Dziennik Ustaw

Dz. Praw P. Pol.1919.65.397

| Akt utracił moc
Wersja od: 24 lipca 1920 r.

USTAWA
z dnia 2 sierpnia 1919 r.
o stałej pensji dla weteranów powstania 1831, 1848 i 1863 r. 1

Art.  1. 2

Weteranom powstanie 1831, 1848 i 1863 r. jak również pozostałym po nich wdowom przyznaje się prawo, począwszy od 1 lipca 1919 r. do dożywotniej pensji ze Skarbu Państwa na poniżej wymienionych zasadach, o ile nie maja. zabezpieczonej starości.

Art.  2.

Wysokość pensji dożywotniej dla weteranów wynosi:

a) nieposiadającym stopnia oficerskiego miesięcznie 250 mk.

rocznie 3.000 "

b) posiadającym stopień oficerski miesięcznie 300 "

rocznie 3.600 "

Art.  3. 3

Wdowy po weteranach, które weszły w związki małżeńskie przed wejściem w życie ustawy, z 2 sierpnia 1919 r., mają na czas wdowieństwa prawo do pensji dożywotniej ze Skarbu Państwa w wysokości połowy pensji do jakiej miałby prawo mąż, pozostający przy życiu.

Art.  4. 4

Dla uzyskania prawa do pensji dożywotniej, oraz dla ustalenia stopnia oficerskiego, uczestnik powstania powinien wylegitymować się z czynnego udziału w szeregach lub w organizacji powstania przed specjalną komisją kwalifikacyjną przy centralnym zarządzie uczestników powstania 1863 roku w Warszawie, który przedstawia Ministerstwu Spraw Wojskowych imienny wykaz weteranów dla wciągnięcia kandydatów na listę uczestników powstania 1831, 1848 i 1863 r.

Art.  5.

Wzmiankowana w art. 4 Komisja Kwalifikacyjna składa się z 3 uczestników powstania 1863 r., delegowanych po jednemu przez Stowarzyszenia weteranów we Lwowie, Warszawie i Krakowie, 3 weteranów zaproszonych przez Rząd i 2 przedstawicieli Rządu, t. j. Ministerstwa Spraw Wojskowych i Ministerstwa Skarbu.

Art.  6.

Kredyty potrzebne na wypłacenie pensji dożywotniej weteranom i ich wdowom są wnoszone do budżetu Ministerstwa Skarbu po porozumieniu z Ministerstwem Spraw Wojskowych.

Art.  7.

Ustawa niniejsza wchodzi w życie z dniem jej ogłoszenia.

Art.  8.

Wykonanie niniejszej ustawy poleca się Ministrowi Spraw Wojskowych w porozumieniu z Ministrem Skarbu.

1 Tytuł zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. (Dz.U.20.2.4) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 stycznia 1920 r.
2 Art. 1 zmieniony przez art. 2 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. (Dz.U.20.2.4) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 stycznia 1920 r.
3 Art. 3 zmieniony przez art. 1 ustawy z dnia 9 lipca 1920 r. (Dz.U.20.61.386) zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 lipca 1920 r.
4 Art. 4 zmieniony przez art. 3 ustawy z dnia 18 grudnia 1919 r. (Dz.U.20.2.4) zmieniającej nin. ustawę z dniem 9 stycznia 1920 r.