Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.107.784

| Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WOJSKOWYCH I MINISTRA SKARBU
z dnia 9 grudnia 1921 r.
w uzupełnieniu rozporządzenia z dn. 25 listopada 1919 r. w przedmiocie wykonania ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałej pensji dla weteranów 1831 i 1863 r.

Na podstawie artykułu 8 ustawy z dnia 2 sierpnia 1919 r. o stałe) pensji dla weteranów powstania 1831 i 1863 (Dz. P. P. P. № 65 poz. 397) w uzupełnieniu wydanego w wykonaniu tejże ustawy rozporządzenia z dn. 25 listopada 1919 r. (Dz. U. R. P. № 91 poz. 495) zarządza się co następuje:
§  1. Przyznawanie pensji wdowom po weteranach wylegitymowanych, t. j. uznanych przez komisję kwalifikacyjna, uskuteczniane będzie bezpośrednio przez odnośne dowództwa okręgów korpusowych, po złożeniu przez wdowę następujących dowodów: 1) metryki ślubu, 2) metryki śmierci męża, 3) zawiadomienia Ministerstwa Spraw Wojskowych o uznaniu zmarłego za weterana i 4) zaświadczenia o wspólności pożycia małżeńskiego. Po należytem sprawdzeniu dokumentów, dowództwa okręgów korpusowych przesyłać je będą do odnośnej izby skarbowej, celem wydania wdowie książeczki płatniczej na pobieranie pensji wdowiej weterańskiej od dnia 1-go miesiąca następującego po śmierci męża, z zaznaczeniem na odwrotnej stronie zawiadomienia Ministerstwa Spraw Wojskowych, że dokument ten ważny jest dla wdowy od podanej powyżej daty.
§  2. Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.