Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych... - Dz.U.2004.214.2179 - OpenLEX

Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2179

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KULTURY1)
z dnia 29 września 2004 r.
w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych

Na podstawie art. 32a ust. 4 i art. 22 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, zwanych dalej "uczniami", oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zwanych dalej "szkołami".
2.
Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§  2.
1.
Ocenianiu podlegają:
1)
osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)
zachowanie ucznia.
2.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
§  3.
1.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2)
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4)
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4)
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych;
5)
ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 7 ust. 6 i § 8 ust. 2;
6)
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego, oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
§  4.
1.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1)
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.
2.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3.
Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§  5.
1.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§  6.
1.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych artystycznych oraz z zajęć wychowania fizycznego.
2.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza specjalistę.
3.
W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
§  6a. 1
 
1.
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
2.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej i oceny końcoworocznej wpisuje się "zwolniony".
§  7.
1.
Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz na ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Statut szkoły może określać nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uczeń uzyskuje zaliczenie.
3.
W szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny zachowania.
4.
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.
5.
W klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klasyfikację śródroczną przeprowadza się tylko z zajęć artystycznych.
6.
Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala się w stopniach według następującej skali:
1)
stopień celujący - 6;
2)
stopień bardzo dobry - 5;
3)
stopień dobry - 4;
4)
stopień dostateczny - 3;
5)
stopień dopuszczający - 2;
6)
stopień niedostateczny - 1.
7.
W klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klasyfikacja końcoworoczna polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej z zajęć ogólnokształcących oraz opisowej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
8.
Przed końcoworocznym (semestralnym) zebraniem plenarnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formach określonych w statucie szkoły. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy.
§  8.
1.
Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1)
funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2)
respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2.
Klasyfikacyjną ocenę zachowania końcoworoczną, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się według następującej skali:
1)
wzorowe;
2)
bardzo dobre;
3)
dobre;
4)
poprawne;
5)
nieodpowiednie;
6)
naganne.
3.
Klasyfikacyjną ocenę zachowania końcoworoczną w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia ustala się w formie opisowej.
4.
Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5.
Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
6.
Rada pedagogiczna może postanowić o ponownym ustaleniu przez wychowawcę klasyfikacyjnej oceny zachowania, jeżeli przy jej ustaleniu nie zostały uwzględnione kryteria, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
§  9.
1.
Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Z przedmiotów:
1)
w szkołach muzycznych:
a)
instrument główny,
b)
śpiew - na wydziale wokalnym,
c)
rytmika - na wydziale rytmiki,
2)
w szkołach baletowych z przedmiotu taniec klasyczny

klasyfikacyjna ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.

3.
Statut szkoły może określać, poza przedmiotami wymienionymi w ust. 2, inne przedmioty artystyczne, z których klasyfikacyjna ocena końcoworoczna ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego, z wyłączeniem szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych.
4.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów klasy I szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas programowo najwyższych szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół baletowych. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
5.
W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1)
dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;
3)
nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6.
Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:
1)
25 punktów - stopień celujący;
2)
21-24 punktów - stopień bardzo dobry;
3)
16-20 punktów - stopień dobry;
4)
13-15 punktów - stopień dostateczny;
5)
11-12 punktów - stopień dopuszczający;
6)
do 10 punktów - stopień niedostateczny.
7.
Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. Szczegółowe warunki i sposób oceniania przez komisję określa statut szkoły.
8.
Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję.
9.
Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły.
10.
W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
§  10.
1.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Szkoła w statucie może ustalić inny wymiar czasu niż określony w ust. 1, dla zajęć z zakresu kształcenia artystycznego, z uwzględnieniem specyfiki tych zajęć.
3.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4.
Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5.
Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 9 ust. 2 i 3 przeprowadza komisja egzaminacyjna. Przepis § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
6.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie określonym w statucie szkoły.
7.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela.
8.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
§  11. 2
 Uczniowi realizującemu, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.
§  12.
1.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę, za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
2.
Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§  13.
1.
Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne promocja do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem dotyczy uczniów realizujących indywidualny tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  14.
1.
Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
1)
promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
2)
promowaniu uczniów poza normalnym trybem;
3)
wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
2.
W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń jest promowany po każdym semestrze.
§  15.
1.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:
1)
w szkole baletowej:
a)
taniec klasyczny,
b)
taniec współczesny;
2)
w szkole muzycznej:
a)
kształcenie słuchu,
b)
instrument główny,
c)
śpiew - na wydziale wokalnym,
d)
rytmika - na wydziale rytmiki,
e)
improwizacja - na wydziale rytmiki,
f)
lutnictwo - na wydziale lutnictwa,
g)
interpretacja piosenki - w policealnym studium zawodowym piosenkarskim;
3)
w szkole plastycznej:
a)
rysunek i malarstwo,
b)
specjalność artystyczna,
c)
sztuka stosowana.
§  16. 3
 
1.
Uczeń, z wyjątkiem uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z wyjątkiem szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Statut szkoły może określić wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych od ustalonej w ust. 1, nie wyższą jednak niż 5,0, a także dodatkowe warunki niezbędne do uzyskania promocji z wyróżnieniem dotyczące obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
§  17.
1.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 15 ust. 2 - ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18.
2.
Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
3.
Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną albo z przedmiotu wymienionego w § 15 ust. 2 - jedną ocenę dopuszczającą, z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
4.
W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy po każdym semestrze.
5.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole policealnej i pomaturalnej - także nie później niż w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
6.
Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
1)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;
3)
nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
8.
Statut szkoły określa zakres i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
9.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§  18.
1.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.
W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)
w przypadku końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)
w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.
Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4.
W skład komisji wchodzą:
1)
w przypadku końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)
dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2)
w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)
wychowawca klasy,
c)
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) 4
 pedagog lub psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e)
przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f)
przedstawiciel rady rodziców.
5.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.
Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej (semestralnej), a w przypadu przedmiotów wymienionych w § 15 ust. 2 - oceny dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.
7.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)
w przypadku końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)
skład komisji,
b)
termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c)
zadania (pytania) sprawdzające lub program,
d)
wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2)
w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)
skład komisji,
b)
termin posiedzenia komisji,
c)
wynik głosowania,
d)
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§  19.
1.
Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 15, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
2.
W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
§  20.
Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 15, stosuje się odpowiednio § 19.
§  21.
1.
Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 15 ust. 1.
2.
Uczeń kończy ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy VI spełnił warunki określone w § 15 ust. 1 i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 44 ust. 1.
3.
Uczeń kończy szkołę artystyczną niewymienioną w ust. 1 i 2 po zdaniu egzaminu dyplomowego, o którym mowa w § 23 ust. 1.
§  22. 5
 
1.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z wyjątkiem szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, kończy szkołę z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Statut szkoły może określić wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych od ustalonej w ust. 1, nie wyższą jednak niż 5,0, a także dodatkowe warunki niezbędne do ukończenia szkoły z wyróżnieniem dotyczące obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.

