Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2023.1992 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 25 września 2023 r.

USTAWA
z dnia 13 lutego 2020 r.
o Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa 1

Przepis ogólny

Ustawa określa:

1)
zadania, organizację i zasady funkcjonowania Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej "Inspekcją";
2)
zasady wykonywania zadań przez Inspekcję, w szczególności przeprowadzania kontroli, w tym kontroli urzędowych w rozumieniu art. 2 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.), zwanych dalej "kontrolami", oraz wykonywania innych czynności urzędowych w rozumieniu art. 2 ust. 2 tego rozporządzenia, zwanych dalej "innymi czynnościami urzędowymi";
3)
organizację i zasady funkcjonowania laboratoriów przeprowadzających badania laboratoryjne na potrzeby zadań Inspekcji.

Zadania, organizacja i zasady funkcjonowania Inspekcji

Inspekcja wykonuje zadania:

1)
związane z ochroną roślin przed agrofagami, o których mowa w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U. z 2023 r. poz. 301), zwanymi dalej "agrofagami", w zakresie określonym w tej ustawie, w tym służące wykonaniu:
a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.), zwanego dalej "rozporządzeniem 2016/2031", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031,
b)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych), zwanego dalej "rozporządzeniem 2017/625", oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625;
2)
związane z zapobieganiem zagrożeniom związanym z produkcją środków ochrony roślin, obrotem tymi środkami i stosowaniem tych środków w zakresie określonym w ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2023 r. poz. 340 i 412), w tym służące wykonaniu:
a)
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UE L 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.) oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie tego rozporządzenia,
b)
rozporządzenia 2017/625 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625;
3)
związane z nadzorem nad wytwarzaniem i oceną materiału siewnego oraz obrotem tym materiałem w zakresie określonym w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2021 r. poz. 129) oraz nadzorem nad przestrzeganiem przepisów tej ustawy dotyczących stosowania materiału siewnego;
4)
związane z kontrolą upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych w zakresie określonym w ustawie z dnia 22 czerwca 2001 r. o mikroorganizmach i organizmach genetycznie zmodyfikowanych (Dz. U. z 2022 r. poz. 546);
5)
związane z monitorowaniem zużycia środków ochrony roślin;
5a)
związane z nadzorem nad wprowadzaniem do obrotu nawozów, nawozów oznaczonych znakiem "NAWÓZ WE" i środków wspomagających uprawę roślin w zakresie określonym w ustawie z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2023 r. poz. 569);
6)
określone w przepisach innych ustaw.
1. 
Nadzór nad wykonywaniem zadań Inspekcji sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.
2. 
Organami Inspekcji są:
1)
Główny Inspektor Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwany dalej "Głównym Inspektorem";
2)
wojewoda wykonujący zadania przy pomocy wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", jako kierownika wojewódzkiej inspekcji ochrony roślin i nasiennictwa wchodzącej w skład rządowej administracji zespolonej w województwie.
1. 
Główny Inspektor jest centralnym organem administracji rządowej podległym ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa.
2. 
Głównego Inspektora powołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw rolnictwa. Prezes Rady Ministrów odwołuje Głównego Inspektora.
3. 
Zastępców Głównego Inspektora powołuje minister właściwy do spraw rolnictwa na wniosek Głównego Inspektora. Minister właściwy do spraw rolnictwa odwołuje zastępców Głównego Inspektora.
4. 
Głównym Inspektorem i jego zastępcą może być osoba, która:
1)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub tytuł uzyskany za granicą uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada co najmniej 6-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7)
posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości Głównego Inspektora.
5. 
Powołanie na stanowiska, o których mowa w ust. 4, jest równoznaczne z nawiązaniem stosunku pracy na podstawie powołania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465).
1. 
Główny Inspektor wykonuje swoje zadania przy pomocy Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem".
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa nadaje, w drodze zarządzenia, statut Głównemu Inspektoratowi, w którym określa w szczególności organizację wewnętrzną Głównego Inspektoratu, w tym rodzaje komórek organizacyjnych wchodzących w jego skład.
3. 
Główny Inspektorat jest jednostką budżetową.
1. 
Główny Inspektor ustala kierunki działania Inspekcji i reprezentuje Inspekcję na zewnątrz.
2. 
Główny Inspektor koordynuje i nadzoruje wykonywanie zadań przez wojewódzkich inspektorów, w tym może wydawać wojewódzkim inspektorom wiążące wytyczne i polecenia, w celu usprawnienia i ujednolicenia działania Inspekcji.
3. 
W ramach koordynacji i nadzorowania wykonywania zadań przez wojewódzkich inspektorów Główny Inspektor może w szczególności:
1)
określać procedury lub rozwiązania, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
2)
sporządzać, aktualizować i realizować plany awaryjne, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. i rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
b)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
3)
inicjować i organizować szkolenia, w tym te, o których mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
4)
przeprowadzać lub zlecać audyty i wprowadzać w ich wyniku odpowiednie środki, w tym te, o których mowa w art. 6 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
5)
określać procedury, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin.
4. 
Wytyczne i polecenia, o których mowa w ust. 2, nie mogą dotyczyć rozstrzygnięć co do istoty sprawy załatwianej w drodze decyzji.
5. 
Główny Inspektor może podejmować czynności należące do zakresu zadań wojewódzkiego inspektora, jeżeli jest to uzasadnione szczególną wagą lub zawiłością sprawy.
1. 
Główny Inspektor może upoważniać osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej do wykonywania zadań Inspekcji, w tym jest właściwym organem, o którym mowa w art. 28 ust. 1 rozporządzenia 2017/625.
2. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być udzielone w zakresie przeprowadzania:
1)
kontroli, w tym pobierania próbek, ocen wizualnych, badań laboratoryjnych lub testów roślin, produktów roślinnych, innych przedmiotów lub środków ochrony roślin lub wykonywania innych czynności urzędowych;
2)
kontroli warunków wykonania zabiegów zapobiegających rozprzestrzenianiu się agrofagów lub zwalczających agrofagi, wymaganych przez inne państwa;
3)
kontroli podmiotów, którym zostało udzielone upoważnienie, o którym mowa w art. 98 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, lub ubiegających się o udzielenie takiego upoważnienia;
4)
kontroli w zakresie przeprowadzania badań sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony roślin;
5)
kontroli w zakresie wymagań dobrej praktyki doświadczalnej w rozumieniu art. 3 pkt 20 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG.
3. 
W przypadku udzielenia przez Głównego Inspektora na podstawie ust. 1 upoważnienia do wykonywania zadań Inspekcji, za wykonanie których jest pobierana opłata, opłata ta stanowi dochód podmiotu, któremu zostało udzielone to upoważnienie, i jest pobierana przez ten podmiot.
4. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte.
1. 
Główny Inspektor współpracuje z właściwymi w zakresie zadań Inspekcji organami Unii Europejskiej, państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich oraz innymi organizacjami międzynarodowymi, a także reprezentuje Inspekcję przed tymi organami i organizacjami.
2. 
Główny Inspektor przekazuje Komisji Europejskiej, organom państw członkowskich Unii Europejskiej i państw trzecich oraz organizacjom międzynarodowym wymagane przez nie informacje w zakresie zadań Inspekcji.
3. 
Główny Inspektor, wykonując zadania, o których mowa w ust. 1 i 2, w szczególności jest właściwym organem lub wykonuje obowiązki i uprawnienia państwa członkowskiego Unii Europejskiej wynikające z:
1)
art. 9 ust. 1 i 2, art. 11, art. 17 ust. 3, art. 18 ust. 5 i 6, art. 19 ust. 2, art. 20, art. 22 ust. 3, art. 23 ust. 2, art. 24 ust. 2, art. 25 ust. 5, art. 26 ust. 3, art. 27 ust. 2, art. 28 ust. 2 i 7, art. 29 ust. 3, art. 30 ust. 8, art. 31 ust. 2, art. 32 ust. 7, art. 33 ust. 3, art. 34 ust. 2, art. 40 ust. 4, art. 41 ust. 4, art. 45 ust. 2, art. 49 ust. 6, art. 52 ust. 1 i 2, art. 53 ust. 4, art. 54 ust. 4, art. 60 ust. 2, art. 68 ust. 1, art. 77 ust. 2 i art. 95 ust. 5 rozporządzenia 2016/2031 oraz art. 59 ust. 2-5, art. 62 ust. 2, art. 63 ust. 2 i ust. 4 lit. b oraz art. 65 ust. 5 rozporządzenia 2017/625, a także przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń - w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2017/625;
2)
art. 4 ust. 4 lit. a oraz d, art. 74 ust. 1 lit. a, art. 75 ust. 1, art. 102 ust. 1 i art. 104-107 rozporządzenia 2017/625 oraz przepisów Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2017/625 - w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
b)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin.
4. 
Główny Inspektor może wystąpić z wnioskiem do Komisji Europejskiej o wsparcie finansowe na cele związane z wykonywaniem zadań Inspekcji.

