Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.86.633

| Akt jednorazowy
Wersja od: 31 października 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA B. DZIELNICY PRUSKIEJ
z dnia 24 października 1921 r.
uzupełniające rozporządzenie o aplikacji sądowej.

Na podstawie art. 6 d ustawy z dnia 1 sierpnia 1919 r. o tymczasowej organizacji zarządu b. dzielnicy pruskiej (Dz. Praw P. P. N° 64 poz. 385) zarządza się w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości co następuje:
§  1. Rozporządzenie z dnia 3-go marca 1920 r. o aplikacji sądowej (Dz. Urzęd. Min. b. dz. pr. № 11 poz. 96) uzupełnia się w ten sposób, że się dodaje:
1) do art. V ustęp drugi o następującem brzmieniu:

"Nadto aplikantem sądowym może zostać obywatel Państwa Polskiego, płci męskiej, który wykaże, że będąc mieszkańcem części Śląska Górnego, opisanej w art. 88. Traktatu, Pokoju między mocarstwami Sprzymiarzonemi i Skojarzonemi i Niemcami, podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. № 35 poz. 200) zdał wedle przepisów pruskich egzamin referendarjuszowski najpóźniej w ciągu pół roku, licząc od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpi w Województwie Śląskiem przejście wymiaru sprawiedliwości na Rzeczpospolitą Polską".

2) do ustępu pierwszego art. 8 jako L 6 następujące postanowienie:

"dla aplikantów sądowych, będących mieszkańcami części Śląska Górnego, opisanej w art. 88. Traktatu Pokoju między państwami sprzymierzonemi i skojarzonemi i Niemcami podpisanego w Wersalu dnia 28 czerwca 1919 r. (Dz. Ust. Nr. 35 poz. 200), w całości czas aplikacji sądowej, odbytej przez nich przy sądach niemieckich do dnia, w którym nastąpi w Województwie Śląskiem przejście wymiaru sprawiedliwości na Rzeczpospolitą Polską".

§  2. Rozporządzenie niniejsze obowiązuje na obszarze b. dzielnicy pruskiej i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.