Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.56.350

| Akt utracił moc
Wersja od: 25 czerwca 1921 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 9 lipca 1920 r.
w sprawie przepisów o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności. *

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. (Dz. Pr. № 14, poz. 152), konstytucyjnie zatwierdzonego w dniu 7 kwietnia 1919 r. (Monitor Polski № 82 z dnia 16 kwietnia 1919 r.) i w porozumieniu z Ministerstwem Skarbu oraz Przemysłu i Handlu - zatwierdza się niżej wskazane przepisy o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków oraz o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności, przyjęte na posiedzeniu Komisji Międzyministerjalnej w d. 21 czerwca 1920 r.
Przepisy te obowiązują z dniem 1 sierpnia 1920 r., odkąd tracą swą moc takież przepisy, ogłoszone w Dzienniku Ustaw № 36 z dnia 30 kwietnia 1920 r. poz. 204 i № 43 z dnia 31 maja 1920 r. poz. 267.

I.

Przepisy o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków i wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności

1. Przepisy o kolejności przyjmowania nadawanych do wysyłania ładunków.

Na każdej stacji poszczególnej Dyrekcji naładunek do wagonów przesyłek towarowych uskutecznia się według ustalonej poniżej kolejności,

Kolejności przewozów należy przestrzegać w takim porządku, aby przed pokryciem zapotrzebowań wyższej kolejności niezależnie od czasu ich zgłaszania nie były ładowane towary niższej kolejności, np. jeżeli w ciągu danego dnia z powodu braku wagonów nie mogły być pokryte wszystkie zamówienia, to pozostałe niepokrytemi przenoszą się na następny dzień i mają pierwszeństwo przed zgłoszonemi później zapotrzebowaniami jednakowej lub niższej kolejności, jeżeli jednakże na następny dzień będą zgłoszone zapotrzebowania wyższej kolejności, to powinny być zaspokojone przed pozostałemi z poprzednich dni niższej kolejności.

Lista kolejności ładunków.

1. a) Ładunki wojskowe, t. j. takie których nadawcami i odbiorcami są urzędy wojskowe i które przewożą się za listami transportowemi,

b) ładunki na potrzeby wojska (t. j. takie, których nadawcą jest osoba lub instytucja prywatna, odbiorcą zaś wyłącznie instytucja wojskowa), przewożone za zwykłemi listami przewozowemi, lecz na zasadzie specjalnych zezwoleń. władzy wojskowej. Jeżeli nadawcą będzie instytucja rządowa - zezwolenia takie są zbędne.