Do zakresu zadań Głównego Inspektora należy również:

1)
udostępnianie, na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat, informacji, o których mowa w art. 11 ust. 1 i art. 60 rozporządzenia 2017/625 - w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
b)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
2)
sporządzanie i uaktualnianie wieloletnich planów kontroli, o których mowa w art. 109 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 - w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
b)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
3)
udział w kontrolach, o których mowa w art. 102 ust. 2 rozporządzenia 2017/625 - w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
4)
pełnienie funkcji instytucji łącznikowej, o której mowa w art. 103 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 - w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
b)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin.
1. 
W przypadku szczególnego zagrożenia spowodowanego przez agrofaga kwarantannowego dla Unii, o którym mowa w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami, zwanego dalej "agrofagiem kwarantannowym dla Unii", lub agrofaga objętego środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, lub w przypadku wystąpienia agrofaga kwarantannowego dla Unii, agrofaga objętego środkami przyjętymi zgodnie z art. 30 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031 lub agrofaga niekwarantannowego spełniającego kryteria agrofaga kwarantannowego dla Unii na podstawie oceny, o której mowa w art. 29 ust. 1 rozporządzenia 2016/2031, który nie występował dotychczas na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Główny Inspektor, na wniosek zainteresowanego podmiotu, może, w drodze decyzji, ze środków budżetowych z części, której dysponentem jest minister właściwy do spraw rolnictwa:
1)
całkowicie albo częściowo pokryć koszty zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się tego agrofaga poniesione przez ten podmiot,
2)
przyznać odszkodowanie za rzeczywistą szkodę poniesioną przez ten podmiot przy zwalczaniu lub zapobieganiu rozprzestrzeniania się tego agrofaga

- do wysokości środków budżetowych przeznaczonych na ten cel.

2. 
Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające poniesienie kosztów lub szkody, o których mowa w ust. 1.
3. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się za pośrednictwem wojewódzkiego inspektora, który wydał decyzję dotyczącą zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofaga, o którym mowa w ust. 1. Wojewódzki inspektor opiniuje ten wniosek i przekazuje go niezwłocznie Głównemu Inspektorowi, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania tego wniosku.
4. 
Przy wydatkowaniu środków budżetowych na cele, o których mowa w ust. 1, Główny Inspektor nie stosuje przepisów o zamówieniach publicznych.
1. 
Wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora.
2. 
Zastępcę wojewódzkiego inspektora powołuje i odwołuje wojewoda, za zgodą Głównego Inspektora, na wniosek wojewódzkiego inspektora.
3. 
Wojewódzkim inspektorem i jego zastępcą może być osoba, która:
1)
posiada tytuł zawodowy magistra lub równorzędny, lub tytuł uzyskany za granicą uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z tytułem zawodowym magistra lub równorzędnym;
2)
jest obywatelem polskim;
3)
korzysta z pełni praw publicznych;
4)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
5)
posiada kompetencje kierownicze;
6)
posiada co najmniej 3-letni staż pracy, w tym co najmniej roczny staż pracy na stanowisku kierowniczym;
7)
posiada wykształcenie i wiedzę z zakresu spraw należących do właściwości wojewódzkiego inspektora.
4. 
Kandydaci na stanowiska wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy są wyłaniani w wyniku postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzanego przez Głównego Inspektora przy pomocy komisji kwalifikacyjnej.
5. 
Kandydatami na stanowiska wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy mogą być osoby, które zdały egzamin, o którym mowa w art. 17 ust. 2 pkt 3. W przypadku niespełnienia warunku zdania tego egzaminu kandydat zdaje egzamin przed Głównym Inspektorem.
6. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w ust. 4, w tym sposób ogłaszania o zamiarze przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego i sposób działania komisji kwalifikacyjnej, oraz skład tej komisji, mając na uwadze zapewnienie sprawnego i rzetelnego przebiegu tego postępowania oraz udziału w pracach komisji osób o odpowiednich kwalifikacjach i umiejętnościach.
7. 
Czynności wynikające ze stosunku pracy wobec wojewódzkiego inspektora i jego zastępcy wykonuje wojewoda, z tym że w zakresie wynagradzania i dyscypliny pracy - za zgodą Głównego Inspektora.
1. 
Wojewódzki inspektor w zakresie wykonywania zadań Inspekcji podlega Głównemu Inspektorowi.
2. 
Organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 i 803) wobec wojewódzkiego inspektora jest Główny Inspektor.
1. 
Wojewódzki inspektor wykonuje zadania Inspekcji na obszarze województwa przy pomocy wojewódzkiego inspektoratu ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektoratem".
2. 
W skład wojewódzkich inspektoratów wchodzą oddziały.
3. 
Oddziały wojewódzkiego inspektoratu tworzy i znosi wojewoda, określając ich zasięg terytorialny, na wniosek wojewódzkiego inspektora złożony po uzyskaniu zgody Głównego Inspektora.
4. 
Wojewódzki inspektorat jest jednostką budżetową.

Wojewódzki inspektor może, w zakresie swojej właściwości:

1)
określać procedury lub rozwiązania, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. a-c rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
2)
sporządzać, aktualizować i realizować plany awaryjne, o których mowa w art. 5 ust. 1 lit. i rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
b)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
3)
inicjować i organizować szkolenia, w tym te, o których mowa w art. 5 ust. 4 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
4)
przeprowadzać lub zlecać audyty i wprowadzać w ich wyniku odpowiednie środki, w tym te, o których mowa w art. 6 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin;
5)
określać procedury, o których mowa w art. 12 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
a)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
b)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
c)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin.

Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogą prowadzić działalność informacyjną dla podmiotów podlegających nadzorowi Inspekcji oraz prowadzić szkolenia z zakresu zadań Inspekcji.

1. 
Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogą upoważniać na piśmie pracowników Głównego Inspektoratu lub wojewódzkiego inspektoratu, zwanych dalej "pracownikami Inspekcji", do załatwiania spraw w ich imieniu, w tym do wykonywania czynności w ramach kontroli, zwanych dalej "czynnościami kontrolnymi", i innych czynności urzędowych, oraz prowadzą rejestr tych upoważnień.
2. 
Pracownikiem Inspekcji upoważnionym na podstawie ust. 1, zwanym dalej "urzędowym inspektorem", może być osoba, która:
1)
ukończyła studia wyższe albo posiada dyplom uzyskany w szkole wyższej za granicą uznany zgodnie z odrębnymi przepisami za równoważny z dyplomem uzyskiwanym w Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
odbyła służbę przygotowawczą;
3)
zdała egzamin przed komisją powołaną przez Głównego Inspektora z zakresu znajomości przepisów dotyczących spraw ochrony roślin przed agrofagami, środków ochrony roślin i nasiennictwa, potwierdzony zaświadczeniem.
3. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
numer upoważnienia;
2)
imię i nazwisko, stanowisko służbowe oraz numer legitymacji służbowej;
3)
zakres udzielonego upoważnienia;
4)
podpis osoby udzielającej upoważnienia, z podaniem zajmowanego przez nią stanowiska lub wykonywanej funkcji;
5)
termin ważności upoważnienia;
6)
datę i miejsce wydania upoważnienia.
4. 
Zakres upoważnienia, o którym mowa w ust. 1, może obejmować upoważnienie do wykonywania zadań urzędowego inspektora ds. zdrowia roślin w rozumieniu art. 3 pkt 33 rozporządzenia 2017/625.
5. 
Główny Inspektor i wojewódzcy inspektorzy mogą upoważniać na piśmie do wykonywania czynności kontrolnych lub innych czynności urzędowych także pracowników Inspekcji niebędących urzędowymi inspektorami i osoby niebędące pracownikami Inspekcji, jeżeli zapewni to sprawne wykonywanie tych czynności.
6. 
Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1 i 5, może być w każdym czasie zmienione lub cofnięte.
1. 
Inspekcja może świadczyć usługi w zakresie:
1)
przeprowadzania szkoleń,
2)
prowadzenia działalności wydawniczej,
3)
usług informatycznych,
4)
sprzedaży roślin i produktów roślinnych z obiektów szklarniowych oraz usług związanych z wykorzystaniem tych obiektów w okresie, w którym nie są wykorzystywane do zadań Inspekcji,
5)
przeprowadzania badań laboratoryjnych w zakresie nieuregulowanym przepisami innych ustaw

- jeżeli świadczenie tych usług nie wpłynie negatywnie na wykonywanie przez Inspekcję jej zadań.