Egzamin dyplomowy

§  23.
1.
Egzamin dyplomowy jest formą komisyjnej oceny poziomu przygotowania zawodowego uczniów klas programowo najwyższych w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, liceach plastycznych, ogólnokształcących szkołach baletowych, szkołach sztuki tańca, szkołach sztuki cyrkowej, szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury, a także w dotychczasowych liceach muzycznych, liceach sztuk plastycznych i szkołach baletowych.
2.
Do egzaminu dyplomowego uczeń może być dopuszczony, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 15.
§  24.
1.
Egzamin dyplomowy przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją egzaminacyjną", powoływana w każdej szkole.
2.
Dyrektor specjalistycznej jednostki nadzoru utworzonej na podstawie art. 32a ustawy, zwanej dalej "jednostką nadzoru", powołuje, na wniosek dyrektora szkoły, przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, spośród nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w szkole, nie później niż na 30 dni przed terminem egzaminu dyplomowego, upoważniając go do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji egzaminacyjnej.
3.
W skład komisji egzaminacyjnej wchodzą:
1)
przewodniczący komisji;
2)
dyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;
3)
egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów objętych egzaminem dyplomowym.
4.
Przewodniczący komisji egzaminacyjnej może dokonać podziału komisji egzaminacyjnej na zespoły egzaminacyjne, przeprowadzające poszczególne części egzaminu dyplomowego, oraz wyznaczyć przewodniczących tych zespołów.
5.
Jeżeli przewodniczący komisji egzaminacyjnej, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie dyplomowym, dyrektor jednostki nadzoru powołuje innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
§  25.
1.
Egzamin dyplomowy przeprowadza się:
1)
w ogólnokształcących szkołach muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkołach sztuk pięknych, liceach plastycznych i ogólnokształcących szkołach baletowych - w terminach umożliwiających przeprowadzenie egzaminu maturalnego;
2)
w szkołach muzycznych II stopnia, szkołach sztuki tańca, szkołach sztuki cyrkowej, szkołach policealnych i szkołach pomaturalnych bibliotekarskich i animatorów kultury - w okresie od dnia 19 kwietnia do zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.
Terminy przeprowadzania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej, informując o nich uczniów przystępujących do egzaminu dyplomowego oraz jednostkę nadzoru.
3.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są obowiązani poinformować uczniów klas programowo najwyższych o zakresach obowiązujących treści programów nauczania, stanowiących podstawę przygotowywania tematów egzaminacyjnych, oraz wskazać uczniom tematy prac dyplomowych, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem egzaminu dyplomowego.
§  26.
1.
Obserwatorami egzaminu dyplomowego mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki nadzoru, szkół wyższych oraz związków zrzeszających artystów.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, nie uczestniczą w przeprowadzaniu egzaminu dyplomowego ani w ustalaniu jego wyników.
§  27.
W szkołach muzycznych egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną, polegającą na:
a)
wykonaniu recitalu dyplomowego - dla uczniów wydziału instrumentalnego i wokalnego; dopuszcza się możliwość podziału recitalu na dwie części, wykonywane w różnych terminach,
b)
przeprowadzeniu lekcji rytmiki z komentarzem metodycznym, wykonaniu interpretacji ruchowej utworu muzycznego, grze na fortepianie - dla uczniów wydziału rytmiki,
c)
wykonaniu pracy dyplomowej w postaci projektu i zbudowanego na jego podstawie instrumentu muzycznego - dla uczniów wydziału lutniczego;
2)
część ustną z historii muzyki z literaturą muzyczną zdawaną na poziomie podstawowym, z zastrzeżeniem § 31.
§  28.
W szkołach plastycznych egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną polegającą na prezentacji i obronie pracy dyplomowej z zakresu odpowiednio specjalności artystycznej lub sztuki stosowanej; część praktyczna może obejmować ponadto prezentację prac z innych przedmiotów artystycznych, określonych w statucie szkoły i na warunkach określonych w tym statucie;
2)
część ustną z historii sztuki zdawaną na poziomie podstawowym, z zastrzeżeniem § 31.
§  29.
W szkołach baletowych egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną polegającą na:
a)
wykonaniu pokazu stanowiącego udział w lekcji tańca klasycznego,
b)
wykonaniu pokazu stanowiącego udział w lekcji tańca współczesnego,
c)
wykonaniu układu choreograficznego tańca klasycznego,
d)
wykonaniu układu choreograficznego tańca charakterystycznego lub współczesnego;
2)
część ustną z wiedzy o tańcu zdawaną na poziomie podstawowym, z zastrzeżeniem § 31.
§  30.
W pozostałych szkołach artystycznych, w zależności od kierunku kształcenia, egzamin dyplomowy obejmuje:
1)
część praktyczną polegającą na wykonaniu recitalu dyplomowego, pokazu dyplomowego albo pracy dyplomowej;
2)
część ustną z historii dziedziny odpowiedniej dla kierunku kształcenia lub innego wiodącego przedmiotu.
§  31.
Laureat lub finalista olimpiady artystycznej jest zwolniony z części ustnej egzaminu dyplomowego. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej z tej części egzaminu.
§  32.
Kolejność zdawania poszczególnych części egzaminu dyplomowego ustala przewodniczący komisji egzaminacyjnej.
§  33.
1.
Tematy egzaminacyjne dla części ustnej egzaminu dyplomowego przygotowuje egzaminator - nauczyciel przedmiotu objętego egzaminem lub zespół egzaminacyjny, a zatwierdza przewodniczący komisji egzaminacyjnej, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły. Tematy egzaminacyjne przechowuje przewodniczący komisji egzaminacyjnej. Tematów egzaminacyjnych nie udostępnia się uczniom.
2.
Zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową na poziomie podstawowym w zakresie danego przedmiotu. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera trzy tematy (zadania) do omówienia lub rozwiązania przez ucznia.
3.
Z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych uczeń losuje jeden zestaw. Zamiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona.
4.
Uczeń otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego uczeń nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego) może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej. Opuszczenie sali w innych przypadkach - przed zakończeniem egzaminu - jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dyplomowego.
5.
Czas trwania części ustnej egzaminu dyplomowego nie przekracza 60 minut. Komisja egzaminacyjna (zespół egzaminacyjny) nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego ucznia.
§  34.
1.
Egzamin dyplomowy ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 6.
2.
Ocenę części praktycznej oraz części ustnej egzaminu dyplomowego proponuje i uzasadnia egzaminator, uzgadniając ją z pozostałymi członkami komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego). Jeżeli na część praktyczną składa się kilka części lub pokazów ustala się jedną ocenę tej części.
3.
W przypadku rozbieżności opinii decyduje większość głosów lub ocenę ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów, według skali, o której mowa w § 9 ust. 6. Liczbę uzyskanych punktów ustala się na podstawie średniej arytmetycznej liczby punktów wystawionych przez poszczególnych członków komisji egzaminacyjnej (zespołu egzaminacyjnego). Ocena wystawiona przez komisję egzaminacyjną (zespół egzaminacyjny) jest ostateczna.
§  35.
Uczeń zdał egzamin dyplomowy, jeżeli otrzymał:
1)
w części praktycznej - ocenę wyższą od stopnia dopuszczającego;
2)
w części ustnej - ocenę wyższą od stopnia niedostatecznego.
§  36.
Uczniowie niepełnosprawni przystępują do egzaminu dyplomowego w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji egzaminacyjnej zezwala na przeprowadzenie części ustnej i praktycznej egzaminu dyplomowego w wydzielonej sali lub w domu ucznia, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu odpowiednie do możliwości ucznia.
§  37.
Z egzaminu dyplomowego każdego ucznia sporządza się protokół według wzoru określonego w odrębnych przepisach.
§  38.
Dokumentację egzaminu dyplomowego przechowuje szkoła według zasad określonych w odrębnych przepisach.
§  39.
1.
Uczeń, który nie zdał egzaminu dyplomowego w całości lub w części praktycznej lub ustnej, może przystąpić do egzaminu poprawkowego z danej części lub całości egzaminu dyplomowego w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
2.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu dyplomowego albo przerwał egzamin dyplomowy w części praktycznej lub ustnej, może do niego przystąpić w dodatkowym terminie, ustalonym przez przewodniczącego komisji egzaminacyjnej, nie później niż do dnia 30 września danego roku.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, komisja egzaminacyjna zalicza uczniowi tę część egzaminu dyplomowego, z której poprzednio otrzymał ocenę wymienioną w § 35.
§  40.
Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, o którym mowa w § 39 ust. 1, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.
§  41.
Odstąpienie od egzaminu dyplomowego w części praktycznej lub ustnej oraz niestawienie się na egzamin dyplomowy z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie ucznia z listy zdających. Ponowne przystąpienie do egzaminu dyplomowego może nastąpić w trybie egzaminu eksternistycznego.
§  42.
Absolwent, który zdał egzamin dyplomowy w zakresie danego zawodu a zamierza zdać egzamin dyplomowy w zakresie tego samego zawodu, ale innej specjalności lub specjalizacji, może przystąpić do egzaminu dyplomowego w trybie egzaminu eksternistycznego.
§  43.
1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego nadzoruje organizację i przebieg egzaminów dyplomowych.
2.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego przewodniczący komisji egzaminacyjnej może zawiesić egzamin dyplomowy, powiadamiając o tym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności uczniów oraz członków komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządza kontynuację egzaminu dyplomowego albo unieważnia egzamin dyplomowy i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dyplomowego może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich, jak i poszczególnych uczniów.
4.
Termin ponownego egzaminu dyplomowego, o którym mowa w ust. 3, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
5.
Kwestie sporne między uczniem a komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dyplomowego, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.

Sprawdzian przeprowadzany w ogólnokształcącej szkole muzycznej I stopnia i w ogólnokształcącej szkole baletowej oraz egzamin przeprowadzany w ogólnokształcącej szkole muzycznej II stopnia, ogólnokształcącej szkole sztuk pięknych i ogólnokształcącej szkole baletowej

§  44.
1.
W klasie VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i w klasie III ogólnokształcącej szkoły baletowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".
2.
W klasie III ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasie III ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych oraz w klasie VI ogólnokształcącej szkoły baletowej jest przeprowadzany egzamin, obejmujący:
1)
w części pierwszej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów humanistycznych,
2)
w części drugiej - wiadomości i umiejętności z zakresu przedmiotów matematyczno-przyrodniczych

ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu w ostatnim roku nauki w gimnazjum, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "egzaminem gimnazjalnym".

