Art. 32a. - System oświaty. - Dz.U.2021.1915 t.j. - OpenLEX

Art. 32a. - System oświaty.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2021.1915 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 27 maja 2022 r.
Art.  32a. 
1. 
(uchylony).
1a. 
(uchylony).
2. 
(uchylony).
3. 
(uchylony).
4. 
(uchylony).
5. 
(uchylony).