2. 
Stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1, ustala:
1)
Główny Inspektor w odniesieniu do usług świadczonych przez Główny Inspektorat,
2)
wojewódzki inspektor w odniesieniu do usług świadczonych przez wojewódzki inspektorat - na podstawie wydatków poniesionych na te usługi.
1. 
Pracownikom Inspekcji wydaje się legitymacje służbowe.
2. 
Legitymacja służbowa może być używana tylko przy wykonywaniu czynności służbowych.
3. 
Legitymacje służbowe wydaje:
1)
Głównemu Inspektorowi - minister właściwy do spraw rolnictwa;
2)
zastępcy Głównego Inspektora oraz pozostałym pracownikom Głównego Inspektoratu - Główny Inspektor;
3)
wojewódzkiemu inspektorowi - wojewoda;
4)
zastępcom wojewódzkiego inspektora oraz pozostałym pracownikom wojewódzkiego inspektoratu - wojewódzki inspektor.
4. 
O uszkodzeniu, zniszczeniu lub utracie legitymacji służbowej pracownik Inspekcji niezwłocznie zawiadamia organ, który wydał tę legitymację.

Minister właściwy do spraw rolnictwa w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej określi, w drodze rozporządzenia, szczegółową organizację Inspekcji oraz siedziby i obszar działania wojewódzkich inspektoratów, a także wzór legitymacji służbowej pracowników Inspekcji, mając na uwadze zakres zadań Inspekcji i sposób ich wykonywania oraz możliwość identyfikacji pracownika Inspekcji i jego stanowiska służbowego.

Zasady wykonywania zadań przez Inspekcję, w szczególności przeprowadzania kontroli i wykonywania innych czynności urzędowych

1. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne lub inne zadania Inspekcji określone w ustawie lub w przepisach odrębnych jest uprawniona do:
1)
wstępu na grunty, w tym grunty leśne, oraz do obiektów, pomieszczeń i środków transportu, w tym na teren portów, przystani, lotnisk, stacji kolejowych, placówek pocztowych i przejść granicznych,
2)
legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
3)
dokonywania oględzin,
4)
bezpłatnego pobierania próbek do badań laboratoryjnych lub ocen,
5)
dokonywania kontroli dokumentów, informacji i danych, w tym również w postaci elektronicznej, sporządzania ich kopii oraz żądania urzędowego tłumaczenia na język polski, w przypadku gdy są sporządzone w języku obcym,
6)
badania przebiegu określonych czynności,
7)
żądania od podmiotu kontrolowanego niezwłocznego usunięcia stwierdzonych uchybień porządkowych lub organizacyjnych,
8)
żądania od podmiotu kontrolowanego udzielania, w wyznaczonym terminie, pisemnych lub ustnych wyjaśnień,
9)
przesłuchiwania osób,
10)
zasięgania opinii biegłych,
11)
zabezpieczania dowodów,
12)
nakładania, w celu uniemożliwienia zmiany tożsamości lub zdrowotności roślin, produktów roślinnych lub innych przedmiotów lub zmiany tożsamości agrofagów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego, plomb ze znakiem Inspekcji na:
a)
pomieszczenia lub obiekty, w których są składowane rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin lub materiał siewny,
b)
środki transportu, w których są przemieszczane rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin lub materiał siewny,
c)
opakowania, w których są składowane lub przemieszczane rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin lub materiał siewny

- w zakresie niezbędnym do wykonywania tych czynności kontrolnych lub tych zadań.

2. 
Próbki do badań laboratoryjnych są pobierane i dostarczane do laboratorium w sposób zapewniający wiarygodność wyników tych badań oraz przy zachowaniu ich reprezentatywności w odniesieniu do badanego materiału.
3. 
Z pobrania próbek do badań laboratoryjnych sporządza się protokół zawierający informacje dotyczące próbek pobranych do tych badań, w tym informacje zapewniające ich identyfikację.
4. 
Plomby, o których mowa w ust. 1 pkt 12:
1)
udostępnia Główny Inspektor;
2)
są zdejmowane przez:
a)
wojewódzkiego inspektora,
b)
naczelnika urzędu celno-skarbowego lub inne uprawnione organy,
c)
odbiorcę roślin, produktów roślinnych, innych przedmiotów, środków ochrony roślin lub materiału siewnego po ich dostarczeniu do miejsca przeznaczenia,
d)
inne osoby, za zgodą wojewódzkiego inspektora.
5. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,
2)
wzór protokołu pobrania próbek do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,
3)
sposób zabezpieczenia próbek pobranych do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin,
4)
sposób postępowania z próbkami pobranymi do badań laboratoryjnych na obecność pozostałości środków ochrony roślin oraz z pozostałościami po tych próbkach

- mając na uwadze rodzaj materiału, z jakiego te próbki są pobierane, oraz zapewnienie wiarygodności wyników tych badań.

6. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób pobierania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych,
2)
wzór protokołu pobrania próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych,
3)
sposób zabezpieczenia próbek środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych,
4)
sposób postępowania z próbkami środków ochrony roślin do badań laboratoryjnych ich składu lub właściwości fizycznych, lub właściwości chemicznych oraz pozostałościami po tych próbkach

- mając na uwadze zapewnienie wysokiej jakości tych badań laboratoryjnych i bezpieczeństwo osób przeprowadzających te badania.

1. 
Kontrola dokumentów, informacji i danych, w tym również w postaci elektronicznej, a także złożenie pisemnych lub ustnych wyjaśnień mogą być przeprowadzane w Głównym Inspektoracie lub wojewódzkim inspektoracie, jeżeli jest to niezbędne do właściwego prowadzenia i wyjaśnienia sprawy. Do kontroli tych dokumentów, informacji i danych przepisu art. 23 ust. 1 nie stosuje się.
2. 
Dokumenty, informacje i dane, o których mowa w ust. 1, udostępnia się Głównemu Inspektorowi i wojewódzkiemu inspektorowi za pokwitowaniem.
1. 
Czynności kontrolne wykonuje się w obecności podmiotu kontrolowanego lub osoby upoważnionej przez ten podmiot. W przypadku nieobecności podmiotu kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika podmiotu kontrolowanego lub osoby zatrudnionej przez ten podmiot w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2022 r. poz. 1360, 2337 i 2339 oraz z 2023 r. poz. 326 i 1285), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem Inspekcji.
2. 
Czynności kontrolne wykonuje się po okazaniu legitymacji służbowej i upoważnienia, o którym mowa w art. 17 ust. 1 lub 5. Wymóg okazania legitymacji służbowej nie dotyczy osób niebędących pracownikami Inspekcji.
3. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne korzysta ze szczególnej ochrony prawnej przewidzianej w odrębnych przepisach dla funkcjonariuszy publicznych.
4. 
Osoba wykonująca czynności kontrolne nie ma obowiązku uzyskiwania przepustek, a także nie podlega rewizji osobistej oraz przeszukaniu środka transportu i podręcznych przedmiotów, chyba że wynika to z przepisów odrębnych.
5. 
W szczególnych przypadkach, na pisemne polecenie Głównego Inspektora, czynności kontrolne mogą być wykonywane poza obszarem działania wojewódzkiego inspektoratu, w którym pracownik Inspekcji wykonujący czynności kontrolne jest zatrudniony.
6. 
Podmiot kontrolowany umożliwia wykonanie czynności kontrolnych i współdziała przy ich wykonywaniu.
1. 
Do celów kontroli można dokonać zakupu:
1)
środków ochrony roślin, jeżeli jest to niezbędne do sprawdzenia prawidłowości prowadzenia działalności w zakresie wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin,
2)
roślin, produktów roślinnych, innych przedmiotów lub środków ochrony roślin w celu przeprowadzenia kontroli urzędowej zgodnie z art. 36 ust. 1 rozporządzenia 2017/625

- w ilości niezbędnej do przeprowadzenia tej kontroli.

