Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.37.225

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 sierpnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 9 kwietnia 1921 r.
w przedmiocie wykonania ustawy z dn. 14. XII. 1920 r. w sprawie przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych. (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1921 № 3 poz. 5). *

Na mocy art. 7 ustawy z dn. 14. XII. 1920 r. (Dz. Ust. Rz. P. z r. 1921 № 3, poz. 5), zarządza się co następuje:
§  1. Wszystkie koleje i kolejki dojazdowe, zbudowane przez b. władze okupacyjne przechodzą z dniem 10 kwietnia 1921 r. pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych.
§  2. Koleje stałe, nie będące w eksploatacji, przejmuje Ministerstwo Kolei Żelaznych natychmiast. Koleje eksploatowane przez inne Ministerstwa, urzędy, instytucje, lub mocą umów przez osoby prywatne, przechodzą pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych pozostając jednak na razie i nadal w ich eksploatacji do czasu przejęcia tych kolei przez Ministerstwo Kolei Żelaznych.
§  3. Koleje przenośne wraz z taborem i materjaly niezbędne dla bieżącej eksploatacji, pozostają narazie, aż do ostatecznej decyzji Ministerstwa Kolei Żelaznych w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych w dyspozycji instytucji lub osób w których posiadaniu dotychczas były.. Wszelkie inne zapasy zostają przekazane natychmiast Ministerstwu Kolei Żelaznych.
§  4. Wszystkie koleje zarówno uruchomione, jak i nieuruchomione, przy których przejęciu interesowane instytucje i osoby zgłoszą zastrzeżenia, nie będą rozbierane, w ciągu dwóch miesięcy od protokularnego oddania - przejęcia tych kolei celem dania interesowanym ich posiadaczom możności reklamacji.
§  5. Wszystkie niezrealizowane dotychczas zarządzenia i umowy władz cywilnych lub wojskowych, dotyczące rozbiórki kolei wąskotorowych lub zmiany kierunku stałych kolei wąskotorowych, z wyjątkiem kolei o charakterze strategicznym, podlegają rewizji Ministerstwa Kolei Żelaznych.
§  6. Przejęcie kolei i materjałów pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych odbywać się powinno protokularnie. Przy protokularnem oddaniu Ministerstwu Kolei Żelaznych przez Ministerstwa, urzędy, instytucje i osoby prywatne, zbędnych dla nich kolejek i kolei oraz taboru i inwentarza tychże, pozostałych po władzach okupacyjnych, należy równocześnie przekazać Ministerstwu Kolei Żelaznych protokularnie wszystkie dotyczące akta, dokumenty i plany przekazywanego majątku, a to w przeciągu dni 14-tu od dnia ogłoszenia niniejszego rozporządzenia.
§  7. Ministerstwo Kolei Żelaznych wyda przepisy, dotyczące nadzoru Ministerstwa Kolei Żelaznych nad kolejami i materjałami, pozostającemi w eksploatacji różnych urzędów państwowych.
§  8. Rozporządzenie niniejsze uzyskuje moc obowiązującą z dniem ogłoszenia.
* Z dniem 31 sierpnia 1921 r. koleje, przejęte pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych na mocy ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r., w sposób określony niniejszym rozporządzeniem, eksploatuje Ministerstwo Kolei Żelaznych albo samo, albo też przekazuje je w myśl art. 2 ust. z dn. 14 grudnia 1920 r., w porozumieniu z Ministerstwem spraw Wojskowych, do eksploatacji innym ministerstwom i urzędom z ministerstwami zrównanym lub instytucjom, zgodnie z § 1 rozporządzenia z dnia 20 lipca 1921 r. w przedmiocie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 1921 r. w sprawie wykonania ustawy z dnia 14 grudnia 1920 r., dotyczącej przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych (Dz.U.21.71.481).