§  45.
Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególności opis zakresu odpowiednio sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
§  46.
Sprawdzian i egzamin gimnazjalny przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną".
§  47.
1.
Uczniowie ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3.
Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, z tym że:
1)
w przypadku uczniów przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły podstawowej;
2)
w przypadku uczniów przystępujących do egzaminu gimnazjalnego - nie wcześniej niż po ukończeniu ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia lub szkoły podstawowej, albo po ukończeniu klasy III ogólnokształcącej szkoły baletowej.
4.
Opinię, o której mowa w ust. 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia przedkładają dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny.
5.
Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
6.
Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego do potrzeb uczniów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 50 ust. 1.
§  48.
1.
Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.
2.
Uczeń z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim ze sprzężoną niepełnosprawnością, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, który nie rokuje kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej, może być zwolniony przez dyrektora komisji okręgowej z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zaopiniowany przez dyrektora szkoły.
§  49.
1.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewódzkim z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 50 ust. 1.
2.
Zwolnienie ze sprawdzianu lub z części egzaminu gimnazjalnego jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku.
§  50.
1.
Za organizację i przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły.
2.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych w danej szkole.
3.
Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie lub egzaminie gimnazjalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
4. 6
 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, organizowane przez komisję okręgową.
§  51.
1.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
1)
przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego; listę uczniów przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przesyła pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny;
2)
nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;
3)
powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
4)
powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, o których mowa w § 53 ust. 1, w tym wyznacza przewodniczących tych zespołów;
5)
informuje uczniów o warunkach przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego - przed rozpoczęciem sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
6)
nadzoruje przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego;
7) 7
 przedłuża czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla uczniów, o których mowa w § 47 ust. 1 i 5;
8)
sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego albo przerwali sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;
9)
zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;
10)
nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
2. 8
 Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki zawierające pakiety z zestawami zadań i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego.
3. 9
 W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
§  52.
1.
Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Każda część egzaminu gimnazjalnego jest przeprowadzana innego dnia i trwa 120 minut, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 10
 Dla uczniów, o których mowa w § 47 ust. 1 i 5, czas trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego może być przedłużony, nie więcej jednak niż o:
1)
30 minut - w przypadku sprawdzianu;
2)
60 minut - każda część egzaminu gimnazjalnego.
§  53.
1.
W przypadku gdy sprawdzian lub część egzaminu gimnazjalnego mają być przeprowadzone w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
2.
W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:
1)
przewodniczący;
2)
co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
3.
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w danej sali.
4.
W przypadku gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
5.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
6.
W przypadku egzaminu gimnazjalnego członkami zespołu nadzorującego nie mogą być nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres danej części tego egzaminu.
§  54.
1.
Przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie zostały naruszone.
2.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, wymienione w ust. 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian lub daną część egzaminu gimnazjalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
3.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety, wymienione w ust. 1, nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi do przeprowadzenia sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
4.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
5.
Uczeń zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi.
6.
Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 62 ust. 1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
7.
Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu lub danej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się kod ucznia, nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi.
§  55.
1.
W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
2. 11
 Do sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
§  56.
1.
Sprawdzian i każda część egzaminu gimnazjalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2.
W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3.
W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 116.
4.
W czasie trwania sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje.
§  57. 12
 
1.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego. Informację o przerwaniu i unieważnieniu sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego ucznia zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 62 ust. 1.
2.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 i 2, uczeń przystępuje ponownie do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
4.
Jeżeli w trakcie ponownego sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego:
1)
stwierdzono niesamodzielne rozwiązywanie zadań przez ucznia lub
2)
uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom

- przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przerywa sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia i unieważnia jego sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego.

5.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania pracy niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia, który ponownie przystąpił do sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo odpowiednią część egzaminu gimnazjalnego tego ucznia.
6.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 i 5, w zaświadczeniu o szczegółowych wynikach odpowiednio sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla danego ucznia, w miejscach przeznaczonych na wpisanie wyników uzyskanych ze sprawdzianu albo odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, wpisuje się "0".
7.
Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku.
§  58.
1.
Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów, a za każdą część egzaminu gimnazjalnego - po 50 punktów.
2.
Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
3.
Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
§  59.
1.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
1a. 13
 Do ucznia, o którym mowa w ust. 1, przystępującego do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie stosuje się odpowiednio przepisy § 57 ust. 4-6.
2.
Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza klasę oraz przystępuje do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w następnym roku, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Dyrektor szkoły składa wniosek w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia.
§  60.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
§  61.
1.
Wynik sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego nie wpływa na promocję do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego nie odnotowuje się na świadectwie promocyjnym ani na świadectwie ukończenia szkoły.
2. 14
 Wyniki sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a w przypadkach, o których mowa w § 57 i 59 ust. 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
3.
Zaświadczenie, o którym mowa w ust. 2, dyrektor szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§  62.
1.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu lub egzaminu gimnazjalnego. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
2.
Protokół, o którym mowa w ust. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
3.
Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
4.
Dokumentację sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Egzamin maturalny

§  63.
1.
Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w odrębnych przepisach.
2.
Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, z uwzględnieniem § 123.
3. 15
 Egzamin maturalny jest przeprowadzany także dla osób, które w szkole wymienionej w ust. 2 ukończyły klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego i zostały dopuszczone do egzaminu dyplomowego, ale nie zdały tego egzaminu.
4. 16
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o absolwencie szkoły wymienionej w ust. 2, należy przez to rozumieć także osobę, o której mowa w ust. 3.
§  64.
1.
Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy.
2.
Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1)
w części ustnej:
a)
język polski,
b)
język obcy nowożytny;
2)
w części pisemnej:
a)
język polski,
b)
język obcy nowożytny,
c)
jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów:

– biologia,

– chemia,

– filozofia, z uwzględnieniem § 124,

– fizyka i astronomia,

– geografia,

– historia,

– historia muzyki,

– historia sztuki,

– język łaciński i kultura antyczna, z uwzględnieniem § 125,

– matematyka,

– wiedza o społeczeństwie,

– wiedza o tańcu.

3.
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych:
1)
w części ustnej z języka obcego nowożytnego;
2)
w części pisemnej z przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. c, jeżeli nie wybrał ich jako przedmiotów obowiązkowych, a także z:
a)
informatyki,
b)
języka greckiego i kultury antycznej,
c)
języka łacińskiego i kultury antycznej, z uwzględnieniem § 125,
d)
języka obcego nowożytnego.
4.
Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
§  65.
1.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego.
2.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, jest zdawany z tego samego języka.
3.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego nie może być zdawany z tego samego języka.
§  65a. 17
 Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.
§  66.
1. 18
 Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 2 i 5. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w części ustnej i części pisemnej, zdający dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1.
2.
Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego nie określa się poziomu egzaminu.
3.
Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
4. 19
 (uchylony).
5.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, zdają go, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu maturalnego, na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1.
§  67. 20
 
1.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim, a w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.
2.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, wybranych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku. Zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych absolwent zgłasza w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1.
§  68.
1.
Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. 21
 Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
4.
Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
5.
Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
6.
Dla absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 5, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań egzaminacyjnych.
6a. 22
 Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego, mają prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisania.
6b. 23
 Szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, o których mowa w § 108 ust. 1, uwzględniają indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne absolwentów, o których mowa w ust. 1.
7.
Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 5, i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.
8.
Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1.
§  69.
1. 24
 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 1a, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1.
1a. 25
 W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania, o których mowa w § 67 ust. 1.
2.
Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie wymienione w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
2a. 26
 Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z:
1)
języka polskiego zdawanego w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku;
2)
języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych;
3) 27
 przedmiotów zdawanych w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.
3. 28
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z:
1)
języka polskiego zdawanego w części ustnej - 100 % punktów w tej części;
2)
języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych;
3) 29
 przedmiotów zdawanych w części pisemnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.
4. 30
 Wykaz olimpiad przedmiotowych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
§  70.
1. 31
 Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do lipca.
2.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
§  71.
Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych, jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
§  72. 32
 
1.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru:
1)
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
2)
poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe;
3)
tematu z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego, wybranego z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1;
4)
środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania - w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki; listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której zdający dokonuje wyboru, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego;
5)
języka, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów oraz przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych - w przypadku absolwentów, o których mowa w § 67.
2.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację zdający składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
3.
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej.
4.
Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.
5.
Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich polskich szkół artystycznych, deklarację i oświadczenie składają dyrektorowi komisji okręgowej.
6.
Na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1, sporządza informację obejmującą dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach i przesyła ją pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
7.
Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 2.
§  73. 33
 
