Rozdział 3 - Egzamin dyplomowy - Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2179

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

Rozdział  3

Egzamin dyplomowy

§  23.
1.
Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, liceach plastycznych, ogólnokształcących szkołach baletowych, szkołach sztuki tańca, szkołach sztuki cyrkowej, szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury, a także w dotychczasowych liceach muzycznych, liceach sztuk plastycznych i szkołach baletowych.
2.
Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 15.
§  24.
1.
Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją egzaminacyjną", powoływana w każdej szkole.
2.
Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru utworzonej na podstawie art. 32a ustawy, zwanej dalej "jednostką nadzoru", powołuje, na wniosek dyrektora szkoły, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego, upoważniając go do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji egzaminacyjnej.
3.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1)
przewodniczący komisji;
2)
dyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;
3)
egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym.
4.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dokonać podziału komisji egzaminacyjnej na zespoły egzaminacyjne, przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego, oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
5.
Jeżeli przewodniczący komisji egzaminacyjnej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym, dyrektor jednostki nadzoru powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
§  25.
1.
Egzamin dyplomowy przeprowadza się:
1)
w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, liceach plastycznych i ogólnokształcących szkołach baletowych - w terminach umożliwiających przeprowadzenie egzaminu maturalnego;
2)
w szkołach muzycznych II stopnia, szkołach sztuki tańca, szkołach sztuki cyrkowej, szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury - w okresie od dnia 19 kwietnia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.
Terminy przeprowadzania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej, informując o nich uczniów przystępujących do egzaminu dyplomowego oraz jednostkę nadzoru.
3.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są obowiązani poinformować uczniów klas programowo najwyższych o zakresach obowiązujących treści programów nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania tematów egzaminacyjnych, oraz wskazać uczniom tematy prac dyplomowych, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego.
§  26.
1.
Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki nadzoru, szkół wyższych oraz związków zrzeszających artystów.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.
§  27.
W szkołach muzycznych egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną, polegającą na:
a)
wykonaniu recitalu dyplomowego - dla uczniów wydziału instrumentalnego i wokalnego; dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części, wykonywane w różnych terminach,
b)
przeprowadzeniu lekcji rytmiki z komentarzem metodycznym, wykonaniu interpretacji ruchowej utworu muzycznego, grze na fortepianie - dla uczniów wydziału rytmiki,
c)
wykonaniu pracy dyplomowej w postaci projektu i zbudowanego na jego podstawie instrumentu muzycznego - dla uczniów wydziału lutniczego;
2)
część ustną z historii muzyki z literaturą muzyczną zdawaną na poziomie podstawowym, z zastrzeżeniem § 31.
§  28.
W szkołach plastycznych egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną polegającą na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu odpowiednio specjalności artystycznej lub sztuki stosowanej; część praktyczna może obejmować ponadto prezentację prac z innych przedmiotów artystycznych, określonych w statucie szkoły i na warunkach określonych w tym statucie;
2)
część ustną z historii sztuki zdawaną na poziomie podstawowym, z zastrzeżeniem § 31.
§  29.
W szkołach baletowych egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną polegającą na:
a)
wykonaniu pokazu stanowiącego udział w lekcji tańca klasycznego,
b)
wykonaniu pokazu stanowiącego udział w lekcji tańca współczesnego,
c)
wykonaniu układu choreograficznego tańca klasycznego,
d)
wykonaniu układu choreograficznego tańca charakterystycznego lub współczesnego;
2)
część ustną z wiedzy o tańcu zdawaną na poziomie podstawowym, z zastrzeżeniem § 31.
§  30.
W pozostałych szkołach artystycznych, w zależności od kierunku kształcenia, egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego, pokazu dyplomowego albo pracy dyplomowej;
2)
część ustną z historii dziedziny odpowiedniej dla kierunku kształcenia lub innego wiodącego przedmiotu.
§  31.
Laureat lub finalista olimpiady artystycznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu dyplomowego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej z tej części egzaminu.
§  32.
Kolejność zdawania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
§  33.
1.
Tematy egzaminacyjne dla części ustnej egzaminu dyplomowego przygotowuje egzaminator - nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem lub zespół egzaminacyjny, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. Tematy egzaminacyjne przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Tematów egzaminacyjnych nie udostępnia się uczniom.
2.
Zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową na poziomie podstawowym w zakresie danego przedmiotu. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera trzy tematy (zadania) do omówienia lub rozwiązania przez ucznia.
3.
Z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych uczeń losuje jeden zestaw. Zamiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona.
4.
Uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego) może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali w innych przypadkach - przed zakończeniem egzaminu - jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
5.
Czas trwania części ustnej egzaminu dyplomowego nie przekracza 60 minut. Komisja egzaminacyjna (zespół egzaminacyjny) nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego ucznia.
§  34.
1.
Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 6.
2.
Ocenę części praktycznej oraz części ustnej egzaminu dyplomowego proponuje i uzasadnia egzaminator, uzgadniając ją z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego). Jeżeli na część praktyczną składa się kilka części lub pokazów ustala się jedną ocenę tej części.
3.
W przypadku rozbieżności opinii decyduje większość głosów lub ocenę ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów, według skali, o której mowa w § 9 ust. 6. Liczbę uzyskanych punktów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów wystawionych przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego). Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną (zespół egzaminacyjny) jest ostateczna.
§  35.
Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
1)
w części praktycznej - ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego;
2)
w części ustnej - ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.
§  36.
Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części ustnej i praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.
§  37.
Z egzaminu dyplomowego każdego ucznia sporządza się protokół według wzoru określonego w odrębnych przepisach.
§  38.
Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje szkoła według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§  39.
1.
Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z danej części lub całości egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
2.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub ustnej, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, komisja egzaminacyjna zalicza uczniowi tę część egzaminu dyplomowego, z której poprzednio otrzymał ocenę wymienioną w § 35.
§  40.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 39 ust. 1, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.
§  41.
Odstąpienie od egzaminu dyplomowego w części praktycznej lub ustnej oraz niestawienie się na egzamin dyplomowy z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie ucznia z listy zdających. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.
§  42.
Absolwent, który zdał egzamin dyplomowy w zakresie danego zawodu a zamierza zdać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności lub specjalizacji, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.
§  43.
1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nadzoruje organizację i przebieg egzaminów dyplomowych.
2.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności uczniów oraz członków komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo unieważnia egzamin dyplomowy i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.
4.
Termin ponownego egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 3, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5.
Kwestie sporne między uczniem a komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.