął termin składania ofert.
2.  Komisja kwalifikacyjna prowadzi prace w ramach posiedzeń, pod warunkiem uczestniczenia w posiedzeniu przewodniczącego tej komisji oraz co najmniej 3 jej członków.
3.  Posiedzenie komisji kwalifikacyjnej w pełnym składzie jest wymagane przy przeprowadzaniu:
1) rozmowy kwalifikacyjnej;
2) głosowania w celu wyłonienia kandydata.
§  7. 
1.  W posiedzeniu komisji kwalifikacyjnej może uczestniczyć osoba niebędąca jej członkiem, pod warunkiem udzielenia tej osobie przez przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej upoważnienia na piśmie do wykonywania określonych czynności techniczno-usługowych.
2.  Osoba, o której mowa w ust. 1, nie może być obecna w czasie głosowania.
3.  Osoby uczestniczące w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego nie mogą przystąpić do tego postępowania kwalifikacyjnego.
§  8. 
1.  Komisja kwalifikacyjna na posiedzeniach:
1) ustala spełnienie przez kandydatów wymagań określonych w art. 11 ust. 3 pkt 1-4 i 6 ustawy;
2) dopuszcza kandydatów spełniających wymagania określone w art. 11 ust. 3 pkt 1-4 i 6 ustawy do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego;
3) wyłania kandydata.
2.  W sprawach, o których mowa w ust. 1, komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
3.  Komisja kwalifikacyjna podejmuje rozstrzygnięcia w głosowaniu jawnym, z wyjątkiem głosowania, o którym mowa w § 11 ust. 1-3.
4.  Każdej osobie wchodzącej w skład komisji kwalifikacyjnej przysługuje jeden głos. Członek komisji kwalifikacyjnej nie może wstrzymać się od głosowania.
§  9. 
1.  Komisja kwalifikacyjna rozstrzyga o dopuszczeniu albo o odmowie dopuszczenia kandydata do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego na podstawie złożonych przez tego kandydata dokumentów oraz oświadczeń.
2.  Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej, w terminie 7 dni od dnia posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, zawiadamia na piśmie:
1) kandydatów o:
a) terminie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego,
b) niedopuszczeniu do drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego, podając przyczynę takiego rozstrzygnięcia;
2) członków komisji kwalifikacyjnej o terminie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
§  10. 
1.  Głosowania na kandydata dokonuje się na kartach do głosowania, opatrzonych pieczęcią Głównego Inspektora, zawierających listę nazwisk i imion kandydatów w kolejności alfabetycznej.
2.  Głosowania dokonuje się przez pozostawienie nieskreślonego nazwiska i imienia wybranego kandydata oraz skreślenie nazwisk i imion pozostałych kandydatów.
3.  Głos jest nieważny w przypadku:
1) pozostawienia nieskreślonego nazwiska i imienia więcej niż jednego kandydata;
2) braku skreśleń.
4.  Komisja kwalifikacyjna nie bierze pod uwagę głosów nieważnych.
5.  Karta, na której wszystkie nazwiska i imiona kandydatów zostały skreślone, jest ważna i traktowana jako odrzucenie wszystkich kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego.
§  11. 
1.  Komisja kwalifikacyjna wyłania kandydata zwykłą większością głosów w drodze tajnego głosowania.
2.  Jeżeli w głosowaniu, o którym mowa w ust. 1, kandydat nie został wyłoniony, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zarządza drugie głosowanie.
3.  Jeżeli również w drugim głosowaniu kandydat nie został wyłoniony, przewodniczący komisji kwalifikacyjnej zarządza trzecie głosowanie.
4.  Drugie i trzecie głosowanie odbywa się w sposób, o którym mowa w ust. 1. Przed głosowaniem może być przeprowadzona ponowna rozmowa kwalifikacyjna z kandydatem.
5.  Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów uzyska w głosowaniu jednakową liczbę głosów, decyduje głos przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej.
§  12. 
1.  Z posiedzeń komisji kwalifikacyjnej sporządza się protokół, który podpisują przewodniczący komisji kwalifikacyjnej i członkowie tej komisji.
2.  Protokół udostępnia się do wglądu kandydatom, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, na ich żądanie.
§  13. 
1.  Przewodniczący komisji kwalifikacyjnej przedstawia Głównemu Inspektorowi, w terminie 3 dni od dnia ostatniego posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, wyniki postępowania kwalifikacyjnego.
2.  Główny Inspektor powiadamia pisemnie kandydatów, którzy przystąpili do postępowania kwalifikacyjnego, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania od przewodniczącego komisji kwalifikacyjnej wyników tego postępowania kwalifikacyjnego.
3.  Komisja kwalifikacyjna ogłasza wynik postępowania kwalifikacyjnego.
4.  Wynik postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu;
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy prowadzone postępowanie kwalifikacyjne.
§  14. 
1.  Główny Inspektor stwierdza nieważność postępowania kwalifikacyjnego w przypadku:
1) naruszenia tajności głosowania;
2) ujawnienia po zakończeniu postępowania kwalifikacyjnego, że:
a) w składzie komisji kwalifikacyjnej znalazły się osoby, o których mowa w § 4 ust. 4, lub w czasie głosowania była obecna osoba, o której mowa w § 7 ust. 1, lub
b) do postępowania kwalifikacyjnego została dopuszczona osoba biorąca udział w przygotowaniu lub przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego, lub
c) kandydat wyłoniony przez komisję kwalifikacyjną nie spełnia wymagań określonych w art. 11 ust. 3 ustawy;
3) niepowiadomienia kandydata lub członków komisji kwalifikacyjnej o terminie drugiego etapu postępowania kwalifikacyjnego.
2.  Stwierdzenie nieważności postępowania kwalifikacyjnego ogłasza się nie później niż przed upływem 14 dni od dnia wyłonienia przez komisję kwalifikacyjną kandydata na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy.
3.  Ogłoszenie o stwierdzeniu nieważności postępowania kwalifikacyjnego zamieszcza się:
1) w siedzibie Głównego Inspektoratu;
2) w siedzibie wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne;
3) w Biuletynie Informacji Publicznej Głównego Inspektoratu oraz w Biuletynie Informacji Publicznej wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne.
§  15. 
1.  W przypadku:
1) odrzucenia przez komisję kwalifikacyjną wszystkich ofert złożonych do postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wojewódzkiego inspektora albo jego zastępcy lub
2) niewyłonienia kandydata, lub
3) unieważnienia postępowania

- przeprowadza się ponowne postępowanie kwalifikacyjne.

2.  Główny Inspektor zamieszcza ogłoszenie o ponownym postępowaniu kwalifikacyjnym przed upływem 30 dni od dnia zakończenia poprzedniego postępowania kwalifikacyjnego.
§  16.  Główny Inspektor zawiadamia:
1) wojewodę o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko wojewódzkiego inspektora;
2) wojewodę i wojewódzkiego inspektora właściwego ze względu na siedzibę wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, którego dotyczy przeprowadzone postępowanie kwalifikacyjne, o wynikach postępowania kwalifikacyjnego na stanowisko zastępcy wojewódzkiego inspektora.
§  17. 
1.  Do postępowań kwalifikacyjnych wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.  Do stwierdzenia nieważności postępowania kwalifikacyjnego zakończonego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
§  18.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 2
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2258).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 września 2004 r. w sprawie warunków i sposobu prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego dla kandydatów na stanowisko wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa oraz jego zastępców (Dz. U. poz. 2215 oraz z 2009 r. poz. 1534), które zgodnie z art. 68 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 lutego 2020 r. o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa (Dz. U. poz. 425 i 695) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.