Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.3.5

| Akt utracił moc
Wersja od: 8 stycznia 1921 r.

USTAWA
z dnia 14 grudnia 1920 r.
w sprawie przejęcia kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych.

Art.  1.

Wszystkie koleje szerokotorowe i wąskotorowe, zbudowane przez b. władze okupacyjne, oraz te koleje użyteczności prywatnej, które były przeistoczone przez okupantów na cele użyteczności publicznej-przechodzą pod zarząd Ministerstwa Kolei Żelaznych.

Art.  2.

Eksploatację Kolei ureguluje Ministerstwo Kolei Żelaznych, któremu służy w porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych wyłączne prawo rozbierania i przekazywania poszczególnych linji do użytkowania innym ministerstwom lub instytucjom.

Art.  3.

Eksploatacja kolei, przekazanych przez Ministerstwo Kolei Żelaznych innym ministerstwom lub instytucjom, odbywa się pod nadzorem Ministerstwa Kolei Żelaznych, które prowadzi ewidencje wszystkich tych kolei i materjałów.

Art.  4.

Minister Kolei Żelaznych w porozumieniu z zainteresowanemi ministerstwami i Głównym Urzędem Likwidacyjnym upoważniony jest do wydania przepisów o zaspakajaniu wyniknąć mogących ze stosowania niniejszej ustawy pretensji osób trzecich.

Art.  5.

Uprawnienia, zawarte w art. 1-4, przysługują Ministerstwu Kolei Żelaznych na całym obszarze Rzeczypospolitej.

Art.  6.

Dekret o przejęciu kolei, zbudowanych przez b. władze okupacyjne, pod zarząd Ministerstwa Komunikacji z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Praw Nº 14, poz. 155) z chwilą wejścia w życie niniejszej ustawy traci moc obowiązującą.

Art.  7.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Kolei Żelaznych.