2. a) Ładunki adresowane na imię Dyrekcji Kolejowej oraz ładunki, przeznaczone do naprawy taboru Kolei Państwowych i adresowane do fabryk, uskuteczniających tę naprawę, pod warunkiem dołączenia przez nadawcę do każdego zwykłego listu przewozowego odnośnego zezwolenia M. K. Ż. lub też Dyrekcji Kolejowej,
b) słupy telegraficzne, oraz wszelkie artykuły instalacyjne telegraficzne i telefoniczne nadawane i otrzymywane przez urzędy Ministerstwa Poczt i Telegrafów za zwykłemi listami przewozowemu
c) rzeczy i sprzęty domowe pracowników kolejowych przy nominacjach i tranzlokacjach służbowych
3. a) Węgiel kamienny i koks przewożone za Ustami przewozowemi P. U. W., oraz adresowane do kopalń, a przewożone za zwykłemi listami przewozowemi szaber drzewo kopalniane (stemple, deski, felc, okorki, kapy), środki wybuchowe (strzeliwo) i karbid, tudzież okrąglaki, adresowane do kopalni, na zasadzie zezwoleń Urzędu Górniczego,
b) nadawane przez kopalnie, rafinerje lub składy centralne i przewożone za zwykłemi listami przewozowemi: ropa, ropał, mieszanka opałowa, benzyna i olej gazowy oraz adresowane do kopalni lub rafinerji: świdry, rury żelazne i betonowe, beczki puste, wszetki tabor, kolejek przenośnych, szyny, przybory kolejkowe i części zapasowe taboru kolejkowego,
c) nadawane pod odresem hut żelaznych, cynkowych i ołowianych: rudy szlaki, topniki (kamień wapienny i dolomit), złom (szmelc), feromagan, materjały ogniotrwałe.
4. Nadawane za zwykłemi listami przewozowemi przez Ministerstwo Zdrowia Publicznego lub przez Naczelny Nadzwyczajny Komisarjat do walki z epidemjami, jak również wysyłane przez kogokolwiek bądź pod adresem tych instytucji: maszyny dezynfekcyjne, takież aparaty i przyrządy, urządzenia szpitalne, środki dezynfekcyjne i lecznicze, służące do zwalczania epidemji.
5. a) Ładunki rządowe i prywatne, nadawane za listami przewozowemi Ministerstwa Aprowizacji:
1) przetwory ziemniaczane, jako to: krochmal, płatki ziemniaczane, suszonka i inne, z wyjątkiem syropu ziemniaczanego;
2) cukier i sól;
3) nafta, parafina i świece;
4) następujące ładunki nadawane przez Ministerstwo Aprowizacji, jego organa piowincjonalne i Urzędy, a wysyłane pod adresem Organów Rządowych, Magistratów, Stowarzyszeń Spożywczych, Syndykatów i Kółek Rolniczych, Stowarzyszeń Współdzielczych, Rolniczo-Handlowych, Szpitali, Zakładów Dobroczynnych, kukurydza, ryż, śledzie, konserwy wszelkie, herbata, kawa, kakao, cykorja, marmelada, zapałki, soda, wyroby metalowe do użytku domowego, skóry wyprawione na obuwie, obuwie gotowe, wyroby włókiennicze, nici, bielizna, ubrania, worki, przedmioty służące do opakowania (beczki, skrzynki, szpagat, papier).
b) Ładunki nadawane za zwykłemi listami przewozowemi:
1) żyto, pszenica, jęczmień, owies, bobik, fasola, groch, peluszka, gryka, proso, soczewica, kukurydza i przetwory tych ziemiopłodów;
2) kości, mączka kostna, fosforyty i kwas siarkowy nadawane pod adresem fabryk mączki kostnej lub fabryk superfosfatów;
3) tytoń w liściach nadawany pod adresem państwowych fabryk wyrobów tytoniowych, oraz wyroby tytoniowe pod adresem państwowych fabryk lub magazynów wyrobów tytoniowych;
4) spirytus w butelkach i beczkach, nadawany pod adresem państwowych sklepów i składów monopolowych lub rektyfikacji puste beczki, oraz skrzynie z butelkami próżnemi po spirytusie i wódce, nadawane przez organa Monopolu Spirytusowego pod adresem gorzelni i rektyfikacji, względnie sklepów i rozlewni monopolowych.
c) Ładunki nadawane za zwykłemi listami przewozowemi, bez ograniczenia co do nadawcy lub odbiorcy:

1) bób, wyka, rzepak ozimy i letni, łubin, seradela i ich przetwory, jak również wszelkie nasiona siewne traw i warzyw, oraz leśne i ogrodowe;

2) wszelkie nawozy sztuczne, narzędzia rolnicze i takież maszyny; maszyny młynarskie, kamienie młynarskie, maszyny do wydobywania torfu i dreny (sączki);

3) drzewa ogrodowe i parkowe, sadzonki takież i leśne;

4) mięso i przetwory mięsne;

5) ryby świeże, tłuszcze jadalne zwierzęce i roślinne, nabiał, drób, jaja, warzywa i jarzyny ogrodowe oraz ziemniaki;

6) wody mineralne.

6. a) Ładunki przewożone pod adresem fabryk lub zakładów pracujących bezpośrednio na potrzeby wojska;

b) kukurydza, ryż, śledzie, konserwy wszelkie, herbata, kawa, kakao, cykorja, marmelada, Syrop ziemniaczany, zapałki, soda, mydło, łój surowy i topiony, odpadki łoju, wyroby metalowe do użytku domowego, skóry, wyprawione, obuwie gotowe, wyroby włókiennicze, nici, bielizna, ubrania, worki, przedmioty służące do opakowania (beczki, skrzynki, szpagat, papier) nadawane za zwykłemi listami przewozowemi, bez ograniczenia co do nadawcy lub odbiorcy.