1.
Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, z zastrzeżeniem § 75 ust. 3.
2.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zwanego dalej "zespołem egzaminacyjnym".
3.
Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie maturalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
4.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego, organizowane przez komisję okręgową.
§  74.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
1) 34
 powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, o których mowa w § 77 ust. 1, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego;
2)
opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, i przesyła go niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej; w uzasadnionych przypadkach część ustna egzaminu maturalnego może być kontynuowana równolegle z częścią pisemną egzaminu maturalnego;
3)
zleca nauczycielom, o których mowa w § 78 ust. 1, przygotowanie listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
4)
powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego, o których mowa w § 90 ust. 1, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.
2. 35
 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego lub przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
3. 36
 W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
§  75.
1.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
2. 37
 W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całego lub części egzaminu maturalnego dla absolwentów danej szkoły lub szkół na terenie innej szkoły lub w innym miejscu niebędącym siedzibą szkoły.
3. 38
 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest odpowiednio dyrektor szkoły, na terenie której jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej.
§  76.
1. 39
 Do części ustnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 75 ust. 1 i 2.
1a. 40
 Osoba, o której mowa w § 63 ust. 3, do części ustnej egzaminu maturalnego przystępuje w szkole, w której została dopuszczona do egzaminu dyplomowego.
2.
W przypadku braku możliwości powołania w szkole przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 77 ust. 1, dla przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektor komisji okręgowej kieruje zdającego na część ustną egzaminu maturalnego z tego przedmiotu do innej szkoły.
3. 41
 Absolwenci, o których mowa w § 72 ust. 3, oraz osoby, o których mowa w § 72 ust. 5, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części ustnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.
§  77.
1.
Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i oceniają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane dalej "zespołami przedmiotowymi".
2.
Zespoły przedmiotowe powołuje się spośród członków zespołu egzaminacyjnego.
3. 42
 W skład zespołu przedmiotowego wchodzą:
1)
nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy - jako przewodniczący;
2)
drugi nauczyciel danego przedmiotu - jako członek.
4.
Spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub w placówce.
4a. 43
 W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi.
5.
Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.
6.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
7. 44
 W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
8.
Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.
9.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
§  78.
1. 45
 Nauczyciele języka polskiego w szkole przygotowują do części ustnej egzaminu maturalnego listę tematów z języka polskiego w terminie do dnia 10 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
2.
Do części ustnej egzaminu maturalnego przygotowuje się w danej szkole jedną listę tematów. Lista tematów może uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów.
§  79.
1. 46
 Dyrektor komisji okręgowej może, w terminie 2 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa w § 78 ust. 1, zwrócić się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie przygotowanej przez nauczycieli listy tematów.
2.
Jeżeli dyrektor komisji okręgowej nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionej listy tematów w terminie 10 tygodni od dnia jej złożenia, listę tematów uważa się za zaakceptowaną.
3.
Dyrektor komisji okręgowej może zalecić poprawienie listy tematów. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przedstawia dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń, poprawioną listę tematów.
4.
Jeżeli dyrektor komisji okręgowej nie zaakceptuje w terminie tygodnia poprawionej listy tematów, przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego listę tematów przygotowaną przez komisję okręgową.
§  80.
1.
Dyrektor komisji okręgowej przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego, przygotowane przez komisję okręgową zestawy zadań egzaminacyjnych oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji.
2. 47
 Zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego są opracowywane oddzielnie dla egzaminu na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
3.
Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na wybranym poziomie w danej szkole przystępuje:
1)
nie więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu;
2)
więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych wynosi 50.
§  81.
1. 48
 Do sali, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
2.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, a także języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym w sali może przebywać tylko jeden zdający.
3.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym lub języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.
§  82.
1.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:
1)
prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1, która trwa około 15 minut;
2) 49
 rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym, która jest związana z prezentowanym tematem.
2.
Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu.
3.
W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się wypowiedzi zdającemu.
4.
Rozmowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy prezentowanego tematu i wykorzystanej do opracowania tematu bibliografii.
4a. 50
 Zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu, nie później niż na 4 tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje wykaz bibliografii właściwemu zespołowi przedmiotowemu.
5. 51
 (uchylony).
§  83.
1. 52
 Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, zdawanego na poziomie podstawowym, trwa około 10 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.
3.
Egzamin, o którym mowa w ust. 2, składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzaminującym, który przyjmuje jedną z ról;
2)
część druga polega na opisaniu otrzymanej ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania zadane przez egzaminującego, związane z tą ilustracją.
4.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, zdawanego na poziomie rozszerzonym, trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.
5.
Egzamin, o którym mowa w ust. 4, składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego zawartego w zestawie zadań egzaminacyjnych;
2)
część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie zadań egzaminacyjnych i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat.
6.
Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.
§  84.
1.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jest zdawany na jednym poziomie.
2.
Egzamin trwa około 15 minut i polega na prezentacji przeczytanego tekstu oraz rozmowie zdającego z egzaminującym na tematy związane z zaprezentowanym tekstem.
3.
Zdający losuje tekst i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.
4.
Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.
§  85.
1.
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są wyrażane w skali procentowej.
2. 53
 Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 54
 Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jeżeli otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego języka na zadeklarowanym poziomie.
4. 55
 Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.
§  86.
1.
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalają zespoły przedmiotowe.
2.
Wynik części ustnej egzaminu maturalnego ustalony przez zespół przedmiotowy jest ostateczny.
§  87.
1.
Przewodniczący zespołów przedmiotowych, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu maturalnego w części ustnej w danym dniu, ogłaszają wyniki tej części egzaminu z poszczególnych przedmiotów.
2.
Listę zdających, zawierającą wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła komisji okręgowej w terminie 2 dni po zakończeniu tej części egzaminu.
§  88. 56
 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.
§  89.
1.
Do części pisemnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 75 ust. 2.
1a. 57
 Osoba, o której mowa w § 63 ust. 3, do części pisemnej egzaminu maturalnego przystępuje w szkole, w której została dopuszczona do egzaminu dyplomowego.
2. 58
 Absolwenci, o których mowa w § 72 ust. 3, oraz osoby, o których mowa w § 72 ust. 5, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części pisemnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.
§  90.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
2.
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.
3.
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
4.
W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.
5.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
6.
W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.
7.
W czasie egzaminu z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.
§  91.
1.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, oraz inne materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego, nie zostały naruszone.
2.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
3. 59
 W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do egzaminu na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego w części pisemnej w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
4.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, polecając sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są kompletne.
5.
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.
6.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 115 ust. 2. Protokół czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi.
7.
Na każdym arkuszu egzaminacyjnym, w tym karcie odpowiedzi, zamieszcza się kod zdającego, nadany przez komisję okręgową. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych, w tym kart odpowiedzi.
§  92.
1.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających.
2.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, oraz materiały i przybory pomocnicze, o których mowa w § 105.
3. 60
 Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
§  93.
1.
Część pisemna egzaminu maturalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 90 ust. 7 i § 116.
4.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
§  94. 61
 (uchylony).
§  95.
1. 62
 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim, zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. Teksty literackie dla egzaminu wskazuje informator, o którym mowa w § 71.
3. 63
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.
4. 64
 (uchylony).
5.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.
§  96.
1. 65
 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut, z czego 20 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania prostych tekstów użytkowych.
3. 66
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza trwa 120 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych;
2)
część druga trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych.
4. 67
 (uchylony).
5.
Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.
6.
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  97.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jest zdawany na jednym, odrębnym poziomie.
2.
Egzamin trwa 240 minut i składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza trwa 90 minut, z czego 30 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej tematycznie do jednego z wysłuchanych tekstów;
2)
część druga trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstu czytanego i formułowania wypowiedzi pisemnej na podstawie przeczytanego tekstu nawiązującej tematycznie do jednego z przeczytanych tekstów.
3.
Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.
4.
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  98.
1. 68
 Egzamin maturalny w części pisemnej z historii, historii muzyki, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o tańcu, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3. 69
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu oraz sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
4. 70
 (uchylony).
§  99.
1. 71
 Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii oraz fizyki i astronomii, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce; zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3. 72
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
4. 73
 (uchylony).
§  100.
1. 74
 Egzamin maturalny w części pisemnej z geografii, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie barwnej, szczegółowej mapy i innych pomocniczych materiałów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, obejmujących zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3. 75
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
4. 76
 (uchylony).
§  101. 77
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3.
Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
§  102. 78
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym i egzamin na poziomie rozszerzonym jest zdawany w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu, zawartym w § 98-101.
3.
Zdający, który przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów obowiązkowych, niezależnie od wybranego poziomu egzaminu, rozwiązuje w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku, o których mowa w § 67 ust. 1. Dodatkowe zadania egzaminacyjne dotyczą treści z zakresu danego przedmiotu realizowanych w drugim języku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.
§  103. 79
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka łacińskiego i kultury antycznej jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, przetłumaczeniu na język polski tekstu oryginalnego oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
3.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego oraz atlasu historycznego.
§  103a. 80
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka greckiego i kultury antycznej, jako przedmiotu dodatkowego, przeprowadzany do roku szkolnego 2006/2007 włącznie, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, przetłumaczeniu na język polski tekstu oryginalnego oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
3.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika grecko-polskiego.
§  104.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin trwa 240 minut i składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera;
2)
część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera.
3.
W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.
4.
System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.
5.
W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.
§  105.
Informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyrektor Komisji Centralnej zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.
§  106. 81
 
1.
Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
2.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z wypełnionymi arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej.
§  107.
1.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w skali procentowej.
2. 82
 Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie.
3. 83
 (uchylony).
4. 84
 Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odnotowuje się na świadectwie dojrzałości ze wskazaniem poziomu egzaminu.
5. 85
W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym z informatyki oraz języka obcego nowożytnego wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.
6.
Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego zdał egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania, jeżeli otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z tego przedmiotu.
7. 86
 Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, zdawanych jako przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 67, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.
§  108.
1.
Arkusze egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez Komisję Centralną, dla egzaminu z danego przedmiotu.
2.
Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający i oceniający arkusze egzaminacyjne z danego przedmiotu tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 20 egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.
3.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustala komisja okręgowa na podstawie ocenionych przez egzaminatorów arkuszy egzaminacyjnych.
4.
Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
5.
Komisja okręgowa sporządza listę osób, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego w danej szkole, zawierającą uzyskane przez te osoby wyniki, i przekazuje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ogłoszenia.
§  109. 87
 
1.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 115 ust. 3.
2.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.
3.
W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się "0 %".
§  109a. 88
 
1.
W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:
1)
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,
2)
rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 67 ust. 2

- zgłoszonych w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych, wpisuje się "0 %".

