Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.71.481

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 20 lipca 1921 r.
w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1921 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r., dotyczącej przejęcia kolei, zbudowanych przez b władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych.

Na mocy art. 2 i 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r. w sprawie przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 3, poz. 5) oraz w uzupełnienie rozporządzenia w tym przedmiocie z dnia 9 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. R P. № 37, poz. 225) zarządza się co następuje:
§  1. Koleje, przejęte pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r. (Dz. Ust. R. P. z 1921 r. № 3, poz. 5) i w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 kwietnia 1921 r. (Dz. Ust. R P. № 37, poz. 225) eksploatuje Ministerstwo Kolei Żelaznych albo samo, albo też przekazuje je w myśl art. 2 ust. z dn. 14 grudnia 1920 r., w porozumieniu z Ministerstwem opraw Wojskowych, do eksploatacji innym ministerstwom i urzędom z ministerstwami zrównanym lub instytucjom.
§  2. Przekazanie kolei do eksploatacji przez Ministerstwo Kolei Żelaznych innemu ministerstwu lub jednemu z urzędów w § 1 pomienionych następuje w formie przekazania kolei do użytkowania.

Warunki tego użytkowania, t. j. prawa i obowiązki dającego w użytkowanie i użytkownika, muszą być uzgodnione protokularnie.

W każdym wypadku musi być stwierdzony obustronnie, w formie protokularnego opisu, stan kolei, jej urządzeń, ilość i jakość materjałów oraz wogóle stan oddawanego przedmiotu użytkowania.

O ile do protokułu dołącza się, jako integralną jego część, wykazy, zestawienia lub inne temu podobne spisy, muszą one być zaopatrzone klauzulą, iż są sporządzone zgodnie ze stanem faktycznym i podpisane, tak samo, jak protokuł, przez obydwie strony, t. j. oddającą i odbierającą.

Protokuł i jego załączniki będą stanowić podstawę przy zwrocie przedmiocie użytkowania, po ustaniu użytkowania.

Warunki użytkowania ustala Ministerstwo Kolei Żelaznych w porozumieniu z odnośnem ministerstwem, względnie urzędem (§ 1) ; formalne oddanie kolei do eksploatacji, może być poruczone tej dyrekcji kolei państwowych, w której okręgu tezy kolej, będąca przedmiotem oddania.

§  3. Sposób przekazania kolei do eksploatacji przez Ministerstwo Kolei Żelaznych instytucjom zależy od charakteru instytucji, do której przechodzi kolej.
§  4. Przekazywanie kolei do. eksploatacji instytucjom państwowym następuje przez Ministerstwo Kolei Żelaznych w porozumieniu z tem ministerstwem, względnie urzędem z ministerstwem zrównanem (§ 1), do którego należy organizacyjnie dana instytucja państwowa, w sposób w § 2 bliżej wyszczególniony.
§  5. Przekazywanie kolei do eksploatacji instytucjom samorządowym, gminnym i t. p. może nastąpić pod tym warunkiem, jeśli Ministerstwo Kolei Żelaznych kolei przejętych we własnym zarządzie nie eksploatuje i nie ma zamiaru eksploatować, lub też eksploatując je uważa, że ze względów ekonomicznych dalsza własna eksploatacja nie byłaby wskazana, żadne zaś z innych ministerstw, urzędów i instytucji państwowych (§ 4) nie zgłosiło zapotrzebowania co do eksploatacji danej kolei.

Co do takiej eksploatacj musi być zawarta umowa zawsze pod tytułem odpłatnym, faktyczne zaś oddanie kolei do eksploatacji następuje na podstawie protokułu, spisanego w sposób w § 2 bliżej wyszczególniony.

§  6. Przekazywanie kolei do eksploatacji instytucjom prywatnym, jak przedsiębiorstwom, stowarzyszeniom, bankom i t. p. może nastąpić tylko o tyle, o ile jednocześnie co do danej kolei niema zapotrzebowania ze strony innych ministerstw, urzędów (§ 1) lub instytucji państwowych i samorządowych (§ 4 i 5) i tylko w formie użytkowania odpłatnego, każdocześnie jednostronnie przez Ministerstwo Kolei Żelaznych odwołalnego, bez prawa ze strony używającej do jakiegokolwiek odszkodowania z tego tytułu.

Z instytucjami prywatnemi zawiera umowę Ministerstwo Kolei Żelaznych. Oddanie zaś faktyczne może nastąpić przez upoważnione do tego przez Ministerstwo Kolei Żelaznych niższe urzędy kolei państwowych w sposób w § 2 bliżej wyszczególniony.

§  7. Nadzór nad eksploatacją kolei, będących w użytkowaniu innych ministerstw, urzędów i instytucji (§ 1) prowadzi Ministerstwo Kolei Żelaznych według specjalnych przepisów, wydanych na podstawie § 7 rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 9 kwietnia 1921 r. (Dz. U. R. P. № 37, poz. 225).
§  8. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.