7. Ładunki wszelkiego rodzaju, wywożone zagranicę przez Gdańsk, zwykłemi listami przewozowemi, lecz na zasadzie zezwoleń Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu, Urzędów Okręgowych lub Izb i według norm ustalonych przez Ministerstwo Kolei Żelaznych.
8. Ładunki Przemysłowe:
a) surowce i wyroby przemysłowe wszelkiego rodzaju, nadawane przez niżej wymienione urzędy i instytucje, lub pod ich adresem: Ministerstwo Przemysłu i Handlu w Warszawie, Departament Przemysłowy Województwa w Warszawie, Łodzi, Lublinie, Kielcach i Białostoku, Inżynier Przemysłowy m. Warszawy, Oddział Małopolski Ministerstwa Przemysłu i Handlu w Krakowie i Lwowie, Urzędy Górnicze w Dąbrowie, Częstochowie, Warszawie, Radomiu, Krakowie, Stanisławowie, Drohobyczu i Jaśle oraz ładunki, objęte zapisem wojskowym (w ewidencji wojskowej) t. j. ładunki wszelkiego rodzaju, przewożone na zasadzie zezwoleń odnośnych Departamentów Min. Spr. Wojsk., D. O. G-enów lub Głównego Urzędu Zaopatrywania Armji (G. U. Z. A.) nadawane i odbierane, bądź to przez osoby prywatne, bądź to przez instytucje i zakłady, zajmujące się dostawami lub pracujące na potrzeby wojska.
b) drzewo celuluzowe, celuloza, masa drzewna, masa gazowa, piryt, kamień wapienny, koalina, obcinki z papieru, szmaty, żywica, ałun, chlorek, kwas siarczany, nadawane pod adresem fabryk masy drzewnej, celulozy i papieru, względnie papier wszelkich gatunków, nadawany przez fabryki papieru,
c) wapno palone nadawane przez wapienniki,
d) następujące surowce przemysłu hutniczego: żelazo, cynk i ołów wstanie surowym lub walcowanym, nadawane przez huty pod adresem fabryk przemysłu metalowego, przetwórczego i maszynowego,
e) następujące surowce przemysłu metalowego przetwórczego: surowiec odlewny i szematyczny, surowiec żelazny i lejarski, żelazo walcowane, stare żelazo (fragment), nadawane pod adresem fabryk wyrobów metalowych, względnie odlewy i obrabiarki nadawane przez te fabryki pod adresem fabryk maszyn,
f) cement nadawany przez fabryki cementu,
g) ładunki przemysłowe, nadawane za zwykłemi listami przewozowemi, lecz na zasadzie zezwoleń Urzędów Ministerstwa Robót Publicznych: maszyny, narzędzia i materjały budowlane przemysłowej produkcji, nadawane przez dotyczące fabryki - cegła, dachówka, łupek asbestowy, papa dachowa, drzwi, okna, posadzki, piece, szkło taflowe, wyroby cementowe i betonowe,
h) piryty, saletra, nadawane pod adresem fabryk kwasu siarkowego i azotowego, względnie kwas siarkowy i azotowy przez te fabryki wysyłany,
i) amoniak i sól nadawane pod adresem fabryk sody, względnie soda amonjakalna i kaustyczna, nadawana przez te fabryki,
k) drzewo osikowe i chloran potasu nadawane pod adresem fabryk zapałek,
l) wełna, bawełna, juta, len, konopie, przędza, barwniki, soda, chlorek, szmaty, nadawane pod adresem fabryk włókienniczych,
m) piasek, soda amonjakalna, sól glauberska, nadawane pod adresem hut szklanych, względnie szkło nadawane przez huty szklane,
n) glinka ogniotrwała nadawana pod adresem fabryk materjałów ogniotrwałych, względnie gotowe wyroby ogniotrwałe, nadawane przez te fabryki,
o) drzewo bukowe i materjał tarty stolarski, nadawane pod adresem fabryk mebli, względnie meble lub części składowe mebli nadawane przez te fabryki,
p) żelazo handlowe, wyroby żelazne i metalowe, maszyny, nadawane przez huty, fabryki metalowe i mechaniczne,
r) melassa, chmiel i słód, nadawane pod adresem gorzelni, browarów i drożdżowni,
s) przewożona za zwykłemi listami przewozowemu gudron, wazelina, oleje smarowe różnych gatunków, asfalt i koks naftowy,
t) skóry i garbniki nadawane do garbarni,
u) materjały izolacyjne (płyty i łupiny) z kamienia korkowego masa izolacyjna i t. p., używane do izolacji kotłów, maszyn, zbiorników i przewodów parowych, za zwykłemi listami przewozowemu pod adresem zakładów przemysłowych,
w) wszystkie inne surowce i wyroby przemysłowe wyżej nie-wyszczególnione, wysyłane z fabryk lub do fabryk na zasadzie zezwoleń władz przemysłowych wojewódzkich lub okręgowych.
9. Drzewo opałowe i torf.
10. Ładunki wszelkiego rodzaju, wywożone zagranicę inną niż przez Gdańsk drogą (p. 7) za zwykłemi listami przewozowemi, lecz na zasadzie pozwoleń Głównego Urzędu Przywozu i Wywozu, Urzędów Okręgowych lub Izb i według norm ustalonych przez Ministerstwo Kolei Żelaznych.
11. Niewymienione w p. 8 g). materjały budowlane, nadawane za zezwoleniami Urzędów Ministerstwa Robót Publicznych za zwykłemi listami przewozowemi,
12. Artykuły żywnościowe, niewymienione w p. 5 i 6, oraz pasza wszelka (melassa, makuchy, otręby, siano i słoma prasowana i t. p.) za zwykłemi listami przewozowemi.
13. Drzewo do tartaków i tym podobnych zakładów obróbki drzewa.
14. Wszelkie inne ładunki.