2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zdającego, o którym mowa w § 67 ust. 1, który nie przystąpił do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych przygotowanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania.
§  110. 89
 
1.
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał wynik określony w § 85 ust. 2 oraz § 107 ust. 2 i 6, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30 % punktów.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej.
§  110a. 90
 
1. 91
 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 70 ust. 2, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor komisji okręgowej może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie, z zastrzeżeniem ust. 6.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi komisji okręgowej, najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3.
Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
4.
Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem i w miejscu ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego dyrektor Komisji Centralnej ogłasza na stronach internetowych Komisji Centralnej w pierwszym tygodniu czerwca.
5.
Dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor właściwej komisji okręgowej.
6.
Do dnia zakończenia przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, o którym mowa w § 74 ust. 1 pkt 2, za zgodą przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
7.
Absolwent, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 6, przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
8.
Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4, albo w terminie, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio § 111.
§  111.
1. 92
 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. Przepisy § 72 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
2. 93
 Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny przedmiot obowiązkowy, o którym mowa w § 64 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem przedmiotu, który zdawał jako przedmiot dodatkowy.
3.
Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust. 1, zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie.
4. 94
 (uchylony).
5. 95
 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego albo przerwał część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępujący ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, może wskazać w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1.
6. 96
 Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do absolwentów, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.
§  111a. 97
 
1.
Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 3. Przepisy § 72 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
2.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego, który zdawał w części ustnej na poziomie podstawowym, może zdawać egzamin maturalny z tego języka w części ustnej na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
3.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego, który zdawał w części ustnej na poziomie rozszerzonym, zdaje egzamin maturalny z tego języka w części ustnej na poziomie rozszerzonym.
4.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części ustnej egzaminu z języka polskiego, może wskazać w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1.
5.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od poziomu, na którym zdawał egzamin maturalny z tego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
6.
Zdający, który zdał egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej na poziomie podstawowym, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
7.
Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, zdaje egzamin maturalny z tego języka na poziomie określonym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
8.
Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, może przystąpić ponownie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 67.
§  112. 98
 (uchylony).
§  113.
1.
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
1a. 99
 Komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie świadectwa dojrzałości zdających, którzy zdali egzamin maturalny w danej szkole. Dyrektor szkoły przekazuje świadectwa dojrzałości zdającym.
2. 100
 Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, zgodnie z § 111a, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
3. 101
 (uchylony)
§  114.
Na wniosek absolwenta sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane absolwentowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
§  115.
1.
Protokoły części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego zdającego. Protokoły podpisują osoby wchodzące w skład poszczególnych zespołów przedmiotowych.
2.
Protokoły przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w danej sali egzaminacyjnej sporządzają przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokoły podpisują osoby wchodzące w skład poszczególnych zespołów nadzorujących.
3.
Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego oraz protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła niezwłocznie komisji okręgowej. Protokoły podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
4.
Protokoły sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów egzaminatorów, o których mowa w § 108 ust. 2, w dwóch egzemplarzach. Protokoły podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład poszczególnych zespołów.
5.
Dokumentację części ustnej egzaminu maturalnego przechowuje szkoła przez okres 5 lat.
6.
Arkusze egzaminacyjne przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
7.
Karty odpowiedzi i protokoły sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przechowuje komisja okręgowa przez okres 5 lat.
8.
Dokumentację egzaminu maturalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Przepisy wspólne dla sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i egzaminu maturalnego

§  116.
1.
Obserwatorami sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego mogą być:
1)
delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego;
2)
delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;
3)
delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;
4)
delegowani pracownicy jednostki nadzoru;
5)
delegowani przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny, organu prowadzącego szkołę, szkół wyższych i placówek doskonalenia nauczycieli, upoważnieni przez dyrektora komisji okręgowej.
2. 102
 (uchylony).
§  117.
Osoby, o których mowa w § 116, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego.
§  118.
Uczeń lub absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę.
§  119.
1.
Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty odpowiednio sprawdzianu, odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w części ustnej albo pisemnej z danego przedmiotu, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu albo egzaminu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
2.
Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
3.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego, na skutek zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian albo egzamin i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu albo egzaminu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.
4.
W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub egzaminu maturalnego w części pisemnej, z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian albo egzamin danych uczniów albo absolwentów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
5. 103
 (uchylony).
6. 104
 Termin ponownego sprawdzianu albo egzaminu, o którym mowa w ust. 3 i 4, ustala dyrektor Komisji Centralnej.
§  120.
1.
Zestawy zadań dla sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego, zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych dla części ustnej egzaminu maturalnego z języków obcych, arkusze egzaminacyjne dla części pisemnej egzaminu maturalnego oraz materiały multimedialne do przeprowadzenia sprawdzianu lub egzaminu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
2.
W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, zbiorów zestawów zadań egzaminacyjnych, arkuszy egzaminacyjnych oraz materiałów multimedialnych decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu albo egzaminu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.

Przepisy przejściowe i końcowe

§  121.
1.
Szkoły dostosują statuty do przepisów rozporządzenia w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
W roku szkolnym 2004/2005 informacje, o których mowa w § 4, nauczyciele i wychowawcy klas przekazują w ciągu miesiąca od daty dostosowania statutu do przepisów rozporządzenia.
§  122.
1.
W roku szkolnym 2004/2005 do opinii, o których mowa w § 47 ust. 1, nie stosuje się warunków określonych w § 47 ust. 3 i 4.
2.
W roku szkolnym 2004/2005 zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 49, dotyczy również finalistów konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.
§  123.
1.
Egzamin maturalny przeprowadza się:
1)
począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 - dla absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i ogólnokształcących szkół baletowych;
2)
począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 - dla absolwentów liceów plastycznych.
2.
Egzamin dojrzałości przeprowadza się na warunkach i w sposób określony w załączniku do rozporządzenia do sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie dla absolwentów dotychczasowych liceów sztuk plastycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Absolwenci dotychczasowych liceów muzycznych, szkół baletowych i liceów sztuk plastycznych mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu dwóch lat od sesji wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego.
§  124. 105
 Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: filozofia oraz język łaciński i kultura antyczna, jako przedmiotów obowiązkowych, można zdawać począwszy od roku szkolnego 2008/2009.
§  125. 106
 Począwszy od roku szkolnego 2008/2009 absolwent może wybrać w części pisemnej egzaminu maturalnego język łaciński i kulturę antyczną, jako przedmiot dodatkowy, jeżeli nie wybrał go jako przedmiotu obowiązkowego.
§  126.
W roku szkolnym 2004/2005 do opinii, o których mowa w § 68 ust. 1, nie stosuje się warunków określonych w § 68 ust. 3 i 4.
§  127.
W sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 i sesji zimowej w roku szkolnym 2005/2006 wyboru poziomu egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 66 ust. 1, z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej zdający dokonuje w czasie egzaminu.
§  128.
1.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005, składa deklarację, o której mowa w § 72 ust. 1, w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Na podstawie deklaracji, o których mowa w ust. 1, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza i przesyła informację, o której mowa w § 72 ust. 3, w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  129.
1.
Osoby, które w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002:
1)
nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny,
2)
zdały egzamin maturalny i chcą podwyższyć wynik tego egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów lub chcą zdawać dodatkowe przedmioty wybrane,

mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 - do sesji zimowej w roku szkolnym 2006/2007 włącznie.