2. 
Środki ochrony roślin, rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty nabyte w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1, podlegają zwrotowi niezwłocznie po zakończeniu czynności kontrolnych, w celu wykonania których zostały zakupione, jeżeli są w stanie nienaruszonym.
3. 
Należność za środki ochrony roślin, rośliny, produkty roślinne lub inne przedmioty nabyte w ramach zakupu, o którym mowa w ust. 1, podlega zwrotowi na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu przez podmiot, od którego zostały nabyte.
4. 
Do zakupu, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się przepisów art. 23 ust. 1 i 2.
1. 
Zabezpieczenie dowodów na czas niezbędny do wykonania czynności kontrolnych następuje przez dokonanie jednej z następujących czynności:
1)
oddanie dowodów na przechowanie przez podmiot kontrolowany w oddzielnym, zamkniętym i opieczętowanym lub zaplombowanym pomieszczeniu albo
2)
opieczętowanie dowodów i oddanie ich za pokwitowaniem na przechowanie podmiotowi kontrolowanemu, albo
3)
zabranie dowodów, za pokwitowaniem, w przypadku braku możliwości zabezpieczenia i przechowywania dowodów przez podmiot kontrolowany.
2. 
Zabezpieczeniu podlegają w szczególności rośliny, produkty roślinne, inne przedmioty, agrofagi, środki ochrony roślin, materiał siewny, dokumenty, informacje i dane, w tym również w postaci elektronicznej, jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód nieprawidłowości lub uzasadnionych podejrzeń co do ich występowania.
1. 
Z wykonanych czynności kontrolnych sporządza się protokół kontroli w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostawia się podmiotowi kontrolowanemu.
2. 
Protokół kontroli zawiera:
1)
imię i nazwisko osoby wykonującej czynności kontrolne, a w przypadku gdy ta osoba jest pracownikiem Inspekcji - także stanowisko służbowe i numer legitymacji służbowej;
2)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu kontrolowanego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby protokół zawiera adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
3)
miejsce i czas trwania kontroli;
4)
podstawę prawną podejmowanych działań i zakres kontroli;
5)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, oraz wskazanie naruszonego przepisu;
6)
opis nieprawidłowości usuniętych w toku kontroli;
7)
informację o zabezpieczonych dowodach i próbkach pobranych do badań laboratoryjnych lub ocen;
8)
ewentualne zalecenia pokontrolne;
9)
inne istotne informacje i dane uzyskane w toku kontroli w zakresie objętym tą kontrolą.
3. 
Protokół kontroli podpisuje osoba wykonująca czynności kontrolne i podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona. Odmowę podpisania protokołu odnotowuje się w protokole kontroli. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do prowadzenia dalszego postępowania.
4. 
Podmiot kontrolowany może zgłosić do organu przeprowadzającego kontrolę umotywowane zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli, w terminie 7 dni od dnia podpisania protokołu przez osobę wykonującą czynności kontrolne.
5. 
W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli organ przeprowadzający kontrolę rozpatruje te zastrzeżenia w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia, a jeżeli to konieczne, zleca przeprowadzenie dodatkowej kontroli. W przypadku uznania zgłoszonych zastrzeżeń, do protokołu kontroli wprowadza się zmiany w formie aneksu do tego protokołu.
6. 
Aneks do protokołu kontroli podpisuje osoba sporządzająca ten aneks i podmiot kontrolowany lub osoba przez niego upoważniona.
7. 
W przypadku nieuznania zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli w całości albo w części, organ przeprowadzający kontrolę przekazuje niezwłocznie swoje stanowisko na piśmie zgłaszającemu te zastrzeżenia.
8. 
Podmiot kontrolowany jest obowiązany poinformować organ przeprowadzający kontrolę o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych.

Przepisy art. 21-26 stosuje się w zakresie, w jakim zasady, zakres lub sposób przeprowadzania przez organy Inspekcji kontroli nie zostały określone w przepisach rozporządzenia 2016/2031, rozporządzenia 2017/625, stosowanych bezpośrednio przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie tych rozporządzeń lub przepisach innych ustaw.

1. 
Przepisy art. 21-27 stosuje się do wykonywania innych czynności urzędowych, z tym że przepisy art. 26 stosuje się wyłącznie do kontroli przeprowadzanych w ramach innych czynności urzędowych.
2. 
Przepisów art. 22, art. 23 ust. 1, art. 24 i art. 26 nie stosuje się przy przeprowadzaniu granicznej kontroli fitosanitarnej.
3. 
Przepisów art. 22, art. 23 ust. 1 i art. 24 nie stosuje się przy przeprowadzaniu granicznej kontroli środków ochrony roślin wprowadzanych z państw trzecich.
1. 
Pracownicy Inspekcji podczas wykonywania czynności służbowych związanych z graniczną kontrolą fitosanitarną noszą umundurowanie i odznakę Inspekcji.
2. 
Przydział umundurowania i odznaki Inspekcji następuje z dniem otrzymania przez pracownika Inspekcji upoważnienia do przeprowadzania granicznej kontroli fitosanitarnej, przy czym:
1)
poszczególne składniki umundurowania mogą zostać przydzielone pracownikowi Inspekcji bezpośrednio albo zostać uszyte na miarę, z tym że koszty ich szycia pokrywa się z budżetu właściwego wojewódzkiego inspektoratu, lub
2)
w zamian za poszczególne składniki umundurowania pracownikowi Inspekcji może zostać wypłacony równoważnik pieniężny na ich zakup.
3. 
Ponowny przydział poszczególnych składników umundurowania następuje z upływem okresu ich zużycia, chyba że ten okres upływa w trakcie okresu wypowiedzenia umowy o pracę.
4. 
Składniki umundurowania, po upływie okresu ich zużycia, nie podlegają zwrotowi.
5. 
Pracownikowi Inspekcji wypłaca się równoważnik pieniężny za okresowe czyszczenie umundurowania.
6. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki przydziału umundurowania i okres jego zużycia,
2)
wzory, kolory i normy umundurowania,
3)
wzór odznaki Inspekcji,
4)
szczegółowy sposób noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji,
5)
wysokość i warunki wypłaty równoważnika pieniężnego na zakup umundurowania oraz za okresowe czyszczenie umundurowania,
6)
stanowiska pracy, na których zatrudnione osoby są uprawnione do noszenia umundurowania i odznaki Inspekcji, w zależności od rodzaju i zakresu wykonywanych zadań

- biorąc pod uwagę ilość i rodzaje składników umundurowania oraz okres zużycia tych składników, a także możliwość identyfikacji pracowników Inspekcji wykonujących czynności służbowe związane z graniczną kontrolą fitosanitarną.