Podawanie wagonów do przewozu osadników i ich mienia, zwierząt domowych oraz innych ładunków, co do których istnieją lub będą ogłoszone specjalne przepisy przewozowe, należy uskuteczniać na zasadzie tych specjalnych przepisów, poza kolejnością, według norm Ministerstwa Kolei Żelaznych.

Zezwolenia, o których mowa w poszczególnych punktach listy kolejności, wydawane przez odnośne Ministerstwa lub Urzędy, należy wklejać do grzbietu księgi ceduł. Zezwolenia te są ważne w ciągu miesiąca, na który zostały wydane.

Numery dziurkowane listów przewozowych Ministerstwa Aprowizacji muszą być odnotowywane w grzbietach księgi ceduł.

Za zwykłemi listami przewozowemi przewożone będą wszelkie ładunki, co do których w liście kolejności nie zaznaczono inaczej.

W wypadkach, w których ładunek korzysta z odpowiedniej kolejności, dzięki temu, że jest wysyłany pod pewnym określonym adresem - zawiesza się moc artykułu 73 Przepisów Przewozowych, obowiązujących na kolejach polskich, z wyjątkiem przysługującego nadawcy prawa do żądania zwrotu ładunku na stację nadawczą.

Przesyłki pośpieszne i drobne przewożą się poza kolejnością w granicach specjalnych norm ustalonych przez poszczególne Dyrekcje.

Ładunki przybywające z zagranicy, niewyładowane do magazynów komór granicznych, również przewożą się poza kolejnością.

Niniejsze przepisy nie stosują się do przewozów uskutecznianych w wagonach cysternach i w innych wagonach specjalnych, oraz wagonach zagranicznych, (powracających na koleje macierzyste), w których ładunki przewożone być mogą na zasadzie wskazówek Ministerstwa Kolei Żelaznych jak również w wagonach, wydzielonych dla przewozu gospodarczych ładunków kolejowych.

Ministerstwo Kolei Żelaznych i Dyrekcje Kolejowe mają prawo w wypadkach szczególnej wagi według swego uznania zezwalać na podawanie wagonów dla przewozu poszczególnych przesyłek ze wskazaniem odpowiedniej kolejności.

II.

Przepisy o wykonaniu planu przewozowego na zasadzie kolejności

Ministerstwo Kolei Żelaznych na podstawie wniosków Komisji Międzyministerjalnej wyznacza poszczególnym dyrekcjom przeciętne dzienne normy naładunku dla oddzielnych kategorji ładunku.

W granicach tych norm Dyrekcje Kolejowe ustalają na dany okres czasu norm naładunku na poszczególnych oddziałach i dla poszczególnych kategorji towarów. O ile Dyrekcje nie otrzymają zawczasu wskazówek co do norm otrzymanych na dany miesiąc, zachowują swą moc normy z poprzedniego okresu.

W razie ograniczeń przewozowych lub braku wagonów wskutek czego przedstawione przez nadawców listy przewozowe Min. Aprowizacji, P. U. W. lub zezwolenia nie mogą być pokryte, zawiadowcy stacji powinni uczynić O tem we wspominanych dokumentach adnotacje, ze wskazaniem w razie ograniczenia przewozów, № depeszy, ograniczającej i terminu trwania ograniczenia, oraz przyłożyć stempel z nazwą stacji i datą uczynienia adnotacji

Przekroczenia dziennych norm naładunku dopuszalne są przy ładowaniu tylko w granicach 25% poszczególnych norm z tem jednakże aby w ciągu bieżącego miesiąca naładunek nie przewyższał normy określonej na ten okres czasu dla odpowiednich ładunków. O wszelkich ograniczeniach lub przerwach ładunku towarów Ministerstwo Kolei Żelaznych podaje do ogólnej wiadomości, zamieszczając ogłoszenia w Monitorze.

Warszawa, dn. 9 lipca 1920 r.

* Rozporządzenie zmienione przez:

- rozporządzenie z dnia 2 października 1920 r. (Dz.U.20.97.644) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 15 października 1920 r.

- rozporządzenie z dnia 18 listopada 1920 r. (Dz.U.20.106.702) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 18 listopada 1920 r.

- rozporządzenie z dnia 19 stycznia 1921 r. (Dz.U.21.10.59) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 lutego 1921 r.

- rozporządzenie z dnia 3 marca 1921 r. (Dz.U.21.27.159) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 23 marca 1921 r.

- rozporządzenia z dnia 29 kwietnia 1921 r. (Dz.U.21.38.233) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 maja 1921 r.

- rozporządzenia z dnia 10 czerwca 1921 r. (Dz.U.21.52.329) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 25 czerwca 1921 r.