Dziennik Ustaw

Dz.U.1921.10.59

| Akt jednorazowy
Wersja od: 27 stycznia 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 19 stycznia 1921 r.
w sprawie uzupełnienia i zmiany w przepisach o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności (Dz. Ustaw 1920 r. № 56 poz. 350, № 97 poz. 644 i № 106 poz. 702).

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14 poz. 15?) konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 10 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu - wprowadza się niżej wskazane zmiany i uzupełnienia listy kolejności podanej w rozporządzeniu Ministra Kolei Żelaznych (Dz. Ust. 1920 r. № 56 poz. 350, № 97 poz. 644 i № 106 poz. 702).
Punkt 5b listy kolejności otrzymuje brzmienie następujące:

b) Ładunki nadawane za zwykłemi listami przewozowemi:

1) kości, mączka kostna, fosforyty i kwas siarkowy nadawane pod adresem fabryk mączki kostnej lub fabryk superfosfatów;

2) tytoń w liściach nadawany pod adresem państwowych fabryk wyrobów tytoniowych, oraz wyroby tytoniowe pod adresem państwowych fabryk lub magazynów wyrobów tytoniowych;

3) spirytus w butelkach i beczkach, nadawany pod adresem państwowych sklepów i składów monopolowych lub rektyfikacji puste beczki, oraz skrzynie z butelkami próżnemi po spirytusie i wódce, nadawane przez organa Monopolu Spirytusowego pod adresem gorzelni i rektyfikacji, względnie sklepów i rozlewni monopolowych."

Punkt 5c listy kolejności uzupełnia się przez: "7 wody mineralne".

Punkt 6 listy kolejności ładunków otrzymuje brzmienie następujące:

"6) 1) Ładunki przewożone pod adresem fabryk lub zakładów pracujących bezpośrednio na potrzeby wojska;

2) kukurydza, ryż, śledzie, konserwy wszelkie, herbata, kawa, kakao, cykorja, marmelada, zapałki, soda, wyroby metalowe do użytku domowego, skóry, wyprawione, obuwie gotowe, wyroby włókiennicze, nici, bielizna, ubrania, worki, przedmioty służące do opakowania (beczki, skrzynki, szpagat, papier) nadawane za zwykłemi listami przewozowemi, bez ograniczenia co do nadawcy lub odbiorcy".

W końcu punkt 8a, poczynając od stów: Spółka Akc. skupu skór ... do końca punktu - wykreślić. W końcu punktu 8a po wyrazach "Drohobyczu i Jaśle" umieścić "oraz ładunki, objęte zapisem wojskowym (w ewidencji wojskowej) t. j. ładunki wszelkiego rodzaju, przewożone na zasadzie zezwoleń odnośnych Departamentów Min. Spr. Wojsk., D. O. G-enów lub Głównego Urzędu Zaopatrywania Armji (G. U. Z. A.) nadawane i odbierane, bądź to przez osoby prywatne, bądź to przez instytucje i zakłady, zajmujące się dostawami lub pracujące na potrzeby wojska".

W punkcie 8r po wyrazie "drożdżowni" umieścić "oraz próżne beczki zwrotne z pod melasy, adresowane do cukrowni do napełnienia". Punkty 8s i 8t w istniejącej redakcji wykreśla się. Punkt 8u - oznacza się literą S.

116 Dziennik Ustaw. Poz. 59, 60 i 61. Ks 10.

Punkt 8 ponadto uzupełnia się przez nową pozycję: "t) skóry i garbniki nadawane do garbarni".

Punkt 8w - oznacza się literą "u".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem 1 lutego 1921 r.