Uzupełnienie rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1928 r. o trybie postępowania i toku instancyj władz wojskowych odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznienia potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1930.67.532

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 września 1930 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH
z dnia 8 sierpnia 1930 r.
wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu w sprawie uzupełnienia rozporządzenia z dnia 18 czerwca 1928 r. o trybie postępowania i toku instancyj władz wojskowych odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznienia potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych.

Na zasadzie art. 11 ustawy z dnia 2 kwietnia 1925 r. o potrąceniach z uposażenia osób wojskowych (Dz. U. R. P. Nr. 45, poz. 312) zarządza się co następuje:
Rozporządzenie Ministra Spraw Wojskowych z dnia 18-go czerwca 1928 r. wydane w porozumieniu z Ministrami: Sprawiedliwości i Skarbu o trybie postępowania i toku instancyj władz wojskowych odnośnie wydawania zarządzeń uskutecznienia potrąceń z uposażenia oficerów i zawodowych szeregowych (Dz. U. R. P. Nr. 64, poz. 588) uzupełnia się następująco:
I.
Jako ustęp drugi § 1 wprowadza się postanowienie o następującem brzmieniu:

"Przez władze wojskowe i zarząd wojskowy rozumie się zarówno władze i zarząd wojska i marynarki wojennej, jak władze i zarząd Korpusu Ochrony Pogranicza".

II.
Po przepisie § 2 wprowadza się nowy przepis, oznaczony w kolejności jako § 2-a o następującem brzmieniu:

"Wojskową władzą administracyjną I instancji w Korpusie Ochrony Pogranicza, właściwą do wydawania zarządzeń, wymienionych w rozdziale III i V rozporządzenia, jest:

1) dowódca baonu Korpusu Ochrony Pogranicza, w którym powstała szkoda lub strata, lub też dowódcy (komendanci, kierownicy) o równorzędnych uprawnieniach, gdy roszczenie Skarbu Państwa nie przekracza sumy 250 zł.;

2) dowódca brygady Korpusu Ochrony Pogranicza, lub dowódcy (komendanci, kierownicy) o równorzędnych uprawnieniach, w których zakresie administracji powstała szkoda lub strata, w wypadkach gdy roszczenie Skarbu Państwa przekracza sumę 250 zł.

Dowódcy ci (komendanci, kierownicy) są uprawnieni do wydawania zarządzeń bez względu na wysokość roszczenia także w wypadkach, gdy szkody lub straty spowodował dowódca wskazany w punkcie 1) niniejszego postanowienia.

O ile szkodę lub stratę spowodował dowódca (komendant, kierownik) wymieniony w pkt. 2 niniejszego postanowienia, właściwy do wydania zarządzenia administracyjnego w danej sprawie - zarządza dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza przeniesienie powyższej sprawy z kompetencji tego dowódcy (komendanta, kierownika) do kompetencji innego dowódcy (komendanta, kierownika) o równorzędnych uprawnieniach".

III.
Po przepisie § 3 wprowadza się nowy przepis oznaczony w kolejności jako § 3-a o następującem brzmieniu:

"Wojskową władzą administracyjną II instancji w Korpusie Ochrony Pogranicza, właściwą do wydawania decyzyj, wymienionych w rozdziale IV i V rozporządzenia jest dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza w wypadkach gdy środek prawny jest skierowany przeciwko zarządzeniu właściwej wojskowej władzy administracyjnej I instancji, wskazanej w § 2-a rozporządzenia.

Jeżeli szkodę lub stratę spowodował dowódca Korpusu Ochrony Pogranicza, wyznacza Minister Spraw Wojskowych, w drodze osobnego rozkazu, wojskową władzę administracyjną I instancji, jako właściwą do wydania zarządzenia. Wojskową władzą administracyjną II instancji jest dla tego wypadku Minister Spraw Wojskowych".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.