1. 
Służby i inspekcje współdziałają z organami Inspekcji w zakresie wykonywania jej zadań, w szczególności przy wykonywaniu czynności kontrolnych lub egzekucyjnych.
2. 
Szczegółowy sposób współdziałania Policji, Straży Granicznej oraz Państwowej Straży Pożarnej z Inspekcją zostanie określony w porozumieniach zawartych odpowiednio między Komendantem Głównym Policji, Komendantem Głównym Straży Granicznej, Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej a Głównym Inspektorem.
3. 
Szczegółowy sposób współdziałania służb, innych niż określone w ust. 2, i innych inspekcji z Inspekcją może zostać określony w porozumieniach zawartych między właściwymi organami tych służb i inspekcji a Głównym Inspektorem.
1. 
Organ Inspekcji może zwrócić się o pomoc do Policji lub straży gminnej (miejskiej), jeżeli istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w toku kontroli natrafi na opór, który utrudni lub uniemożliwi temu organowi przeprowadzenie tej kontroli. Właściwy miejscowo komendant Policji lub straży gminnej (miejskiej) zapewnia pomoc przy przeprowadzeniu kontroli.
2. 
Z pisemnym wnioskiem o pomoc organ Inspekcji występuje do właściwego miejscowo komendanta Policji lub straży gminnej (miejskiej) co najmniej 7 dni przed terminem przeprowadzenia kontroli.
3. 
W pilnych przypadkach, w których istnieje poważne zagrożenie dla życia, zdrowia ludzkiego lub bezpieczeństwa i porządku publicznego albo uzasadnione podejrzenie takiego zagrożenia, albo gdy w toku przeprowadzanej kontroli organ Inspekcji natrafił na opór, który utrudnia lub uniemożliwia mu przeprowadzenie tej kontroli, pomoc Policji lub straży gminnej (miejskiej) jest udzielana na ustne wezwanie organu Inspekcji, bez zachowania terminu określonego w ust. 2. W takim przypadku organ Inspekcji jest obowiązany przesłać Policji lub straży gminnej (miejskiej) pisemne potwierdzenie tego wezwania, w terminie 3 dni od dnia zakończenia kontroli.
4. 
Pomoc Policji lub straży gminnej (miejskiej) polega na umożliwieniu organom Inspekcji przeprowadzenia kontroli przez zapewnienie w miejscu jej przeprowadzania porządku oraz bezpieczeństwa osobistego i poszanowania godności osób obecnych w tym miejscu.
5. 
Organ Inspekcji, w razie konieczności, wyposaża policjanta lub strażnika gminnego (miejskiego) w środki chroniące przed działaniem niebezpiecznych lub szkodliwych dla zdrowia czynników, mogących wystąpić w miejscu przeprowadzania kontroli.
6. 
Koszty udzielonej pomocy ponosi organ Inspekcji.
7. 
Koszty udzielonej pomocy rozlicza się według stawki zryczałtowanej w wysokości 1,5% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku za ubiegły rok, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 60 pkt 5 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2702 i 2705 oraz z 2023 r. poz. 185 i 1234), za każdy przypadek udzielenia pomocy.
1. 
Organy administracji rządowej i samorządowej oraz państwowe jednostki organizacyjne, na wniosek organów Inspekcji, udostępniają tym organom nieodpłatnie informacje i dane niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, w szczególności do:
1)
przeprowadzania kontroli oraz wydawania decyzji;
2)
przeprowadzania oceny ryzyka, o której mowa w art. 24 ust. 2 rozporządzenia 2017/625.
2. 
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa udostępnia nieodpłatnie Głównemu Inspektorowi dane zawarte w krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, o którym mowa w art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2023 r. poz. 885), niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji w zakresie:
1)
wydawania decyzji w sprawie wprowadzania środków fitosanitarnych w celu zwalczania lub zapobiegania rozprzestrzenianiu się agrofagów oraz przeprowadzania kontroli występowania agrofagów i kontroli roślin, produktów roślinnych i innych przedmiotów, podłoży i gleby oraz środków transportu w zakresie spełnienia wymagań określonych w rozporządzeniu 2016/2031, przepisach Unii Europejskiej wydanych na podstawie rozporządzenia 2016/2031 oraz w ustawie z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami;
2)
kontroli stosowania:
a)
środków ochrony roślin,
b)
materiału siewnego, w tym modyfikowanego genetycznie.
3. 
Dane, o których mowa w ust. 2, mogą obejmować:
1)
imię, nazwisko, numer PESEL, numer REGON lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którego dane są niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, o których mowa w ust. 2, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby te dane obejmują adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3)
informacje o posiadanych przez podmiot, o którym mowa w pkt 1, działkach rolnych, ich lokalizacji, powierzchni oraz uprawianych roślinach;
4)
miejsce, czas trwania i zakres kontroli przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa;
5)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku kontroli przeprowadzonych przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, oraz wskazanie naruszonego przepisu.
4. 
Szczegółowy zakres przekazywanych danych oraz terminy i sposób ich przekazywania określa porozumienie zawarte między Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa a Głównym Inspektorem.
5. 
Na wniosek organów Inspekcji, organy Krajowej Administracji Skarbowej nieodpłatnie udostępniają dane dotyczące podmiotów wprowadzających środki ochrony roślin z państw trzecich, w tym informacje objęte tajemnicą celną, niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji związanych z zapobieganiem zagrożeniom związanym z produkcją środków ochrony roślin, obrotem tymi środkami i stosowaniem tych środków.
6. 
Dane, o których mowa w ust. 5, mogą obejmować:
1)
imię, nazwisko, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu, którego dane są niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji, o których mowa w ust. 5, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby te dane obejmują adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
nazwę, ilość, termin i miejsce wprowadzania środków ochrony roślin z państw trzecich lub miejsce składowania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej środków ochrony roślin wprowadzonych z państw trzecich, a także inne informacje i dane niezbędne do wykonywania zadań Inspekcji związanych z zapobieganiem zagrożeniom związanym z produkcją środków ochrony roślin, obrotem tymi środkami i stosowaniem tych środków.
7. 
Szczegółowy zakres przekazywanych danych oraz terminy i sposób ich przekazywania określa porozumienie zawarte między Szefem Krajowej Administracji Skarbowej a Głównym Inspektorem.
1. 
Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji dokumenty, informacje i dane, w tym również w postaci elektronicznej, mogą być wykorzystywane wyłącznie w celu wykonywania tych zadań i nie mogą być przekazywane innym organom ani ujawniane, chyba że są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez te organy nadzoru lub kontroli lub jeżeli to wynika z odrębnych przepisów, z tym że do dokumentów, informacji i danych, w tym również w postaci elektronicznej, uzyskanych w wyniku kontroli urzędowych lub innych czynności urzędowych w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
1)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
2)
lit. g rozporządzenia 2017/625,
3)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin

- stosuje się przepisy art. 8 rozporządzenia 2017/625.

2. 
Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji informacje lub dane są nieodpłatnie przekazywane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie niezbędnym do przeprowadzania kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu, jako agencji płatniczej, o której mowa w art. 9 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/2116 z dnia 2 grudnia 2021 r. w sprawie finansowania wspólnej polityki rolnej, zarządzania nią i monitorowania jej oraz uchylenia rozporządzenia (UE) nr 1306/2013 (Dz. Urz. UE L 435 z 06.12.2021, str. 187, z późn. zm.).
3. 
Uzyskane w wyniku wykonywania zadań Inspekcji informacje lub dane są nieodpłatnie przekazywane:
1)
organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych, na wniosek tych organów, w zakresie, w jakim są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez tę inspekcję nadzoru nad jednostkami certyfikującymi, o których mowa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej (Dz. U. z 2023 r. poz. 1235);
2)
jednostkom certyfikującym w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 czerwca 2022 r. o rolnictwie ekologicznym i produkcji ekologicznej, na wniosek tych jednostek, w zakresie, w jakim są one niezbędne do prawidłowego sprawowania przez te jednostki kontroli producentów ekologicznych w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 tej ustawy.
4. 
Informacje lub dane, o których mowa w ust. 2 i 3, mogą obejmować:
1)
imię, nazwisko, numer PESEL, numer REGON lub numer identyfikacji podatkowej (NIP), miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres podmiotu kontrolowanego, z tym że w przypadku gdy tym podmiotem jest osoba fizyczna wykonująca działalność gospodarczą, zamiast adresu i miejsca zamieszkania tej osoby te dane obejmują adres miejsca wykonywania działalności gospodarczej;
2)
numer identyfikacyjny, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności;
3)
miejsce, czas trwania i zakres kontroli;
4)
opis stanu faktycznego stwierdzonego w toku przeprowadzanych kontroli, ze szczególnym uwzględnieniem ujawnionych nieprawidłowości, oraz wskazanie naruszonego przepisu.
5. 
Szczegółowy zakres przekazywanych informacji lub danych oraz sposób i terminy ich przekazywania określają porozumienia zawarte między Głównym Inspektorem a:
1)
Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa - w przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 2;
2)
Głównym Inspektorem Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych - w przypadku informacji lub danych, o których mowa w ust. 3, przekazywanych organom Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych.

Organizacja i zasady funkcjonowania laboratoriów przeprowadzających badania laboratoryjne na potrzeby zadań Inspekcji

Badania laboratoryjne na potrzeby zadań Inspekcji:

1)
są przeprowadzane przez:
a)
laboratoria Głównego Inspektoratu,
b)
laboratoria inne niż określone w lit. a, wykonujące działalność na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie - w przypadku badań laboratoryjnych na potrzeby zadań Inspekcji związanych z nadzorem nad wytwarzaniem materiału siewnego, oceną tego materiału i obrotem tym materiałem;
2)
mogą być przeprowadzane w:
a)
odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych, art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia 2017/625 oraz art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, w:
laboratoriach instytutów badawczych,
laboratoriach innych niż laboratoria instytutów badawczych, zatwierdzonych przez Głównego Inspektora na podstawie art. 37 ust. 4,
krajowych laboratoriach referencyjnych, o których mowa w art. 100 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, zwanych dalej "krajowymi laboratoriami referencyjnymi",
laboratoriach, o których mowa w art. 37 ust. 2 rozporządzenia 2017/625,
laboratoriach lub ośrodkach diagnostycznych, o których mowa w art. 37 ust. 6 rozporządzenia 2017/625,
b)
zakresie innym niż określony w lit. a - w laboratoriach, którym Główny Inspektor powierzył przeprowadzenie tych badań, jeżeli w tych laboratoriach są zapewnione warunki gwarantujące właściwe ich przeprowadzenie.
1. 
Główny Inspektor, w zakresie zadań Inspekcji:
1)
wykonuje obowiązki właściwego organu w zakresie wyznaczania laboratoriów, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 rozporządzenia 2017/625, zwanych dalej "laboratoriami urzędowymi", oraz uprawnienia właściwego organu określone w art. 37 ust. 6 rozporządzenia 2017/625;
2)
sprawuje nadzór nad laboratoriami, o których mowa w art. 34.
2. 
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Główny Inspektor wykonuje obowiązki i uprawnienia właściwego organu, o których mowa w art. 38 ust. 3 i 4 oraz art. 39 rozporządzenia 2017/625.
3. 
Krajowe laboratoria referencyjne, krajowa jednostka akredytująca, o której mowa w art. 37 ust. 4 lit. e rozporządzenia 2017/625, i wojewódzki inspektor niezwłocznie informują Głównego Inspektora o zaistnieniu przyczyn mogących stanowić podstawę do cofnięcia laboratorium zatwierdzenia udzielonego na podstawie art. 37 ust. 4.
4. 
Organy Inspekcji przekazują laboratoriom, o których mowa w art. 34 pkt 2 lit. a, przeprowadzającym badania w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, informacje i dane dotyczące środka ochrony roślin niezbędne do przeprowadzenia tych badań.
5. 
Laboratoria, o których mowa w art. 34 pkt 2 lit. a, przeprowadzające badania w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin, nie mogą:
1)
wykorzystywać informacji i danych dotyczących środka ochrony roślin, otrzymanych od organów Inspekcji, w celach innych niż przeprowadzenie tych badań;
2)
przekazywać informacji i danych, o których mowa w pkt 1, innym podmiotom ani podawać ich do publicznej wiadomości.
6. 
Cofnięcie wyznaczenia, o którym mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, następuje również, jeżeli laboratorium, o którym mowa w art. 34 pkt 2 lit. a tiret pierwsze, drugie, trzecie i czwarte, które zostało wyznaczone jako laboratorium urzędowe, przeprowadzające badania w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin:
1)
wykorzystało informacje lub dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1, w celach innych niż przeprowadzenie tych badań lub
2)
przekazało informacje lub dane, o których mowa w ust. 5 pkt 1, innym podmiotom lub podało je do publicznej wiadomości.
1. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w przypadku gdy obowiązek wyznaczenia krajowego laboratorium referencyjnego wynika z przepisów rozporządzenia 2017/625 lub przepisów wydanych na podstawie tego rozporządzenia określi, w drodze rozporządzenia, wykaz krajowych laboratoriów referencyjnych przeprowadzających badania na potrzeby zadań Inspekcji, mając na uwadze zapewnienie prawidłowego wykonywania tych zadań przez te laboratoria.
2. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa wykonuje obowiązki państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zakresie przekazywania Komisji Europejskiej informacji, o których mowa w art. 100 ust. 4 rozporządzenia 2017/625, w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
1)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych;
2)
lit. g rozporządzenia 2017/625;
3)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin.
1. 
Jeżeli przeprowadzenie badań laboratoryjnych w odniesieniu do obszaru, o którym mowa w art. 1 ust. 2:
1)
lit. b rozporządzenia 2017/625, w zakresie kontroli upraw w zakresie organizmów genetycznie zmodyfikowanych,
2)
lit. g rozporządzenia 2017/625, lub
3)
lit. h rozporządzenia 2017/625, w zakresie środków ochrony roślin

- nie jest możliwe w laboratoriach, o których mowa w art. 34 pkt 1 lit. a i pkt 2 lit. a tiret pierwsze, Główny Inspektor może zamieścić na stronie internetowej administrowanej przez Główny Inspektorat informację o możliwości ubiegania się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego w zakresie tych badań.

2. 
Kierownik laboratorium ubiegającego się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego w zakresie badań określonych w informacji, o której mowa w ust. 1, składa do Głównego Inspektora wniosek w tym zakresie, w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej.
3. 
Do wniosku dołącza się:
1)
kopię:
a)
certyfikatu akredytacji, o której mowa w art. 37 ust. 4 lit. e rozporządzenia 2017/625,
b)
zakresu akredytacji zgodnego z zakresem badań określonym we wniosku oraz metodą badawczą, jeżeli tak stanowią przepisy odrębne;
2)
opinię krajowego laboratorium referencyjnego właściwego dla kierunku badań, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego - krajowego laboratorium referencyjnego znajdującego się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub laboratorium referencyjnego Unii Europejskiej, wydaną nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku w zakresie spełnienia wymagań określonych w art. 37 ust. 4 lit. a-d rozporządzenia 2017/625, wraz z raportem, będącym podstawą do wydania tej opinii;
3)
kopię raportu z badań biegłości, o których mowa w art. 38 ust. 2 rozporządzenia 2017/625, zwanych dalej "badaniami biegłości", przeprowadzonych nie wcześniej niż w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku przez właściwe dla danego zakresu badań krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego lub nie organizuje ono w danym roku kalendarzowym badań biegłości - przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej.
4. 
Główny Inspektor zatwierdza, w drodze decyzji, laboratorium ubiegające się o status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych, określając:
1)
zakres badań laboratoryjnych przeprowadzanych przez to laboratorium;
2)
sposób pozyskiwania przez to laboratorium materiału do badań laboratoryjnych;
3)
zasady gromadzenia i przekazywania danych o wynikach przeprowadzanych badań laboratoryjnych;
4)
wysokość opłat za badania laboratoryjne przeprowadzane przez to laboratorium, mając na względzie zakres przeprowadzanych badań laboratoryjnych.
5. 
Laboratorium, które uzyskało status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych:
1)
bierze udział w badaniach biegłości przeprowadzanych przez właściwe dla danego zakresu badań krajowe laboratorium referencyjne, w terminach określonych w harmonogramie opracowanym przez to krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego laboratorium referencyjnego - przez właściwe dla danego zakresu badań krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej nie rzadziej niż raz na 4 lata;
2)
poddaje się kontroli właściwego dla danego zakresu badań krajowego laboratorium referencyjnego.
6. 
Laboratorium, które uzyskało status laboratorium urzędowego zatwierdzonego do przeprowadzania badań laboratoryjnych, w terminie 6 miesięcy od dnia uzyskania w badaniach biegłości wyniku niezgodnego z kryteriami określonymi przez krajowe laboratorium referencyjne lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej, które przeprowadziło te badania, lub wyniku wątpliwego podlega ponownemu badaniu biegłości przeprowadzanemu przez właściwe dla danego zakresu badań krajowe laboratorium referencyjne, a w przypadku gdy nie ma takiego krajowego laboratorium referencyjnego - przez krajowe laboratorium referencyjne znajdujące się na terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Stowarzyszenia Wolnego Handlu (EFTA) - strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej.

Główny Inspektor cofa laboratorium zatwierdzenie udzielone na podstawie art. 37 ust. 4, w drodze decyzji, jeżeli:

1)
krajowa jednostka akredytująca, o której mowa w art. 37 ust. 4 lit. e rozporządzenia 2017/625, cofnęła lub zawiesiła posiadaną przez laboratorium akredytację lub
2)
laboratorium:
a)
dwukrotnie w kolejnych badaniach biegłości nie uzyskało wyników zgodnych z kryteriami określonymi przez krajowe laboratorium referencyjne lub laboratorium referencyjne Unii Europejskiej, które przeprowadziło te badania, lub nie poddało się badaniu biegłości, lub
b)
uchyla się od poddania się audytowi, o którym mowa w art. 39 ust. 1 rozporządzenia 2017/625, lub
c)
wykonuje badania z naruszeniem przepisów art. 34 rozporządzenia 2017/625, lub
3)
nie zostały podjęte działania naprawcze, o których mowa w art. 39 ust. 2 rozporządzenia 2017/625.
1. 
Krajowe laboratoria referencyjne przekazują Głównemu Inspektorowi corocznie, w terminie do dnia 15 stycznia, informacje o kontrolach przeprowadzonych w roku ubiegłym.
2. 
Krajowe laboratoria referencyjne przekazują Głównemu Inspektorowi corocznie, w terminie do dnia 1 grudnia, szczegółowy zakres rzeczowy ich zadań, które będą wykonywane w następnym roku kalendarzowym.
3. 
Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa corocznie, w terminie do dnia 31 grudnia, szczegółowy zakres rzeczowy zadań krajowych laboratoriów referencyjnych, które będą wykonywane w następnym roku kalendarzowym.
1. 
Zadania krajowych laboratoriów referencyjnych są finansowane z budżetu państwa, z tym że koszty udziału laboratorium, o którym mowa w art. 34 pkt 2 lit. a tiret pierwsze i drugie, w badaniach biegłości i koszty kontroli laboratorium przeprowadzanych przez krajowe laboratorium referencyjne właściwe dla danego kierunku badań laboratoryjnych ponosi podmiot prowadzący to laboratorium.
2. 
Wpływy z tytułu organizowania badań biegłości i przeprowadzania kontroli przez krajowe laboratoria referencyjne stanowią dochód budżetu państwa.
1. 
Jeżeli badania laboratoryjne przeprowadzone na potrzeby kontroli składu, właściwości fizycznych lub właściwości chemicznych środka ochrony roślin wprowadzonego do obrotu lub wprowadzanego z państw trzecich wykazały, że ten skład lub te właściwości zostały zmienione, podmiot kontrolowany, dokonujący wprowadzania tego środka ochrony roślin do obrotu lub wprowadzania tego środka ochrony roślin z państw trzecich, uiszcza opłatę stanowiącą równowartość kosztów przeprowadzenia tych badań.
2. 
Opłatę, o której mowa w ust. 1, określa, w drodze decyzji, wojewódzki inspektor właściwy ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu kontrolowanego.
3. 
Opłata, o której mowa w ust. 1, stanowi dochód budżetu państwa i jest uiszczana na rachunek bankowy wojewódzkiego inspektoratu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę podmiotu kontrolowanego w terminie 14 dni od dnia, w którym decyzja określająca tę opłatę stała się ostateczna.
4. 
Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie określa się, jeżeli od końca roku kalendarzowego, w którym przeprowadzono badania laboratoryjne stanowiące podstawę określenia tej opłaty, upłynęło 5 lat.
5. 
Opłaty, o której mowa w ust. 1, nie pobiera się po upływie 5 lat od dnia wydania ostatecznej decyzji o jej określeniu.
6. 
Bieg terminu przedawnienia, o którym mowa w ust. 5, przerywa się przez zastosowanie środka egzekucyjnego, o którym podmiot kontrolowany został powiadomiony.
7. 
Po przerwaniu biegu terminu przedawnienia, biegnie on na nowo od dnia następującego po dniu, w którym zastosowano środek egzekucyjny.
8. 
Od nieuiszczonych w terminie opłat, o których mowa w ust. 1, pobiera się odsetki za zwłokę w wysokości i na zasadach obowiązujących dla zaległości podatkowych.
9. 
Egzekucja określonych opłat, o których mowa w ust. 1, wraz z odsetkami za zwłokę następuje w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

Przepisy karne

Kto usuwa dowody, o których mowa w art. 25 ust. 1, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub karze pozbawienia wolności do lat 2.

1. 
Kto:
1)
udaremnia lub utrudnia wykonywanie czynności kontrolnych lub innych czynności urzędowych lub nie współdziała przy wykonywaniu tych czynności, w tym, będąc podmiotem kontrolowanym, nie wykonuje obowiązków określonych w art. 15 rozporządzenia 2017/625,
2)
z naruszeniem przepisu art. 21 ust. 4 pkt 2 zdejmuje nałożone plomby,
3)
narusza opieczętowanie lub zdejmuje plomby nałożone na podstawie art. 25 ust. 1 pkt 1 lub 2,
4)
nie informuje Inspekcji o sposobie wykonania zaleceń pokontrolnych zgodnie z art. 26 ust. 8

- podlega karze grzywny.

2. 
Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124).

Przepisy zmieniające, epizodyczne, przejściowe, dostosowujące i końcowe

W ustawie z dnia 25 czerwca 2009 r. o rolnictwie ekologicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1353 i 1824 oraz z 2020 r. poz. 285) w art. 16 ust. 3 otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o wyrobie i rozlewie wyrobów winiarskich, obrocie tymi wyrobami i organizacji rynku wina (Dz. U. z 2019 r. poz. 1534) w art. 27 w ust. 2 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: (zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 9 listopada 2012 r. o nasiennictwie (Dz. U. z 2019 r. poz. 568) wprowadza się następujące zmiany:(zmiany pominięte).

W ustawie z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 1900 oraz z 2020 r. poz. 284) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).

1. 
Z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy powołania na stanowisko Głównego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektorem", zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkiego inspektora ochrony roślin i nasiennictwa, zwanego dalej "wojewódzkim inspektorem", oraz zastępcy wojewódzkiego inspektora na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. z 2019 r. poz. 972 i 2020) stają się powołaniami na te stanowiska na podstawie niniejszej ustawy.
2. 
Osób zajmujących w dniu wejścia w życie ustawy stanowiska wojewódzkiego inspektora oraz zastępcy wojewódzkiego inspektora nie dotyczą wymagania określone w art. 11 ust. 3:
1)
pkt 1, z tym że osoby te powinny posiadać wykształcenie wyższe;
2)
pkt 5;
3)
pkt 6, z tym że osoby te powinny posiadać co najmniej 2-letni staż pracy.

Do postępowań w sprawie powołania lub odwołania Głównego Inspektora, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkiego inspektora lub zastępcy wojewódzkiego inspektora, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin. Do osób powołanych na stanowiska Głównego Inspektora, zastępcy Głównego Inspektora, wojewódzkiego inspektora lub zastępcy wojewódzkiego inspektora w wyniku tych postępowań stosuje się przepisy art. 48 niniejszej ustawy.

Statut Głównego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanego dalej "Głównym Inspektoratem", nadany na podstawie art. 83 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zachowuje moc do dnia nadania Głównemu Inspektoratowi statutu na podstawie art. 5 ust. 2 niniejszej ustawy.

Wytyczne i polecenia wydane na podstawie art. 84 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc.

Upoważnienia udzielone na podstawie art. 85 pkt 7 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc przez okres, na jaki zostały wydane, i mogą zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 7 ust. 4 niniejszej ustawy.

Upoważnienia udzielone na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc przez okres, na jaki zostały wydane, i mogą zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 17 ust. 6 niniejszej ustawy.

1. 
Państwowi inspektorzy, o których mowa w art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, stają się, z dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, urzędowymi inspektorami, o których mowa w art. 17 ust. 2 niniejszej ustawy.
2. 
Zaświadczenia, o których mowa w art. 91 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin, zachowują moc.

Upoważnienia udzielone na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc przez okres, na jaki zostały wydane, i mogą zostać zmienione lub cofnięte na podstawie art. 17 ust. 6 niniejszej ustawy.

1. 
Decyzje wydane na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc. Do uchylenia lub zmiany tych decyzji oraz wznowienia postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy ustawy dotyczące spraw określonych w art. 10 niniejszej ustawy.
2. 
Do spraw określonych w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Do kontroli przeprowadzanych przez organy Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa, zwanej dalej "Inspekcją", wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie ustawy, stosuje się przepisy ustawy dotyczące zasad przeprowadzania kontroli i wykonywania innych czynności urzędowych.

1. 
Decyzje wydane na podstawie art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc. Do uchylenia lub zmiany tych decyzji oraz wznowienia postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy ustawy dotyczące opłaty, o której mowa w art. 41 ust. 1 niniejszej ustawy.
2. 
Do spraw określonych w art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
1. 
Postanowienia wydane na podstawie art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc. Do uchylenia lub zmiany tych postanowień oraz wznowienia postępowania w tych sprawach stosuje się przepisy dotychczasowe.
2. 
Do spraw określonych w art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostatecznym postanowieniem przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.