2.
Osoby, które w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 zadeklarowały chęć zdawania egzaminu maturalnego w tej sesji, lecz z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do tego egzaminu, i do dnia 30 czerwca 2004 r. złożyły deklarację, mogą w sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002.
§  130.
1.
W roku szkolnym 2004/2005 część pisemną egzaminu dojrzałości przeprowadza się w następujących terminach:
1)
język polski - w dniu 10 maja o godz. 900;
2)
drugi przedmiot - w dniu 11 maja o godz. 900.
2.
W roku szkolnym 2005/2006 część pisemną egzaminu dojrzałości przeprowadza się w następujących terminach:
1)
język polski - w dniu 9 maja o godz. 900;
2)
drugi przedmiot - w dniu 10 maja o godz. 900.
3.
Terminy przeprowadzania egzaminu dojrzałości w przypadku osób, o których mowa w § 123 ust. 3, ustala minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  131.
Czynności związane z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów w szkołach, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy.
§  132.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 136).
§  133.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
______
1)
Minister Kultury kieruje działem administracji rządowej - kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Kultury (Dz. U. Nr 134, poz. 1430).
2)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1996 r. Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320, z 2001 r. Nr 111, poz. 1194 i Nr 144, poz. 1615, z 2002 r. Nr 41, poz. 362, Nr 113, poz. 984, Nr 141, poz. 1185 i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 6, poz. 65, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz. 1304 i Nr 203, poz. 1966 oraz z 2004 r. Nr 69, poz. 624, Nr 96, poz. 959, Nr 99, poz. 1001, Nr 109, poz. 1161, Nr 145, poz. 1532, Nr 162, poz. 1690 i Nr 173, poz. 1808.

