Uzupełnienie taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1927.23.186

| Akt jednorazowy
Wersja od: 14 marca 1927 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOMUNIKACJI
z dnia 11 marca 1927 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości, Skarbu, Przemysłu i Handlu oraz Rolnictwa i Dóbr Państwowych o uzupełnieniu taryfy dla polsko-niemieckiej komunikacji towarowej.

Na mocy artykułu 4 punkt 8 i 9 ustawy z dnia 12 czerwca 1924 r. o zakresie działania Ministra Kolei Żelaznych i o organizacji urzędów kolejowych (Dz. U. R. P. № 57, por. 580) oraz artykułu 2 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej z dnia 24 września 1926 r. w sprawie ustanowienia urzędu Ministra Komunikacji (Dz. U. R. P. № 97, poz. 567), zarządza się co następuje:
"Taryfę kolejową na przewóz towarów w komunikacji pomiędzy stacjami kolei, położonych w Polsce i na obszarze W. M. Gdańska z jednej a stacjami kolei niemieckich i kolei Sarry z drugiej strony:
a)
przy przejściu bezpośredniem,
b)
tranzytem przez Czechosłowację,
c)
tranzytem przez Austrję i Czechosłowację",

stanowiącą załącznik № 2 do rozporządzenia z dnia 29 grudnia 1926 r. (Dz. U. R. P. № 129, poz. 779) uzupełnia się nastąpującemi postanowieniami:

1)
W rozdziale "B. Postanowienia szczególne" w punkcie 1-ym słowa "§ 1 ustąp 2 (2) " zastępuje się słowami "§ 1 ustęp (2) ".
2)
W § 6. Do art. 11 K. M. (Zasady obliczania przewoźnego), ustęp pierwszy otrzymuje brzmienie następujące:

"1. Przewoźne i inne opłaty oblicza się za wskazaną przez nadawcę drogę na podstawie obowiązujących taryf. O ile na pewnych odcinkach istnieją taryfy bezpośrednie, stosuje się je tylko wtedy, jeżeli nadawca zażądał w liście przewozowym zastosowania tych taryf".

3)
W "§ 7. Do art. 12 K. M. (Uiszczanie przewoźnego) ", punkt 1-szy uzupełnia się nowym ustępem o brzmieniu następującem:

"Pod pojęcie "franco do....(graniczna stacja lub Granica Państwa)" podpadają tylko przewoźne i wszelkiego rodzaju należności uboczne stacji nadawczej. Należności uboczne, powstałe w drodze, obowiązują odbiorcę".

4)
W rozdziale "D. Postanowienie szczególne o przewozie wagonów właścicieli prywatnych" punkt 12, następujący po punkcie 10 oznacza się jako punkt 11, a w tymże punkcie 11 poz. 11 po słowie "margaryna", dodaje się słowa "tłuszcze roślinne i masło kokosowe".
5)
W rozdziale: "E. Przepisy o workowaniu i t. d.", w tytule, w wierszu drugim po słowie "granicznych" dodaje się stówa "za bezpośredniemi listami przewozowemi".
6)
W tym samym rozdziale "E" w punkcie 4 po słowach "Kolei Rzeszy Niemieckiej" dodaje się słowa "oraz kolej żelazna Liegnitz-Rawicz".
Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 15 marca 1927 r.