Porozumienie zawarte na podstawie:

1)
art. 95 ust. 3d pkt 1 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowuje moc i może zostać zmienione lub rozwiązane na podstawie art. 33 ust. 5 pkt 1 niniejszej ustawy;
2)
art. 95 ust. 3d pkt 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowuje moc i może zostać zmienione lub rozwiązane na podstawie art. 33 ust. 5 pkt 2 niniejszej ustawy;
3)
art. 102 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowuje moc i może zostać zmienione lub rozwiązane na podstawie art. 30 ust. 2 albo 3 niniejszej ustawy;
4)
art. 102a ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowuje moc i może zostać zmienione lub rozwiązane na podstawie art. 32 ust. 4 niniejszej ustawy.
1. 
Z dniem 1 stycznia 2021 r.:
1)
laboratoria wojewódzkich inspektoratów ochrony roślin i nasiennictwa, zwanych dalej "wojewódzkimi inspektoratami", stają się laboratoriami Głównego Inspektoratu;
2)
nieruchomości, w których przeprowadza się badania laboratoryjne, będące w trwałym zarządzie wojewódzkich inspektoratów, przechodzą nieodpłatnie w trwały zarząd Głównego Inspektoratu;
3)
mienie stanowiące wyposażenie laboratoriów, będące w używaniu lub zarządzie wojewódzkich inspektoratów, przechodzi nieodpłatnie w zarząd lub używanie Głównego Inspektoratu;
4)
wierzytelności i zobowiązania wojewódzkich inspektoratów związane z przeprowadzaniem badań laboratoryjnych stają się wierzytelnościami i zobowiązaniami Głównego Inspektoratu.
2. 
Przejęcie nieruchomości oraz mienia, o których mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, przez Główny Inspektorat następuje na podstawie wykazów nieruchomości oraz mienia, sporządzonych przez komisje inwentaryzacyjne.
3. 
Główny Inspektor w porozumieniu z właściwymi miejscowo wojewodami, w terminie miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy, powołają komisje inwentaryzacyjne, które ustalą i sporządzą wykazy nieruchomości, w których przeprowadza się badania laboratoryjne, oraz wykazy mienia stanowiącego wyposażenie laboratoriów, będących w używaniu, zarządzie lub trwałym zarządzie wojewódzkich inspektoratów.
4. 
W terminie do dnia 31 grudnia 2020 r. komisje inwentaryzacyjne przekazują wykazy, o których mowa w ust. 3, Głównemu Inspektorowi.
5. 
Minister właściwy do spraw rolnictwa, w drodze decyzji wydanych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r., stwierdza, na podstawie wykazów, o których mowa w ust. 3, przejęcie przez Główny Inspektorat trwałego zarządu nieruchomości, w których przeprowadza się badania laboratoryjne.
6. 
Ostateczna decyzja w sprawie, o której mowa w ust. 5, stanowi podstawę wpisu do księgi wieczystej.
7. 
Pracownicy wojewódzkich inspektoratów zatrudnieni w laboratoriach wojewódzkich inspektoratów stają się, z dniem 1 stycznia 2021 r., pracownikami Głównego Inspektoratu.
8. 
Do pracowników, o których mowa w ust. 7, stosuje się przepisy art. 231 § 1-4 i § 6 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy.
9. 
(uchylony).
10. 
Badania laboratoryjne, które do dnia 31 grudnia 2020 r. nie zostaną zakończone w laboratoriach wojewódzkich inspektoratów, są przeprowadzane w laboratoriach Głównego Inspektoratu.
11. 
Do dnia 31 grudnia 2020 r. badania laboratoryjne na potrzeby zadań Inspekcji są przeprowadzane przez laboratoria wymienione w art. 34 oraz przez laboratoria wojewódzkich inspektoratów.

Do dnia 29 kwietnia 2022 r. przepisów art. 37 i art. 38 nie stosuje się do laboratoriów przeprowadzających badania w obszarze, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm.).

1. 
Za 2019 r. nie przekazuje się informacji, o której mowa w art. 39 ust. 1.
2. 
Krajowe laboratoria referencyjne przekazują Głównemu Inspektorowi szczegółowy zakres rzeczowy, o którym mowa w art. 39 ust. 2, na 2020 r. w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, a Główny Inspektor przekazuje ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa szczegółowy zakres rzeczowy, o którym mowa w art. 39 ust. 3, na 2020 r. w terminie 7 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
1. 
Decyzje wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 46 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.
2. 
Do spraw określonych w ustawie zmienianej w art. 46 objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, z tym że do spraw o udzielenie upoważnienia, o którym mowa w:
1)
art. 98 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 46, objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotyczące udzielania upoważnienia, o którym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 1 ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą;
2)
art. 103 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 46, objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotyczące udzielania upoważnienia, o którym mowa w art. 103 ust. 6 ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Upoważnienia i akredytacje udzielone na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 46 stają się akredytacjami i upoważnieniami w rozumieniu ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Do kontroli przeprowadzanych w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 81 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46, wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy dotychczasowe.

1. 
Decyzje wydane na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 47 przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc.
2. 
Do spraw określonych w ustawie zmienianej w art. 47, objętych postępowaniami wszczętymi i niezakończonymi ostateczną decyzją przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy ustawy zmienianej w art. 47 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.
1. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 90 ust. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 11 ust. 6 niniejszej ustawy,
2)
art. 95 ust. 4 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 6 niniejszej ustawy,
3)
art. 95 ust. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 21 ust. 5 niniejszej ustawy,
4)
art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 29 ust. 6 niniejszej ustawy,
5)
art. 106 ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 20 niniejszej ustawy

- nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. 
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie:
1)
art. 83 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc i mogą być zmieniane na podstawie art. 83 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 46;
2)
art. 101 ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 101 ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy;
3)
art. 103c ustawy zmienianej w art. 46 zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 103c ustawy zmienianej w art. 46 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż przez 24 miesiące od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
1. 
Maksymalny limit wydatków budżetowych będący skutkiem finansowym ustawy w poszczególnych latach wynosi w:
1)
2020 r. - 173 220 000 zł;
2)
2021 r. - 187 815 000 zł;
3)
2022 r. - 192 510 000 zł;
4)
2023 r. - 197 323 000 zł;
5)
2024 r. - 202 256 000 zł;
6)
2025 r. - 207 313 000 zł;
7)
2026 r. - 212 495 000 zł;
8)
2027 r. - 217 808 000 zł;
9)
2028 r. - 223 253 000 zł;
10)
2029 r. - 228 834 000 zł.
2. 
W przypadku przekroczenia lub zagrożenia przekroczeniem przyjętego na dany rok budżetowy maksymalnego limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, wprowadza się mechanizmy korygujące polegające na:
1)
zmniejszeniu kosztów badań laboratoryjnych lub testów w zakresie zadań wykonywanych przez Inspekcję - przez Głównego Inspektora;
2)
zmniejszeniu kosztów:
a)
badań laboratoryjnych lub testów w zakresie zadań wykonywanych przez Inspekcję,
b)
kontroli przeprowadzanych przez wojewódzkich inspektorów w zakresie:
ochrony roślin przed agrofagami,
zapobiegania zagrożeniom związanym z produkcją środków ochrony roślin, obrotem tymi środkami i stosowaniem tych środków,
nadzoru nad wytwarzaniem materiału siewnego, oceną tego materiału, obrotem tym materiałem i stosowaniem tego materiału.
3. 
Organem właściwym do wdrożenia mechanizmów korygujących, o których mowa w ust. 2, jest minister właściwy do spraw rolnictwa.
4. 
Organem właściwym do monitorowania wykorzystania limitu wydatków, o którym mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw rolnictwa.

Ustawa wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem art. 46 pkt 2-10, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

1 Niniejsza ustawa służy stosowaniu:

1) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1107/2009 z dnia 21 października 2009 r. dotyczącego wprowadzania do obrotu środków ochrony roślin i uchylającego dyrektywy Rady 79/117/EWG i 91/414/EWG (Dz. Urz. UEL 309 z 24.11.2009, str. 1, z późn. zm.);

2) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/2031 z dnia 26 października 2016 r. w sprawie środków ochronnych przeciwko agrofagom roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 228/2013, (UE) nr 652/2014 i (UE) nr 1143/2014 oraz uchylającego dyrektywy Rady 69/464/EWG, 74/647/EWG, 93/85/EWG, 98/57/WE, 2000/29/WE, 2006/91/WE i 2007/33/WE (Dz. Urz. UE L 317 z 23.11.2016, str. 4, z późn. zm.);

3) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/625 z dnia 15 marca 2017 r. w sprawie kontroli urzędowych i innych czynności urzędowych przeprowadzanych w celu zapewnienia stosowania prawa żywnościowego i paszowego oraz zasad dotyczących zdrowia i dobrostanu zwierząt, zdrowia roślin i środków ochrony roślin, zmieniającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 999/2001, (WE) nr 396/2005, (WE) nr 1069/2009, (WE) nr 1107/2009, (UE) nr 1151/2012, (UE) nr 652/2014, (UE) 2016/429 i (UE) 2016/2031, rozporządzenia Rady (WE) nr 1/2005 i (WE) nr 1099/2009 oraz dyrektywy Rady 98/58/WE, 1999/74/WE, 2007/43/WE, 2008/119/WE i 2008/120/WE, oraz uchylającego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego iRady (WE) nr 854/2004 i (WE) nr 882/2004, dyrektywy Rady 89/608/EWG, 89/662/EWG, 90/425/EWG, 91/496/EWG, 96/23/WE, 96/93/WE i 97/78/WE oraz decyzję Rady 92/438/EWG (rozporządzenie w sprawie kontroli urzędowych) (Dz. Urz. UE L 95 z 07.04.2017, str. 1, z późn. zm).