ZAŁĄCZNIK

WARUNKI I SPOSÓB PRZEPROWADZANIA EGZAMINU DOJRZAŁOŚCI W SZKOŁACH ARTYSTYCZNYCH

§  1.
Egzamin dojrzałości jest formą komisyjnej oceny poziomu wykształcenia ogólnego absolwentów dotychczasowych liceów muzycznych, liceów sztuk plastycznych i szkół baletowych.
§  2.
1.
Egzamin dojrzałości składa się z części pisemnej i części ustnej.
2.
W części pisemnej egzamin dojrzałości obejmuje dwa przedmioty:
1)
język polski;
2)
drugi przedmiot do wyboru przez ucznia spośród przedmiotów:
a)
matematyka,
b)
historia,
c)
biologia,
d)
język obcy nowożytny.
3.
W części ustnej egzamin dojrzałości obejmuje dwa przedmioty:
1)
język polski;
2)
jeden z następujących przedmiotów do wyboru przez ucznia:
a)
język obcy nowożytny,
b)
historia,
c)
geografia,
d)
biologia z anatomią lub biologia z higieną albo biologia z anatomią i higieną, w zależności od obowiązującego w szkole programu nauczania,
e)
matematyka,
f)
fizyka,
g)
chemia,
h)
informatyka,
i)
wiedza o społeczeństwie,
j)
historia sztuki,
k)
historia muzyki,
l)
wiedza o tańcu.
4.
W części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości z języka obcego nowożytnego uczeń może wybrać język, którego uczył się w szkole, lub język opanowany we własnym zakresie.
5.
Uczeń deklaruje wybór przedmiotów zdawanych w części pisemnej i części ustnej egzaminu dojrzałości w terminie ustalonym przez przewodniczącego państwowej komisji egzaminacyjnej, o której mowa w § 3, w porozumieniu z dyrektorem szkoły i radą pedagogiczną. Zmiany wyboru przedmiotów uczniowie uzgadniają z przewodniczącym tej komisji, w ustalonym przez niego terminie.
§  3.
1.
Egzamin dojrzałości przeprowadza państwowa komisja egzaminacyjna, zwana dalej "komisją", powoływana w każdej szkole.
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek dyrektora szkoły, powołuje przewodniczących komisji spośród dyrektorów, wicedyrektorów lub nauczycieli szkół, nie później niż na 3 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu dojrzałości, upoważniając ich do powołania, w terminie 14 dni, pozostałych członków komisji.
3.
W skład komisji wchodzą:
1)
przewodniczący komisji;
2)
dyrektor szkoły, jeżeli nie jest przewodniczącym komisji;
3)
jeden lub dwaj zastępcy przewodniczącego komisji;
4)
egzaminatorzy, którymi są nauczyciele przedmiotów wchodzących w zakres egzaminu dojrzałości.
4.
Przewodniczący komisji dokonuje podziału komisji na zespoły egzaminacyjne, o których mowa w § 20.
5.
Jeżeli egzaminator z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn nie może wziąć udziału w egzaminie dojrzałości, przewodniczący komisji wyznacza innego egzaminatora spośród członków komisji, a w przypadku braku nauczyciela danego przedmiotu w szkole, powołuje nauczyciela tego przedmiotu z innej szkoły.
6.
W przypadku braku w szkole nauczyciela danego przedmiotu lub z innych ważnych przyczyn minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, na wniosek przewodniczącego komisji, wskazuje komisję powołaną w innej szkole, przed którą zdający będzie zdawał egzamin dojrzałości z danego przedmiotu. Wyniki egzaminu dojrzałości potwierdzają podpisami na świadectwie dojrzałości członkowie komisji powołanej w szkole macierzystej ucznia.
§  4.
Komisja może przeprowadzić egzamin dojrzałości razem z egzaminem wstępnym, przeprowadzanym przez wydziałową komisję rekrutacyjną szkoły wyższej w przypadku zawarcia porozumienia w tej sprawie przez zainteresowaną szkołę i szkołę wyższą. Absolwenci mają prawo wyboru tej formy egzaminów.
§  5.
Obserwatorami egzaminu dojrzałości mogą być przedstawiciele ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, jednostki nadzoru, kuratora oświaty, szkół wyższych, a także - za zgodą przewodniczącego komisji - wychowawcy klas.
§  6.
1.
Terminy przeprowadzania części pisemnej egzaminu dojrzałości ustala minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
2.
Terminy przeprowadzania części ustnej egzaminu dojrzałości ustala przewodniczący komisji, informując o nich przystępujących do egzaminu dojrzałości, jednostkę nadzoru oraz kuratora oświaty.
3.
Część ustna egzaminu dojrzałości powinna być zakończona do dnia 31 maja.
4.
Nauczyciele poszczególnych przedmiotów są obowiązani poinformować uczniów klas maturalnych o zakresach obowiązujących treści, wynikających z podstawy programowej, stanowiących podstawę przygotowywania tematów egzaminacyjnych, nie później niż na 5 miesięcy przed terminem części pisemnej egzaminu dojrzałości.
§  7.
1.
Tematy egzaminacyjne dla części pisemnej egzaminu dojrzałości ustala minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Zakresy wymagań egzaminacyjnych są zgodne z podstawą programową.
2.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego przekazuje przewodniczącym komisji odpowiednio zabezpieczone tematy egzaminacyjne dla części pisemnej egzaminu dojrzałości.
§  8.
1.
Część pisemną egzaminu dojrzałości przeprowadza się w wydzielonych salach, w warunkach zapewniających samodzielność pracy zdających. Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu dojrzałości przewodniczący zespołów egzaminacyjnych przyjmują od zdających potwierdzenie woli przystąpienia do egzaminu dojrzałości.
2.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości w sali przebywają przewodniczący komisji lub wyznaczony przez niego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego oraz co najmniej dwaj członkowie komisji.
3.
Część pisemna egzaminu dojrzałości rozpoczyna się z chwilą otwarcia koperty z tematami egzaminacyjnymi przez przewodniczącego komisji w obecności zespołu egzaminacyjnego oraz zdających. Następnie przewodniczący komisji ogłasza tematy egzaminacyjne i zapisuje je na tablicy lub przekazuje zdającym zestawy tematów.
4.
W przypadku stwierdzenia naruszenia pieczęci na kopercie lub stwierdzenia wcześniejszego ujawnienia tematów egzaminacyjnych, przewodniczący komisji zawiesza część pisemną egzaminu dojrzałości i powiadamia o tym ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego. Przepisy § 34 stosuje się odpowiednio.
§  9.
Absolwenci niepełnosprawni przystępują do egzaminu dojrzałości w powszechnie obowiązującym terminie. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji zezwala na przeprowadzenie części pisemnej i ś ustnej egzaminu dojrzałości w wydzielonej sali lub w domu absolwenta, ustalając warunki i sposób przeprowadzenia egzaminu dojrzałości odpowiednie do możliwości absolwenta, w szczególności jego możliwości mówienia, pisania i poruszania się.
§  10.
1.
W części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający wybiera:
1)
jeden spośród czterech tematów z języka polskiego;
2)
jeden spośród trzech tematów z historii albo z biologii;
3)
trzy tematy (zadania) spośród pięciu tematów (zadań) z matematyki.
2.
Z języka obcego nowożytnego zdającego obowiązują wszystkie tematy zawarte w zestawie egzaminacyjnym.
§  11.
1.
Na część pisemną egzaminu dojrzałości przeznacza się po 300 minut na każdy przedmiot, odliczając czas przeznaczony na podanie i zapisanie tematów.
2.
Przewodniczący komisji przygotowuje dla zdających odpowiednią ilość arkuszy papieru, opatrzonych podłużną pieczęcią szkoły. Liczba wydanych arkuszy papieru podlega rozliczeniu.
§  12.
1.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający nie opuszczają sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący komisji lub przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
2.
Na czas nieobecności, o której mowa w ust. 1, zdający przekazuje pracę egzaminacyjną jednemu z członków komisji, który zaznacza na niej czas trwania nieobecności.
3.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu dojrzałości zdający są obowiązani do samodzielnej pracy. Dopuszczone jest korzystanie z tablic matematycznych, kalkulatorów i słowników języków obcych, przygotowanych przez komisję.
4.
Zdający, który podczas części pisemnej egzaminu dojrzałości korzysta z niedozwolonych form pomocy lub zakłóca prawidłowy przebieg egzaminu dojrzałości, podlega skreśleniu z listy zdających przez przewodniczącego komisji. Przepisy § 30 ust. 1 stosuje się odpowiednio.
§  13.
1.
Po zakończeniu pracy zdający przekazuje przewodniczącemu komisji lub upoważnionym członkom komisji czystopis i brudnopis pracy egzaminacyjnej wraz ze wszystkimi niewykorzystanymi arkuszami papieru.
2.
Przed przekazaniem pracy egzaminacyjnej egzaminatorowi oceniającemu pracę należy zaznaczyć odmiennym kolorem w czystopisie lub brudnopisie, jeżeli zdający nie zdążył przepisać całej pracy egzaminacyjnej, właściwy tekst, który służy za podstawę oceny pracy egzaminacyjnej, oraz zakreślić korekty i skreślenia dokonane przez zdającego.
§  14.
Z przebiegu części pisemnej egzaminu dojrzałości sporządza się protokół, zawierający imienny skład komisji, czas rozpoczęcia i zakończenia części pisemnej, stwierdzenie, czy kopertę z tematami egzaminacyjnymi dostarczono w stanie nienaruszonym, potwierdzenie woli przystąpienia zdających do egzaminu dojrzałości oraz inne ważne okoliczności, jakie zaszły w czasie egzaminu dojrzałości. Do protokołu dołącza się tematy egzaminacyjne prac pisemnych i listę zdających. Protokół podpisują wszyscy członkowie komisji obecni na sali.
§  15.
Egzamin dojrzałości ocenia się w stopniach według skali, o której mowa w § 7 ust. 6 rozporządzenia.
§  16.
1.
Ocenę pisemnej pracy egzaminacyjnej egzaminator przedstawia do zatwierdzenia przewodniczącemu komisji. Każdą pracę egzaminacyjną egzaminator opatruje recenzją, która zawiera uzasadnienie proponowanej oceny.
2.
W przypadku niezgodności ocen między przewodniczącym komisji a egzaminatorem, przewodniczący komisji poleca dokonanie oceny pracy egzaminacyjnej innemu nauczycielowi danego przedmiotu lub zasięga niezależnej opinii nauczyciela-doradcy. Po rozpatrzeniu wszystkich opinii przewodniczący komisji ustala ocenę pracy egzaminacyjnej.
3.
Jeżeli przewodniczący komisji jest równocześnie egzaminatorem danego przedmiotu, przed ustaleniem oceny niedostatecznej uzyskuje recenzję pracy egzaminacyjnej drugiego nauczyciela-egzaminatora danego przedmiotu będącego członkiem komisji powołanej w danej lub innej szkole.
4.
Przewodniczący komisji zatwierdza podpisem ustaloną ocenę każdej pracy egzaminacyjnej. Ocena pracy egzaminacyjnej zatwierdzona przez przewodniczącego komisji jest ostateczna.
§  17.
1.
Do części ustnej egzaminu dojrzałości mogą przystąpić wszyscy zdający, bez względu na oceny uzyskane w części pisemnej egzaminu dojrzałości.
2.
Po ustaleniu wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości przewodniczący komisji ogłasza je wszystkim zdającym.
3.
W przypadku otrzymania oceny niedostatecznej z drugiego przedmiotu zdawanego w części pisemnej, zdający ma prawo przystąpić do poprawkowego egzaminu ustnego, jeżeli w dwóch ostatnich klasach otrzymał z danego przedmiotu oceny końcoworoczne co najmniej dobre, w terminie ustalonym przez przewodniczącego komisji, przed zakończeniem części ustnej egzaminu dojrzałości. Ocena z poprawkowego egzaminu ustnego jest końcową oceną części pisemnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu.
§  18.
1.
Absolwenci, którzy w części pisemnej egzaminu dojrzałości otrzymali z danego przedmiotu lub przedmiotów ocenę celującą lub bardzo dobrą i w dwóch ostatnich klasach otrzymali z tego przedmiotu lub przedmiotów oceny końcoworoczne co najmniej dobre, są zwolnieni z części ustnej egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu lub przedmiotów.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, absolwent otrzymuje w części ustnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu lub przedmiotów tę samą ocenę, którą otrzymał w części pisemnej egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu lub przedmiotów.
3.
Absolwent może zrezygnować z uprawnienia, o którym mowa w ust. 1, i przystąpić do części ustnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu. Pisemną deklarację o rezygnacji z tego uprawnienia absolwent składa przewodniczącemu komisji bezpośrednio po ogłoszeniu wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości.
§  19.
1.
Po ogłoszeniu wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości i listy osób przystępujących do części ustnej egzaminu dojrzałości przewodniczący komisji ogłasza szczegółowy harmonogram części ustnej egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów, określając termin, godziny zdawania oraz składy zespołów egzaminacyjnych, o których mowa w § 20.
2.
W jednym dniu absolwent może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
§  20.
1.
Część ustną egzaminu dojrzałości z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają zespoły egzaminacyjne.
2.
W skład zespołu egzaminacyjnego wchodzi przewodniczący wyznaczony przez przewodniczącego komisji, nauczyciel-egzaminator danego przedmiotu oraz drugi nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
§  21.
1.
Przed częścią ustną egzaminu dojrzałości należy wypełnić protokoły egzaminu dojrzałości poszczególnych zdających, przygotować zestawy tematów egzaminacyjnych oraz pomoce dydaktyczne, konieczne do rozwiązania zadań praktycznych zawartych w tematach egzaminacyjnych.
2.
Zestawy tematów egzaminacyjnych przygotowują egzaminatorzy, a zatwierdza przewodniczący komisji, opatrując je podpisem oraz podłużną pieczęcią szkoły.
3.
Zestawy tematów egzaminacyjnych przechowuje przewodniczący komisji. Zestawów tych nie udostępnia się zdającym.
4.
Zakres treści tematów egzaminacyjnych jest zgodny z podstawą programową. Każdy zestaw egzaminacyjny zawiera trzy tematy (zadania) do omówienia lub rozwiązania przez zdającego.
§  22.
1.
Z przygotowanych zestawów egzaminacyjnych zdający losuje jeden zestaw. Zamiana wylosowanego zestawu egzaminacyjnego na inny jest niedozwolona.
2.
Zdający otrzymuje 20 minut na przygotowanie odpowiedzi. Po wylosowaniu zestawu egzaminacyjnego zdający nie opuszcza sali przed zakończeniem egzaminu z danego przedmiotu. W uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu egzaminacyjnego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami. Opuszczenie sali w innych przypadkach - przed zakończeniem części ustnej egzaminu dojrzałości - jest równoznaczne z odstąpieniem od egzaminu dojrzałości. Przepisy § 30 stosuje się odpowiednio.
3.
Czas trwania części ustnej egzaminu dojrzałości nie przekracza 20 minut. Zespół egzaminacyjny nie może w tym samym czasie egzaminować więcej niż jednego zdającego.
§  23.
1.
Ocenę części ustnej egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu proponuje i uzasadnia egzaminator, uzgadniając ją z pozostałymi członkami zespołu egzaminacyjnego. W przypadku rozbieżności opinii decyduje większość głosów.
2.
Ocenę niedostateczną należy krótko uzasadnić w protokole egzaminu dojrzałości danego zdającego. Ocena wystawiona przez zespół egzaminacyjny jest ostateczna.
3.
Wyniki części ustnej egzaminu dojrzałości ogłasza w tym samym dniu przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w obecności pozostałych członków tego zespołu.
§  24.
1.
Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu.
2.
Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje także wtedy, gdy dany przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
3.
Zwolnienie z egzaminu dojrzałości z danego przedmiotu jest równoznaczne z uzyskaniem oceny celującej z tego przedmiotu. Na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o uzyskanym tytule laureata lub finalisty olimpiady.
§  25.
1.
Przepisy § 24 stosuje się odpowiednio do absolwentów posiadających certyfikaty językowe wydane przez zagraniczne uniwersytety lub instytucje wyspecjalizowane w egzaminowaniu obcokrajowców, ujęte w wykazie, podanym do publicznej wiadomości przez Komisję Centralną, na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamieszcza się adnotację o posiadanym certyfikacie językowym, wraz z uzyskaną oceną lub liczbą punktów, a zamiast wyniku egzaminu dojrzałości z danego języka wpisuje się "zwolniony".
3.
Adnotację, o której mowa w ust. 2, wpisuje się w wolnym miejscu po wynikach egzaminu dojrzałości w części ustnej, a przed podpisami członków i przewodniczącego komisji odpowiednio w brzmieniu:

"Posiada certyfikat ........ z języka ....... . Ocena - ....... ."

albo

"Posiada certyfikat ........ z języka ........ . Liczba punktów - ....... .".

4.
Adnotację o posiadanym certyfikacie językowym wraz z uzyskaną oceną lub liczbą punktów zamieszcza się również w protokole egzaminu dojrzałości oraz zamiast wyniku egzaminu dojrzałości z danego języka wpisuje się "zwolniony". Do protokołu egzaminu dojrzałości dołącza się, poświadczoną przez dyrektora szkoły, kopię certyfikatu językowego, o którym mowa w ust. 1.
§  26.
Absolwent zdał egzamin dojrzałości, jeżeli ze wszystkich przedmiotów w części pisemnej i części ustnej otrzymał oceny co najmniej dopuszczające.
§  27.
Świadectwo dojrzałości wydaje szkoła, w której absolwent zdał egzamin dojrzałości.
§  28.
1.
Dokumentację egzaminu dojrzałości przechowuje szkoła, według zasad określonych odrębnymi przepisami, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Pisemne prace egzaminacyjne oraz zestawy tematów egzaminacyjnych części ustnej egzaminu dojrzałości przechowuje się przez okres 2 lat.
§  29.
Absolwent, który w części ustnej egzaminu dojrzałości otrzymał ocenę niedostateczną z jednego przedmiotu, ma prawo powtórnie przystąpić do części ustnej egzaminu dojrzałości z tego przedmiotu w sesji poprawkowej przed komisją powołaną w danej szkole, w ostatnim tygodniu sierpnia.
§  30.
1.
Absolwent, który:
1)
przerwał egzamin dojrzałości,
2)
nie zdał egzaminu dojrzałości z określonego przedmiotu lub przedmiotów w części pisemnej lub części ustnej,

może przystąpić do części pisemnej lub części ustnej egzaminu dojrzałości z niezdanego przedmiotu lub przedmiotów w kolejnych sesjach egzaminacyjnych, w ciągu 2 lat, przed komisją powołaną w tej samej szkole.

2.
W uzasadnionych przypadkach absolwent, o którym mowa w ust. 1, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, może przystąpić do egzaminu dojrzałości przed komisją powołaną w innej szkole.
3.
Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu dojrzałości bezpośrednio po ukończeniu szkoły.
4.
W czasie powtórnego egzaminu dojrzałości komisja zalicza te przedmioty zdawane w części pisemnej lub części ustnej, z których poprzednio zdający otrzymał oceny co najmniej dopuszczające. Absolwent zdaje powtórnie egzamin dojrzałości w części pisemnej lub części ustnej z tego przedmiotu, z którego poprzednio w danej części otrzymał ocenę niedostateczną.
5.
Po upływie 2 lat od daty zakończenia pierwszej sesji egzaminacyjnej, w której absolwent zdawał lub mógł zdawać egzamin dojrzałości, absolwent zdaje egzamin dojrzałości w pełnym zakresie.
§  31.
Odstąpienie od egzaminu dojrzałości w części pisemnej lub części ustnej oraz niestawienie się na egzamin dojrzałości z przyczyn nieusprawiedliwionych powoduje skreślenie absolwenta z listy zdających. Przepisy § 30 stosuje się odpowiednio.
§  32.
1.
Absolwent, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu dojrzałości w obowiązującym terminie albo przerwał egzamin dojrzałości w części pisemnej lub części ustnej, za zgodą ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego może przystąpić do egzaminu dojrzałości przed komisją i w terminie wskazanym przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, nie później niż do końca danego roku szkolnego.
2.
Uczennica, która z powodu ciąży, porodu lub połogu nie przystąpiła do egzaminu dojrzałości w obowiązującym terminie albo przerwała egzamin dojrzałości w części pisemnej lub części ustnej, może przystąpić do egzaminu dojrzałości na warunkach określonych w ust. 1, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od obowiązującego terminu egzaminu dojrzałości.
§  33.
Tematy egzaminacyjne dla części pisemnej egzaminu dojrzałości są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
§  34.
1.
Minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego sprawuje nadzór nad organizacją i przebiegiem egzaminów dojrzałości.
2.
W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dojrzałości przewodniczący państwowej komisji egzaminacyjnej, przedstawiciel ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub kuratora oświaty może zawiesić egzamin dojrzałości, powiadamiając o tym odpowiednio ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego lub kuratora oświaty.
3.
W przypadku, o którym mowa w ust. 2, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego powołuje komisję w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzeń i ustalenia odpowiedzialności zdających oraz członków państwowej komisji egzaminacyjnej. Na podstawie ustaleń komisji minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządza kontynuację egzaminu dojrzałości albo unieważnia egzamin dojrzałości i zarządza jego ponowne przeprowadzenie. Unieważnienie egzaminu dojrzałości może nastąpić zarówno w stosunku do wszystkich zdających w danej szkole lub szkołach, jak i w stosunku do poszczególnych zdających.
4.
W przypadku niemożności ustalenia wyników części pisemnej egzaminu dojrzałości, spowodowanej zaginięciem prac egzaminacyjnych lub innymi przyczynami losowymi, minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego zarządza postępowanie wyjaśniające oraz ponowne przeprowadzenie egzaminu dojrzałości, powiadamiając o tym kuratora oświaty.
§  35.
Od oceny ustalonej zgodnie z przepisami dotyczącymi przeprowadzania egzaminu dojrzałości nie przysługuje odwołanie. Kwestie sporne między absolwentem a państwową komisją egzaminacyjną, wynikające ze stosowania przepisów dotyczących przeprowadzania egzaminu dojrzałości, rozstrzyga minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
1 § 6a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
2 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
3 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
4 § 18 ust. 4 pkt 2 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
5 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
6 § 50 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
7 § 51 ust. 1 pkt 7 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
8 § 51 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
9 § 51 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 7 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
10 § 52 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
11 § 55 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
12 § 57 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
13 § 59 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 11 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
14 § 61 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
15 § 63 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
16 § 63 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
17 § 65a dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
18 § 66 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
19 § 66 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 15 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
20 § 67 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
21 § 68 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
22 § 68 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
23 § 68 ust. 6b dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
24 § 69 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
25 § 69 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 18 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
26 § 69 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.110.931) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2005 r.
27 § 69 ust. 2a pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
28 § 69 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.110.931) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2005 r.
29 § 69 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. d) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
30 § 69 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. e) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
31 § 70 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
32 § 72 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
33 § 73 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
34 § 74 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
35 § 74 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
36 § 74 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
37 § 75 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
38 § 75 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
39 § 76 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
40 § 76 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 24 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
41 § 76 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
42 § 77 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 25 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
43 § 77 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 25 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
44 § 77 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 25 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
45 § 78 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
46 § 79 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
47 § 80 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
48 § 81 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
49 § 82 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
50 § 82 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 30 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
51 § 82 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 30 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
52 § 83 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
53 § 85 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 32 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
54 § 85 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 32 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
55 § 85 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 32 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
56 § 88 zmieniony przez § 1 pkt 33 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
57 § 89 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 34 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
58 § 89 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 34 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
59 § 91 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 35 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
60 § 92 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 36 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
61 § 94 uchylony przez § 1 pkt 37 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
62 § 95 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 38 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
63 § 95 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 38 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
64 § 95 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 38 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
65 § 96 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 39 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
66 § 96 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 39 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
67 § 96 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 39 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
68 § 98 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
69 § 98 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 40 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
70 § 98 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 40 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
71 § 99 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 41 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
72 § 99 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 41 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
73 § 99 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 41 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
74 § 100 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 42 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
75 § 100 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 42 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
76 § 100 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 42 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
77 § 101 zmieniony przez § 1 pkt 43 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
78 § 102 zmieniony przez § 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
79 § 103 zmieniony przez § 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
80 § 103a dodany przez § 1 pkt 45 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
81 § 106 zmieniony przez § 1 pkt 46 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
82 § 107 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
83 § 107 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 47 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
84 § 107 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
85 § 107 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
86 § 107 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. d) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
87 § 109 zmieniony przez § 1 pkt 48 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
88 § 109a dodany przez § 1 pkt 49 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
89 § 110 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2006 r. (Dz.U.06.172.1236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 2006 r.
90 § 110a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 maja 2005 r.
91 § 110a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 50 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
92 § 111 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
93 § 111 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
94 § 111 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 51 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
95 § 111 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 51 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
96 § 111 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 51 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
97 § 111a dodany przez § 1 pkt 52 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
98 § 112 uchylony przez § 1 pkt 53 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
99 § 113 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
100 § 113 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
101 § 113 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 54 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
102 § 116 ust. 2 uchylony przez § 1 pkt 55 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
103 § 119 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 56 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
104 § 119 ust. 6 zmieniony przez § 1 pkt 56 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
105 § 124 zmieniony przez § 1 pkt 57 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
106 § 125 zmieniony przez § 1 pkt 57 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.